• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه ایزو

 

گواهینامه ایزو شرکتیگواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو ،جهت فرآینداستانداردسازی یک سازمان ،موسسه ویاصنف خاصی میباشد‌.کارفرمای محترمیکه بدنبال اجرای گواهی نامه ایزو است ،لازم است یکسری فرآیندهای استانداردسازی محصولات وخدمات رااجرانمایدوپس ازپیاده سازی ممیزی های ISO ازطریق مرجع صدور گواهی نامه ISO بجهت کسب ایزو اقدام مینمایند‌.

ایزووگواهینامه ISO مخصوص سازمان بینالمللی استانداردسازی استکه هزاران استانداردرادرزمینه هاوموضوعات مختلف تدوین وپایه گذاری نموده استکه بایدموردتاییداعضای سازمان جهانی استانداردقرارگیرد.هرشرکت یاموسسه ایکه ازگواهینامه ISO وعلامت لوگوی ایزو برروی محصولات خوداستفاده کند ،بدین معناستکه این شرکت تمامی استانداردهاوتعهدات خودرادرقبال مشتری ومشتری مداری وجامعه باثبات رسانده است ونشان داده کمحصولات اوازرقبای کاری وتجاری وی ،باکیفیت تراست.

سازمان جهانی استانداردکه مقرومرکزآن درژنوقراردارد ،یک موسسه خصوصی است ومتشکل از135کشوربزرگ وصنعتی یادرحال توسعه درسراسرجهان دراین سازمان دارای نماینده هستند.

سازمان بین المللی استاندارد ISOازاعضای اصلی یانمایندگان هرکشورتشکیل شده است کشرایط تجاری ومبادلات بازرگانی رابین کشورهاآسانتر ،راحتتروباضمانتترساخته است وازتمام کالاهاوخدمات زیرمجموعه ای خود،حمایت میکند.

ازدیگراعضای سازمان جهانی استاندارد ،عضومشترک یاSubscriber member است کمربوط بکشورهایی میشودکه شرایط اقتصادی خرددارندوخواستارعضویت درسازمان جهانی ایزو هستند.

تمام تلاش وهدف گواهینامه ISO ایجاد ،طراحی وارائه کالاهاوخدمات اثربخشتر ،موثرتر ،مطمُنتر ،ایمنتر وبهداشتی تراست.

سازمان استانداردجهانی ایزوکه مسئول اصلی برقراری آلترناتیوهای گواهینامه ISOدرتمام کشورهاست ،درتلاش استکه بانگرشی تسهیل کننده نسبت بمبادلات بینالمللی خدمات وکالاهابصدورگواهی نامه ISOمبادرت ورزدوبااینکاردرجهت افزایش مبادلات بینالمللی خدمات وکالاها ،هماهنگیهای لازم درمحدوده علمی ،فنی ،اطلاعاتی وفعالیتهای اقتصادی قدم برداردوبااینکاربپشتیبانی وحمایت ازتولیدکنندگان ومصرف کنندگان بپردازد.

سازمان بین المللی استاندارد ISO ،مستندسازی استانداردهای فنی واختیاری راانجام میدهد ،بعبارت ساده تر،فعالیتهای ISO کمنجربتوافق نامه های بین المللی میشود ،درآخربشکل استانداردهای بینالمللی منتشرونشرخواهدیافت.

گواهینامه ایزو ،علاوه برمنافع مشتریان ،بحمایت ازتولیدکنندگان هم اقدام مینماید ،زیراهراقتصادوصنعت موفقی نیازمندسیستمی قوی باخروجی مناسب است ،درسیستمهای کیفیت ،سودکسب وکارهای تولیدکنندگان وکارهای خدماتی بیشترازسودمشتریان ومصرف کنندگان است ،زیراصرفه جویی های بدست آمده ازکم شدن انواع قطعات وموادورودی غیرضروری ودورریزباندازه ای قابل توجه وچشمگیراستکه هرگونه سرمایه گذاری درراستای استانداردسازی محصولات وفرآیندهای خدمات ارائه شده رابرای مالکان صنعت توجیه پذیرمیسازد ،بطوریکه مدیران درزمان کم ،میتوانندنتایج محسوس وملموسی رابصورت مبالغ ذخیره شده مشاهده نمایند.

بااجرای درست دستورات ومقررات والزامات وممیزیهای گواهینامه ایزو:

 • مبالغ صرف شده برای انبارداری وساخت ابزارآلات وتجهیزات کاهش میابد.
 • فعالیتهای تولیدنظم پیدامیکنند.
 • ترتیب انجام کارهای کارگاه ها ،کارخانه ها ودفاترخدماتی بشکل منظمی پیگیری میشود.
 • اسناد ،مدارک ،نقشه هاوطرحهادرکمترین زمان ممکن ،بازیابی ومورداستفاده قرارمیگیرند.
 • اطلاعات ،مدارک ومستندات بطوردرست وصحیحی طبقه بندی وبایگانی اسنادبصورت دقیق ،صورت میپذیرد.
 • بدین ترتیب همکاری دربین واحدهای سازمان وموسسه برای پیشبرداهداف وفعالیتهای کاری امکانپذیرمیشود.
 • همفکری وهمکاری تیم پرسنل کاری ومجموعه فعالیتی درموردمسائل بااهمیت وفنی تخصیص میابد.
 • درادامه باتولیدوخدمات رسانی باکیفیت وبسته بندی وارتباط موثربامشتری ،رضایت مندی مصرف کنندگان قابل دستیابی میگردد.
 • اینچنین استکه گواهینامه ISOواستانداردسازی ،ستونهای اصلی رابرای پیشرفت وتوسعه صنعت واقتصادایجادمینماید.

دردنیای سراسرعلم وتکنولوژی امروز ،کروزبروزدرحال گسترش یافتن وبروزرسانی لحظه ای است ،تمام پارامترهاوکوریکولوم هادرحال اجراوپیاده سازی هستند ،درنتیجه تولیدوارائه خدمات درگروی رضایتخاطرمشتری است وهدفمندی وهدفگذاری واحدهای اداری وکاری درموسسات دولتی وخصوصی ،رسیدن بهمین امراست.

بدیهی است کسرمایه گذاری پیرامون کیفیت درمسائل تولیدی وخدماتی جهت نیازهای مشتریان وایجادبهترکیفیت درراستای اقتصادجهانی بنوعی علمی نوین درخط مشی اقتصادی هرتجارت موفق وروبرشدی است.

استانداردسازی بابهره گیری ازگواهینامه ایزو وپایش وکنترل کیفیت محصولات وخدمات ،روح تازه ای رادرکالبدواحدهای مختلف اداری ،صنعتی وتجاری خواهددمید.

شایان ذکراست کسرمایه گذاری درحیطه ارتقای کیفیت درمسائل تولیدی وتجارتهای خدماتی ازجهت نیازهای مشتریان وایجادکیفیت جهانی ،مهمترین اصل درهرتجارت موفقی است.

مزایای گواهی نامه ISO پرشماراست ،اگربخواهیم آنهارابرشمریم ،عبارتنداز:

 • برقراری حس اطمینان درمیان مشتریان
 • کنترل بیشترمحصولات وخدمات بصورت منضبط
 • اجرای دقیق فرآیندهای ساختمانی
 • ارتقای روابط درون سازمانی
 • اصلاح خطاهاوپیشگیری ازآنها
 • افرایش بهره وری سیستم کاری
 • شناخت مسیرهای ممکن برای بهبودانجام فزآیندها
 • جلوگیری ازچندباره کاری
 • جلوگیری ازاتلاف زمان وهزینه
 • رضایتمندی مشتریان وکاهش شکایات

اخذ گواهینامه ایزو دربردارنده مواردذیل است:

 • گواهینامه ایزو۹۰۰۱(ISO9001)
 • گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱(ISO14001)
 • گواهینامه اوهساس18001(OHSAS18001)
 • گواهینامه ایزو 22000(ISO22000)
 • گواهینامه ایزو 10002(ISO10002)
 • گواهینامه ایزو 10004(ISO10004)
 • گواهینامه ایزو 10001(ISO10001)
 • گواهینامه ایزو 290001(ISO29001/ISO TS29001)
 • گواهینامه HSE
 • گواهینامه IMS
 • گواهینامه CE

امروزه گواهینامه ایزو (ISO) وHSEازضروریتهای هرموسسه ای محسوب میشودکتمامی کسب وکارهاومشاغل خواستاروخواهان اطلاع ازشرایط ومراحل دریافت گواهی نامه ایزو بوده وهستند.موسسه معتبرنوین سرت بادارابودن کادری مجرب ومشاورانی باتجربه آمادگی خودرابرای همکاری باشمامدیران ،پیمانکاران وکارفرمایان محترم اعلام میدارد ،جهت اطلاع ازشرایط انواع گواهینامه های ایزوبانوین سرت درتماس وارتباط باشید.

متقاضیان اینگونه مارا جست و جو میکنند:ایزو,ایزو معتبر,ایزو شرایط,اخذ ایزو,گرفتن ایزو مطمئن,ایزو ارزان,شرکت های ایزو دهنده,دریافت ایزو,مراحل دریافت ایزو,ایزو مناقصه ای,ایزو چیست,پیاده سازی ایزو,iso,isoسریع,isoمطمئن,isoدر ایران

نویسنده مقاله:فاطمه ترک زاده

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت