• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

استاندارد CE وشرایط گرفتن گواهینامه CE

استاندارد CE وشرایط گرفتن گواهینامه CE

جهت اخذ استاندارد CE وشرایط گرفتن گواهینامه CE لازم است تاکمی با گواهی نامه CE آشناشویم:

امروزه برای صادرات و واردات محصولات صنعتی ،قوانین ومقرراتی درکشورهاوضع شده است کشرکتهای تولیدی وصنعتی کمایل بصادرات محصولات خود ،بکشورهای مختلفی درسراسرجهان هستند ،ملزم برعایت واجرایی کردن این قوانین میباشدکازمعروف ترین این گواهینامه ها ،گواهی نامه CE است.

استانداردهای سری ایزو همچون ISO900 بمباحث کلی وسیستماتیک کیفی میپردازدوبجزئیات محصولات اشاره زیادی ندارد ،درحالی که درمبحث CE نوع محصول وکد EN محصولات دراولویت نخست قرارمی گیرند.

گواهینامه CE برای اکثرمحصولات تولیدی کهدف آنهابازاراروپاست ،بجهت هماهنگی استانداردهای ایجادشده اجباری است وحتی برخی ازتاجران وفروشندگان غیراروپایی ،دارابودن نشان CE برای واردات محصولات تولیدی بکشورخود ،درنظرمیگیرند.

نشان CE ازکلمه فرانسوی Communaute Europeenn مشتق شده است کبمعنای موردتایید اروپاست.

محصولاتی کاستاندارد CE رادریافت میکنند ،ادعادارندکتمام الزامات وشرایط اتحادیه اروپادرمنطقه تجاری رابرای محصولات تولیدی وصادراتی خود ،درنظرگرفته اند.

دارندگان مشاغل وسرمایه درنظرداشته باشیدکگواهی نامه CE جهت محصولات غذایی  ،آشامیدنی وتولیدات دارویی قابل صدورنیست ،این درحالی است کمتاسفانه دیده شده برای شرکتهاومحصولاتی ازاین قبیل ،توسط افرادسودجو گواهینامه CE صادرشده است کهیچ گونه ارزشی نداردوعملی غیرمجازاست.

شرایط گرفتن ce

CE امکان صادرات محصولات به بازارهای جهانی واروپایی توسط

 

 

یک سندمعتبر گواهینامه CE اروپاچویژگی هایی دارد؟

  • CE معتبراروپا ،توسط مراجع صدوراروپایی(NB)ومجموعه های خصوصی زیرمجموعه آنهاصورت میپذیرد.این مراجع معتبر،کارثبت وصدور گواهی نامه CE راانجام میدهندوبایددرکمیسیون اروپاوبخش صادراتی دارای تاییدیه باشند.
  • این تاییدیه بصورت کدچهاررقمی کاصطلاحاNANDOنامیده میشود ،مشخص میشود.
  • جهت بررسی کدNANDO ،مرجع صدورگواهی نامه CE میتوانیدبوب سایت رسمی کمیسیون اروپا ،بخش اعتباردهی شرکتهای NBمراجعه بفرمایید‌.
  • علاوه برکدNANDO دربخش Body وب سایت رسمی کمیسیون اروپا ،میتوانیدشرکت های تاییدصلاحیت شده جهت صدورگواهینامه استانداردنشان CE راکبالغ بر2700شرکت است ،مشاهده بفرمایید‌.
  • دریافت گواهینامه CE اروپاهم مانند سایراستانداردهای سری ISO و HSEدربردارنده مزایایی است کعبارتنداز:

1.امکان صادرات محصولات ببازارهای جهانی واروپایی

2.جهانی شدن وایجادمزیت رقابتی درصادرات

3.دریافت گواهی نامه بین المللی معتبرهمراه باکدچهاررقمی NANDO

4.امکان ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی

5.کسب اعتماددربین واردکنندگان دربازارهای هدف جهانی

6.القای احساس اطمینان خاطردرمشتریان

7.امکان بروزرسانی پروتکلهای استانداردازطریق کمک باروپا

جهت کسب استاندارد CE لازم است کازشرایط گرفتن CE ومراحل اخذ CE اطلاع یابیدکبحضورتان خواهدرسید:

گام اول:درابتدای امر ،لازم است کبیک مرجع ومرکزصدورگواهینامه ISO و CE اروپاقراردادببندید.راه های ارتباطی مختلف بامرکزنوین سرت وجودداردکشامل تماس تلفنی بامجموعه ،ملاقات حضوری ،ایمیل ووب سایت های مجموعه نوین سرت هستند ،اماابتداپیشنهادمیشود ،درطی یک تماس تلفنی باکارشناسان نوین سرت ،علاوه برمشاوره رایگان ،ازراهنمایی تلفنی مشاوران مجموعه نوین سرت ،بهره مندشوید.

گام دوم:درمشاوره اول ،مجموعه نوین سرت ،شماراازنحوه اخذ گواهینامه CE اروپا ،شرایط گرفتن سند CE ،مراکزمعتبرصادرکننده نشان CE اروپا ،میزان اعتبار گواهی نامه CE ومراکز NB کبمراکزصادرکننده گواهینامه CE اروپااطلاق میشوند ،آگاهی می یابند.

علاوه براین موارد ،شمامعیارهای اعتبارسنجی مراکزصدور گواهی نامه CE ،زمان لازم برای کسب مدرک CE ومدت اعتبارسند CE ودرنهایت شرایط وزیرساخت های لازم سند CE اطلاع خواهید یافت.

گام سوم:بعدازآشنایی باگواهینامه CE وشرایط گرفتن استاندارد CE بااعلام هزینه برای کسب گواهینامه CE اروپا ازسوی مرجع صدور گواهینامه CE اروپاواعلام موافقت شرکت متقاصی نشان CE ،توافق دوجانبه ای میان این دوبه ثبت خواهدرسید.

لازم بذکروتاکیداست کدرطول مدت زمان تصمیم گیری جهت انعقادقرارداد ،شماازراهنمایی کارشناسان ومشاوران نوین سرت درصورت وجودهرگونه ابهام ،پرسش وسوالی بهره مندخواهیدشد. دراین مرحله مدیران محترم ازمشاور ISO درخصوص شناسایی دایرکتیوهاوراهنمایی های کاربردی استفاده خواهندکرد. عمدتاآنچه دردایرکتیوهابیان میشود ،رعایت الزامات اساسی درموردایمنی وسلامت مصرف کننده وحفاظت ازمحیط زیست است.

گام چهارم:پس ازانعقادقراردمشاوران گواهی نامه CE ،نوین سرت باگردآوری وتهیه دستورالعمل هاوطرح های کیفی ،تست وبازرسی ،بجمع آوری گزارشات ،درصورت لزوم بانجام آزمایش وآزمون های لازم، براساس روش های تست مندرج دراستانداردهای مربوط به CE ،خواهندپرداخت.

گام پنجم:درنهایت باتهیه مدارک ،اثبات انطباق ارزیابی ومطابقت محصول بااستانداردهای هماهنگ شده براساس اظهارنامه تولیدکننده ویانتایج تست وآزمون صورت می پذیرد.

گام ششم:ارزیابی ،شناسایی وبررسی جنبه های مبنی برخطرکتوسط کارشناسان نوین سرت صورت میپذیرد.

گام هفتم:تکمیل مدارک ممیزی همراه با اثبات سیستم سیستم مدیریت کیفیت درسازمان ودرنهایت صدورگواهینامه CE توسط موسسه معتبرنوین سرت صورت خواهدپذیرفت.

پیش تراشاره شدکازبین ،استانداردهای مطرح شده ،گواهینامه CE اروپا ،مهمترین ومعمول ترین نوع استانداردموجوداست.

مراحل کسب CE وشرایط استاندارد CE اروپادر این مقاله اشاره شد ،امابااین وجوددرهرمرحله متشکل ازجزییات گسترده ای است کسیستم مجرب نوین سرت درفکرارایه بهترخدمات وموثرترین راه هابرای دستیابی شمابمناسب ترین وباکیفیت ترین راه اخذ استاندارد ISO است.

 

شرایط گرفتن گواهینامه ce

را از تیم فنی نوین سرت بخواهیدCEگواهینامه 

 

تیم نوین سرت متشکل ازمجموعه ای ازمشاوران ،کارشناسان حقوقی ،متخصصان ومهندسان ،شمارادررسیدن بامراخذ استاندارد CE وارزیابی شرایط کسب ودریافت گواهینامه CE یاری خواهدداد. کارشناسان نوین سرت بابررسی خواسته شما ،مقدارزمان وهزینه لازم جهت کسب گواهی نامه CE اروپا و شرایط اخد سند CE را اعلام خواهد کرد. مفتخریم کراهنمای شمادرامورحقوقیتان باشیم.

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

گواهینامه HSE

گواهینامه ایزو

اخذ نشان CE اورجینال

نویسنده مقاله:ترک زاده

مشتریان در گوگل اینگونه مارا جستجو میکنند:CE الزامات استاندارد , CE گواهینامه استاندارد , CE دایرکتیوها , CE مراحل اخذ استاندارد , CE اخذ گواهینامه , CE متن استاندارد , اروپا CE دریافت , CE مراحل اخذ نشان , CE دانلود استاندارد , CE دزیافت , CE دریافت استاندارد , انطباق CE , اورجینال CE

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت