• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گرفتن مدرک HSE ارزان وسریع

112211گرفتن مدرک HSE ارزان وسریع

HSE یا گواهینامه ایمنی ،بهداشت ومحیط زیست ،نوعی متولی وعهده دارکلیه مسائل مربوط ببهداشت کارصنعتی ،محیط کاری وایمنی محیط زیست میباشد.

حرف اول عبارت HSE مخففHealth بمعنی بهداشت ،S مخفف Safety بمعنی ایمنی و  EمخففEnvironment  بمعنی محیط زیست میباشد.

درواقع HSE  موضوعات بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست رادرپروژه هاتحت کنترل خوددرمی آورد.درهرکدام ازشاخه های HSE مواردی نگهداری میشودکه لازمه گرفتن مدرک HSE ارزان وسریع میباشد.

بهداشت(Health):شامل پروژه های مختلف بهداشت عمومی ،بهداشت حرفه ای ،بهداشت فردی ،بهداشت محیط ومحل کاروپروژه میشودکحائزاهمیت بسیاری میباشد.

بهداشت فردی بسلامت مجموعه پرسنل کاری مربوط میشود ،بهداشت محیط ،محل کارپروژه رابررسی مینمایدوبهداشت حرفه ای شامل آنالیزشغلی میشود.

ایمنی(Safety):وجودمخاطرات ایمنی ،عضوجدایی ناپذیرهرپروژه ای استکه درصورت عدم برطرف سازی آن مخاطرات ممکن است حوادث گاه جبران ناپذیری راایجادکند.درزمینه ایمنی درپروژه ،مسائل شامل طیفی ازمشاغل وصنایع است.دردرجه اول ،ایمنی درعملیاتی همچون حفاری، کاردرارتفاع ،جوشکاری وبرشکاری ،ایمنی ماشین آلات ،کاردرکارگاه هاوکارخانه هابوده است.همه ماازاین نکته اطلاع داریم کنیروی های انسانی بمنزله سلامت کاری بشمارمیروندوغیبت کارمندان وکارگران ودرمجموع تیم وپرسنل کاری، لطمه جبران ناپذیری راببارخواهدآوردبنابراین پیشگیری بهترازدرمان بوده است وتامین ایمنی کارمندان ،کارگران وپرسنل کاری جزجدایی ناپذیرهرپروژه است.

مورددوم ،ایمنی پروژه هاست کدربردارنده ایمنی انبار ،مدیریت حریق وعلایم هشداردهنده است.

ودرنهایت گزینه سوم شامل ایمنی تجهیزات ووسایل حفاظت شخصی است.

محیط زیست(Environment):محیط زیست درپروژه های مختلف شامل آب ،هوا ،خاک میباشدکبسته بنوع منبع آلودگی های منتشرکبیشترشامل آلودگی خاک ازطریق انتشارگازوئیل وموادنفتی کسوخت ماشین آلات میباشد ،ایجادمیگردد.

یادرموردآلودگی هواازطریق انتشارگازهای هیدروکربن نسوخته ،تولیدشده ازاگزوزماشین آلات است کنیازمندمراقبت ،تعمیرونگهداری است.

باگسترش روزبروزتکنولوژی واهمیت یافتن نظام محیط زیست واثرمستقیمی کبرسلامت انسان داشته ودارد، تجهیزات وتکنولوژی های پیشرفته درحیطه ابزارآلات وماشین آلات حیطه های کشاورزی وعمرانی درحال طراحی ،ساخت واجراسازی است کحداقل آسیب واردشده بمحیط زیست راایجادمیکندوبدین صورت سبب بحداقل رسیدن اکوسیستم خواهدشد‌.

بررسی علمی ونوین سه مقوله سلامت ،ایمنی ومحیط زیست جهت گرفتن مدرک HSE ارزان وسریع جزجدایی ناپذیربسیاری ازپروژه هادردنیامحسوب میشودمانندپروژه های عمرانی ،معماری ،معدنی ،نفت وگازوپتروشیمی درصورتیکه گرفتن مدرک HSE ارزان وسریع ،هنوزآنطورکبایدوشایددرکشورهای درحال توسعه جانیافتاده وجنبه انتخابی دارندوهنوزهم ،صورت قانونی بخودنگرفته است.

مقوله HSE وگرفتن مدرک HSE ارزان وسریع درکشورما ،موضوعی تازه ونوبنیاداست ،بهمین دلیل استکه ساختارهویت واجرای قوانین HSE مستلزم فراهم نمودن ابزارومنابع است.

لازمه اجراسازی HSE واقدام برای گرفتن مدرک HSE ارزان وسریع درابتدامدیریت وطراحی وبرنامه ریزی دقیق همراه بامهیاسازی امکانات ،منابع مالی ،علمی وانسانی است.

مدیریت اساسی جهت استفاده ازاین منابع امکانات بمنظورکاهش هزینه هاضروری بوده ومناسب ترین گزینه مطابق باساختارصنایع کشورمان است.

فلسفه گرفتن مدرک HSE درصنعت ،درراستای توسعه پایداروکرامت انسان ازطریق نگاه استراتژیک وبنیادی همراه بابحداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت ،محیط وافزایش اثرات مطلوب آنهاباتامین ایمنی همه جانبه کلیه کارکنان ،پرسنل کاری وهمکاران سازمان ،تجهیزات وتاسیسات ،بحداقل رساندن حوادث وآسیب هاازطریق حذف شرایط غیرایمن وارتقای سلامت افراد ،ایمنی ومحیط زیست درکلیه سطوح سازمانی وحفاظت ازمحیط زیست بعنوان دست مایه وسرمایه جامعه بشری بحساب می آید.

گرفتن مدرک HSE ارزان وسریع باایجادبسترفرهنگی نوین وخلاق همراه بانگرشی نووسیستماتیک بتبیین تاثیرمتقابل عوامل بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست میپردازدوازاین طریق نواقص ،حوادث ومشکلات رابصورت نظام مندودقیق موردارزیابی قرارداده وروش های مبتنی برپیشگیری راارائه میدهد.

گرفتن مدرک HSE ارزان وسریع ،میتوانددرشغل هایی که جنبه ایمنی دارد ،بنوعی درآمدزایی کندوبازاریابی غیرمستقیمی راباجذب سرمایه گذاران برپاسازد.

جهت گرفتن مدرک HSE ارزان وسریع لازم است ،دوره های HSE مرکزتحقیقات وحوادث کاررابگذرانید.

دوره های گرفتن مدرک HSE ارزان وسریع بنفع کارفرمیان وکارگران بوده وموجب جلوگیری ازحادثه وضرروزیان هایی کبه دنبال دارد،خواهدشد.

گرفتن مدرک HSE ارزان وسریع برای مشاغلی کدرادامه اشاره خواهیم کرد ،امکان پذیرمیباشد ،این مشاغل ،شامل:
 • پیمانکاران محترم راهسازی
 • پیمانکاران محترم بناهای تاریخی
 • پیمانکاران محترم توزیع برق
 • پیمانکاران محترم صنعت ومعدن
 • پیمانکاران محترم آب وفاضلاب
 • پیمانکاران محترم منابع انسانی
 • پیمانکاران محترم محیط زیست
 • پیمانکاران محترم صنایع نفت وگاز
 • پیمانکاران محترم صنایع پتروشیمی
 • پیمانکاران محترم شهرداری ها

درنظرداشته باشیدکه HSE وHSE-MS ازنظرماهیتی یکسان هستندوتفاوتی ندارند‌.

مدرک HSE باگواهینامه تاییدصلاحیت ایمنی پیمانکاران متفاوت است ،گواهی نامه تاییدصلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط اداره کارصادرشده وجهت خضوردرمناقصات ومزایدات الزامی است.

شایان ذکراست ،اشاره کنیم کگرفتن مدرک HSE دارای مراحل وشرایط بخصوصی استکه مشورت باکارشناسان صاحب تجربه موسسه معتبرنوین سرت موجب صرفه جویی درزمان ،انرژی وسرمایه شماخواهدشد.

بانوین سرت ،علاوه بربهره مندی ازدوره های آموزشی HSE وکسب مدرک HSE ارزان وسریع ،روند اخذ HSE ارزان وسریع رابراحتی کسب خواهید نمود.

مرکزمشاوره وصدورانواع گواهینامه ایزو نوین سرت میتواندراه راجهت آشنایی وراهنمایی کارفرمایان جهت دریافت گواهینامه HSE ارزان وسریع نشان دهد.

مرکزنوین سرت بابرگزاری دوره های حضوری وغیرحضوری مدرک HSE بفکرراحتی وآسایش شماعزیزان است.بامشاوران مجرب نوین سرت همراه ودرتماس باشید.

علاقمندان اینگونه جست وجو میکنند:hse,hseplane,گواهینامهhse,hseسریع,hseارزان,گرفتنhse,hseمباحث

,صدورhse,مدرکhse,مدرک معتبرhse

نویسنده مقاله:ف.ترک زاده

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت