• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

اخذگواهینامه ایزومعتبرباعضویت درIAF

اخذگواهینامه ایزومعتبرباعضویت درIAF

دریافت گواهینامه ایزو ،درایران بسیارراحت شده است وهمانندگذشته‌که فقط تعداد محدودی شرکتهای صادرکننده گواهینامه ایزو CB ، درایران وجود داشتند، نیست ودرحال حاضر بالغ بر300الی400CB شرکت صادرکننده ایزو درایران ،وجوددارد ،امادراین بین‌باید شرکتهای معتبرصادرکننده گواهینامه ایزو ،راشناسایی نمودو ازطریق آنها گواهینامه ایزو معتبر ،خودرا دریافت نماییم.

دریافت ایزومعتبر ،دغدغه تمامی متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو ،میباشد. قطعا هرشخص یاسازمانی که‌درپی اخذگواهینامه ایزو ،میباشد. درنهایت تلاش سعی مینماید ایزوی دریافتی ،دربالاترین سطح اعتباری قرارداشته باشد.بنابراین به‌بررسی وشناخت مراجع معتبرصادرکننده ایزوiso ،میپردازیم:

1)مراجع معبربین المللی: همان مراجع معتبر باعضویت درانجمن اعتباردهندگان بین المللیIAF ،میباشند. اینکه چگونه CBها ومراجع صدورگواهینامه ایزو ،بهIAF انجمن اعتباردهندگان بین المللیIAF راه میبابند نیازبه توضیح دارد. سازمان استاندارد جهانی ISO ،یک مرجع بررسی کننده ومنتشرکننده استانداردهای ایزو میباشد.ونهادی برای اعتباردهی‌به گواهینامه های ایزو ، صدورگواهینامه ایزو ، معرفی شرکتهای صادرکننده ایزو ، نمیباشد. اماانجمن اعتباردهندگان بین المللی IAF ،تاسیس شده است تاشرکتهای متقاضی اخذگواهی ایزو ، بتوانند مراجع معتبرو بین المللی راشناسایی نمایندو همچنین‌با اخذمدرک ایزو ،ازمراجع معتبربین المللی معرفی شده درسایت IAF بتوانند درکشورهای مختلف وباشرکتهای گوناگون پیداکنند.

هرCB به‌راحتی وبدون اجازه ازسازمان کشور خود نمیتواند وارد IAF شودو اعتباردهی شود. درواقعIAF ،انجمن اعتباردهندگان بین المللی به‌هرکشوراجازه حضور یک نهاد رابعنوان نهاد رسمی آن کشوردرIAF داده است ومعرفی نموده است بعنوان مثال سازمان ملی استاندارد ایران یک زیر سازمان دارد بنام مرکز ملی تایید صلاحیت ایران که‌بنام NACI ،به سازمان IAF ، معرفی شده است ودرحال فعالیت است ،یامعادل همین نهاد درکشور آلمان سازمان استاندارد آلمان بنامDIN میباشد کهDAKKS ،رابعنوان نماینده آلمان درIAF ، معرفی نموده است.پس متقاضیان بایددر مرحله اول تصمیم بگیرندازکدام کشورتمایل‌به اخذگواهینامه ایزو ،دارندواین راهم بدانند زمانیکه نام کشوری درانجمنIAF ، درج گردید.هیچ تفاوتی بابقیه کشورهانداردو همه دریک سطح اعتبار جهانی فعالیت دارند.

پس بامطالعه مقاله بالا نتیجه گرفتیم برای اخذ گواهی نامه ایزو ،به سایت انجمن اعتباردهندگان بین المللی IAF ،مراجعه نماییم، پس ازانتخاب کشور یاهمان AB صادرکننده، به‌سایت معرفی شده هرAB درسایت IAF مراجعه نماییم ونام مرجع صادرکننده ایزو یاهمان CB هاراجستجو نماییم، پس ازجستجوو کسب اطلاعات کامل وکافی ازنمایندگی و مراکز معتبر صدور گواهینامه ایزو ،میتوانیم باخیال راحت بانمایندگان معرفی شده، تماس بگیریم وپس ازطی مراحل درخواست وپیاده سازی وممیزی، موفق‌به اخذ گواهی نامه ایزو معتبر ،شویم.

خواندن مقالات زیر‌به شما پیشنهاد میگردد:

گواهینامه ایزو ، ISO ،چیست؟

شرایط‌اخذ ایزو برای شرکتها

لیست شرکت های صادر کننده ایزو ،

صدور ایزو ، صدور ISO

آیا میدانید سایز متقاضیان اخذ گواهی ایزو ،چه کلماتی رادر گوگل جستجو مینمایند:

گواهی ایزو، مدرک ایزو ، ISO، گرفتن گواهی ایزو ،اخذ مدرک ایزو ،دریافت ISO ، گواهینامه ایزو ،گواهی نامه ایزو، گواهینامه ISO ،مدرک معتبر ایزو ، ایزوی معتبر ، دریافت ایزو معتبر ،صدور گواهینامه ایزو معتبر ،اخذ فوری ایزو ،ایزو در ایران ،ایزوسریع ، ایزو ارزان، قیمت ایزو ،قیمت ایزو فوری ، زمان صدور ایزو

باکارشناسان نوین سرت درارتباط باشیدتااز بروزترین استانداردها وهزینه وزمان دریافت مدرک ایزو ،بصورت رایگان باخبر باشید.                       ۴۴۸۲۹۱۳۳-۰۲۱

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت