• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه ایزو ارزان

گواهی نامه ایزو ارزان

گواهینامه ایزو ارزان

گواهینامه ایزو راازکجا بگیریم؟

چقدرزمان لازم هست تاگواهینامه ایزو بگیریم

اخذ گواهینامه ایزو معمولا توسط همکاران ازشرکت متقاضی حتی میتوان ازمنشی شرکت متقاضی گواهینامه ایزو ارزان رادریافت کرد .معمولا مدیران شرکتها ومجموعه ها وسازمانها بدلیل مشغله زیادونوع کارآنها بخاطر همین کارهای مرتبط به اخذ گواهی نامه iso رابه رابطین ومنشیهای مجموعه جهت اخذ گواهی نامه ایزو ارزان و فوری ونحوه صدور گواهی نامه ایزو وهمچنین مسائل مرتبط به اخذ گواهینامه ایزو راتوسط جستجوکردن درسایت شرکت نوین سرت راموردبررسی قرارمیدهند .ولی درپایان سوالیکه برای ماپیش می آیداینستکه موسساتی ومجموعه هایی که گواهینامه ایزو راصدورمیکنندخودامورمرتبط باپیاده سازی درحوزه فعالیت آنها هست وحتی درمورداینکه آیاموسسه صادرکننده گواهینامه ایزو بدون مستندسازی وهمچنان اطمینان ازاینکه الزامات استاندارد ایزو پیاده سازی شده باشدگواهی نامه iso راصادرمی نماید .ورابطین ومنشی های مجموعه یاشرکت هاجهت اخذ گواهی نامه ایزو وهنگامیکه تماس میگیرندبامجموعه وشرکت نوین سرت سوالاتی دررابطه بااخذ گواهینامه iso وانواع قیمتهابرایشان بوجودمی آید حالادراینموردواقعاکدوم شرکت های معتبری مثل شرکت ومجموعه بزرگ نوین سرت که دراین سالهابسیارعالی درخشیده است ودرحوزه صدور گواهینامه ایزو ارزان و فوری چون رابطان ومنشی های شرکت هاومجموعه ها بدنبال این هستندکه گواهینامه ایزو ارزان ومعتبرو فوری ازشرکت های پرآوازه ای مثل نوین سرت دریافت کنند معمولا گواهینامه های iso ارزان دومدل میباشندمعمولا تیپ گواهینامه های HSEو گواهینامه CE که صادرشده دومدل میباشند .که گواهی نامه ایزو صادرموردتایید سازمانIAFو گواهینامه ایزو صادرگشته توسط CB مخصوص غیر IAF گواهی نامه ایزو ارزان ومعتبرنوع اول مشخصا سرتیفیکیت ایزو توسط مراکز CB تحت نظارت Ab دولتی مورد تایید سازمان iafصادر می شود.اصطلاحا به ایننوع گواهینامه صادر گواهی نامه isb اصل ومعتبرنامیده می شود .ایننوع گواهینامه iso و HSE صادرشده موردتاییدتمامی ارگانهای دولتی وهمچنین درراستای خصوصی می باشندوقیمت صدوراین نوع گواهینامه ایزو باتوجه به اعتباروپرآوازه بودن شرکت ومجموعه صادرکننده متفاوت می باشد .ویک نکته ای که اینجاست مدت زمان اخذ گواهینامه ایزو می باشدتحت نظارت laf حداقل یکماه می باشدالبته cb منتخب فقط گواهینامه ایزو موردنظرکه توسط کارفرماسفارش داده می شودراصدورمیکند .ولازم بذکرمی باشدکارفرما میبایست یک مشاوره کامل وواقعی درراستای پیاده سازی والزامات استانداردسازی iso استخدام می نمایدوپس ازانجام شدن ممیزی مرکزصدور گواهینامه ایزو وهمچنین ممیزی واحدگواهینامه مربوط گواهی نامه ایزو توسط مرکز cb منتخب صادرمیگردد .واین نکته قابل ذکراستکه گواهینامه ایزو نوع دوم مشخصاتوسط مجموعه هایی که خصوصی هستندوکه ساخته وپرداخته ایرانی میباشدصادرمی گرددو بدلیل افزایش حجم درخواست گواهینامه iso ارزان و فوری وهمچنین افزایش متقاضیان گواهینامه ایزو وحدودیکصد cB خصوصی تحت نظر Ab خصوصی درایران درحال فعالیت میباشدوباتوجه به اینکه حجم این نوع cb هابالاست وهمچنین درقیمتها دارای تنوع هستندبرای اخذ گواهینامه ایزو ارزان و فوری ودرراستای سلیقه مرکز ومجموعه وهمچنین برند خاص تفاوت قیمتی وجوددارد .درحالیکه یکسری ازموسساتی cb که خصوصی می باشندکه باانضباط کاری کامل می نمایندکه صدور گواهینامه ایزو ارزان وفوری خیلی بهتراستکه ازطریق این مجموعه ها باشدبدلیل اینکه مستندات جهت گواهینامه ایزو درخواستی متقاضی رادراختیارکارفرماقرارمی دهندودرصورتیکه اکثر cb خصوصی بصورت آنلاین وفقط درقبال دریافت مبلغ گواهینامه ایزو صادرمیکنندو بصورتیکه حتی گواهینامه ایزو آنلاین هم صدورمی کنندبرای شرکتها ومجموعه هاوحالا بااین موضوعاتی که برایتان مطرح کردم بدلیل عدم اطلاعات کافی افرادومجموعه هاوسازمانها وشرکت ها ،کافی مدیران مجموعه هادرمورداستاندارد ایزو وموسسات صدور گواهینامه iso میکنند وهمچنین سازمان جهانی ایزو مبادرت به دریافت گواهینامه ایزو میکننداما سطح اعتباری تمامی گواهی نامه ایزو که صادرمیشودبرای افرادومجموعه ها وسازمانهافقط درکشورایران معتبرمی باشدودرسطح جهانی وقاره ای معتبر نمی باشددرزمانهای قبل بدلیل اینکه گواهینامه iso هنوزدربین تمام قشر های مردم برای کسب وکارشان ومجموعه ها وشرکتشان کمترشناخته شده بودومردم وافرادو شرکت ها ومجموعه ها اطلاعات کافی دراین زمینه نداشتندو افرادو مجموعه هاکاملا گنگ ونامفهوم بودنددرراستای صدور گواهی نامه ایزو ارزان وفوری وازمزایاآن برای خودشان ومصرف کننده شان بی خبر بودند .وطبیعتادرآنزمان شرکت های اراعه دهنده ومشاوران گواهی نامه ایزو بسیارکم بودندوانگشت شمارکه گواهینامه ایزو معتبر صدورکنندوافرادرابخوبی دراین ام پشتیبانی دهندولی امروزه شما می توانیددرحوزه صدور گواهینامه ایزو معتبر و ارزان وفوری سریع ازطریق شرکت پرآوازه ی نوین سرت اقدام کنیدویک گواهینامه بسیارمعتبرهمراه پشتیبانی قوی دریافت کنیدوازاین گواهینامه ایزو معتبر بهترین استفاده روببریدواین نکته لازم بذکراستکه ،امروزه مستندات زیادی درحوزه گواهینامه ایزو وجودداردکه موردنیازبسیاری ازشرکت ها ومجموعه هااست وبصورت آماده این مستندات درشرکت پرآوازه نوین سرت وجودداردکه شما می توانیدباارتباط گرفتن بامااین مستندات رودریافت کنید .گواهی نامه ایزو ارزان وفوری امروزه بسیارمتقاضی داردواغلب شرکتهای متقاضی بدنبال وپیگیراین گواهینامه هستندباهمین قصدبامراجع صادرکننده iso وبامشاوره ایزو تماس میگیرندکه شرکت نوین سرت مشاوران خبره ای دراین زمینه داردتاازروندوچگونگی اخذ گواهی نامه ایزو ارزان وفوری اطلاعات کامل ووافی بدست بیارندوهرچه سریعترازیک شرکت معتبر گواهی نامه ایزو رادریافت کنند .گواهی نامه ایزو ارزان وفوری باتوجه بدلیل اینکه مستندسازی وپیاده سازی وهمچنین دوممیزی داخلی وممیزی ثبت وظبط گواهینامه ایزو زمانبرمی باشدوبایستی تدبیری اندیشیدکه فرایندهای فوق درکمترین زمانیکه ممکن است انجام شودوامروزه بدلیل اینکه عصرارتباطات وتکنو لوژی می باشدومشاوران مراکزصادرکننده گواهی نامه ایزو سریعا بهم متصل شده ومشاوره دقیق میگیرندافرادو مجموعه ها برای اخذ گواهینامه ایزو ارزان وفوری هرچندکه افرادو مجموعه هایی وقتی دوباره بمامراجعه می کنندهنوزاصراربه روند قبل درکاررادارد وهنوزاعتقادی به گواهینامه ایزو راندارندو به مزایای آنراهنوزواقف نشده کاملا و ثبت گواهینامه ایزو ازطریق این افراد زمانبرمی باشداما شرکت های جوان باتوجه باینکه بروزهستندبابهره وری ازعلم وتکنولوژی جهت رقابت بارقبای خودشان بااتخاذتدابیر علمی ولازم صدور گواهینامه ایزو رابیک روزرسانده اندمراحل دریافت گواهی نامه ایزو ارزان وفوری بدین منوال می باشداول فرم درخواست گواهی نامه iso جهت متقاضی ارسال می شودازطریق شرکت نوین سرت درگام بعدی سی دی مستندات ایزو دراختیار شرکت متقاضی قرارداده می شودودرنهایت ممیزی برای شما انجام می شودودرنهایت گواهی نامه ایزومعتبرو ارزان وفوری برای شماصادرمی شود . دریافت گواهی نامه ایزو ارزان وفوری بدین منوول می باشدکه سازمان ها ومجموعه ها وافرادمتقاضی محترم باشرکت نوین سرت وبامشاوران ماتماس می گیرندودرخواست خودراجهت گواهینامه ارزان وفوری می دهندوشرکت نوین سرت بادرخواست وبودجه وزمان درخواست آنهاوخلاصه تمامی گزینه هاازطرف شرکت متفاضی صفرتاصدکارراانجام می دهدتاشرکت متقاضی به گواهی نامه ایزو دست پیداکند شمامی توانیددرسرچ کردن درفضاهای مجازی ودرگوگل مارادنبال کنیدوبرای اخذ گواهینامه ایزو معتبرتان روی ماحساب ویژه بازکنید

نویسنده : آقای معراج موگویی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت