• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه ایزو9001

گواهینامه ایزو9001

گواهینامه ایزو9001

گواهینامه ISO9001 ازسری گواهینامه های ایزو ، میباشدکدر مناقصات بسیاری ومیتوان گفت دراکثریت مناقصات بعنوان امتیاز استفاده میگردد وشاید بتوان گفت راحتترین امتیازی میباشد کدر مناقصات پیمانکاری ویاهر مناقصات دیگری میتوان اخذ نمود ،فقط با داشتن گواهینامه ایزو 9001 یاحتی سایر گواهینامه ایزو ،مثل ایزو 45001 یاحتی ایزو 14001

گواهی نامه ISO9001 هرازگاهی شامل ویرایش وتغییرات میشود ونسخه جدیدی ازآن دردسترس بابت پیاده سازی ایزو ،قرارمیگیرد.پس شرکتهای دارنده گواهی نامه ایزو ،باید همیشه دربروزرسانی روشهای اجرایی ،فرایندها ، دستورالعملها پیشقدم باشند وبمحض انتشار تغییرات نسخه جدید ایزو 9001 یاهرکداماز استانداردهای دیگر ،حتی گواهی نامه ایزو ،رانیز تغییر دهند.وبه نسخه بروزتری ،ارتقا دهند. تمامی اینکارها ،اعم از گرفتن گواهی ایزو ، داشتن مدرک ISO ،همگی بابت سودآوری شرکتها میباشد، پس خیلی زیبا نیست وشاید حتی بتوان گفت واقعا اسف بارخواهد بودکه ورژن جدیدی از ایزو ، منتشر شده باشدولی یک شرکت کماکان ازورژن قبلی وقدیمی آن استاندارد ایزو ، استفاده نماید.وبراحتی میتوان متوجه شدکه شرکت دربروزرسانی فرایندها وروشهای اجرایی ودستورالعملها ودرنهایت استاندارد ایزو 9001 ،اصلا هیچکاری نکرده است واین گواهینامه ایزو 9001 رابه حال خود رهانموده است، ومطمئنا دربازار رقابتی حال حاضر این یک امتیاز منفی برای شرکتها تلقی میگردد، بنابراین همه متقاضیان اخذ مدرک ایزو وشرکتهای خواهان گرفتن گواهینامه ایزو 9001 ،باید بدانند وهمیشه خودرا بروز نگه دارند،صرف گرفتن ایزو ،وصرف موفق شدن در پیاده سازی ایزو 9001 وطی کردن مراحل دریافت گواهی ایزو ،به انتها نرسیده اند وبصورت مداوم باید خودرا بروز نگه دارند

گواهینامه ایزو 9001 ،باید بعنوان یکی ازدغدغه های شرکتها باشد زیرا ازین طریق درمناقصه امتیاز بالایی میتوانند کسب نمایند.وعنوان وامتیازی میباشدکه خیلی راحت وباصرف هزینه های ناچیز ودرمدت زمان کوتاهی میتوانند اخذ نمایند.

مراحل اخذ گواهینامه ISO9001 ،میتوانیدبرای گرفتن مدرک ISO ،کاررابه کاردان بسپارید،درواقع چطور برای بسیاری ازکارهاوبرنامه هاییکه داریم، به متخصص اون موضوع مراجعه مینماییم ، بنابراین برای گرفتن ‘,hid hdc, ،نیز بایدبه متخصص و مشاور ایزو ،مراجعه نماییم.

پیاده سازی ایزو ،درمرحله اول شاید بنظر ساده برسد،امادرواقع پیچیدگیهای خاص خودراداراست وبدون دانش واطلاعات لازم درخصوص پیاده سازی ISO9001، نمیتوانید براحتی به این مهم دست یابید وبتوانید گواهینامه ایزو 9001 ،رادریافت نمایید.

گواهی نامه ISO9001 ،سیستم مدیریت کیفیت میباشد درواقع تمامی فرایندهای موجود درشرکت وسازمان رابررسی مینماید وروشهای اجرایی ودستورالعملهای مربوطه راایجاد وباپایش وبررسیهای مداوم ،تمامی ورودیها ، پردازش اصلی ودرنهایت رضایت مشتری رامیسنجدو ازنظر کیفیت مدیریت مینماید،یعنی باتغییراتی درروشها وفرایندها ،خروجی رابه نحو احسن به مشتری ارائه مینماید ،مشتری میتواند عام مردم باشند یاحتی کارفرمایان که درواقع مشتریان خدماتی خواهند بودیامشتریان کل تولید یک کارخانه تولیدی.

مدارک گرفتن ایزو 9001 ،برای اطلاع یافتن ازمدارک اخذ ایزو ،وهمچنین شرایط گرفتن ISO9001 ،باکارشناسان نوین سرت تماس گرفته تابصورت رایگان شمارادر رسیدن به گواهینامه ایزو ،مطلوب راهنمایی نمایند

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص گواهینامه ISO9001 ، علاوه بر تماس با شماره تلفنهای مرکز نوین سرت   ۴۴۸۲۹۱۳۳-۰۲۱   و ۴۴۸۲۹۵۳۱-۰۲۱   ،خواندن مقالات زیرنیز به شماتوصیه میگردد:

‘,hidkhli hdc,
دریافت مدرک ISO
دریافت گواهینامه های ایزو
گواهینامه ایزو ارزان
استاندارد های ایزو ویژه پیمانکاری و مناقضات
الزامات ایزو
اخذ گواهینامه ایزو فوری
ISO چیست ؟

احتمالا شماباجستجوی کلمات زیردر گوگل به این صفحه هدایت شده اید ،درصورت عدم رسیدن به نتیجه مطلوب خوددراین صفحه ، لطفا سایر مقالات مربوطه به گواهینامه ایزو 9001 رااز منوی مطالب مفید مطالعه نمایید.

گواهینامه ایزو ، گواهینامه ایزو 9001 ، ‘,hidkhli hdc,، اخذ ایزو ، گرفتن ایزو ، ایزو چیست ، ایزو 9001 ، تفاوت ایزو با ایزو 9001 ، استانداردهای ایزو ، متن استاندارد ایزو 9001 ، متن ایزو ، متن استاندارد 9001 ، پیاده سازی ایزو ، پیاده سازی ایزو 9001 ،مشاور ایزو ، مشاور رایگان ایزو ، دریافت ایزو رایگان، قیمت ایزو ،هزینه ایزو ، زمان گرفتن ایزو ،مراحل پیاده سازی ISO9001، مشاور ISO9001

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت