• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه مجوز اداره کار

گواهینامه وزارت کار

براساس مصوبه 38326/ ت27506 مورخ 81/09/05ومصوبه84515/ ت34613 بتاریخ 84/12/05 هیات محترم وزیران،تمامی شرکت های خدماتی وتعاونی جهت عقدقراردادبادستگاههای اجرایی وشرکتهای دولتی لازم است نسبت باخذگواهی تعیین صلاحیت یاگواهینامه وزارت کاراقدام نمایند.

گواهی صلاحیت کار کبآن مجوزاداره کارهم گفته میشود،مجوزی است کتوسط وزارت کارواموراجتماعی یادراصطلاح عامیانه اداره کارصادرمیشود.

نکته مهمی کبایدبآن توجه داشت ،این استکه گواهی صلاحیت اداره کاریا مجوز اداره کار جهت شرکت های خدماتی ،پشتیبانی ومهندسی صادرمیشودوبدین معناست کدارابودن گواهی نامه صلاحیت کار یامجوز اداره کار دریک موسسه وشرکت تاییدی برای انجام کار وپیروزی درمناقصه وبتبع اخذ پروژه محسوب می گردد.

اساس کاربرد گواهی صلاحیت اداره کاریامجوز اداره کار ،برای دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری(رتبه یاگریدیاGrade)است.

روندکاربدین شکل است کموسسه متقاضی دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ،لازم است برای اخذ گواهی صلاحیت اداره کار (مجوز اداره کار) ،اقدام نمایید.

سوال اساسی که توسط اکثرمتقاضیان مطرح میشود ،این است کگواهینامه صلاحیت پیمانکاری با گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چتفاوتی دارد؟

لطفاتوجه بفرماییدکبعلت مشابهت درکلمات ،نباید گواهی نامه مجوز اداره کار باگواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ،اشتباه گرفته شود،زیرادومقوله جداازهم هستند.

درحقیقت گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری یا مجوز اداره کار (رتبه ،گرید ،Grade) نشان توان فنی واجرایی یک شرکت است کبرای شرکت های پیمانکاری فعال درزمینه نرم افزاروتکنولوژی اطلاعات(انفورماتیک)(IT)است ،درحالیکه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران درخصوص رعایت اصول ایمنی پیمانکاران ،اصول ایمنی عملیات درپروژه هاوفعالیت های شرکت های پیمانکاری است.

 

گواهینامه مجوز اداره کار2

.درحقیقت گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری یا مجوز اداره کار (رتبه ،گرید) نشان توان فنی واجرایی یک شرکت است

 

تفاوت دیگر مرجع صدور این دوگواهی نامه میباشد ،بدین ترتیب استکه گواهینامه صلاحیت اداره کار (صلاحیت پیمانکاری) توسط معاونت محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی صادرمیشود ،اماگواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ،توسط وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی صادرمی گردد.

هردو گواهینامه کهدراین مقاله اشاره شد ،شامل گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ،مجوز اداره کار یا  گواهی صلاحیت اداره کار و صلاحیت پیمانکاری برای سازمان هایی کقصد ورود بمناقصات و بدنبال آن ،اخذپروژه رادارند ،لازم وضروری است.

درحقیقت ازمدارک وشرایط ورودبمناقصات که درابتدامقاله هم مصوبه آن عنوان شد ،گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران است که مجوز اداره کار بعنوان پیشنیازآن ،لازم و ضروری است‌.

بعبارتی دقیقتر،یکی ازمدارک برای تشکیل پرونده تاییدصلاحیت ایمنی پیمانکاران ،مجوزاداره کاراست وموسسه متقاضی لازم است درصورت فقدان مجوز اداره کار ،نسبت باخذ گواهی صلاحیت پیمانکاری یاهمان مجوز اداره کار ،اقدام نماید.

لیست مدارک موردنیازجهت گواهینامه مجوزاداره کار:

1.گواهی آموزشی مدیران بمدت 18ساعت کبایدبنام مدیرعامل یایکی ازاعضای هیات مدیره باشد.

این دوره آموزشی مجوزاداره کار ،اجباری بوده وبایدحداقل مدیرعامل یایکی ازاعضای هیات مدیره دراین کلاس هاوجلسات آموزشی شرکت کنند ،این دوره آموزشی از طریق موسسه نوین سرت برگزارمیشود.

2.اظهارنامه مالیاتی

3.تاییدیه نامه طرح طبقه بندی.

4.مستندات مربوط بقراردادهای منعقدشده وباتمام رسیده در4سال منتهی بدرخواست صلاحیت کشامل مواردبشرح ذیل است:

 • مفاصاحساب تامین اجتماعی
 • سه صفحه اول قرارداد
 • آخرین لیست بیمه
 • پرداخت حق بیمه
 • آخرین لیست حقوقی ،عیدی
 • تمام پرداخت های بانکی
 • لیست بیمه آخرین ماه منتهی بدرخواست صلاحیت همراه بارعایت طرح طبقه بندی مشاغل وعنوان های شغلی
 • فیش پرداختی بیمه همراه باپرینت رسیدواریزی حق بیمه
 • آنالیزحقوقی بهمراه پرداخت بانکی لیست حقوق
 • نمونه قراردادپرسنلی
 • اساسنامه
 • شرکت نامه بااظهارنامه ثبت شرکت
 • روزنانه های رسمی تاییدشده مربوط به موسسه درخواست دهنده
 • تعیین وتاییدلیست اعضای هیات مدیره
 • موضوع سهام

مدارک دفترمرکزی موسسه دربردارنده مستنداتی است:

 • چندنمونه قراردادپرسنلی
 • لیست بیمه همراه بافیش پرداختی
 • اجاره نامه بنام شرکت کدردفترخانه ثبت شده باشدویاصادرشده درمشاوراملاک بهمراه کدرهگیری ازآژانس مشاوراملاک باشد ودرصورت مالکیت ،مالکیت دراختیارشرکت متقاضی باشد.
 • کپی شناسنامه ،کارت ملی ومدرک تحصیلی مدیرعامل واعضای هیئت مدیره ،درنظرداشته باشیدکحداقل مدرک تحصیلی برای مدیرعامل وهیئت مدیره ،مدرک کارشناسی است.

درنهایت پس ازارائه کپی مدارک وفرم هابه انجمن های بررسی پرونده ،لازم است:

1.درسامانه اخذ گواهی نامه مجوز کارثبت نام نمایید.

2.صفحه آخرثبت نام بانجمن صنفی راپرینت نماییدوشماره تلفن های شرکت رابصورت دستی برروی آن صفحه ثبت نمایید.

شرکت نوین سرت بااحاطه وچیرگی برقوانین مزایدات ومناقصات ،باکادری متشکل از مشاوران ،حقوقدانان ،کارشناسان ISO ومهندسان ،شمارادرامر گواهی نامه وزارت کار(مجوز اداره کار)یا صلاحیت پیمانکاری هدایت مینماید.

شمادرجلسه مشاوره ای کبصورت کاملارایگان درابتداتوسط نوین سرت ،صورت میپذیرد ،با گواهینامه مجوز اداره کار ،آشناخواهیدشد.

درجلسه مشاوره ای ،شماازجوانب مختلف جزییات گواهینامه وزارت کارمطلع خواهیدشدوباتوجه بمدت زمانی که دراختیاردارید ،مقدارهزینه ای که دردست داریدوحیطه فعالیتی-صنفی خودتان ،قادرخواهیدبود ،دربصرفه ترین زمان بکسب گواهینامه مجوز اداره کار اقدام نمایید.

گواهینامه مجوز اداره کار.سرمایه ما،اعتمادشماست،باکارشناسان نوین سرت درارتباط باشید

 

:خواندن مقالات زیر به شما توصیه میشود

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه صلاحیت وزارت کار(مجوزاداره کار)

طرح طبقه بندی مشاغل

نویسنده مقاله:ترک زاده

مارا در گوگل اینگونه جستجو میکنند:گواهی تایید صلاحیتاداره کارو امور اجتماعی ، تعیین صلاحیت وزارتکارتهران، مجوز اداره کار ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ، سامانهتایید صلاحیتمسئولینایمنی ، تایید صلاحیتاداره کار، کانون انجمن های صنفی ، مسئولینایمنیو بهداشت کار استان تهران، گواهینامه صلاحیتپیمانکاری چیست ، مشاهدهگواهینامه صلاحیت پیمانکاری ، استعلامگواهینامه صلاحیتپیمانکاری ، تایید صلاحیتشرکت های خدماتی ، لیست شرکتهای دارایصلاحیتپیمانکاری ، تائید صلاحیت ، تعیید سلاحیت ، تعیید سلاهیت ، تایید سلاحیت ، تایید سلاهیت ، تعیید صلاحیت ، تعیید صلاهیت پیمانکار ، پیمانکاری ، مجوز اداره کار ، صلاحیت ایمنی ، تایید ایمنی ، HSe پیمانکاران ، مدت اعتبار گواهی نامه ، گواهینامه HSE پیمانکاری و ...

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت