• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

الزامات ایزو

الزامات ایزو

الزامات ایزو :شرکت نوین سرت یک مجموعه وشرکت راتوانایی می بخشد تاعواملی که می تواندباعث انحراف فرایندهاوسیستم مدیریت سازمان ازنتیجه های طرح ریزی شده، شوندراتعیین وکنترلهای پیش گیرانه ای راتعیین می نمایندتااثرات منفی که وجودداردراکاهش وازفرصتهایی که بوجودمی آورند، بیشترین سودوبهره راببرد .برآورده سازی پیوسته الزامات ودرنظرگرفتن نیازها وانتظارت آینده، چالشی برای سازمان درمحیطی داعماپویا وپیچیده رامطرح می نماید .برای دستیابی باین هدف ومقصد ،مجموعه ممکن است تشخیص دهدکه ضروری است تاشکل های گوناگون وبهبودمداوم بکارگیردمانندتغییرات مقطعی ونوآوری و تجزیه وساماندهی

دراین استاندارد بین المللی ازکلمات زیراستفاده می شود (

 بایدنشاندهنده یک الزام است ویک الزام رانشان می دهد ( توصیه میشودبهتراست )یک توصیه ونصیحتی رانشان میدهد

( ممکن است ) یک اجازه رانشان می دهد

( می تواند) یک احتمال یایک رقابت رانشان می دهد.

اصول مدیریت کیفیت :این استاندارد بین المللی برپایه اصول ومدیریت کیفیت توصیف شده در iso بناشده استکه شامل تشریح وتوضیح برای هراصل ومنطقی بودن ازچرایی مهم بودن هراصل برای مجموعه ها. مثلا مثال هایی ازاقدامات برای بهبودعملکردسازمان هنگام اعمال آن اصل میباشد .

اصول مدیریت کیفیت عبارتنداز: ۱مشتری مداری ۲رهبری ۳مشارکت کارکنان ۴رویکردفرایندی ۵بهبود ۶تصمیم گیری مبتنی برشواهدمدیریت روابط

رویکرد فرایندی :

کلیات: این استاندارد بینالمللی بکارگیری رویکردفرایندی راباهدف افزایش رضایت مشتری وازطریق برآورده سازی الزامات مشتری هنگام گسترش ،اجرا وبهبوداثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ،ترویج می نماید.وازالزامات بخصوصیکه اساس بکارگیری یک رویکرد فرایندی موردتوجه قرارگرفته واشاره شده است. درک ومدیریت فرایندهای بهم مرتبط بعنوان یک سیستم به اثربخشی وکارایی سازمان دردستیابی به نتیجه های موردنظر ،کمک مینمایدواین رویکرد مجموعه رادرکنترل روابط متقابل ووابستگی های متقابل درمیان فرایندها ونتیجه های سیستم توانامی کند بطوریکه عملکردکلان سازمان هاارتقایابد.

رویکردفرایندی، تعریف ومدیریت سیستماتیک فرایندها وتعاملات درالزامات ایزو آنرااجرای دست یا بنتایج موردنظردرانطباق دادن خط مشی کیفیت وجهتگیری استراتژیک سازمان ومجموعه اراعه مدیریت فرایندهاوسیستم بعنوان یک گل می تواندبااستفاده ی چرخه س pDca راببینیدوباهدف بهره گیری ازمنابع حاصله ازفرصت ها وپیشگیری ازنتایج برخلاف انتظاربدست آید.

بکارگیری رویکرد فرایندی درسیستم مدیریت کیفیت مواردزیرکه توانمند می سازد :

الف )درک وپایداری دربرآورده سازی الزامات

ب) درنظرگرفتن فرایندها ازلحاظ ارزش افزوده

ت) دستیابی بعملکرد فراینی اثربخش

ث) بهبود فرایندیهابرپایه ارزیابی اطلاعات درالزومات استاندارد ایزو

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ دارای قسمتهای جداازهم میباشد( سیستم مدیریت کیفیت -مسعولیت مدیریت منابع -تحقق محصول _اندازه گیری ،تجزیه وتحلیل وبهبود .خوب حالا دراین قسمت هرکدام ازاصل ها قسمت قسمت می شوند .

۱سیستم مدیریت کیفیت : ۱نیاز های مستند سازی ۲نظامنامه کیفیت ۳کنترل مستندات 4کنترل سوابق

مسعولیت مدیریت : ۱تعهدبرمدیریت ۲تمرکز برمشتری ۳خط مشی باکیفیت ۴طرح ریزی مسعولیت اختیاروارتباط بازنگری مدیریت: ۱مدیریت منابع ۲تامین منابع ۳منابع انسانی ۴زیر ساخت ها ۵محیط کاری .

تحقق محصول : ۱طرح ریزی ۲تحقق محصول ۳فرایند های مربوط به مشتری ۴طراحی وتوسعه ۵خرید ۶تولیدواراعه خدمات ،کنترل تهجیزات پایش واندازه گیری

اندازه گیری ، تجزیه وتحلیل وبهبود رضایت مشتری ،ممیزی داخلی، پایش واندازه گیری فرایندها، پایش واندازه گیری محصول کنترل محصول نامنطبق، تجزیه و حلیل داده ها .

استاندارد بین المللی iso 22000به مجموعه ها این امکان رامی دهدکه خطرات ایمنی مواد غذایی رادرطول زنجیره غذایی خودکنترل کنندواطمینان کامل حاصل شودکه محصول تولیدگشته درزمان مصرف بیخطر ،است. این استاندارد برای تمامی سازمان هایی که درزنجیره غذایی فعال هستندبکاربرده میشود .درکنارهم الزامات مربوط به این استانداردرامی خوانیم.مجموعه هایی که اکنون دارای این گواهینامه iso 22000ویرایش 2005هستند بایدتاوژون ۲۰۲۱ نسخه جدید iso 22000 ویرایش 2018 رادریافت کنید.دراین بندتوضیح می دهم که اهمیت این استانداردتاچه حداست وهمچنین تمام مطالبی که کلی درخصوص نحوه انجام ممیزی ونکات علمی درخصوص اجرای آنرانشان می دهد. هنگامی که الزامات ورژن جدیدبه کارمندان مجموعه تدریس می شودآنهاراحتتروبهترمواردمربوط به کنترل ایمنی مواد غذایی رادرک می کنند

اهداف یاد گیری iso 22000 ویرایش 2018:

دانش پیش زمینه ی این استانداردرااراعه کنید ، نمای کلی ازساختار استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ بدست آوریدروند صدور گواهینامه iso 22000 ورژن ۲۰۱۸ رادرک کنیدونکات مفیدی رادررابطه باجلسه ممیزی داخلی بدست آورید.

 قوانین استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ ویرایش ۲۰۱۸ چیست ؟

معقولیات مربو ط به این استانداردشامل اسلاید های زیادی است قابل ویرایش باراهنمای کاربری باسایر پرونده های اسناد به شرح زیراست :۱راهنمای کلی ازاستانداردکه در ۷ ماه ژوئن طراحی شده وشامل مواردزیراست مروری براستانداردایمنی موادغذایی، الزامات استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ ویرایش ۲۰۱۸ اطلاعات مستند ،حسابرسی سیستمی مدیریت داخلی ،آشنایی بااستاندارد Haccp ،کارگاه و مطالعه موردی، سوابق ممیزی داخلی ، ۲راهنمای استفاده ازیک مشاوره برای درک درست وصحیح استاندارد iso 22000 و ۳استاندارد کارگاه ها ومطالعات موردی برای درک درست وصحیح ازارزیابی اثربخش آموزش fms و ۵نمونه ای ازفرم ها وقالب های سیستم حسابرسی ۶نمونه ای ازگواهی نامه ایزو ۲۲۰۰۰ و یرایش ۲۰۱۸

۱ تغییرات ناشی از تصویب Hls :زمینه کسب وکار اشخاص ذینفع : فعل ۴. اما قوی تاداخلی وخارجی ،بندهای جدیدرابرای تعیین منظم ونظارت به زمینه تجارت اراعه می کند ودرفصل ۲و ۴نیازها وانتظارات افرادذینفع تقاضاها برای شناسایی ودرک عوامل معرفی می کند .

بنتایج موردنظر تحت تاثیرقرارمی دهد

۲ تاییدبه تقویت رهبری وتعهد مدیریتی :درفصل ۱ و ۵ مطالبات جدیدی رابرای حضورفعال ومسعولیت پذیری درجهت اثربخشی سیستم مدیریتی اراعه می کند

۳ در فصل ۱ و ۶ شرکت ها ملزم بتعیین برای مقابله باهرگونه خطری که می تواندمثبت یامنفی باشدکرده است دراین فصل سیستم مدیریت باید توانایی مقابله بااین عوامل راداشته باشد

۴ الزامات پیشرفته مربوط به ارتباطات :درحال حاظرفصل ۷.۴درارتباط بامکانیک ارتباطات ازجمله تعیین آنچه که ،چه موقع وچگونه ارتباط برقرارمی شود

۵ چرخهدpDca : درحال حاظراستاندارد بااستفاده ازدوچرخه جداگانه یکی پوشش سیستم مدیریت ودیگری پوشش دادن اصول HAccp کارمی کند

6 برخی ازتغییرات مهم درتعاریف آسیب درارتباط بااثربهداشتی منفی جایگزین شده است تاازسازگاری باتعریف نظرایمنی مواد غذایی اطمینان حاصل شود ،دراستاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ ویرایش ۲۰۱۸ استفاده ازاطمینان براساس اطمینان ازایمنی مواد غذایی، رابطه بین مصرف کننده ومحصول مواد غذایی رابرجسته می کند

۷ کنترل فرایندها محصولات ویاخدمات خارجی اراعه شده :

دراین بندلزوم کنترل عرضه کنندگان ،محصولات فرایندها وخدمات برون سپاری شده است وبرای برقراری ارتباط کافی الزامات مربوط برای برآورده کردن ایمنی موادغذایی اراعه می شود

جهت کسب اطلاعات بیشتردرموردچگونگی مشاوره ودریافت گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ ویرایش ۲۰۱۸ باشرکت نوین سرت درارتباط باشید

۰۲۱-۴۴۸۲۹۱۳۳    ۰۲۱-۴۴۸۲۹۵۳۱

نویسنده مقاله: اقای معراج موگوئی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت