• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه ایزوISOومقالات ارسالی نویسنده های خارج ازمرکز نوین سرت

گواهینامه ایزو ISO ومقالات ارسالی نویسنده های خارج ازمرکز نوین سرت

اخذ گواهی ایزو نیازمند داشتن سایت وایجاد سایتهای بسیاری میباشد جهت رقابت دراین بازار شلوغ وپرهیاهو برای عقب نماندن ازسایر رقبا وشرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو درایران برآن شدیم سایت های متعددی ایجاد نماییم.دانش واطلاعات تمامی کارشناسان مرکز نوین سرت در منوهای اصلی و مقالات مفید ایجاد شده کخدمت تمامی دوستان عزیز ارائه گردیده است.بعضی ازدوستان خارج مرکز نوین سرت درخواست داشتند برای نوین سرت وعلاقمندانبه مبحث جذاب گواهینامه ایزو مطلب نوشته وارسال نمایند بدلیل استراتژی وهدف آموزشی گسترده نمودن واشاعه فرهنگ استاندارد وزندگی با استاندارد بادوستان موافقت نموده وهرزگاهی مطالبی ازدوستان علاقمندبه ایزو بادانش اندک وسطحی خودشان درسایت قرار خواهیم داد تاهم تشویقی جهت آموزش ویادگیری انجام داده باشیم وهم فرصتی جهت اشتغالزایی ایجاد نماییم وهرآنکس باتوانایی نویسندگی درحد اطلاعاتیکه دارد میتواند برای ما مقاله ارسال نماید وبابت هرمقاله ای دستمزد دریافت نماید .

« ایزو, نوین سرت حمایت ازمشاغل خانگی :این است شعارما»

گواهینامه ایزو

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت