• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

هزینه دریافت ایزو 9001

هزینه دریافت ایزو 9001

هزینه دریافت ایزو 9001 ،اصلیترین سوال ومهمترین سوال افرادو شرکتهایی میباشد کبدنبال اخذ گواهینامه ایزو ، هستند.البته تمامی افراد وجامعه زمانیکه بعنوان خریدار به‌فروشنده مراجعه مینمایند، طبعا درخواست خرید کالا یاخدمات خودرا بابالاترین کیفیت ودرپایینترین قیمت ممکنه خواهانند.واین درخواست زیادونابجایی ازطرف مصرف کننده ودرواقع خریدار نمیباشد. ایزو 9001 ، هم درواقع به‌نحوی خواهان وارائه دهنده همین موضوع میباشد، اماباادبیات متفاوتتری نسبت به ادبیات بازاری وکاسبی.

ایزو 9001 ،درراستای مدیریت کیفیت فرآیندهای دخیل درارائه خدمات محصول یاپروژه پیاده سازی میگردد وهمزمان تمامی فرآیندهارا تحت کنترل وپایش وبعضا بازنگری خود قرار میدهد.

فرآیند کنترل مواد اولیه ورودی، یادرشرکتهای پروژه محور ، فرآیند ارزیابی پیمانکاران فرعی ،یاحتی درهمین شرکتهای پروژه محورنیز فرآیند کنترل اجناس وکالاهای ورودی مصرفی درپروژه ،ایزو 9001 ،دست روی تمامی فرآیندهاییکه درمجموعه وشرکت وجوددارد قرارداده است تابتواند کیفیت رامدیریت وتضمین نماید.

فرآیند پایش خط تولید ، فرآیند پایش مشتریان واستفاده کنندگان ازخدمات ویامحصول تولیدی شرکت ،ازآیتمهای مهم ودیگر استاندارد 9001 میباشد.

بنابراین همانطورکه درابتدای مقاله نوشته شد،همه افراد خواهان دریافت کالا،محصول یاخدمات بابالاترین کیفیت وکمترین قیمت هستند،اگر شرکت یاکارخانه ای بتواند تمامی فرآیندهای خودراکنترل ومدیریت نمایدوبصورت پایشهای روزانه،هفتگی وماهیانه کنترل نمایدبنابراین هزینه هاکاهش میابد، طبعا کیفیت بالاتر میرود، مشتری ازمحصول رضایت کامل وکافی خواهد داشت، کارفرما یامشتری درخواست دهنده بابت انجام پروژه ازنتیجه نهایی پروژه انجام شده توسط شما، راضی خواهد برد، وبرای سریهای بعدی نیزشمارا معرفی خواهد نمود، بنابراین وقتی پای گواهینامه ایزو 9001 ،بمیان میاید، شایدبصورت مستقیم ومصطلح وسریع پاسخ نگیریم، یعنی مابعنوان شرکت پیاده سازی ایزو 9001 ،فکرمیکنیم بمحض پیاده سازی ایزو 9001 ،نتیجه دلخواه مانند رضایت مشتری ،کیفیت بالای محصول ، کیفیت بالای خدمت ارائه شده، قیمت پایین خدمت ارائه شده، قیمت پایین محصول، رابه سرعت میبینیم وبرای ادامه مسیر پیاده سازی استاندارد 9001 ،بادل خوش ورضایت کامل ادامه خواهیم داد، اماشایان ذکر خواهد بودکه نتیجه پیاده سازی ایزو ،واستقرار ایزو 9001 ،بسرعتی که‌مجموعه وشرکت شمافکرمیکند پیش نخواهدرفت، بهرحال یکسری پیشنیازات وپیش دستورات لازم میباشدتابه هدف نهایی برسیم.

هزینه دریافت ایزو 9001 ،ازبحث وعنوان اصلی این مقاله دورنرویم، هزینه دریافت ایزو وکلاهر استاندارد ایزوی دیگری ،متفاوت میباشدواین تفاوت درراستای تفاوت بین برندهای صادر کننده، مراجع اعتبار دهنده ،زمینه فعالیت سازمان متقاضی گواهینامه ایزو ،محل قرارگیری سازمان درخواست کننده گواهی نامه ایزو ،حجم سازمان ،تعداد پرسنل ،حجم کاری شرکت ،تعداد دستور العملهاو روشهای اجرایی موجوددر سیستم مدیریت کیفیت ،یاهر استاندارد دیگری متفاوت میباشد.

بعنوان مثال یک سازمانیکه متشکل ازیک دفترمرکزی بانهایت 3 الی 4نفر پرسنل دائم میباشدودر زمینه اخذ کارت بازرگانی درحال فعالیت است باسازمانیکه تعداد 300 الی 400 نفر پرسنل فعال وهمچنین 2یا3 کارگاه یاسایت پروژه یاکارخانه تولیدی میباشد بسیار متفاوت است، ازنظر هزینه پیاده سازی ایزو ،هزینه صدور گواهینامه ایزو 9001 ،وهمچنین هزینه صدور گواهی نامه ایزو ،حال چه 9001 باشدچه استاندارد دیگری ،چون علاوه برتاثیربرروی هزینه پیاده سازی ایزو ،برروی هزینه صدور گواهی نامه ISO ، نیزتاثیر میگذارد، بنابراین نمیتوان دراین مقاله ونادانسته وفی البداهه وبیخبر ازسازمان وشرایط وحجم ومحل وزمینه فعالیت یک شرکت ،اعلام قیمت نهایی درخصوص هزینه دریافت گواهینامه ایزو 9001 ، یاهزینه دریافت استاندارد ایزو دیگری نمود،شمامیتوانیدبا کارشناسان مرکز نوین سرت تماس گرفته تادراسرع وقت وبادقت وسرعت وصبربالا، تمامی سوالات خوددرمورد قیمت گواهی ایزو ،قیمت پیاده سازی ایزو ،هزینه مشاوره ایزو ،دستمزد مشاور ایزو ،هزینه صدور گواهینامه ایزو وهرسوال دیگری رامطرح فرموده وبصورت رایگان ازخدمات ارائه هزینه ها ،مشاوره پیاده سازی ایزو ،زمان پیاده سازی ایزو ،بهرمند شوید.

بامادرارتباط باشید...   44829133-021           44829531-021

درانتهاخواندن مطالب ومقالات زیربه شماتوصیه میگردد:

شرکتهای معتبر گواهی دهنده ایزو

لیست شرکت های cb در ایران

صدور گواهی ایزو

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها

هزینه گرفتن ایزو

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت