• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

تمدید گواهینامه ایزو

تمدید گواهینامه ایزو

تمدید گواهینامه های ایزو ،آیا لازم است؟

مراحل تمدید گواهی نامه های ایزو ؟

شرایط تمدید گواهی ایزو ؟

مدارک لازم جهت تمدید گواهینامه های ایزو چیست ؟

قیمت تمدید گواهینامه ایزو چقدر است؟

چراباید گواهینامه ایزو راتمدید نماییم؟

مدت زمان تمدید گواهی نامه ایزو چقدر است؟

تمدید گواهی نامه ایزو ، تاثیری روی اصل گواهینامه میگذارد؟

چراباید گواهینامه های ایزو خودرا تمدید نماییم؟

پیاده سازی ایزو ، جهت تمدید گواهینامه ایزو لازم است؟

زمان تمدید گواهی نامه ایزو چقدر است؟

تمدید گواهینامه ایزو همیشه بهمراه سوالات بالاو سوالات مشابه ایجاد میشوند، اینکه زمان فرارسیدن ممیزی مراقبتی استاندارد ایزو، همیشه مشتریان قدیمی برایشان سوال مطرح میگردد چراباید گواهینامه های ایزو خودراتمدید نمایند، وقتیکه روی کاغذ گواهینامه ایزو ، تاریخ 3ساله درج شده است ، دیگرچه نیازی به تمدید استاندارد ایزو میباشد وغالبا برای تمدید ایزو ، وممیزی مراقبتی کمی مقاومت مینمایند،خوب مشاور مرکز نوین سرت نیزپس ازارائه توضیحات مفصل ولازم درخصوص علت تمدید گواهینامه ایزو ،هزینه تمدید گواهی ایزو ،ومدت زمان تمدید مدرک ایزو ،تصمیم گیری نهایی رابرعهده خودشرکت متقاضی میگذارد وضمنااین هشدار نیزداده میشودکه درصورت عدم تمدید گواهینامه ایزو، پس ازپایان اعتبار سال اول، دیگر گواهینامه های ایزو دردست مشتری ،قابلیت رهگیری وردیابی درسایت مربوطه رانخواهند داشت واصطلاحا رجیستری نمیشوند.

الباقی تصمیم مبنی براینکه ایاکماکان درسایت اعتبار دهنده باقی بمانندیا خارج شوند برعهده شرکت دارنده گواهینامه ایزو ، میباشدوبیشتر ازین کاری ازدست مشاوران مرکز نوین سرت برنمیاید.

باید بدانیم درست استکه روی گواهیانمه ایزو، شما تاریخ برای 3سال درج شده است ،امااین روی کاغذ میباشد وشماباید در سایت مرجع معتبر صادرکننده گواهی نامه ایزو ،نیز بصورت سالیانه رجیستر ورهگیری شوید، درغیراینصورت برگه دردستان شماصرفایک کاغذی میباشدکه هرشخصی میتواندحتی ازاینترنت نیز برداشته وباکمی تغییرات نام شرکت وآدرس وزمینه فعالیت ،مختص شرکت شمانماید، بنابراین ضرورت رجیستری ورهگیری درسایت مراجع معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو ،رادرمیابید.

قیمت تمدید گواهینامه ایزو ،متفاوت ومتغیر میباشد، شمانمیتوانید نرخ ثابتی برای تمامی برندهای صادر کننده ایزو معتبر درایران یاحتی خارج ازایران داشته باشید، همانطورکه قطعا درزمان ثبت وصدور اولیه اخذ گواهینامه ایزو ،نیزقیمتهای متفاوتی رااز مراکز ومراجع معتبر صدور گواهی ایزو، دریافت نموده اید، پس همانگونه نیزقیمت تمدید مدرک ایزو ،نیزمتفاوت خواهدبود، ولی عموماو قطعااز قیمت اولیه ثبت وصدور کمتر میباشد، حداقل طی این سالهاییکه شماباید ممیزی مراقبتی یاهمان تمدید مدرک ISO، راانجام دهید قیمت پایینتر وکمتراز زمان صدور اولیه ISO ،میباشد.

مدت زمان تمدید گواهینامه ISO ،نیزمتفاوت میباشدو بستگی به برند صادر کننده گواهینامه ISO، شمادارد، اگردرزمان صدور زمان بسیار طولانی راطی نموده اید، حال حاضر نیزاین زمان برای انجام ممیزی مراقبتی و تمدید استاندارد ISO، مجموعه شما انجام خواهد شد.بنابراین زمان اولیه صدور گواهی نامه ISO، نیز بسیارمهم میباشد، همانطورکه قیمت صدور اولیه استاندارد ISO ،برای مجموعه بسیارمهم است.نکته ای باید عرض نماییم وآنهم اینست ،شما الزامی به ادامه تمدید ایزو ، ازبرند قبلی ندارید، درصورتیکه الزام به تمدید بابرند قبلی دارید که نتوانید قیمت پایینتری ازقیمت اعلام شده جهت تمدید استاندارد ISO، خودپیدا نمایید ، درصورتیکه مرجعی یامرکزی بتواند قیمت پایینتراز قیمت تمدید ممیزی ایزو ، به شمااعلام نماید، بهتراست باان برند جدید ادامه همکاری نمایید، البته به اعتبار ونوع اعتبار مرکز هم توجه بفرمایید،مثلا ممکن است گواهینامه قبلی شما ازبرندهای معتبر صدور گواهی ISO ،یعنی مراکز مورد تایید IAF باشد ،امامرکزی که درحال حاضربه شماقیمت اعلام نموده است، غیر IAF ای باشدوشمافکرکنیددارید باقیمت پایینتر نسبت به گواهینامه قبلی خود دست پیدامیکنید ،درصورتیکه علاوه برقیمت پایینتر شماحتی به اعتبار پایینتر تنزل پیداکرده اید.

مشاوران مرکز نوین سرت به رایگان درخصوص گواهینامه ایزو ، تمدید گواهینامه های قبلی ایزوی شما ،مشاوره میدهند ومیتوانید ازاعتبار گواهی نامه قبلی خودنیز آگاه شویدتاخدای نکرده فریب فریبکاران رانخورید وازارزش گواهینامه ایزو ،کسر نشود.

باماهمراه باشید ...     44829531-021                44829133-021

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت