• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

روش اجرایی ممیزی داخلی

روش اجرایی ممیزی داخلی

تمامی شرکت‌ها وسازمان‌ها برای اطلاع ازفعالیت‌های موثر سازمان ومنطبق بودن آنها براصول کیفی،ایمنی و بهداشت بایداز روش اجرایی ممیزی داخلی استفاده کنند.

روش اجرایی ممیزی داخلی یک روش اجرایی است‌که روی تمامی قسمت‌های سازمان اجرا می‌گردد تاانطباق فعالیت‌های سازمان‌با سیستم مدیریت کیفیت یعنی ISO9001 و سیستم ایمنی‌و بهداشت محیط زیست یعنی ISO14001 و سیستم ایمنی وبهداشت حرفه‌ای یعنی ISO45001 بررسی شود.

ممیزی داخلی معمولا به‌صورت هرشش ماه یکبار انجام می‌گرددبه همین دلیل نیاز است تادر ابتدای سال برنامه‌ای برای این ممیزی داخلی‌ها ایجاد گردد.

برنامه‌ی سالانه ممیزی داخلی درفرمی باکد F-10 (این نحوه کدگزاری به عنوان مثال وبرای درک بهتربیان شده است، شما می توانیداز کدگزاری مخصوص سازمان خوداستفاده نمایید) تهیه می‌شود. فرم ممیزی داخلی حدود دوهفته قبل ازممیزی دراختیاز ممیزان داخلی وممیزی شوندگان قرار می‌گیرد.

 جدول زمانبندی سالیانه ممیزی داخلی روش اجرایی ممیزی داخلی

نکته: ممیزان باید بامفاهیم استاندارد آشنا باشند وهمچنین باید دوره ممیزی داخلی راگذرانده باشند.

ممیز برای انجام برنامه ممیزی چک لیست ممیزی رااز نماینده مدیریت دریافت کرده وطبق برنامه واحدها راممیزی می‌کند. درممیزی داخلی شواهد موجود بررسی می‌شودو عدم انطباق‌های موجود درواحد ممیزی شونده یادداشت می‌شود.

برنامه ریزی ممیزی داخلی روش اجرایی ممیزی داخلی

برای عدم انطباق نیز بایدمطابق روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه باکد P-03 (همانطور که بیان شد این کدگذاری برای درک بهتر می باشد و شمامی توانید هم از این کدگذاری وهم ازکدگذاری مختص سازمان خود استفاده نماید) اقدام نمود وفرم گزارش عدم انطباق راتکمیل کرد. همچنین درصورت مشاهده عدم انطباق، اقدام اصلاحی متناسب باآن نیز باید تعریف گردد.

زمانی برای انجام اقدامات اصلاحی درنظر گرفته می‌شود وتا زمان مهلت مقرر پیگیری انجام اقدام اصلاحی صورت می‌گیرد. درصورتیکه اقدام اصلاحی درموعد مقرر انجام نگرفت ویا اقدام اصلاحی موثر نبود مجدد باهماهنگی باواحد ممیزی شوند مهلت مجدد تنظیم می‌گردد ودر صورتیکه مجددا هم این اقدام اصلاحی نتیجه‌ای دربرنداشت مراتب به‌مدیر عامل گزارش می‌شود.

بعداز اتمام ممیزی، ممیز فرم گزارش نتايج مميزي داخلي باکد F-13 را تکمیل می‌نماید وبه نمایند مدیریت تحویل می‌دهد.

گزارش نتایج ممیزی داخلی روش اجرایی ممیزی داخلی

 

درپایان مجموعه‌ای ازمشاهدات، چک لیست‌ها، عدم انطباق‌ها واقدامات اصلاحی تهیه می‌گرددو نماینده مدیریت موظف است گزارش نهایی رابه اطلاع مدیرعامل برساند.

اطلاعات حاصل ازممیزی داخلی بخشی ازمواردی است که درجلسات بازنگری مدیریت نیز استفاده می‌گردد.

همانطورکه قبلنا گفته شده ممیزی داخلی سالی دوبار صورت می‌گیرد اماممکن است باتوجه به نظر مدیریت ویا جلسات با نگری مدیریت برخی ازواحد‌ها بیشتر ازدو باردر سال ممیزی شوند.

برای دانلود روش اجرایی ممیزی داخلی به صورت کامل، روی لینک زیر کلیک بفرمایید.

برای پیاده سازی ایزو درسازمان شما ، روش های اجرایی ودستورالعملهایی باید ایجاد گردد، دراین مقاله‌به روش اجرایی ممیزی داخلی پرداختیم، میتوانید برای دست یافتن‌به سایر مقالات درخصوص روش های اجرایی دیگر رایج‌در پیاده سازی ایزو ،مقالات زیررانیز مطالعه بفرمایید:

روش اجرایی کنترل مستندات

روش اجرایی کنترل سوابق کیفی

روش اجرایی اقدامات اصلاحی

 روش اجرایی کنترل خدمات(محصولات) نامنطبق

ممکن است شمادرجستجوهای اینترنتی خودکلمات زیررا جستجو نموده باشید : 

مستندات ایزو ، پیاده سازی ایزو ، مستندات پیاده سازی ایزو ، روش اجرایی ممیزی داخلی ، پیاده سازی روش اجرایی ممیزی داخلی ، مشاوره و پیاده سازی روش های اجرایی ، استاندارد ایزو ، پیاده سازی استاندارد ایزو

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت