• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه مجوز اداره کارصلاحیت پیمانکاری

گواهینامه مجوز اداره کار (صلاحیت پیمانکاری)

براساس دستورالعمل های سالهای81و84هیات محترم وزیران ،تمامی شرکت هایی کموضوع ونوع فعالیت کاربری وصنفی آنهامربوط باموری است کجلوتربآنهامیپردازیم ،ملزم وموظف باخذوارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران هستند ،این امورشامل:

 • پروژه های پیمانکاری
 • بهره برداری ازتاسیسات
 • حمل ونقل(همراه باارائه پروانه فعالیت اجرایی ازسازمان شهرداری ها)
 • نگهداری وتعمیرساختمان وماشین آلات
 • خدمات عمومی مانندنظافت چی ،پیشخدمت ،نامه رسان وآبدارچی
 • نگهداری وخدمات فضای سبز
 • امورآشپزخانه ورستوران ها
 • چاپ وتکثیر(باارائه پروانه چاپ وتکثیرازفرهنگ وارشاداسلامی)

تمامی خدماتی کاشاره شد ،ملزم بارائه گواهی نامه تعیین صلاحیت برای حضوروشرکت درمناقصات دولتی وخصوصی هستند.

شرایط لازم جهت تعیین صلاحیت ایمنی:

 • شرکت های مشمول این دستورالعمل ها ،بایستی دارای دفاترموردتاییدوزارت کارباشد.
 • این دفاتربایددارای محل مناسب اداری بازیربنای حداقل25مترمربع وقابل دسترسی باحداقل یک خط تلفن ثابت ودورنگاروحداقل یک کارمندازمجموعه پرسنل کاری باشد.
 • مدیران ومسئولان این شرکت هاملزم هستند ،درکلاس های توجیهی مدیریت قانون کاروطرح طبقه بندی مشاغل شرکت کرده وگواهی معتبردریافت نمایند.
 • این شرکت هاموظف هستندبراساس شغل ووظایف کارکنان وکارمندان مطابق باطرح طبقه بندی مشاغل شرکت ها ،خدماتی ،حقوق ومزایای آنان رابارعایت جدول طرح هماهنگ وسایرضوابط مقررپرداخت نمایند.
 • شرکت هااین وظیفه رادرقبال باطرح طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی ،حقوق ومزایای آنان راهمراه بارعایت جدول طرح هماهنگ وسایرضوابط مقررپرداخت نمایند.
 • شرکت هاموظف هستندکحقوق ومزایای کارکنان وپرسنل کاری خودرامنحصرابحساب بانکی کبرای آنهانزدیکی ازبانک های معتبرافتتاح نموده اند ،واریزنمایندوصورت حساب راپرداخت نمایند.
 • علاوه برحقوق مبنایی پرسنل ،شرکت هاموظفندسایرمزایای قانونی راکه درمقررات قانون کار ،تامین اجتماعی وسایرضوابط والزامات مربوطی راکمقرروتعیین شده است رابکارکنان وکارمندان پرداخت نمایند.

گواهینامه مجوز اداره کار و صلاحیت پیمانکاری28465496

.گواهی نامه صلاحیت اداره کاریادراصطلاح عام، مجوزکارتوسط وزارت کارصادرمیگردد

 

گواهی ومدرک تعیین صلاحیت اداره کار،سندی معادل بارتبه یاگرید(Grade)جهت شرکت های خدمانی ،پشتیبانی وشرکت های فنی ومهندسی است ومشابه برگ برنده ای درمناقصات واخذپروژه هامحسوب می گردد.

گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری ،توسط مدیریت وبرنامه ریزی کشورومعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری صادرمیشود. گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ،نشان توان فنی واجرایی یک شرکت است. سندصلاحیت پیمانکاری جهت شرکت های پیمانکاری ،شرکت های مشاوروشرکت های فعال درزمینه نرم افزارکاربرددارد.

مدارک ومستندات موردنیازجهت تعیین صلاحیت برای اخذ گواهینامه مجوز اداره کار(صلاحیت پیمانکاری):

۱.رونوشت برابربااصل مدارک شناسایی وتحصیلی مدیرعامل واعضای هیات مدیره

۲. رونوشت برابربااصل آگهی تاسیس شرکت یاموسسه وآخرین تغییرات مندرج درروزنامه رسمی

۳.رونوشت برابربااصل شناسنامه موسسه تقاضادهنده

۴.رونوشت برابربااصل اجاره نامه همراه باکدرهگیری ،سندمالکیت وبنچاق

۵.ارائه گواهی شرکت دردوره آموزشی توجیهی قانون کاروطبقه بندی مشاغل

۶.قراردادکارمندان دفترمرکزی وپرسنل پیمانهامنطبق باطرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل

۷.ثبت بیمه کارکنان دفترمرکزی وکارکنان پیمان هاباتاییدیه شعب مربوط بسازمان تامین اجتماعی

۸.اصل لیست واریزحقوق کارکنان دفترمرکزی کارمندان پیمان هاباتاییدیه شعب مربوط سازمان تامین اجتماعی

۹.مفاصاحساب بیمه اخذشده ازسازمان تامین اجتماعی جهت شرک های فعال

۱۰.کلیه قراردادهاوپیمانهای منعقدشده ازسال90تازمان حضورشرکت های فعال

۱۱.برگه تشخیص یاقطعی مالیاتی مربوط بسال آخرمنتهی بدرخواست

صلاحیت شرکت هادرمواردذیل باتاییدکمیته انسانی ودرصورت اعتراض برای کمیته انسانی باتصویب کمیته مرکزی ازیک لغایت سه سال لغومیشود:

 • اعلام نارضایتی دستگاه اجرایی یاشرکت های طرف قراردادازعملکردشرکت
 • عدم اجرای ضوابط دستورالعمل ،قوانین کاروتامین اجتماعی برحسب نظراداره کارمحل یاسازمان تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان
 • عدم شرکت مدیرومسئولان شرکت دردوره های آموزشی وتوجیهی اعلام شده توسط وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی
 • جعل اسنادمربوط بتعیین صلاحیت
 • اخذهرگونه چک سفیدامضا ،سفته ،تسویه درخصوص حقوق ومزایای کارگرکهنوزبایشان پرداخت نگردیده است یااستعفانامه بدون تاریخ ازکارگربهنگام انعقادقرارداد
 • درصورتیکه صلاحیت شرکتی برای دودوره ازسوی کمیته انسانی لغوگردد ،صلاحیت آن پس ازبررسی ازسوی کمیته مرکزی برای همیشه لغوخواهدگردید.
مزایایی که گواهینامه مجوز اداره کار(صلاحیت پیمانکاری) باخودبه همراه دارد ،شامل:
 • گواهی نامه مجوزاداره کار ،پیشنیازدریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران است.
 • دراختیارداشتن گواهی صلاحیت پیمانکاری ،شانس انتخاب وبازشدن پاکت قیمت شرکت هادرمناقصات افزایش میابد.
 • دارابودن مدرک وسند مجوز اداره کار برای صاحبان شرکت های پیمانکاری ،شانس اخذ ویزای تجاری شنگن راافزایش میدهد.
 • جهت اخذ وام بانکی وتسهیلات دولتی ،دراختیارداشتن مدرک صلاحیت پیمانکاری ،حکم برگ برنده رادارد.

گواهینامه مجوز اداره کار و صلاحیت پیمانکاری

گواهی نامه مجوزاداره کار ،پیشنیازدریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران است

 

نوین سرت بادارابودن مجموعه ای مشتمل برکارشناسان وحقوقدانان درزمینه اخذ گواهینامه مجوزاداره کار (صلاحیت پیمانکاری)جهت همکاری باموسسات ،سازمان ها ،شرکت هاوادارات علاقه بهمکاری دارد ،شماقادرخواهیدبود ،برای پیاده سازی ومشاوره حضوری درشرکت نوین سرت بارزرو وقت قبلی ،حضوربه عمل آورید. این نکته رادرنظرداشته باشید کهرسال ،هزینه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ،هرساله افزایش میابد ،لذاهرچه سریعتراقدام نماییدوباکارشناسان نوین سرت درارتباط باشید. شما در مشاوره ای برایگان از تمامی ابعاد گواهی صلاحیت پیمانکاری اطلاع کسب کرده ودرجریان تفاوت گواهی صلاحیت پیمانکاری با گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران اطلاع کسب خواهیدکرد  باوجودشباهت لفظی این دوگواهینامه ،تفاوت زیادی بایکدیگردارند.

بامیددیدارشما وباآرزوی موفقیت وآینده ای درخشان تر

خواندن مقالات زیر به شما توصیه میشود:

 

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه صلاحیت وزارت کارمجوزاداره کار

طرح طبقه بندی مشاغل

 

موسسه نوین سرت

نویسنده مقاله:ترک زاده

 

مارا در گوگل اینگونه جست و جو میکنند:

روش اجرایی امور اداری, روش اجرایی تجزیه, روش اجرایی تحلیل, روش اجرایی تجزیه و تحلیل, گواهینامه, گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار, دریافت گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار, مدرک اداره کار, اداره کار, اخذ مجوز اداره کار, اخذ اداره کار, اخذ مجوزCE, مجوز اداره کار چیست, مجوز اداره کارو از کجا بگیرم, 

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت