• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

مدارک لازم برای گرفتن ایزو

مدارک لازم برای گرفتن ایزو

مدارک لازم برای گرفتن ایزو چیست ؟

مدارک لازم برای گرفتن ایزو ازکجابیاوریم؟

مدارک لازم برای گرفتن ایزو راازکجامتوجه شویم؟

سوالات بالا وسوالاتی ازین قبیل ،مشکلات ودغدغه های افرادی میباشد کبدنبال مدرک ایزو ، هستندو میخواهند برای شرکت خودشان جهت تکمیل مدارک مناقصه ،یاجهت تکمیل مدارک شرکت، اقدام بدریافت گواهینامه ایزو ، نمایند.

گواهینامه ایزو ،ودریافت مدرک ایزو ،نیازبه مدارک خاصی جهت بررسی واجدالشرایط بودن، یاجهت بررسی تعلق گرفتن گواهی نامه ایزو ، به‌شرکت نیازندارد، وشرکتها بنابر زمینه فعالیت خود ،میتوانندهر استاندارد ISO ،مرتبط بازمینه فعالیت خودرا درخواست نمایند.فقط بایدبدانید استاندارد ایزو ،مرتبط بازمینه فعالیت شرکت متقاضی کدام استاندارد ایزو ،میباشد.البته لازم بذکر است ، برخی از استانداردهای ISO ،مربوط به زمینه فعالیت خاص ویک شرکت ویک شاخه خاص نمیباشد وبصورت عمومی تدوین شده است ، تاشرکتها باهرزمینه فعالیت ودرهر رشته ی فعالیتشان بتوانند استاندارد ISO ، وگواهینامه ایزو ، برای شرکت خوددریافت نمایند.

مدرک ISO ، گواهینامه مهمی برای شرکتها میباشد، زیراازین طریق میتواننددر مناقصات ، امتیاز بالاتری کسب نمایند ،فرض نمایید دوشرکت باشرایط یکسان ومبالغ یکساندر مناقصه ، شرکت مینمایند، وهیچکدام برتری نسبت بهم ندارند، بنابراین تنها مدرک قابل استفاده وبدون مشکل ودغدغه وبدون اینکه مسئول برگزاری مناقصه وکارفرما بخواهند ایرادی بگیرند ، همین گواهینامه ایزو ،میباشد .هرشرکت متقاضی کسب امتیاز بالادر مناقصه ، میتواندپس ازطی یکسری مراحل وارسال فرم درخواست ایزو ،از مرکز مشاوره واطلاع رسانی نوین سرت درخواست گواهینامه ایزو ،داشته باشد، تامرکز مشاوره واطلاع رسانی نوین سرت، پساز بررسی فرم درخواست ایزو ،ارسالی ، باکارشناسان مرکز هماهنگ نموده وکارشناسی جهت شرکت شمامعرفی گردد، این کارشناس ومشاور ازابتدای ارسال فرم درخواست ،که فرآیند تکمیل فرم درخواست بدرستی وارسال آن برای مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو ،میباشد است تاهماهنگی وحضور کارشناس درمحل شرکت متقاضی جهت مشاوره ایزو ، و پیاده سازی ایزو ، درمرکز شرکت متقاضی گواهینامه ایزو ،سپس درنهایت باهماهنگی مرجع معتبر صدور مدرک ایزو ، گواهینامه ISO ی درخواستی برای شماصادر میگردد.

صدور گواهی نامه ایزو ، مانندسالهای قبل بسیار طولانی وپیچیده نمیباشد، باتوجه به پیشرفت تکنولوژی وعصرIT وهمچنین دانش تغییرات ،روند پیاده سازی ایزو ،ممیزی ایزو ، وهمچنین درخواست گواهی نامه ISO ،ازمراجع معتبر صدور ایزو ،باچندکلیک ساده وخیلی سریع صورت میپذیردو متقاضیان درخواست مدرک ایزو ،میتوانند خیلی سریع پاسخ تقاضای خود ودرواقع مدرک گواهینامه ایزو ،خودرا دریافت نمایند.وقتی فرم درخواست ایزو ،برای کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی نوین سرت ارسال گردد، کارشناسان مافرمهای شمارادرسریعترین زمان ممکن بررسی مینمایند وبه واحد اجرایی جهت حضور درشرکت شما تحویل میدهند، بعدازپیاده سازی وآموزشهای لازم جهت پیاده سازی ایزو، وادامه روند پیاده سازی ایزو ،درسازمان شما، حالاشما امکان داشتن گواهینامه ایزو ، برایتان فراهم گردیده است، به شما ضمانت میدهیم براحتی و درسریعترین زمان وباکمترین هزینه میتوانید گواهی نامه ایزو ،دریافت نماییدودر مناقصات شرکت نماییدو امتیاز لازم جهت مناقصه راکسب نمایید.

خواندن مقالات زیربه شماپیشنهاد میگردد:

لیست شرکتهای گواهی دهنده IMS در ایران

چگونگی دریافت گواهینامه ایزو

شرايط گرفتن ايزو براي شركت

اخذگواهینامه ایزومعتبرباعضویت درIAF

اعتبارسنجی گواهینامه های ایزو

رتبه پيمانكاري , گريد پيمانكاري

باکارشناسان مرکز نوین سرت تماس گرفته تابصورت تلفنی وکاملا رایگان ازخدمات مشاوره ایزو ، بهرمند گردید.

44829133- 44829531

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت