• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

اعتبارسنجی گواهینامه های ایزو

اعتبارسنجیگواهینامه های ایزو

اعتبارگواهینامه ایزو راچگونه بررسی کنیم؟

سایت مرجع برای اعتبارسنجی گواهینامه ایزو ، چیست؟

آیا برای بررسی اعتبارگواهی نامه های ایزو ، راهی وجود دارد؟

سایت معتبربرای اعتبارسنجی گواهی نامه های ایزو ، کدام است؟

چه شرکتی اعتبارگواهینامه ایزو ، رااعلام میکند؟

آیامرجعی ویاسازمانی برای اعتبارسنجی گواهینامه ایزو ،وجوددارد؟

سئوالات بالاو بسیاری سئوالات دیگراز نمونه سئوالات ودغدغه‌های متقاضیان اخذگواهینامه ایزو ،میباشد. بهرحال کاملا طبیعی وواقعی است‌که هرشخصی زمانیکه برای خریدهرکالا یاخدماتی مراجعه مینماید. ازکیفیت، اصالت وکمیت کالا یاخدمات خریداری شده خود ،مطمئن باشد. بسیاری ازمراجعین ومتقاضیان اخذگواهینامه ایزو،قبل ازاقدام‌به ارسال درخواست کتبی خودبه مراکزثبت وصدور گواهینامه ایزو ،میخواهند ازاصالت واعتبار مرکز ثبت وصدور گواهینامه ایزو ،مطلع شوندواین کاملابه حق وصحیح میباشد.اما بسیاری ازمتقاضیان دریافت مدرک ایزو ،قبل ازبررسی های دقیق ولازم ،فقط صرف اطلاع رسانی وپرزنته وفقط طی تماس تلفنی بامراکز ثبت وصدور گواهی ایزو ویابا مشاور ایزو ،اقدام‌به اخذ مدرک ایزو ،مینمایند وهیچ اعتبار واصالت وریجستری ازگواهینامه درخواست نمیکنند. مسلما مراکزمعتبرثبت وصدورگواهینامه ایزو ،وهمچنین مشاورایزو ،که واقعی ومعتبرهستندخودشان نحوه اعتبارسنجی مدرک ایزو ،وهمچنین اعتبارمراکزثبت وصدورگواهی ایزو رابه متقاضیان اعلام مینمایندتا متقاضیان‌در دریافت گواهینامه ایزو ،بصورت دقیق وصحیح راهنمایی شوند،بعضا مشاهده شده‌که برخی‌از مراجع صدورگواهی ایزو ،یامراکز مشاوره ایزو ،ازناآگاهی متقاضیان سواستفاده کرده‌و گواهی نامه های کاملا بی اعتبار برای متقاضیان صادر مینمایند ،وازآنجاییکه مشتریان و سازمانها به آنها اعتماد نموده اند، دیگربه بررسی وریجستری گواهی نامه ،خودنمیپردازند.

دراین مقاله به‌بررسی کامل وواضح برای اصالت گواهینامه ایزو ،میپردازیم ،امیدواریم که این مطلب به متقاضیان اخذگواهی نامه ایزو ، کمک شایان توجهی نماید.

مراجع صدورگواهینامه ایزو ،درایران به2دسته تقسیم میشود:

1)مراجع بین المللی یااصطلاحا مراجع مورد تایید انجمن اعتباردهندگان بین المللی IAF (که گواهینامه های صادره ازاین مراجع درتمامی کشورهای دنیا معتبرمیباشد وازاعتبار یکسانی برخوردار هستند)

2)مراجع خصوصی :درخصوص مراجع خصوصی ،تمامی متقاضیان بایدباآگاهی واطلاعات بالا اقدام نمایندکه چون سایت این مراجع خصوصی گواهینامه ایزو ، هم درخارج ازایران میباشد. شرکتهای مشاوره واطلاع رسانی باادبیاتی صحبت نکنندکه متقاضیان برداشت اشتباه داشته باشندکه چون سایت این مراجع هم خارج ازایران است پس اعتباربین المللی دارندومانندمراجعIAF ای میتوانند درکل دنیا ، گواهینامه خودرا ارائه دهند.

الف:درموردمراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو ،که همان مراجع مورد تایید انجمن اعتباردهندگان بین المللیIAF هستند ،بایدبامراجعه به سایت IAF (اینجاراکلیک نمایید)کشورهای موردتاییدIAF راازمنوی چهارم IAF MEMBERS And SIGNATORIES،مشاهده نمایندوباتوجه به‌اینکه ازکدام کشور قصد دریافت گواهینامه رادارند، CBهای موردتاییدآن کشور رادرسایت معرفی شده توسطIAF مشاهده نمایید.

ب:درمورد مراجع خصوصی ،درداخل گواهینامه شمایک آدرس سایتی وجودداردکه فقط میتوانیدگواهینامه ایزو، خودرا درآن سایت ریجستری نماییدوبه هیچ عنوان ازسایت IAF به سایت درج شده درگواهینامه خودنخواهیدرسید.

متقاضیان اخذگواهینامه ایزو درگوگل اینگونه جستجونمایند:

اخذ گواهینامه ایزو معتبر ،ایزو معتبر ، دریافت گواهی معتبر ایزو ، ازکجا گواهی ایزو معتبر بگیریم ، ازکجا اصالت گواهینامه ایزو رامطلع شویم ،دریافت گواهی نامه ایزو معتبر ، دریافت مدرک معتبر ایزو ، دریافت گواهی نامه معتبر ایزو ،اخذ ایزو

خواندن مقالات زیربه شماپیشنهادمیگردد:

مراحل اخذ ایزو

هزینه صدور گواهینامه ایزو

مشاورایزو

شرکت های صادرکننده گواهینامه iso

شرکت های معتبر گواهی دهنده ایزو در ایران

باکارشناسان‌و مشاوران مرکز نوین سرت درارتباط باشیدتا ازبروزترین اطلاعات درجریان باشید...

۰۲۱-۴۴۸۲۹۱۳۳                                        ۰۲۱-۴۴۸۲۹۵۳۱

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت