• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

دریافت رتبه/ گرید سریع

دریافت رتبه و گریددریافت رتبه/ گرید سریع

دریافت رتبه وگرید سریع ،یک فرآیندرتبه بندی شرکتی استکه متشکل ازپیگیریهاجهت تکمیل شرایط ومدارک بهمراه پیگیری ازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوراست.

بسیاری ازپروژه های بزرگ دولتی یاخصوصی بصورت مناقصه ای بشرکتهای پیمانکاری ومجری واگذارمیشوندواین شرکتهابصورت شرکتهای پیمانکاری ومشاوردرمناقصه شرکت میکنند.

دریافت رتبه وگرید سریع توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی صورت میپذیرد ،درواقع رتبه بندی شرکت همان گریدبندی استکه براساس استانداردهاوآیین نامه های موجوددرسازمان وبمیزان احرازشرایط لازم بشرکتهای پیمانکاری ومشاوره ای اعطامیشود.

شرایط لازم جهت دریافت رتبه وگرید سریع شامل:

 • بثبت رساندن شرکت دراداره ثبت شرکتها
 • دارابودن حداقل مدرک کارشناسی درمورددوسوم اعضای هیات مدیره
 • بکارگیری مهندسی با7سال سابقه بیمه دریک شرکت دارای رتبه

شرایط عمومی دریافت رتبه و گرید سریع :

 • عدم سوپیشینه کمنجربمحدودیت پروژه هادرصورت وجودخواهدشد.
 • عدم اشتغال درمشاغل دولتی برای مدیران شرکت

انواع رتبه بندی شرکتها:

 • رتبه بندی شرکتهای مشاور
 • رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری
 • رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک
 • رتبه بندی شرکتهای انبوه سازی

دریافت رتبه وگرید سریع درموردشرکتهای مهندسی مشاوردارای سه رتبه بندی بوده کحداقل رتبه ،رتبه3 وبالاترین رتبه ،رتبه1میباشد.

درفرآینددریافت رتبه ،امکانات فنی ونرم افزاری، ساختارمدیریتی ،تجربه کاری ونیروی فنی-مهندسی موردارزیابی قرارمیگیرند.

جهت عقدقراردادباسازمانهای دولتی وسایرشرکتها،اولین پرسش درحیطه رتبه وگریدبندی است ،دارابودن رتبه بالاتروبهترموجب میگرددتاپروژه های بهتروبیشتری بسوی شرکت شمابیایندوازفرصتهای شغلی مناسبتری برخوردارباشید.

دریافت رتبه پیمانکاری ومزایای دریافت رتبه وگرید سریع سبب شده است تاشرکتهای پیمانکاری بدنبال دریافت رتبه برتربرای خودباشندتابتوانندبواسطه رتبه پیمانکاری ،وجهه خوبی ازخوددراذهان برجای بگذارند.

شرکتهای پیمانکاری ،مجموعه هایی هستندکباافرادحقیقی وحقوقی گوناگون برای فعالیت درزمینه های تخصصی رشته هاییکه درادامه نام میبریم ،قراردادمیبندند.

رشته هاییکه متقاضی دریافت رتبه وگرید سریع هستند ،عبارتنداز:
 • رشته های ساختمانی
 • رشته راه وترابری
 • رشته نفت وگاز
 • رشته کشاورزی
 • رشته انرژی
 • رشته کاوشهای زمینی
 • رشته صنعت ومعدن
 • رشته ارتباطات
 • رشته تاسیسات
 • رشته آب
 • رشته مرمت آثارباستانی

دریافت رتبه و گرید شامل پایه های یک تاپنج بوده کبرترین پایه ،یک میباشد.اگرشرکت شمافاقد رتبه وگریدباشد ،سایرشرکتهاوسازمانهاقادرببستن قراردادباشمانخواهندبودودرمناقصات ومزایدات هم هیچ شانسی نخواهندداشت.بخاطرداشته باشیدکرتبه وگریدشرکت شما،بیانگرتوان وصلاحیت فعالیت پیمانکاران بوده وعاملی استکه اعتمادسرمایه گذاران وکارفرمایان رابخودجلب مینماید.

گواهینامه های ISO هرکدام برای خوددسته بندی وخانواده ای دارندکجهت دریافت رتبه وگریدسریع ،لازم است بایک موسسه معتبرصدورانواع گواهینامه ایزو ،همچون شرکت نوین سرت کسابقه درخشانی درزمینه صدورانواع گواهینامه ISO وCEاروپادارد،مشورت بفرمایید.

بعنوان نمونه ISO9001مرتبط باکیفیت محصول،ISO9001مدیریت کنترل کیفیت وISO14000مرتبط بامحیط زیست است.این نوع ایزوهادارای زیرمجموعه هایی هستندکبآنهادسته ISO میگویند.

دریافت رتبه وگرید سریع ازپایه های علم وفناوری استکه درپیشرفت سطح اعتبارموسسه وسازمان شمانقش بسزایی داشته وبایددرجهت افزایش سطح کیفیت تلاش کردتابفناوری پیشرفته تولید هرمحصول دست یافت.

بااجرای درست گریدبندی:

 • فعالیتهای تولیدی ،نظم میابد.
 • ترتیب کارهای شرکت یادفاترخدماتی بصورت چشمگیری منظم میشود.
 • اسنادومدارک ،نقشه هاوطرحهادرکمترین زمان بازیابی شده ومورداستفاده قرارمیگیرندوبطورسریع طبقه بندی شده وبایگانی انجام میشود.
 • باانجام تمام مواردبالا ،همکاری دربین واحدهای موسسه وفعالیتهای بیزینس امکان پذیرمیشود.
 • همکاری وهمفکری کارکنان درموردمسائل بااهمیت وفنی تحقق میابدودرادامه باتولیدوخدمات رسانی موثربامشتری ،رضایت مصرف کننده امکان پذیرمیشود.

اینچنین گریدبندی ودریافت رتبه سریع ستونهای اصلی رابرای پیشرفت وتوسعه صتعت واقتصادایجادمیکند.

گرید سریع ودریافت رتبه باستحکام صنعت وفناوری کمک کرده وجنبه تکنولوژی راهم درنظرداردومیتوان گفت کسودحاصل ازگرفتن گریدبندی برای تولیدکنندگان بیش ازمصرف کنندگان است چراکصرفه جوییهای حاصل ازکاهش انواع قطعات ومواداولیه غیرضروری وضایعات بقدری چشمگیراستکه هرگونه سرمایه گذاری درزمینه گریدسریع ودریافت رتبه برای صاحبان صنایع راموجه میسازدبطوریکه دراندک زمان ممکن نتایج محسوسی رابصورت مبالغ ذخیره شده مشاهده می نمایید.

یک طرح گریدسریع ودریافت رتبه شامل بخشهای مشخصی استکه بفراخورپروژه هامیتواندکمتریابیشترشود.

گریدبندی بنوعی بازاریابی فعالی استکه دربزرگترین محرکهای رشدفعال بوده وبصورت استراتژیک اجرامیشود.

گریدسریع ودریافت رتبه درحیطه صنایع نوعی یکپارچه سازی برای رسیدن بدیدمنطقی وفراگیردرزمینه های مدیریتی است.

اخذ رتبه ورتبه بندی شرکتهاتوسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی انجام میگیرد.درواقع رتبه بندی شرکت یاهمان گریدشرکت براساس معیاراستانداردهاوآیین نامه های موجوددرشرکتهاوسازمانهاوبمیزان احرازهویت پیمانکارومشاوراعطامیشود.

معیارارزیابی شرکتهاعلاوه برقیمتهای پیشنهادی جهت انجام پروژه ،میزان توان فنی وسوابق کاری آنهامیباشد.

چرادریافت رتبه وگریدسریع:

 • جهت شرکت حضوردرمناقصات ،حتمابایدرتبه وگرید راکسب کرده باشید.
 • کارفرماباستنادرتبه وگریدبندی واطمینان کافی ازمیزان توان فنی واستطاعت مالی بانتخاب شرکت یاموسسه درحیطه موردنیازش دست میزند.
 • دریافت رتبه و گرید سریع دورنمای کلی ازوضعیت یک شرکت رانشان میدهدوازاینرومقایسه مقاط قوت وضعف راحت ترخواهدبود.
 • ودرآخر ،مجددتاکیدمیکنیم کسازمانهای دولتی اجازه عقدقراردادباشرکتیکه فاقدرتبه وگریدهستند،راندارد.

دریافت رتبه وگرید سریع درایران توسط برندهای خصوصی صادرشده وزمان دریافت وقیمت گریدبندی برحسب زمان ومیزان کارمتفاوت است ،درمورداخذ انواع گریدورتبه بانوین سرت درارتباط باشید.

مرکزمشاوره واطلاع رسانی نوین سرت ،یک مرکزخصوصی وفعال درحوزه خدمات مشاوروپیاده سازی ISO ،CEاروپا ،تاییدصلاحیت ایمنی پیمانکاران ،طرح طبقه بندی مشاغل وگریدبندی بوده وبرای همکاری باشماآماده است ،جهت کسب اطلاعات بیشترودریافت مشاوره رایگان باکارشناسان ماتماس حاصل فرمایید.

شاید این مطالب را بپسندید:رتبه,گرید,ساجات,روش اجرایی,سایت اصلی ساجات,سایت اصلی گرفتن گرید,رتبه انفورماتیک,سایت اصلی رتبه,سایت اصلی گرید,مدرک انفورماتیک,مدرک گرید انفورماتیک,سامانه گرید,سامانه رتبه,سامانه اخذ گرید,سامانه اخذ رتبه,رتبه چیست,از کجا رتبه بگیریم

نویسنده مقاله:فاطمه ترک زاده

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت