• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

اخذ نشان CE ارزان :

WhatsApp Image 2020 07 20 at 14.03.58

اخذ نشان CE ارزان :

نشان استاندارد CE برروی بساری ازمحصولات معامله شده دربازارهای منطقه اقتصادی اروپا(EEA)مشاهده میشود.

EEA دربردارنده کشورهای عضواتحادیه اروپا ،ایسلند ،لیختن اشتاین ،نروژوسوییس است.سوییس باوجودیکه عضواتحادیه اروپانیست اماعضوEFTAمیباشد‌.

هنگام خریدیک کالایامحصول ،ازتلفن همراه تاعروسک وتلویزیون ازEEA،بامشاهده علامت CE برروی آن محصول ،نوعی اطمینان خاطرمیتوانیدپیداکنید.علامت استاندارد CE برروی یک محصول ،حاکی ازآن استکه تولیدکننده اعلام میداردکمحصول تولیدی وی ،تمام الزامات قانونی CE راکسب نموده واین تاییدیه راداردکدرسراسراروپا ،محصول خودرابفروش برساند.اخذ CE ارزان ،یکی ازشاخص های کلیدی واصلی انطباق محصول در اتحادیه اروپابوده وامکان فروش آزادانه درسراسراروپاداراست.

اخذ نشان CE ارزان بنوعی یک تضمین برای فروش محولات وکالاهادرقاره سبزیعنی اروپاست ودارای شرایط والزامات خاص خوداست.

اخذ نشان CE ارزان ،پس از تطبیق اساسی باقوانین مربوط بسلامت ،ایمنی وحفاظت ازمحیط زیست بدست می آید ،این قوانین جهت اخذ نشان CE ارزان ،اصطلاحادایرکتیویاProduct Directives نامیده میشود.دایرکتیوهاشامل قوانین اصلی واستانداردهای هماهنگ شده است کتوسط چندین سازمان استاندارد ایزو اروپاکسب شده است.

اخذ نشان CE ارزان ،بمقامات دولتی نشان خواهددادکمحصول باحتمال زیادبطورقانونی ببازارکشورشان راه یافته است زیراتاکدچهاررقمی نشان CE که Notify Body نامیده میشود،درگمرک تاییدوتصدیق نشود ،اجازه ترخیص محصولات ازگمرک داده نخواهدشد.

اخذ نشان CE ارزان ،درحقیقت موجب خواهدشد ،مصرف کنندگان ازسطح یکسان سلامت ،ایمنی  وحفاظت ازمحیط زیست سراسرمنطقه اقتصادی اروپابهره مند شوند.

نشان CE ارزان برای محدودسازی مواد خطرناک توسط اداره کل محیط زیست ،اداره میشوند.

هدف ازگواهینامه استاندارد CEارزان واخذنشان CE ارزان برای محصولات مختلف موجب خواهدشدکه:

 • ایمنی محصولات تاحدقابل توجهی بالابرود.
 • امکان نظارت مسئولان بایک معیارواحدمیسرشود.
 • ذخیره مالی برای تولیدات صورت پذیرد.
 • مشتریان باآسودگی خاطربتهیه کالاهای موردنیازخوداقدام نمایند.

بنابراین وجودقانون های متفاوت منطقه ای برخلاف هدف اتحادبرای بدست آوردن یک بازارواحداست.

بعبارتی هدف بازاراروپااین استکه تولیدات محصولات منهای نوع برندوشرکت بایک رویه وتکنیک یکسان وواحدتولیدشود.

برای تولیدکنندگان وصادرکنندگان ،قانون گذاری ،هماهنگی  ،تولیدات اروپایی واخذ استاندارد CE مزیتی مبنی بر ،برطرف کردن تفاوت محصولات مناطق دربین حصولات اروپایی میباشد.

مزایای اخذ نشان CE ارزان :

 • محصول یاکالای موردنظربصورت تماماقانونی درکشورهای عضو اتحادیه اروپا(CE)ومنطقه تجاری آزادبفروش میرسد.
 • امکان صادرات بسایرکشورهای حوزه خلیج فارس ،کشورهای آسیای میانه شامل آذربایجان ،ارمنستان ،ترکمنستان ،گرجستان ،تاجیکستان ،ازبکستان ،عراق ،ترکیه وآفریقای جنوبی باروندی سریع ورو برشد میسرخواهدشد.
 • کسب اعتباردربازارهای داخلی وخارجی
 • ایجاداطمینان درمصرف کننده وبازارخرده فروشی
 • رعایت حقوق مصرف کننده
 • جلب اعتمادمقامات دولتی ونهادهای قانونی
 • امکان حضورقدرتمنددرمناقصات دولتی مانندنفت ،گاز ،پتروشیمی

جهت اخذ نشان استاندارد CE اروپا ،قوانین خاصی وجودداردکعبارتنداز:

 • درصورتیکه محصولات بابخشنامه های خاص مرتبط باشند ،پیش ازورودببازاراروپا ،نشان CE اروپارابایستی اخذنمایند.
 • تولیدکنندگان بایددقیق مشخص کنندکدام بخشنامه بامحصولات آنهامرتبط است.
 • محصولات ،زمانی قابل عرضه دربازاراروپاهستندکازعهده تمام قوانین ،بخشنامه ها ،الزامات وارزیابی انطباق برآمده باشند.

دردنیای امروزکتمام پارامترهادرحال تغییرهستندودراین عرصه استانداردهای جدیدکبه سیستم مدیریت کیفیت مشهورهستند ،تنهابپایان نتیجه مقطعی کیفیت محصول بسنده نمیکنندبلکه یک تولیدیاخدمت راازابتداتاانتهادرنظردارندوکنترل میکنند.

اخذ نشان CE ارزان ،بنوعی مدیریت درکسب وکاربوده کهمراه بابرنامه ریزی هدفمنداست وروح تازه ای رادرواحدهای مختلف موسسه متقاضی می دمد.

اخذ نشان CE ارزان ،خواست اغلب متقاضیان جهت صادرات کالاهاببازارهای بین المللی است.

مراجع صادرکننده CE درایران ،تماماگواهینامه استاندارد CE اروپارابصورت انطباقی صادرمیکنندواخذ نشان CE ارزان توسط مراجع CE خصوصی بصورت فوری صادرمیشودواین مراجع توسط خودایرانیان اداره میشوندوبسبب ارزان بودن ،ازلحاظ سطح اعتباری درسطح پایین تری نسبت به CE اروپااوریجینال قراردارند ،اماهمینجااین نکته راذکرکنیم که CE انطباق صادرشده توسط مراجع صدور ایزو ارزان دارای اعتباردرکشورایران وکشورهای همسایه است.

اخذ نشان CE ارزان معمولاتقاضای صاحبین کسب وکارجهت امربرندینگ محصولات خودوبحث فروش محصولات دربازارایران وکشورهای همسایه نظیرعراق وسوریه است.

اخذ نشان CE ارزان برروی یک محصول بنوعی اظهارتولیدکننده مبنی برتطابق محصول باالزامات ضروری ایمنی وسلامتی وقوانین زیست محیطی اروپایی یابسیاری ازدایرکتیوهاست.

اخذ نشان CEارزان برروی یک محصول ،مجوزخروج ازجمع محصولات غیرمنطبق برقوانین سنت های مقامات اجرایی اتحادیه اروپااست‌.

بدیهی است سرمایه گذاری درحیطه کیفیت درمسائل تولیدی وخدماتی ازجهت نیازهای مشتریان وایجاد کیفیت جهانی ،مهمترین اصل درخط مشی اقتصادی وکمیت درراس حیطه کاری آنهاقراردارد ،جهت اخذوگرفتن یک تصمیم استراتژیک مبنی براخذ نشان CE استاندارداقدام میکنند.

روال اخذ نشان CE ارزان باتوجه بحساسیتهاودرجه ریسک تعریف میشودوبنابدایرکتیومربوط متفاوت است ،برخی نیازبممیزی وبازرسی داردوبرخی بدون ممیزی مشمول اخذنشان CE اروپاخواهدشد.

برای آگاهی ازاینکه کدام شرکت ،قیمت مناسب اخذ نشان CE ارزانرابشماارائه میدهد ،لازم است بایک مشاورآگاه وباتجربه مشورت کرده وازقیمتهای موجودآگاهی یابید.

برای اخذ نشان CE ارزان ،دایرکتیوهارادنبال نماییدومحصول واستانداردهای اروپایی رابکمک نوین سرت اجرایی کرده وجهت کسب نشان CE ارزان اقدام نمایید.

نوین سرت بابیش ازیک دهه تجربه درزمینه اخذگواهینامه های استاندارد ،انواع ISO وCEاروپاباافتخارآمادگی خودراجهت انجام کلیه مراحل صدورواخذ نشان CE ارزان بمتقاضیان گرامی اعلام میدارد.

متقاضیان مارا اینگونه در اینترنت جست و جو میکنند:نشانCE,ارزانCE,استاندارد اروپاییCE,اروپاCE,صدور گواهینامهCE,اخذ مجوزCE,مراحل اخذ استانداردCE,انطباقCE,اورجینالCE,دریافت استانداردCE,دریافتCE,دانلود استانداردCE,دریافتCEاروپا,مراحل اخذ نشانCE,اخذ گواهینامهCE,متن استانداردCE,الزامات استانداردCE,...

CEدریافت

نویسنده مقاله:ف.ترک زاده

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت