• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه صادرات اروپا CE

 

گواهینامه صادرات اروپا ceگواهینامه صادرات اروپا CE:

گواهینامه صادرات اروپا CE ،تطابق محصول یاالگوها ودستورالعمل های تعریف شده دراتحادیه اروپارانشان میدهد.بعبارتی دقیقترگواهینامه صادرات اروپا CE ،بیانگررعایت حداقل الزامات اساسی تعریف شده درزمینه تولیدمحصولات جهت حفاظت ازسلامتی وایمنی مصرف کننده ونیزمحیط زیست میباشد.بجزکشورهای اروپایی ،بسیاری ازکشورهای همسایه ایران وحاشیه خلیج فارس ،دارابودن گواهینامه صادرات اروپا CEرابعنوان شرط پذیرش کالاهاومحصولات وارداتی اعلام نموده اند.

گواهی نامه صادرات اروپا CEسیستمی جهت 3امرمهم است کشامل:

 • حصول اطمینان ازکیفیت
 • حصول اطمینان ازایمنی
 • رعایت الزامات ایمنی

CE یاگواهینامه صادرات اروپا ،برگرفته ازواژه Community European بمفهوم اروپامتحدمیباشد .برای کسب گواهی نامه صادرات اروپا CE ،دوروش وجودداردکدرادامه بآنهااشاره خواهیم کرد:

 • روش خوداظهاری
 • روش ممیزی

روش خوداظهاری:

روش خوداظهاری اخذ گواهینامه صادرات اروپا CE ،دارای مراحلی است کعبارتنداز:

 • کسب اطلاعات درحیطه هزینه، زمان ونوع گواهی نامه صادرات اروپا CE
 • عقدقراردادبامشاور
 • مطالعه دایرکتیوهاواستانداردهای مرتبط
 • تهیه وآماده سازی مدارک موجوددرارتباط باکیفیت کالا
 • تاییدیه مراجع مربوطه مبنی بررعایت الزامات
 • اظهارنامه انطباق وضمیمه CE

روش ممیزی:

روش ممیزی درخصوص کسب گواهینامه صادرات اروپا CE شامل:

 • تحقیق درحوزه هزینه ،زمان ونوع گواهی
 • عقدقراردادبامشاور
 • خدمات مهندسی محصول
 • مطالعه دایرکتیوهاواستانداردهای مربوط ببهبود ،تولیدوکیفیت محصول
 • تهیه گزارشات
 • مدارک رعایت الزامات
 • ریسک آنالیز
 • درنهایت تعبیه مستندات مربوط بمحصول

مزایای گواهینامه صادرات اروپا CE:

 • نشان صادرات اروپا CE بعنوان یک سیستم پذیرفته شده جهت کسب اطمینان ازکیفیت ،ایمنی والزامات زیست محیطی میباشد.
 • امکان بازیابی موفق وتصاحب بازارهای جهانی
 • امکان صادرات بسایرکشورهای مشمول گواهی نامه صادرات اروپا CE کشامل:
 • کشورهای حوزه خلیج فارس
 • کشورهای آسیای میانی شامل:آذربایجان، ارمنستان ،ترکمنستان ،گرجستان ،تاجیکستان ،ازبکستان ،عراق ،ترکیه وآفریقای جنوبی
 • اعتباردربازارهای داخلی وخارجی
 • ایجاداطمینان درمصرف کننده وبازارخرده فروشی
 • مزیت رقابتی وتبلیغاتی
 • نظرمثبت نهادهای قانونی
 • امکان حضوروشرکت درمناقصات بزرگ ازجمله نفت ،گاز ،پتروشیمی

هنگام درج نشان گواهینامه صادرات اروپا CE برروی محصولات خودحتمابایددستورالعملهایی کدایرکتیونامیده میشوند ،رادرنظرداشته باشید.محصولاتیکه گواهینامه صادرات اروپا CE بآنهاتعلق میگیرد ،عبارتنداز:

 • اسباب بازیها
 • ماشین آلات
 • سازگاری مغناطیسی
 • تجهیزات محافظت شخصی
 • تجهیزات تحت فشار
 • تجهیزات محافظت شخصی
 • تجهیزات تحت فشار
 • تجهیرات پزشکی
 • لوازم خانگی
 • بالابرها
 • وسایل حمل ونقل تفریحی
 • تجهیزات اندازه گیری وزن غیراتمی
 • مسیرهای کابلها
 • محصولات ساختمانی
 • موادغیرنظامی
 • موادمنفجره

هدف گواهینامه صادرات اروپا CE ،افزایش ایمنی ،سلامت ،استحکام وتوسعه استراتژیهای بازاروتسهیل درتجارت میباشد.

گواهی نامه صادرات اروپا CE زبان مشترکی رابرای اعتمادبوجودمی آورد.اگربخواهیم اهداف گواهی نامه صادرات اروپا CE رابرشمریم ،این اهداف عبارتنداز:

 • کسب اطمینان ازکیفیت ،ایمنی والزامات محیط زیست
 • فروش محصولات دریک بازاربزرگ جهانی
 • امکان صادرات کالاهاوخدمات بسایرکشورهای مشمول گواهینامه صادرات اروپا CE
 • ایجاداطمینان درمصرف کننده
 • رعایت حقوق مصرف کننده
 • مزیت رقابتی وتبلیغاتی
 • نظرمثبت نهادهای قانونی ودولتی

جهت هماهنگ سازی ابعاددرگیرکسب وکاردرحوزه گواهینامه صادرات اروپا CE ،مجموعه قوانینی تحت عنوان Directives تدوین گردیدکبرای هرحیطه اجرایی وارائه محصولات وخدمات قابل استفاده است.شماره ای کدرابتدای دایرکتیوهاوجوددارد ،سال انتشاروآخرین ویرایش آن دایرکتیومیباشدوروزبروزقوانین جدیدی درحوزه تدوین دایرکتیوهاایجادمیگردد.

برای نمونه درموردلوازم ساختمانی(Constriction Products)،دایرکتیوباکد EEC/89/106

شناسایی میشود.دایرکتیوهادرحیطه های مختلف کاری وتجاری قابل تدوین ،پیاده سازی ،طراحی واجرااست.براساس قوانین اتحادیه اروپا ،کلیه محصولات مشتمل دایرکتیوهابادستورالعملهای ذیل می بایست ،الزامات مرتبط رارعایت کنندودستورالعملهای جاری ،الصاق نشان گواهی نامه صادرات اروپا CE رابرروی محصولات مرتبط ،اجباری میکند.

مدیران محترم نشان گواهینامه صادرات اروپا CE جهت موادبهداشتی ،موادآرایشی ،موادشیمیایی ،موادغذایی وداروهاکاربردی ندارد.لطفااین نکته رادرنظرداشته باشید ،زیراالصاق نشان CE گواهینامه صادرات اروپابدون توجه باین نکته ،جریمه های سنگینی رابرای شمابارمغان می آورد.اعتمادشالوده تجارت است ،این اصل رادرطول تاریخ تجارت واقتصادوخط مشی کسب وکاربتعددمشاهده میکنیم.

هدف اصلی گواهی نامه صادرات اروپا CE ،ازاین قوانین ،دستورالعملها واصطلاحادایرکتیوها ،ارتقای ایمنی، سلامت ،استحکام بهمراه توسعه استراتژیهای بازاروهزینه های اختصاص داده شده برای گواهینامه صادرات اروپا CE تحت نظارت وکنترل عوامل ذیل اعلام میگردد:

 • تنوع محصولات
 • وجودمستندات لازم تولیدمحصول یااستقرارسیستم مدیریت کیفیت
 • روش انطباق
 • کشورصادرکننده یاNB
 • شرایط لازم جهت تست محصول درشرکت تولیدکننده براساس استانداردمرجع
 • نیازمندی بارسال نمونه محصولات باتحادیه اروپا
 • قیمت ارز

موسسه نوین سرت ،بعنوان یک مرجع معتبروخصوصی پیشرودرصدورانواع گواهی نامه صادرات اروپا CE ،نشان ومدرک ISO ،طرح طبقه بندی مشاغل ،تاییدصلاحیت پیمانکاران ،مفتخربهمکاری باشما مدیران،کارفرمایان وپیمانکاران عزیزومحترم است.ازطریق راههای ارتباطی اعلام شده بامادرارتباط باشید.

مجموعه نوین سرت بادارابودن متخصصان ومشاوران باتجربه وآگاه ،شمارادرکسب انواع گواهینامه ISO وگواهی نامه صادرات اروپا CE یاری مینماید.

مارا در گوگل اینگونه جست و جو میکنند:نشانce,ارزانce,ceاخذ مجوز,ceاورجینال,ceدزیافت,اخذگواهینامهce

نویسنده مقاله:فاطمه ترک زاده

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت