• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

شرایط گرفتن ایزوبرای شرکت

شرایط گرفتن ایزوبرای شرکت

شرایط گرفتن ایزو برای شرکت چیست؟

شرایط گرفتن ایزو ۹۰۰۱ برای شرکت چیست؟

شرایط گرفتن ایزو برای شرکت در ایران چیست؟

مراحل اخذ گواهینامه ایزو چیست؟

برای دریافت مدرک ایزو چیکار کنیم؟

ایزو چیست؟

مراحل پیاده سازی ایزو چیست؟

مدارک دریافت گواهینامه ایزو چیست؟

ایزو ۹۰۰۱ چیست؟

CB های معتبر در ایران کدامند؟

سوالات بالا وازاین دست سوالات نتیجه تماسهای تلفنی میباشدکه باکارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی نوین سرت درخصوص شرایط گرفتن ایزو برای شرکت ،انجام شده است.

شرایط گرفتن ایزو برای شرکت ،تبدیل بیکی ازمهمترین مسائل ودغدغه های متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو ،شده است.

آندسته ازمتقاضیان دریافت مدرک ایزو ،بایدتوجه نمایندکه باتوجه بپیشرفت تکنولوژی وامکانات IT وبستر اینترنت ، شرایط گرفتن ایزو برای شرکت ،بسختی سالهای پیشین وابتداییکه ایزو ،وارد ایران شدیا اصلابهتر بگویم استاندارد ایزو ،درجهان معرفی وشناخته شد نمیباشد. درحال حاضر باتوجه به پیشرفتهای اینترنتی وتکنولوژی براحتی میتوانبا مراجع مختلف صدور گواهینامه ایزو ،و مراجع معتبر صدور گواهی نامه ایزو ،در سراسر دنیا ارتباط برقرار کرد وازخود آنهادرخواست صدور گواهینامه معتبر ایزو ،راداشت. مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو ،خودشان نمایندگانو CB های معتبر در ایران ،رامعرفی نمایند وبراحتی بتوان باتوجهبه تاییدیه AB درخواست صدور گواهی ایزو ،را داشت البته جهت تایید اعتبار AB صادر کننده نیازاستکه اطلاعات کافی داشته باشیموبه سرعت اعتماد نکنیم صرفابه ایندلیلکه چون سایتی اطلاعاتش درخارج از ایران است اعتماد کنیمو دریافت مدرک ایزو ،رابه آنهابسپاریم .

بنابراین شرایط گرفتن ایزو برای شرکت ،شرایط خاصی نمیباشد وهرشرکتی باهر زمینه فعالیتی می تواند درخواست صدور گواهینامه معتبر ایزو ،راداشته باشد.

شرایط گرفتن ایزو برای شرکت ،می تواند شامل آیتمهای زیر باشد:

  1. داشتن شرکت ثبت شده یاداشتن برند ثبت شده،حال چرابه ثبت بودن شرکت یابرند تاکید داریم؟آیا ثبت شرکت یا ثبت برند جزو مدارک گرفتن گواهینامه ایزو ،میباشد؟بایداعلام کنیم ثبت بودن یانبودن شرکت یابرند شما تاثیری درروند اخذ گواهینامه ایزو ،یاتاثیری جهت دریافت مدرک ایزو،ندارد وفقطبه ایندلیل استکه قراراست روی گواهینامه ایزو ،شما نام شرکت یابرندتان درج شود درواقع بنام شرکت متقاضی یابرند اعلام شده شما گواهینامه ایزو ،صادر میگرددپس بهتراست شرکت شما ثبت شده باشد یابرند شماازقبل ثبت شده باشد یاحداقل درحال انجام ثبت شرکت یاثبت برند خودباشیدکه بعدها جلوی سوء استفاده های احتمالی رابتوانید بگیرید
  2.  داشتن دفتر مرکزی: اینکه مانند گواهینامه تعیین صلاحیت پیمانکاری (مجوز اداره کار)یا گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ازشما درخواست اجاره نامه کد رهگیری دارداشته باشیم رانداریم اصلاً الزامی به تایید آدرس درخواستی شما نمی باشد فقط مانند نام شرکت ونام برندکه بالاتر ذکرشد قراراست آدرس شما نیزدر گواهینامه درج شود وازاینپس کارفرما ومشتریان شمابه آدرس روی گواهینامه ایزو ،صادر شده نیزتوجه می نمایند .بهتر است وتوصیه می گرددیک آدرس ثابت حداقل برای یک سال اعلام بفرماییدکه تغییر آدرس نداشته باشیدویا اینکه محل سکونت نباشدالبته بازهم تاکید می کنم اینها توصیه می باشد وشما می توانید هرآدرسیکه خودتان صلاح می دانید اعلام نمایید.
  3.  اعلام زمینه فعالیت مشخص زیرازمینه فعالیت شماهم جزوآیتمهایی استکه قرار است بعنوان مشخصه خاص شرکت شماروی گواهینامه ایزو شمادرج گردد البته نگران اینموضوع نباشید،کارشناسان مرکز نوین سرت شما راراهنمایی خواهند کردتا بهترین زمینه فعالیت مرتبط بااساسنامه تان درج نماییددر پایان لازم بذکراست نگران پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱یاپیاده سازی هراستاندارد ایزو ،دیگری درشرکت وسطح مجموعه خودنباشید وپیاده سازی ایزو ،درسطح مجموعه تان رابه کارشناسان مجرب نوین سرت بسپارید

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیردر گوگل بصفحه ماهدایت شده اید نگران اینموضوع نباشیدمابرای هرآیتم مطلب جداگانه ای قرار داده ایم وشما میتوانیدبه مطلب دلخواه خودومورد نظر خوددسترسی پیداکنید،کافیست روی هرکلمه ایکه نیازاست کلیک نمایید تابه صفحه مرتبط باآن هدایت شده ودسترسی پیداکنید

شرایط گرفتن ایزو برای شرکت ، اخذ استاندارد ایزو ۹۰۰۱، ایزو سیستم ، چگونه ایزو بگیریم ؟ ، ایزو ۹۰۰۱ ، راهنمای ایزو ۹۰۰۱ ، ثبت ایزو ، گواهینامه ایزو تقلبی ، گواهینامه hse ، ثبت نام IMS ، مفهوم IMS ، استاندارد ims ، ایزو ۲۲۰۰۰ چیست ؟ ، گواهینامه ایزو چیست؟ ، ثبت گواهینامه ، خرید گواهینامه ایزو ، گواهینامه های ایزو ، قیمت ایزو ۹۰۰۱ ، مراحل پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ ، چگونه ایزو بگیریم؟ ، بررسی اصالت گواهینامه ایزو ، CBهای معتبر در ایران و ...

درپایانبه شماپیشنهادمیکنیم مقالات دیگراین تارنمارامطالعه نموده تااطلاعات بیشتری کسب نمایید باکارشناسان ما در ارتباط باشید...

مدارک لازم برای گرفتن ایزو

اخذ فوري گواهينامه ISO , HSE , IMS براي مناقصه

شرايط گرفتن ايزو براي شركت

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت