• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

روش اجرایی اقدامات اصلاحی

روش اجرایی اقدامات اصلاحی

روش اجرایی اقدامات اصلاحی یکی ازمهمترین روش‌هایی اجرایی است‌که درسازمان‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.دراین روش اجرایی عدم انطباق‌هایی که‌درسازمان رخ می‌دهد شناسایی شده‌و اقدامات اصلاحی انجام می‌شود. علاوه براقدامات اصلاحی یکسری اقدامات نیز درسازمان برنامه ریزی می‌شودتا ازبروز برخی مشکلات جلوگیری کندکه‌به انها اقدامات پیشگیرانه گفته می‌شود.

نماینده مدیریت مسئول نظارت براجرای روش اجرایی اقدامات اصلاحی درسازمان است. ازآنجاییکه نماینده مدیریت به‌تمامی واحدهای سازمان احاطه دارد می‌تواند کنترلر خوبی برای این روش اجرایی باشد.

دراین روش اجرای فرمی تحت عنوان "پیشنهادات، انتقادات و نظرات" ایجاد شده است. این فرم باکد F-07 (این کدگذاری صرفا برای مثال بوده وشما می‌توانیداز کدگذاری مختص سازمان خود استفاده نمایید)دراختیار پرسنل قرار می‌گیرد. درصورتیکه هریک ازپرسنل سازمان پیشنهاد یاانتقاد یانظری داشته باشند می‌توانند طی این فرم آنرا مطرح کنند. برای دریافت این فرم ازپرسنل نیزباید صندوقی تحت عنوان "صندوق انتقادات وپیشنهادات" ایجادشود تاپرسنل فرم پیشنهادات، انتقادات ونظرات راپس ازپرکردن درون آن بیاندازند. همچنین پرسنل می‌تواند به صورت مستقیم فرم خودرا دراختیار نماینده مدیریت قرار دهند.

کلیداین صندوق دراختیار نماینده مدیریت است وباید فرم‌ها رابررسی وبه پیشنهادات، انتقادات ونظرات مطرح شده رسیدگی نماید.

دراین فرم درصورتیکه انتقاد یاپیشنهادی مطرح گردد، واحدمربوطه مسئول رسیدگی به‌آن خواهد بودو باید نتیجه رادر زمان تعیین شده به مسئول مربوطه گزارش دهد. همچنین برای هر پیشنهاد یا انتقاد نیزیکسری اقدامات باید تعریف وانجام گیردکه درهمین فرم مشخص می‌گردد.

 پیشنهادات و انتقادات و نظرات F 07

بعداز بررسی فرم‌ها، موارد مطروحه بررسی می‌گردد درصورتیکه انتقاد وارد باشدبه آن رسیدگی می‌شود درغیراین صورت پرونده مختومه می‌شود. همچنین جلساتی هم برای بررسی خدمات نامنطبق تشکیل می‌شودکه بعداز بررسی وریشه یابی اقدامات اصلاحی لازم برای آن تعریف می‌شود.

درفرم اقدام اصلاحی/پیشگیرانه واحد سازمانی‌که عدم انطباق درآنجا مشاهده شده است کلیات عدم انطباق رابیان می‌کند و اقدام اصلاحی و یا پیشگیرانه معرفی می‌کند ودر همین فرم زمان لازم برای انجام آن مشخص می‌شود.در صورتیکه اقدام اصلاحی درزمان مقرربه اتمام نرسد ویا انجام آن اثربخش نباشد مجددا زمانی برای اقدام اصلاحی تعیین می‌گردد.

 فرم اقدام اصلاحی

4-3- اقدامات پيشگيرانه

اين اقدامات به‌منظور برطرف كردن وپيشگيري ازعدم انطباق‌هاي ناشي ازعلل بالقوه وبرای بهبود مستمر سيستم كيفيت تعريف وپيگيري مي‌شوند.درروش اجرایی اقدمات اصلاحی برای تعریف اقدامات پیشگیرانه باید ابتدا عوامل بالقوه ایجاد عدم انطباق ها را شناسایی نمودو بعد ازآن به ریشه یابی و بررسی این علل پرداخت.

دقت داشته باشید درویرایش جدید استاندارد ایزو9001 ،روش اجرایی اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه ، اصلاح گردیده وفقط اقدامات اصلاحی بررسی میگردد.

برای پيگيري انجام اين اقدامات فرمیدر روش اجرایی اقدمات اصلاحی ایجاد شده است. فـرم “ پيگـيري اقدامات اصلاحــــــي / پيشگيـــــــرانه ” باکد F-09 (همانطور که بیان شداین کدگذاری صرفا برای مثال بوده وشما می‌توانیداز کدگذاری مختص سازمان خود استفاده نمایید)بر عهده نماينده مديريت بوده ومي‌بايست اثربخشي آن سنجيده شود.

 فرم پیگیری اقدامات اصلاحی

دراین فرم خلاصه‌ای ازاقداماتی که‌باید انجام گیرد نوشته می‌شود وهمچنین واحد سازمانی که‌نیاز به اقدام پیشگیرانه دارد مشخص می‌گردد. دراین فرم برای هراقدام زمانی برای انجام کار درنظر گرفته می‌شود وبعد از‌پایان زمان مقرر نتیجه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برای دانلود روش اجرایی اقدام اصلاحی به صورت کامل، روی لینک زیر کلیک کنید.

مشتریان در گوگل اینگونه جستجو مینمایند :

روش اجرایی اقدام اصلاحی ، پیاده سازی اقدام اصلاحی ، پیاده سازی ایزو ، روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه در پیاده سازی استاندارد ایزو ،فرم اقدامات اصلاحی، نمونه فرم اقدام اصلاحی، دانلود نمونه فرم اقدامات اصلاحی، مشاور ایزو، اخذ گواهینامه ایزو 9001

خواندن مقالات زیر به شما پیشنهاد میگردد :

صدور گواهی ایزو

شرکتهای معتبر گواهی دهنده ISO در ایران

ایزو

هزینه گرفتن ایزو

مراحل اخذ ایزو

ایزوهای معتبر در ایران

روش اجرایی کنترل مستندات

روش اجرایی کنترل سوابق کیفی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت