• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

مراحل اخذ ایزو

برای استقرار استاندارد ISO بدیهست ،فرآیندهای مختلفی موردنیازاست تاچارچوب استانداردایجادشودومراحل اخذگواهینامه ایزوطی شودوخروجی وبازدهی لازم برای کسب وکاربوجودآید.مراحل کسب سندومدرک ISOدرزمان استقرار، تابعی ازمدارک وفعالیتهایی است ،ازاینرومراحل اخذگواهینامه ایزو ،برراندمان کسب گواهی نامه ISO ،بسیارتاثیرگزاراست‌.

 

مراحل اخذ ایزو

مراحل اخذ ایزو را از ما بخواهید

 

 

بعلت اهمیت وتقاضای زیادمتقاضیان ودرخواست کنندگان محترم، برآن شدیم تامراحل اخذ گواهینامه ایزو رابرای شماعزیزان شرح دهیم.

اخذ ایزو برای هرموسسه ،سازمان وشرکت متقاضی دارای مراحل مختلفی استکه بصورت یک ارتباط متقابل بین موسسه متقاضی وشرکت صدور گواهینامه ایزو منعقدشده ودوطرف متعهدمیشوندکه درقبال انجام وظایف باخذ گواهینامه ISO مبادرت ورزند.بسیاری از موسسات وسازمانهابدلایل مختلفی بدنبال پیاده سازی واجراسازی ایزو واخذمدرک ISO هستند ،دراین مطلب بامراحل اخذ استاندارد ایزو بیشترآشناخواهیم شد:

 • پیاده سازی واجرای الزامات استاندارد ایزو :

درقدم اول ،لازمست بدانیم هراستانداردی دارای یکسری ازالزامات واصولی استکه لازمست ،مراعات شود.معمولاواصولاموسسات جهت پیاده سازی این الزامات ازمشاوره ایزو استفاده می کنند ،زیرامشاوره درحیطه ایزو میتوانددرپیاده سازی واجرای سریعتربموسسه متقاضی ،کمک نماید.

بعنوان مثال ،استاندارد ISO9001 کباستانداردمدیریت کیفیت شهرت دارد ،دارای 10بنداصلی بوده وهربند ،خوددارای چندین بندفرعی است.یک موسسه یاشرکت ازهرنوعیکه باشد، درحیطه سازمانی اعم ازکشاورزی ،صنعتی ،خدماتی ومعدنی میتواندالزامات ایزو ۹۰۰۱رامنوط برعایت بندهای اجرایی ،پیاده سازی نماید.

 • انتخاب شرکت صادرکننده گواهی نامه ISO:

درگام بعدی لازمستکه پس ازاجرای الزامات درسازمان ،موسسه یاشرکت متقاضی ISO ،یک موسسه معتبرصدور گواهی نامه ایزوراانتخاب نمایید.دراین مرحله بایددقت نماییدکشماباموسسه ای واردمذاکره شویدکدارای تاییدیه های ملی وبینالمللی بوده وبتواندشمارادراین امریاری نماید.

نوین سرت ازمراجع معتبرصدورگواهی نامه ایزودرسطح کشوربوده کبادارابودن مجوزازوزارت صنعت ،معدن وتجارت بصدورانواع مختلف گواخی نامه ISOو CEاروپااقدام مینماید.

 • درخواست فرم صدور گواهینامه ایزو وعقدقراردادباشرکت صدورگواهی نامه ایزو (CB معتبر):

دراینگام ،پس ازانتخاب شرکت معتبرصدورگواهی نامه ISO ،قراردادی بین موسسه متقاضی ومرجع صدور گواهینامه ایزومنعقد خواهدشد ،اعتباراین مدرک سه سال بوده ودرطول این سه سال ،علاوه برممیزی اولیه ،دوممیزی دیگربصورت مراقبتی انجام میشودتااطمینان حاصل شودکسازمان متقاضی ،تمام الزامات راهمچنان طبق کوریکولوم اجرایی مراعات خواهدنمودوتک تک قوانین استانداردواستانداردسازی درطول مدت این سه سال انجام میپذیرد.

 • اجرای ممیزی ها:

پس ازعقدقراردادباهماهنگی قبلی ،ممیزی توسط شرکت صدورگواهینامه ایزوانجام میشود.معمولاممکن است ،شرکتهادرطول این ممیزیها ،عدم انطباق رادریافت کنند.

اگرعدم انطباق عمده باشد ،بدین معناستکه مراحل اجرای استانداردبدرستی صورت نپذیرفته وممیزی میبایست مجدداانجام شود ،امااگرعدم انطباقهابصورت جزیی باشدودرحدعدم اجرای یک تاچندبندباشد ،بموسسه متقاضی زمانی گواهینامه ایزو تعلق میگیرد ،کتمامی انطباقهارابرطرف کرده وجهت ممیزارسال گردد.

علت بررسی چندین باره الزامات بهمراه ارزیابی وممیزی دوره ای ،اجرای درست قوانین است.تهیه وارسال گزارش توسط ممیزبشرکت صدور گواهی نامه ISO پس ازانجام واجرای ممیزی ودریافت مستندفرم مربوط بعدم انطباق ،نسبت بتهیه گزارش نهایی اقدام کرده وگزارش بشرکت اصلی صدورگواهینامه ایزوارسال میشودتاتقاضاجهت کسب گواهینامه ایزو صادرشود.بطورخلاصه مراحل اخذ گواهینامه ISO رامیتوان بصورت موردی بدین شکل خلاصه نمود:

 • تکمیل فرم پرسش نامه توسط سازمان متقاضی جهت بررسی وضعیت وماهیت موسسه جهت برآوردهزینه مشاوره جهت پیاده سازی ISO
 • ارسال نامه اعلام قیمت پایش فاکتور
 • انتخاب شرکت مرجع معتبرصدور گواهی نامه ایزو
 • عقدقراردادباشرکت مشاور ISO
 • معرفی مشاور وبرگزاری جلسات آنالیزبامدیرارشدسازمان متقاضی ،آگاه شدن ازنحوه عملکردوضرورت ایزوودرخواست پشتیبانی مستمر
 • طراحی الزامات ومستندات سیستم مدیریت کیفیت وتدوین راهکارهای اجرایی برای مستقرکردن سیستم استاندارد ISO ،جهت تعیین مسئولیت بصورت شفاف ومستند
 • آموزش الزامات ایزوباهدف آشنایی کلی با ISOوسیستم مدیریت کیفیت بتمامی پرسنل
 • پیاده سازی واجراسازی مواردایزو
 • انتخاب مرجع صدور گواهینامه ISO باکمک مشاور
 • عقدقراردادبامرجع صدورگواهینامه ISO
 • تعیین ممیزیهای اجرایی باکمک مرجع صدور گواهینامه ایزو
 • انجام واجرای ممیزی ها دردومرحله
 • رفع عدم انطباقهای احتمالی
 • صدور گواهینامه ISO بااعتبار3ساله وباشرط تمدیدسالیانه
 • لزوم تمدید گواهی نامه صادره تازمان مندرج درگواهینامه صادر شده ISO

مراحل اخذ ایزو 22

مراحل اخذ ایزو را میتوانید از ما بخواهید

 

هرچندکمراحل اخذ گواهی نامه ISO برای تمام استانداردهای آن ،تقریبامشابه هم هستند ،امادراجراوپیاده سازی ،دارای تفاوتهای ساختاری زیادی میباشد. ازاینروبهتراست ،برای اخذ گواهینامه ISOازخدمات یک موسسه حقوقی کدارای کارشناسان ومتخصصان باتجربه وخبره درحوزههای حقوقی ومهندسی است ،استفاده نماییدتاپیاده سازی واخذهرنوع استانداردی درسازمان ببهترین نحوصورت پذیرد.

مشاوران نوین سرت باکارنامه ای موفق وسالهاتجربه ارزنده درزمینه پیاده سازی ومشاور ISOهمراه شمامتقاضیان ودرخواست دهندگان گواهی نامه ایزو وCE اروپاخواهدبود.نوین سرت ،شمارادرتمامی مراحل اخذ گواهینامه ISO همراهی نموده وزمینه سازی رابرای کسب گواهی نامه ایزو جهت رفاه حال شماکارفرمایان ،مدیران ،صاحبین کاروسرمایه ایجادخواهدکرد ،جهت برخورداری ازمزایای گواهینامه ایزو باماتماس حاصل فرمایید.

تیم نوین سرت درخدمت شماست وباافتخارشمارادرامرکسب گواهی نامه ISO یاری خواهدکرد.

میتوانید در گوگل نیز اینگونه مارا جستجو کنید:ایزو چیست,چرا ایزو بگیرم,مراحل اخذ ایزو,مراحل دریافت ایزو,مراحل گرفتن ایزو,مراحل اخذ ایزو از شرکت,ایزو پیاده سازی,ISOپیاده سازی,ایزو معتبر,ایزو از کجا بگیرم,ایزو از کجا بخرم,ایزو ارزان,ایزو فوری,ایزو چیست,ایزو چیه,ایزو مناقصه,ایزو مناقصات,دانلود ایزو,دانلود استاندارد ایزو,چرا ایزو بگیریم,مراحل صدور ایزو,سایت اصلی ایزو,سایت اصلی گرید,گواهی ایزو,مدرک ایزو,استاندارد ایزو,...

نویسنده مقاله:فاطمه ترک زاده

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت