• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

دریافت مدرک ISO

دریافت مدرک ISO

دریافت مدرک ISO

دریافت مدرک ایزو ، وداشتن گواهینامه ای تحت عنوان گواهینامه ایزو ،برای شرکتهااز سالیان دور حائز اهمیت بوده است، به نحویکه از مشاور ایزو ،یاافراددارای دانش وتبحر درخصوص پیاده سازی ISO ،کمک میگرفتند تاشرکت بتواند فرآیندها ودستورالعملها وروش های اجرایی مربوط به ایزو راشناسایی و پیاده سازی نماید.

شرکتهای معتبر صدور گواهینامه ایزو، شاید دغدغه بسیاری ازافرادی باشد کبدنبال اخذ مدرک ISO هستند، قطعا هرشرکتی اعلام نماید ،صدور گواهینامه ایزو  ،راانجام میدهد، نمیتوانیم براحتی اعتماد نماییم وحرفهایش راقبول کنیم، مخصوصا دراین بازاری که هرروزبه شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو ، اضافه میشود،باید بررسی نمودکه کدام شرکتها صلاحیت پیاده سازی ایزو رادارند، کدامیکی صلاحیت مشاوره ایزو دارند، کدامیکی درخصوص ثبت و صدور انواع گواهینامه ایزو ،فعالیت مینمایند، کدام شرکت صادر کننده ایزو ،ازمراجع ذی صلاح تایید اعتبار شده است ،ایا اصلا مرجعی جهت تایید صلاحیت شرکتهای معتبر صادر کننده ISO درایران یاسایر کشورها وجود دارد؟

انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ISO ، کجاست؟ ،آیا سازمان استاندارد جهانی ISO ،درخصوص گواهینامه های صادرشده توسط شرکتهای مدعی صدور گواهینامه ایزو ، نظارت یامسئولیتی دارد؟

سوالات بالا بسیار مهم میباشد والبته گرفتن پاسخ صحیح ودرست ازخود سوالات بالادرخصوص مدرک ISO مهمتر است، مثلا درحال حاضر دربازارسرمایه ایران ،رشد بسیار خوبی داریم امابرخی ازسهامها ونمادها وشرکتهاهم هستند که سوددهی زیاد خوبی ندارند ودرمقایسه باسایر رقبای خود ازسطح پایینتری برخوردار هستند، حال مابایک مشاور غیرحرفه ای اگر مشورت کنیم به سمت سهامهایی سوق پیدا خواهیم کرد کبدون تحلیل وفقط صرف نااگاهی واعتماد اشتباهی کبه مشاور داشتیم، حتی ممکن است اصل پول خود رازدست دهیم، یاشایدبرخی فکرکنند چون اصل پول خودرا از دست ندادند پس سهام قابل قبولی خریداری کردن،باید گفت خیر، دراین بازار پرسود فعلی بازار سرمایه شماباید میتوانستید سود بسیاری نمایید، نه اینکه صرف ازبین نرفتن اصل پول ،خوشحال باشیم کضرری متوجه ما نشده است ،درصورتیکه دقیقا ضرر اصلی راکردیم، بنابراین انتخاب مشاور ، انتخاب مرکز مشاوره ، درتمامی زمینه هاکمک بسیار شایانی بما خواهد نمودوحتی شاید ازخود اصل ماجرا هم مهمتر باشد.زیرا وقتی بامرکز مشاوره خوبی ارتباط پیدا کنیم، خیالمان از باقی راه وسایر پیشنهادات وراهبری های انهاهم راحت میباشد.

دریافت گواهینامه ایزو ،اخذ نشان CE اروپا ، مشاوره اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، وسایر گواهینامه های ملی و بین المللی مورد درخواست درمناقصات یا جهت صادرات رامیتوانید باخیال راحتبه کارشناسان مرکز مشاوره واطلاع رسانی نوین سرت بسپارید، تابتوانید بهترین گواهینامه ایزو ،یاهر گواهینامه مدنظر خودتان جهت مناقصه یاصادرات ، رادر کمترین زمان اخذ ایزو ، کمترین قیمت ایزو ،دریافت نمایید.

با مادرارتباط باشید ......                                           44829133-021     44829531-021

خواندن مقالات زیر به شما پیشنهاد میگردد.

گواهینامه ایزو ارزان
استاندارد های ایزو ویژه پیمانکاری و مناقضات
الزامات ایزو
اخذ گواهینامه ایزو فوری
ISO چیست ؟
 گواهینامه ایزو ارزان
انواع ایزو و مراحل ثبت ایزو
گواهی IMS ،مدرک IMS

احتمالا شمابا جستجوی کلمات زیردرگوگل به این صفحه هدایت شده اید:

دریافت مدرک ISO، گرفتن ایزو، ایزو چیست ، مدرک ایزو ،ISO، ایزو درمناقصات ، ‘,hidkhli hdc, T  گرفتن نشان CE ، شرکتهای معتبر صدور گواهینامه ایزو درایران ، شرکتهای معتبر صدور گواهینامه ایزو درشیراز ، شرکتهای معتبر صدور گواهی نامه ISO در اصفهان ، شرکتهای صدور گواهینامه ایزو در مشهد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت