• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

ایزو چیست؟

ایزو چیست؟

امروزه یکی ازمهمترین عوامل درمعرفی بهترکیفیت خدمات یاتولیدکالا ،ارائه گواهی نامه ایزو میباشدکه بعنوان یک استانداردجهانی نزدتولیدکنندگان وارائه کنندگان خدمات درجامعه ،ازاهمیت ویژه ای برخورداربوده وموجب تبلیغات مثبتی برای این مجموعه دارنده گواهینامهISO خواهدبود.

ایزو یک موسسه غیردولتی است ،بدین معنیکه هرکدام ازاعضای آن ،الزامانماینده ملی کشورخودنبوده ونیستند.بااین وجود ،ISO یک نقش مهم بین بخشهای خصوصی وعمومی بازی میکند ،چراکه اعضای ایزو دردولت وادارات دولتی دارای سمت هستندونقش مهمی درارتباطات صنعتی دارند ،بنابراین گواهینامه ISO بمنزله پل ارتباطی درحیطه ارتباطات صنعتی هستندودرنتیجه درتعامل مستقیم بادولتهاقراردارند.هدف استاندارد ایزو ،بوجودآوردن الگویی بینالمللی درجهت اجرای بهینه سیستمهای مدیریتی وتضمین کیفیت کالاهایاخدمات است.سند ISO اقدام بتدوین استانداردهانموده است وامروزه درتمام دنیامورداستقبال قرارگرفته است.نتیجه میگیریم گواهی نامه استاندارد ایزو بعنوان یکی ازمهمترین پایه های علم وفناوری پیشرفته تولیدهرمحصول ویاخدمات ارائه شده میباشد.

 

ایزو چیست

درحقیقت،ISO  سندیستکه گواهی نامه سلامت عملکردکلی یک مجموعه میباشد.

گواهینامه ISO ،درپیشرفت صنعت واقتصادنقش بسزایی داردوبیانگراصل مهم افزایش سطح کیفیت فناوری پیشرفته تولیدهرمحصول یاخدمات ارائه شده میباشد.باورعمومی درموردگواهینامه ISO بنوعی اینستکه گواهی نامه ایزو ،برای حفظ منافع مصرف کننده است ،اینموردیکی ازاهداف گواهی نامه ایزو بوده وهست امادرعین حال ،ایزو علاوه برتوجه بنیازهای فردی واقتصادی مصرف کنندگان ،استحکام صنعت وفناوری راهم درنظرداردومیتوان اشاره کردکه سودحاصل ازرعایت استانداردبرای تولیدکنندگان بیش ازمصرف کنندگان است چراکصرفه جوییهای حاصل ازکاهش انواع قطعات ومواداولیه غیرضروری وضایعات ،باندازه ای چشمگیراستکه هرگونه سرمایه گذاری درزمینه استانداردسازی فرآورده هاوخدمات رابرای صاحبین صنایع وفناوری موجه میسازد ،بطوریکه صاحبین کاروسرمایه میتواننددرکوتاه ترین زمان ممکن ،نتایج محسوس رادرذخیره مبالغ خود ،مشاهده نمایند.

درصورتیکه بدنبال کسب گواهی نامه ایزو برای کالای تولیدی ویاخدمات مجموعه خودهستید ،لازم وضروری استکه بابرخی ازواژه های استاندارد ایزو آشناشوید:

مشتری:مشتری بفردیاموسسه ای گفته میشودکمحصولی رادریافت کندویاخدماتی راارائه دهد.

عرضه کننده:عرضه کننده ،فردیاموسسه ای استکه محصول یاخدماتی راارائه میدهد.

مصرف کننده:فردیاموسسه ای کمحصول رابمصرف میرساند ،مصرف کننده نامیده میشود.

خدمت:فرآیندی کجهت دستیابی بهدف انجام میشودوبفرآیندی اطلاق میشودکقابل لمس نیست اماقابل درک است.

کیفیت:کیفیت ،شامل مجموعه خواص وویژگیهای یک محصول یاخدمت استکه بتواندمعیارهاوانتظارات مشتری رابرآورده سازدوباالزامات قانونی انطباق داشته باشد.

عدم انطباق گواهی نامه ایزو:برآورده نشدن سلسله مراتب اقدامات درموسسه میباشد.نیازمندیهاشامل قوانین ومقررات ودستورالعملهای ابلاغی واستانداردهای فنی میباشد.

اقدام اصلاحی درحیطه گواهی نامه ISO:مجموعه فعالیتهاییکه علت یاعلتهاوعوامل ایجادمشکل راشناسایی کرده وجهت رفع آن ،اقدام میکنند.

استانداردهای ایزو ،تقریباشامل کلیه مواردمربوط بتکنولوژی میگرددونیزکمک بساخت وعرضه کالاهاوخدمات موثرتر ،ایمنتروبهداشتی ترمینماید.

استانداردهای ISO ،تجارت وبازرگانی بین کشورهاراآسانتروصحیح ترمینماید ،بعبارت دیگراقدامات ISO کموفق بکسب تاییدیه های بین المللی گشته ،نهایتابصورت استانداردهای بینالمللی چاپ میشود.

سازمان بین المللی استاندارد(ISO)متشکل ازسازمانهای عضوکعضواصلی نامیده میشوندبهمراه نمایندگان مراجع استانداردکردن درکشورهای متبوع خودمیباشد ،بنابراین هرکشوری ،یک سازمان رابعنوان نماینده خودمعرفی میکند.

ازدیگراعضای سازمان بین المللی استاندارد ISO ،عضومکاتبه ای است کمعمولاموسسه ای ازیک کشوراست کفعالیتی درحیطه ارتباط بااستانداردسازی وموضوع تدوین استانداردنداشته وندارد.این موسسه تنهادرمورد ایزو کسب اطلاع میکندودرحیطه فعالیتهای فنی واردنمیشودومشارکتی ندارد.

بطورکلی استانداردهای ISO ،توافق نامه مستندی هستندکضمانت کننده ویژگیها ،مشخصات فنی بهمراه سایرضوابط دقیق جهت استفاده بعنوان قوانین ،راهنمایاشرح مشخصات بمنظورحصول اطمینان ازمناسبت مواد ،کالاهاوفرآیندهاوخدمات بااهداف موردنظرمیباشد.

 

ایزو چیست11

 ،تجارت وبازرگانی بین کشورهاراآسانتروصحیح ترمینماید ISOاستانداردهای

 

درصورت وجوداستانداردهای ناهماهنگ برای تکنولوژیهای مشابه درکشورهاومناطق مختلف منجربایجادموانع فنی وتجاری خواهدشد.فرآیندگواهی نامه ایزو واساسااستانداردسازی وحیطه کاری استاندارد ،ازفعالیتهای اصولی برای علم وفناوری استکه نقش کلیدی درروندتجاری داشته وموجب سرعت بخشیدن برشدسطح کیفیت میشود.صنایعی کدرطبقه بندی صادرات میگنجد ،نیازبقبول کردن استانداردهای بین المللی بمنظورمنطقی کردن فرآیندهای تجاری بین المللی راکسب کرده اندواین امرازدلایل اصلی تاسیس ISO بشمارمیرود.صنایع مختلف دردنیانیازباستانداردخاص رابموسسه استانداردملی کشوراعلام کرده وتدوین استانداردهامیتواندازاعضای اصلی بسازمان بین المللی استانداردکاهش یابد.

استانداردهای بین المللی برای بسیاری ازتکنولوریهاتهیه میشوند ،مانند:

 1.ارتباطات

2.فرآیندهای اطلاعاتی

3.نساجی

4.بسته بندی

5.توزیع ،تولیدومصرف انرژی

6.ساخت کشتی

7.بانکداری

8.خدمات اقتصادی

دلایل عمده ،برای کسب ISO برای این مشاغل وحیطه های کاری وتجاری عبارتنداز:

  • پیشرفت جهانی درآزادسازی تجارت
  • تداخل بخشهای مختلف صنایع
  • سیستم های ارتباطات جهانی
  • نیازکشورهای درحال توسعه
  • رشدوشکوفایی تکنولوژی

بطورکلی دامنه کاری استاندارد ایزو بیک شاخه اختصاصی محدودنمیشودوشامل کلیه موضوعات ورشته های فنی بجزمهندسی الکتریکی والکترونیکی کارمسئولیتهای IEC میباشد ،اتلاق میگردد.

تاکنون حدود12000استانداردبین المللی بزبانهای فرانسه وانگلیسی تهیه شده استکه فهرست کلیه استانداردهادرکاتالوگهای ISO موجودمیباشد.

هرچندروندورویه اداری کسب گواهینامه ایزو ،برای تمام استانداردهاتقریبامشابه است ،امادرعمل دارای تفاوتهای ساختاری بسیاری میباشد ،لذابهتراست برای کسب گواهی نامه ایزو ازخدمات یک موسسه معتبرصدورانواع گواهی نامه ISO کدارای کارشناسان ومتخصصان ایزو هستند ،درخواست کمک نمایید.

موسسه نوین سرت بادارابودن دانش ،آگاهی ،تجربه ومهارت ،آمادگی ارائه خدمات صدورانواع گواهینامه های ISO وCE اروپابرای همکاری باموسسات ،سازمانها ،شرکت ها ومشاغل کاری مختلف داراست وجهت همکاری اعلام آمادگی مینماید.

جهت کسب اطلاعات بیشترومشاوره رایگان باکارشناسان ماتماس حاصل فرمایید،نوین سرت درخدمت شماست.

خواندن مقالات زیر به شما توصیه میشود:

گواهینامه IMS

ISO9001گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطیISO14001

گواهینامهHSE

اخذ نشانCE

نویسنده مقاله:فاطمه ترک زاده

میتوانید در گوگل نیز اینگونه مارا جستجو کنید:ایزو چیست,چرا ایزو بگیرم,مراحل اخذ ایزو,مراحل دریافت ایزو,مراحل گرفتن ایزو,مراحل اخذ ایزو از شرکت,ایزو پیاده سازی,ISOپیاده سازی,ایزو معتبر,ایزو از کجا بگیرم,ایزو از کجا بخرم,ایزو ارزان,ایزو فوری,ایزو چیست,ایزو چیه,ایزو مناقصه,ایزو مناقصات,دانلود ایزو,دانلود استاندارد ایزو,چرا ایزو بگیریم,مراحل صدور ایزو,سایت اصلی ایزو,سایت اصلی گرید,گواهی ایزو,مدرک ایزو,استاندارد ایزو,...

 

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت