• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهی آموزشی HSE(مدرک HSE)

گواهی آموزشی HSE(مدرک HSE)             

گواهینامه آموزشی HSE (مدرک HSE)توسط بسیاری ازمتقاضیان مدرک آموزشی موردتقاضاواقع میگردد،متقاضیان مختلف ازجمله متقاضیان کاردرشرکت های مختلف وکسانی کعلاقه دارنددرمشاغل ایمنی وحیطه زمینه ای HSE درشرکتهای مختلف مشغول بفعالیت شوند ،معمولالازم است واجدتحصیلات مرتبط بارشته HSE باشند ،امابعلت کمبودقشرتحصیکرده درحیطه HSE درجامعه یاحداقل عدم آشنایی وآگاهی کارفرمایان وصاحبین مشاغل ،مدیران اجرایی بدنبال افرادیاکارشناسانی بامدارک HSE هستند ،لذابابررسی جستجوهای اینترنتی وتقاضای تلفنی بالای افرادباتحصیلات مختلف ،برآن شدیم تا درخصوص گواهینامه HSE (مدرک HSE) توضیحاتی راارائه دهیم.

دربازارهای کارفعلی ،مدرک HSE معتبروگواهی آموزشی HSE میتوانندبافرادباتحصیلات مختلف ومدارک تحصیلی متفاوت کمک زیادی جهت استخدام کنند.

 

گواهی آموزشی hse

 .رامراکزفنی حرفه ای مراکزجهاددانشگاهی ومراکزآموزش کارارائه وآموزش میدهند. HSEگواهی نامه آموزشی

 

 

درابتدااشاره کنیم کمتقاضیان عزیزدرنظرداشته باشندککارفرمایان شغل وحرفه موردنظرشان ،مدرک آموزش HSE کدام مرکزآموزشی رامدنظردارندوبرسمیت میشناسند ،زیرابسته بنوع کارفرماوسلیقه کارفرما ،نوع گواهی نامه HSE متفاوت است ،لذامتقاضیان گواهی نامه HSE پیش ازاقدام بثبت نام واخذ مدرک آموزشی HSE لازم است کاطمینان یابندککارفرمای آنان ،گواهی نامه آموزشی HSE کدام مرجع رابرسمیت میشناسند.

علت این تاکید ،این هست کممکن است متقاضی ،مدرک آموزشی HSE خودرابعنوان مثال از سازمان فنی وحرفه ای یامراکزجهاددانشگاهی دریافت کندامامنظورومقصودکارفرما ،گواهی ایمنی آموزش اداره کاربوده است.

بعلت اینکه بسیاری ازافراد ،برای دریافت آموزش دوره HSE دچارسرگردانی هستندوتنوع موسسات ممکن است زمینه سردرگمی رابرای درخواست کنندگان عزیزفراهم آورد ،دراین مقاله بمعرفی آموزشگاه های معتبرحیطه HSE خواهیم پرداخت:

۱.آموزش HSE مرکزتحقیقات اداره کار:

مدرک HSE مربوط بمرکزتحقیقات اداره کار، جزمعتبرترین آموزش های HSE بوده وبرای افرادیکه جهت شرکت درمصاحبه های کاری نیازمنددریافت مدرک آموزشی HSE هستند ،شرکت درآموزش HSE برگزارشده توسط مرکزتحقیقات اداره کارتوصیه میگردد. معمولاظرفیت دوره های مدرک آموزشی HSE اداره کارسریعاپرمیشود ،لذادراسرع وقت نسبت بثبت نام اقدام نمایید. لازم بذکراست کشرکت درکلاسهای مراکزخصوصی کدارای تاییدیه مرکزتحقیقات اداره کارهستند ،بیشترمورداستقبال علاقه مندان قرارمی گیرد.

۲.آموزش HSE مراکزفنی وحرفه ای

آموزش مباحث ایمنی ،بهداشت ومحیط زیست درمراکزموردتاییدفنی وحرفه ای بصورت خصوصی ارائه میشودو گواهی نامه آموزش مراکزفنی وحرفه ای موردتاییداکثرکارفرمایان میباشدواین مراکزمجوزآموزش برای موسسات آموزش آزادراصادرمی کنند.

۳.آموزش HSE مدارک دانشگاهی:

موسسه آموزشی جهاددانشگاهی بصورت مشترک باموسسه های آموزشی همکاری مشترک داشته واقدام ببرگزاری دوره های آموزشی HSE نموده است. عموما همکاری  ودریافت آموزش ازموسسه های مجازبعلت تنوع محل وزمان ،برای علاقه مندان گزینه بهتری میباشد. گواهینامه آموزشی HSE درمراکزجهاددانشگاهی موردتاییدمراکزبوده ومدارک ازمرکزاصلی صادرمیشود.

۴.آموزش HSE مراکزآموزش آزاد:

برخی موسسان ومدرسان HSE ،اقدام ببرگزاری کلاس های آموزشی HSE بصورت آزادمیکنند ،این آموزشهابارعلمی خوبی دارداماازلحاظ اعتبارنسبت به آموزشگاه هاوموسسات درسطح پایین تری قرارگرفته است.

موسسات آموزشی آزادباشرکت های HSE معمولابرای آموزش هایی کارائه می کنند ،مدارک مستندپایان دوره رابدانش آموختگان اعطامیکنندکه دریک سایت مشخص ثبت میگردد.

درپایان ،بچندنکته درحیطه مدرک آموزشی HSE اشاره میکنیم کخالی ازلطف نیست:

نکته اول:آموزش HSE ومدرک آموزشی HSE بشمادررونداستخدام درحیطه کاری مربوط بایمنی و HSE کمک میکند ،امانمیتوان قول صددرصددرحیطه استخدام داد ،بلکه میتوان بآن بعنوان نوعی تضمین نگریست.

نکته دوم:درصورتی کمصاحبه کاری شما ،امتیازویژه ای برای دارابودن مدرک HSE دررزمه کاری ،امتیازویژه ای درنظرگرفته است ،بهتراست بجای اخذ مدرک HSE ازمراکزخصوصی یاآزاد وغیرمعتبر ،ازمراجع معتبرمانندوزارت کار ،تعاون ورفاه اجتماعی یامراکزفنی وحرفه ای استفاده نماییدوباشرکت درکلاس های آموزشی HSE ،مدرک HSE خودرادریافت نمایید.

نکته سوم:بعدازوزارت علوم ومدرک HSE دانشگاهی ،سازمان فنی وحرفه ای ،وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی ،ازجمله مراکزقابل اعتمادهستند.درزمینه آموزش HSE وآموزش ایمنی کارگری ،وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی ،مراکزی راتحت عنوان مرکزتحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کاردایرنموده است کدوره های آموزشی ایمنی ،آموزش HSE ،ارزیابی ریسک وسایردوره های ایمنی رابرگزارکرده ومدرک معتبرموردتاییدوزارت کارراصادرمیکند.

نکته سوم:آموزش HSE مراکزمعتبربامجوزموسسات اموزشی مرجع صورت میپذیرد. شرکتهای ارائه دهنده خدمات HSE دراین راستافعالیت کرده ومعمولادرسایت این شرکتها ،داشتن مجوزازطرف مرجع های ذیربط مشخص میگردد. شرکتهای خصوصی دارای مجوزهاوصلاحیت های رسمی ازمرجع های دولتی ،خدمات آموزشی رابرای شرکتهاوسازمانهاارائه میدهد ،خدمات آموزشی HSE جهت موسسات متقاضی براساس ملاک های انتخابی آنان وتحت عنوان یکی ازمراجع صورت می پذیرد. دریافت مجوز وصلاحیت آموزشی HSE ازمراکزفنی وحرفه ای ،مراکزتحقیقات وجهاددانشگاهی بعدازبازرسی شرکت های خدماتی رخ میدهد. دراین بازرسی ها ،مواردی همچون:آموزش ،امکانات آموزشی ،مدرسین وسطح علمی هیات مدیره شرکت هاموردارزیابی واقع میگردد.

 

گواهی آموزشیhse

.را از ما بخواهید HSEگواهی آموزشی

 

نوین سرت باگردآوری متخصصان مجرب ،کارشناسان آگاه ،حقوقدانان حرفه ای ومهندسین باتجربه ،برآن شده است کبهترین خدمات ممکن درحیطه ISO رابرای متقاضیان عزیزفراهم آورد. نوین سرت بااطلاع ازبازارمشتریان وخواستههای آنان، اقدام بصدورانواع گواهینامه های ISO ،CE اروپا ،HSE ،IMS ،طرح طبقه بندی مشاغل وسایرگواهینامه های موردنیازمتقاضیان ،مدیران ،کارفرمایان وپیمانکاران محترم نموده است ،جهت برخورداری ازمشاوره رایگان ودرصورت وجودهرگونه ابهام یاپرسشی درحیطه مدرک آموزشیHSE  باکارشناسان نوین سرت تماس حاصل فرماییدوازاطلاعات وتجربیات مشاوران نوین سرت بهره مندشوید.

مطالبی ک شاید بپسندید:

گواهینامه ایزو

گواهینامه HSE-MS

HSEPLAN

نویسنده مقاله :ترک زاده

مارا در گوگلاینگونه جست و جو میکنند:hse ,hseplan ,HSEگواهینامه, HSEسریع, HSEاخذ گواهینامه, شاخص های HSE, اچ اس ایHSE ,HSEچیست, HSEبه چه درد میخورد, HSEاز کجا بگیرم, مدرکHSE, گرفتن مدرکHSE ,HSE معتبر, گرفتن مدرکHSEمعتبر, نمونه گواهینامه HSE ,HSEرا چگونه میتوان دریافت کرد؟, ...

 

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت