• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

اخذ نشان CE اورجینال

نشان CE

اخذ نشان CE

نشان CE  ،گواهینامه CE ،گواهی نامه CE ،اخذ مدرک CE ،گواهینامه صادرات محصول

دریافت نشان CE ،اخذ مدرک CE ،گواهی نامه صادرات محصول ،گواهینامه صادرات ،

نشان CE ،درمحصولاتیکه بصورت مستقیم با انسان و ایمنی انسان در ارتباط باشندموردنیازاست.درواقع اگرمحصولی ،نشان CE ،داشته باشدیعنی برای سلامتی انسان خطری نداردوایمنی انسان را به خطر نمیاندازد.

مراحل اخذ مدرک CE ،مراحل دریافت نشان CE مورد تایید اتحادیه اروپا، نیاز به زمان و پروسه های طولانی دارد،بدین صورتکه بایددرابتدافرمهای مخصوص درموردنحوه تولید وکارایی محصول موردنظرخودراپرکرده وبرای مرجع صدور نشان CE انتخابی خود ارسال نمایند،سپس ازطرف مرجع صادرکننده گواهینامهCE ،یکسری آزمایشاتی جهت تاییدصحت اطلاعات مندرج در فرم ارسالی انجام خواهد شد،پس از طی این پروسه شرکت موفق به اخذ نشان CE مورد تایید اتحادیه اروپا خواهد شدومیتواند جهت صادرات محصول خوداقدام نماید.

زمان دریافت نشان CE ،بستگی به نوع محصول وپرکردن فرم مخصوص بصورت کامل وصحیح ازطرف شرکت متقاضی و انجام ممیزی و آزمایشات از طرف مراجع صدور نشان CE دارد.برخی از محصولات آزمایشات پیچیده وزمانگیری ندارندپس اخذ نشان CE درکمترین زمان ممکن صورت میپذیرد.برای دریافت اطلاعات بیشتر وزمان صدور و دریافت مدرک CE خود باکارشناسان مرکزماتماس بگیرید.

مدرک CE به شرکت تعلق نمیگیرد،بلکه برای هرمحصول تولید شرکت تعلق میگیرد،بنابراین شرکتی که محصولات متنوعی تولید میکندباید برای تک به تک محصولات نشان CE ،رادریافت نماید،البته باید محصولات تولیدی بررسی گردد تادرصورت امکان به گروه محصول تولیدی مدرک CE ،تعلق بگیرد.

هزینه دریافت گواهینامه CE ،هزینه اخذ نشان CE ،بستگی به نوع محصول وتعداد محصولات و برندانتخابی برای صدور نشان CE شمادارد.

نشان CE ،به محصولات خاص تعلق میگیرد،البته میتواند حتی تجهیزاتی را شامل شود که به نظر برای سلامتی انسان خطرزانیستند.

CE اورجینال ، نشان CE اصلی ، مدرک CE معتبر ، گواهی نامه CE مورد تایید اتحادیه اروپا ، نشان  ce مورد تایید اتحادیه اروپا ، سی ای ،سی ایی ، مدرک SE ، فقط از طریق مراجع صدور گواهی نامه CE معتبر ،نشان CE مورد تایید ،مدرک CEاروپا ،به اصطلاح NB یا notify body صادر میگردد،ونیاز به انجام آزمایشات خاص هر محصول میباشد.

دریافت Ce در کوتاهترین زمان، اخذ نشان CE درکمترین زمان ،اخذ CEسریع ،دریافت مدرک CE بدون آزمایش ،دریافت CE در سریعترین زمان ،امکانپذیرنمیباشدوباید مراحل خودراطی کند،امامیتوان پیشنهاددادکه اگر صادرات به اروپاندارید وفقط صرف تبلیغات وکلاس کاری در پی اخذ نشان Ce ،دریافت گواهی نامهCE ، مدرک سی ای ، هستید نیازبه صرف زمان زیادوهزینه بسیارنخواهیدداشت ومیتوانید CE انطباق ، نشان CE انطباق ،مدرک سی ایی انطباق ،مدرک CE انطباق ، CE غیراورجینال ،دریافت نمایید.این نشان CE را CB  های (certify body) مراکز صدور گواهینامه ایزو معتبر ، مراکز صادرکنندهISO  ،صادرمیکنند،و چون از طریق NB اقدام نشده است و در سایت NB اروپا قابل رجیستر نمیباشد،اصطلاحا به آن CE انطباق ،نشان CE خوداظهاری مینامند.

دریافت نشان CE با کمترین هزینه ،اخذ نشان CE درکوتاهترین زمان ،اخذ نشان CE قیمت پایین ،کمترین قیمت دریافت مدرک CE ،رافقط میتوانید از مراجع صدور گواهینامه ایزو ،مراجع موردتایید ISO ،CBهای اصلی دریافت نمایید و درواقع دیگرنیازی به انجام آزمایشها وپروسه های اصلی نشوید،اماباید بدانید این نوع نشان CE، قابلیت صادرات محصول به اتحادیه اروپا ندارد،وفقط صرف تبلیغات میتوانیداستفاده نمایید.متاسفانه مراجع صدورگواهینامه ایزو این مطلب رابه متقاضیان اعلام نمیکنندو متقاضیان دریافت نشان CE پس از پرداخت هزینه گزاف فکرمیکنند که نشان CEاورجینال را دریافت نموده اندومیتوانندباآن به کشورهای عضواتحادیه اروپاصادرات داشته باشند.

CEخوداظهاری ، CEانطباق براساس اظهارات خودشرکت تولیدکننده صادر میگردد،ودرگواهینامه لغت خوداظهاری ذکر میگردد،که افرادی که باانواع گواهینامه CE ،نشان CE ،مدرک تایید CE، آشنایی دارند متوجه خواهند شد،نشان CE ،مدرک گواهی CE ،شمابه اصطلاح اورجینال (اصلی ) نمیباشدوطبق اظهارت وشواهدوآزمایشهای خودتان موفق به اخذ گواهی CE ،نشان CE ،مدرک CE شده اید.

اخذ نشان CE اورجینال یا CE انطباق،دریافت مدرک Ce اورجینال یا سی ای خوداظهاری،درایران کاربردی نداردوصرفاچون متداول شده است شرکتهاخواهان دریافت آن هستند،امابایدذکرکرد نشان CE فقط متعلق به کشورهای عضو اتحادیه اروپامیباشد و شرکتهایی که قصد صادرات محصول به کشورهای اروپایی دارندوآن کشورهااگر عضواتحادیه اروپا باشند برای مجوز ورود محصول به نشان CE اصلی ،CE اورجینال نیازدارند.درغیراینصورت پیشنهادمیگردد شرکتهایی که قصد صادرات ندارند و فقط داخل ایران یا کشورهای غیراتحادیه اروپا صادرات محصول دارند از گواهینامه های بین المللی ISO استفاده نمایند،درادامه به معرفی برخی از این گواهینامه هامیپردازیم.

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ،ایزو ۹۰۰۱ .(برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک نمایید.)

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 ، ایزو ۱۴۰۰۱.(برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک نمایید.)

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001 . (برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک نمایید.)

دریافت گواهینامه HSE . (برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک نمایید.)

اخذ مدرک  سیستم مدیریت یکپارچه IMS . (برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک نمایید.)

دریافت نشان CE اورجینال با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی نوین سرت،بامادرارتباط باشید...

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت