• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

دریافت گواهینامه های ایزو

دریافت گواهینامه های ایزو

دریافت گواهینامه های ایزو

لیست گواهینامه های ایزو :گواهی نامه های ایزو انواع مختلفی دارندکه لازمست آگاهی لازم درمورداستفاده وکارایی هرکدام ازآنهاوجودداشته باشد .برخی گواهینامه های ایزو ،عمومی محسوب میشوندباین معنیکه گستره ی زیادی ازشرکتهاراشامل میشوند .امابرخی دیگرکاملا اختصاصی وبمنظورکاربردی خاص تهیه شده اند، برای مثال ایزو ۹۰۰۱ باایزو مدیریت کیفیت یکی ازاستانداردهای ایزو عمومی محسوب می شودکه میتواندبرای اکثرسازمانهامفیدوموثرواقع شود .درزیرلیست کوتاهی ازانواع مجموعه هاوهمچنین گواهینامه های ایزو مرتبط باآنهارابرایتان گردآوری کرده ایم.

گواهینامه ایزو وشرکتهای خدماتی :ایزو ۱۰۰۰۲ ،ایزو ۱۰۰۰۴ وایزو ۹۰۰۱

گواهینامه ایزو کارخانه های تولیدی :ایزو ۱۸۰۰۱ ،ایزو ۱۴۰۰۱ وایزو ۹۰۰۱

گواهینامه ایزو شرکت های پیمانکاری :ایزو ۴۵۰۰۱، oHsas ۱۸۰۰۱ ، hse - msو ایزو ۳۱۰۰۰

گواهینامه ایزو صنایع غذایی sfbb ، Haccp وایزو ۲۲۰۰۰

گواهینامه ایزو مراکزآموزشی lwa2 ، lec2 وایزو ۱۰۰۱۵

گواهینامه ایزو مراکزدر مانی

ایزو ۱۴۰۰۱ وایزو ۹۰۰۱

گواهینامه ایزو رستورانهاوهتل ها: sfbb ،ایزو ۲۲۰۰۰، ایزو ۹۰۰۱گواهینامه ایزو صنعت نفت وگاز : Hsems ،ایزو ۹۰۰۱

گواهینامه ایزو شرکتهای تبلیغاتی :ایزو ۱۰۶۶۸ ، ۱۷۰۲۵ و iso llEC

گواهینامه ایزو شرکتهای ساختمانی: oHsas 18001 ، Hse-ms وایزو ۹۰۰۱

گواهینامه ایزو صنایع کامپیوتری :ایزو ۲۰۰۰۰ وایزو ۲۷۰۰۱

گواهینامه ایزو صنعت خودرو : ۱۶۹۴۹ iso / ts

اخذ ایزو ۱۰۰۰۴ رضایت مشتری-نظارت واندازه گیری :

ایزو ۱۰۰۴راهنماییهایی رابرای اجرافرایندهای نظارت وارزیابی رضایت مشتری تعریف واراعه میدهد. ۱۰۰۴ iso برای استفاده درهمه سارمانهاصرفنظرازنوع اندازه یامحصول اراعه داده شده است.

مفهوم رضایت مشتری: رضایت مشتری توسط شکاف بین انتظارات مشتری ودرک مشتری ازمحصول ایجادمی شودوبرای رسیدن برضایت مشتری .ابتدابایدمجموعه انتظارات مشتری رادرک کند .این انتظارات ممکن است صریح باشدیابطورکامل بیان شده باشد .سازمان برای برآوردن رضایت مشتری بایداهداف زیررادنبال کند :

شناسایی انتظارات مشتری ؛جمع آوری اطلاعات رضایت مشتری تجزیه وتحلیل داده های رضایت مشتری اراعه بازخوردبرای بهبودرضایت مشتری نطارت بررضایت مشتری

مزایای ایزو ۱۰۰۴ :

کسب اطلاعات درموردانتظارات جدید مشتری تبدیل شکایات برضایت شاکی وسازمان

شناسایی روندودرنتیجه ازبین بردن علل شکایات رویکردمشتری مداری متمرکزبرای حل شکایات تشویق پرسنل بربهبودمهارتهای خوددرکاربامشتریان مبنایی برای بررسی وتجزیه وتحلیل مستمرروندرسیدگی بشکایات .ایزو ۱۰۰۴ مربوط بهرسازمان ومجموعه ای استکه مایل هستنداراعه خدمات فراترازانتظارمشتری برود .ویک الزام اساسی برای کسب وکارهای مختلف چه دربخش خصوصی وچه دربخش عمومی میباشد.

گواهینامه ایزو (طراحی دکوراسیون داخلی) :استاندارد ایزو ۱۶۸۷۱دررابطه بانمای داخلی ساختمان بطراحان وسازندگان ،معماران ،ناظران دراطمینان ازآخرین دستاوردها درزمینه ایمنی ،بهداشتی ،رفاهی وبهره وری ساکنین کاربران تدوین شده است. نمای داخلی ساختمان صرفااشاره برپیش ازیک محیط روشن وراحت برای انجام کاردارد. ایزو ۱۶۸۱۷ باتوجه بپارامترهای مختلف وکارامدبه کیفیت محیط داخلی ساختمان چوبی اراعه می نماید .ایزو ۱۶۸۱۷ طراحی محیط ساختمان-محیط داخل ساختمان فرایندطراحی درنمای ساختمان ،باعضای تیم طراحی باتضمین راحتی لازم درنما ،تاثیرفیزیکیولوژی نوروکارایی انرژی وپایداری ساختمانها کمک خواهدنمود ،طراحی نمای داخلی ساختمان نیازمندوجودکیفیت برای کاربران می باشدکه میبایست مرتبط بانیازهای انسان باشدمثل عنصرها :کارایی آسایش وراحتی ؛بهداشت ایمنی ورفاه برای هرفردباشددراین استانداردتیمهای طراحی ازجمله معماران ومهندسان ،مشتریان ساختمانی ،پبمانکاران ومقامهای دولتی واعضای هیعت علمی ،ابزارمفیدی برای کارهمراه بااستفاده ازفرایندطراحی کارآمددردستیابی بیک نمای داخلی درساختمان راخواهندیافت .که کیفیت موردنظربرای کاربران خواهدداشت.این استاندارددستورالعملی برای دعوت ازطراحان برای پیروی ازرویکردمترقی وحق انتخاب وکسب راه حلهای مسالمت آمیزباتوجه باهداف مشتری ومحدودیتهاوفرصتهای مرتبط بامحل ساختمان میباشدهمچنین این استاندارددردستیابی بسطح عملکردبالا ویاارزشیکه توسط برنامه ها وبامقررات قابل اجرابرقرارمی شودکمک خواهدنمود. ایزو ۱۶۸۱۷ برای طراحان ساختمان بخصوص دراراعه یکطرح ویک محیط داخلی باکیفیت ودستیابی بنمایی باکارایی وکیفیت برترهمراه باتعامل مدیریت بادیگرجوانب طراحی پروژه میباشد. استاندارد ایزو ۱۶۸۱۷ فرایندطراحی یکپارچه نمای داخلی ساختمان ازجمله درجوانب معماری ومهندسی وروشنایی روزوروشنایی مصنوعی رضایت کاربران ،ایجادرفاه وبهره وری وهمچنین عملکردانرژی وپایداری ساختمان رااراعه میدهد.

 ایزو ۱۶۸۱۷ بایک پروسه طراحی ترکیب برای محیط های بصری داخلی باکیفیت استکه جنبه های مهندسی ومعماری نورطبیعی ومصنوعی رادربرمیگیرد ،تارضایت ،مساحت وبازدهی مشتری رابهمراه مصرف انرژی وپایداری ساختمان تضمین شود .یک طراحی داخلی باکیفیت بایدنیازهای انسان رادرنظرداشته باشد ،این نیازهااجرای امورکاری ،آسایش بصری ،بهداشت وسلامت ایمنی هستندکه درتطابق ایزوو tc 159 درارگونومی میباشد.

گواهینامه Haccp چیست؟ Haccp یاسیستم کنترل نقطه بحرانی تجزیه وتحلیل خطریک سیستم کنترل فرایند استکه خطرات راشناسایی میکندممکن است درفرایندتولیدموادغذایی اقدامات لازم برای جلوگیری ازوقوع خطرات درهرمرحله ازفرایند راکاهش دهد.

چرا Haccp مهم است؟ Haccp مهم است زیرااولویت بندی وکنترل خطرات بلقوه درتولیدمواد غذایی است وباکنترل ریسکهای غذایی عمده ؛مانندریسکهای میکروبیولوژیکی ،موادشیمیایی وفیزیکی وآلاینده های صنعتی میتواندبمصرف کنندگان اطمینان دهدکه محصولات آنهاایمن هستندوباکاهش خطرات موادغذایی حفاظت ازسلامتی عمومی تقویت می شود.

خطرات عمدی غذا چیست ؟

درحالیکه بسیاری مطالعات روی افکارعمومی نشان میدهدکه مصرف کنندگان دردرجه اول درمورد باقیمانده های شیمیایی نگران هستندازجمله آفت کشهاوآنتی بیوتیکهاامااین خطرات تقریباوجودندارد. خطرات قابل توجهیکه امروزه درصنعت موادغذایی دیده میشود ،آلوده کننده های میکروبیولوژیکی هستند ،مانندسالمونل کولیH7و 0157ولیستریا ،کمپلیو باکترو clostridium. Botulinum و Haccp طراحی شده است تابرمهمترین خطرات تمرکزوکنترل داشته باشد. Haccp جدیداست؟ HACCP جدیدنیست این استاندارداولین بارتوسط شرکت PILLSBARY دردهه 1960 استفاده شدبرای تولیدایمنتروباکیفیت ترموادغذایی برای فضانوردان در رنامه های فضایی. HACCP چگونه بابرنامه های تولیدوبازرسی فعلی مقایسه میشود ؟برنامه بازرسی مواد غذایی فعلی میتنی بررویکرد دیدن ،بوییدن ولمس استکه بیشتربه تشخیص وپیشگیری خطرات بالقوه متکی است .علاوه براین برنامه بازرسی فعلی دردهه ۱۹۳۰ طراحی شده بودکه تهدیدحیوانات بیماروآلودگیهای فیزیکی نگرانی اصلی آن بود.امروزه آلودگی میکروبیولوژیکی وشیمیایی که نمی توانددیده شودبیشتر است. وزارت کشاورزی ایالت متحده اخیرا HACCP رابرای ۷۰۰۰ نوع گیاه ،گوشت ومرغ کشورتاسیس کرد .وضعیت پذیرش HACCP درصنعت گوشت وطیورچیست ؟بسیاری ازمراکزپردازش گوشت ومرغ کشوربرخی یاهمه اصول HACCP رابرای مدیریت وپرسنل کارخانه فراهم کرده اند. قوانین نهایی درسازمانهای بهداشت آمریکا ،سه حوزه عمده راشامل میشود.

۱ روشهای عملیاتی استانداردبهداشتی

۲ تست میکروبولوژی

۳ سیستم تجزیه وتحلیل فطرت بحرانیHACCP

چگونه HACCPدرتولیدموادغذایی استفاده میشود ؟

هفت اصل وجودداردکه توسط کمیته مشورتی محلی درموردمعیارهای میکروبیولوژیکی غذاهاتوسعه داده شده استکه بعنوان پایداری برای سیستم HACCP خدمت میکنند :

1 تجزیه وتحلیل خطربرای شناسایی خطرات بالقوه اییکه ممکن است درفرایندتولید مواد غذایی اتفاق بیوفتد

۲ شناسایی نقطه کنترل بحرانی ccps. نقاطی راکه درآن خطرات بالقوه رخ می دهد

۳ محدودیتهای مهمی رابرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط باهریک از ccp هاایجادکنیدیک صدبحرانی معیاراست که بایدهریک ازطرفین ccp انجام شود ،محدودیتهای حیاتی ممکن است ،منعکس کننده مقررات مربوطه fsls و fda باشد

۴ ایجادالزامات نظارت ccp برای اطمینان ازاینکه هر ccp درحدخودقراردارد .نظارت ممکن است بموادبادستگاه هابرای اندازه گیری یادرغیراینصورت بررسی رونددر pc باشد

۵ اقدامات اصلاحی درصورت بروزنظارت بریک ccl مشخص شده درمحدوده های ثابت وجودندارد.درصورتیکه مشکلی رخ دهد ،اقدامات اصلاحی بایدصورت گیردتااطمینان حاصل شودکه هیچ عواقبی برای بهداشت عمومی وجودندارد

۶ روشهای ثبت موثردرسند Haccp ایجادکنید .اسنادبایدمستندات نظارتccp ،فعالیتهای تاییدشده وسوابق انحرافی اصولی رامستندکند

۷ ایجادمراحل برای تاییداینکه سیستم HACCP بدرستی کارمیکند .روشهای تاییدممکن است شامل بررسی برنامه HACCP ،پرونده های cop محدودیتهای بحرانی وهمچنین انجام نمونه برداری ازمیکروبها باشد

خواندن مقالات زیر به شما پیشنهاد میشود :

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران
گواهینامه ایزو چیست؟
CRM چیست؟ (مدیریت ارتباط با مشتری)
گواهینامه HSE چیست
اخذ مجوز CE
CBهای معتبر در ایران
شرکت های معتبر صادر کننده ایزو در ایران
شرایط دریافت ایزو ، مراحل اخذ گواهینامه ایزو
شرکت های معتبر گواهی دهنده ایزو در ایران
OHSAS18001 به ISO45001 تغییر یافت.

نویسنده مقاله : آقای معراج موگویی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت