• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

روش اجرایی کنترل خدمات(محصولات) نامنطبق

روش اجرایی کنترل خدمات(محصولات) نامنطبق

روش اجرایی کنترل خدمات (محصولات) نامنطبق به‌این دلیل تدوین شده است تاخدمات ومحصولات سالم وخراب، کاملا شناسایی شوند، محصولات سالم وخدمات منطبق ازمحصولات خراب وخدمات غیرمنطبق جداسازی شود، اقلام، محصولات و خدماتی‌که مطابق الزامات قانونی، الزامات کارفرمایی والزامات استاندارد وسایر مشخصه‌های تعریف شده نیستند اصلاح شده ویاکنار گذاشته شوند.

برای اجرای صحیح روش اجرایی کنترل خدمات (محصولات) نامنطبق مدیریت فنی ومهندسی برآن نظارت می‌کنند. این روش باید درکلیه بحش‌های سازمان که‌موثربر کیفیت، ایمنی وبهداشت محیط زیست وایمنی وبهداشت حرفه‌ای هستند، پیاده سازی گردد. واحد کنترل کیفیت مجری این طرح دربخش‌های مختلف سازمان می‌باشد.

محصول نامنطبق محصولی است که‌باخواسته‌ها والزماتی که‌ازقبل برای محصول تعیین شده است تفاوت دارد. درمحصول نامنطبق ممکن است باتغییری کوچک درمواد اولیه، فرایندها، دستورالعمل‌هاو یا ... عدم انطباق ایجاد شود به‌همین دلیل باید محصول درتمامی مراحل کنترل شود.

عدم انطباق درمحصولات ممکن است درمواد اولیه، محصول تولید شده ویا محصول خریداری شده وجود داشته باشد. همچنین ممکن است عدم انطباق درحین انجام فرآیندها برروی محصول، ایجاد شود.

زمانیکه عدم انطباق محصولی شناسایی شد، ازانجام فرایندهای بعدی برروی محصول خودداری می‌شود. محصولی‌که نامنطبق باشدبه سه روش بایدآن راتعیین تکلیف نمود.

روش اول اصلاح است. درصورتی‌که محصول قابل اصلاح باشد عملیات لازم برای اصلاح آن انجام می‌گیرد ومجددا توسط واحد کنترل کیفیت ارزیابی می‌گردد. درصورتی‌که عدم انطباق محصول رفع شود محصول به‌چرخه سازمان بازمی‌گردد ولی اگراقدام اصلاحی نیزموثر واقع نگرددباید فرم "صورتجلسه خدمت(محصول) نا منطبق" باکد f-18 (این کدگذاری صرفا برای مثال است وشما می‌توانید ازکدگذاری مختص سازمان خوداستفاده کنید)تکمیل گرددتا روش‌های بعدی برای محصول نامنطبق انجام شود.

روش اجرای خدمات نامنطبق F 18

روش دوم کسب مجوز ارفاقی برای محصول است. دربرخی موارد تولید مجدد محصول مشکل است به‌همین دلیل بااستفاده ازفرم "مجوز ارفاقی" باکد F-19 (همانطور که بیان شداین کدگذاری صرفا برای مثال است وشما می‌توانید ازکدگذاری مختص سازمان خوداستفاده کنید)ازکارفرما درخواست می‌شودکه محصول رابپذیرید که‌البته کسب مجوز ارفاقی شرایطی دارد:

الف)کارفرما محصول تولید شده رابا عیوب مشخصه می‌پذیرد.

ب) کارفرما محصول تولید شده‌را باعیوب مشخصه نمی پذیرد.

ج) کارفرما محصول تولید شده رابا عیوب مشخصه بادرخواست شرایطی(به‌عنوان مثال شرط کاهش قیمت) می‌پذیرد.

روش اجرایی عذم انطباق F 19

درفرم مجوز ارفاقی نوع عدم انطباق ذکر میگردد وهمچنین نتیجه بررسی توسط کارفرمابرای دریافت مجوز ارفاقی نیز نوشته میشود وبه امضا مسئولین مربوطه می رسد.

روش سوم معدوم سازی یاتخریب است. درصورتیکه اصلاح ممکن نباشدو کارفرما تحت هیچ شرایطی محصول راقبول نکند محصول باید معدوم گردد.

برای دانلود روش اجرایی کنترل خدمات (محصولات) نامنطبق به‌صورت کامل، روی لینک زیر کلیک نماید.

روش اجرایی کنترل خدمات (محصولات) نامنطبق ، پیاده سازی روش اجرایی کنترل خدمات (محصولات) نامنطبق ، روش اجرایی کنترل خدمات (محصولات) نامنطبق در استاندارد ایزو ازجمله نتایج جستجوبرای این مقاله میباشند.

خواندن مقالات زیر به‌به شماپیشنهاد میگردد:

روش اجرایی کنترل مستندات

روش اجرایی کنترل سوابق کیفی

روش اجرایی اقدامات اصلاحی

صدور ایزو ، صدور ISO

هزینه گرفتن‌ایزو

شرایط‌اخذ ایزو برای شرکتها

گواهی نامه ایزو 9001 ، ISO 9001 ،چیست؟

لیست شرکت های صادر کننده ایزو ،

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت