• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

طرح طبقه بندی مشاغل

طرح طبقه بندی مشاغل

براساس بخشنامه ضوابط جدید ،پرداخت کارکنان مشاغل پیمانکاری ابلاغی توسط وزیرمحترم نفت ،طرح طبقه بندی مشاغل ازاول فروردین ماه99ویژه کارمندان وکارکنان پیمانکاری نفت اجراخواهدشد.

طبقه بندی مشاغل ،اساساباهدف برقرای عدالت، نظام مندویکنواخت کردن پرداخت هامتناسب باارزش مشاغل جهت تمامی پرسنل پیمانکاری حوزه صنعت به اجراخواهدرسید.

اساساطرح طبقه بندی مشاغل بمعنی این است کگارگران ازگروه شغلی مناسب درشناسه شغلی ،مزدسنوات وسایرمزایابرخوردارمیشود.

ازاجراهای موفق ،طرح طبقه بندی مشاغل ،میتوان باجراهای این طرح درصنعت نفت اشاره کرد.

برخی ازشرکت های خصوصی پتروشیمی درصنعت نفت ،بااجرای این طرح ،رضایتمندی خوبی برای پرسنل کاری بوجودآمده است. ببیان ساده تر ،اگرطرح طبقه بندی مشاغل بصورت واقعی دریک شرکت اجراشود ،قطعاموجب رضایت کارکنان آن شرکت خواهدداشت.

 

طرح طبقه بندی مشاغل

ازاجراهای موفق ،طرح طبقه بندی مشاغل ،میتوان باجراهای این طرح درصنعت نفت اشاره کرد

 

درواقع منظورازطرح طبقه بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کاراین است ککارکنان بارعایت شرایط احرازپیش بینی شده درشناسنامه شغلی ،ازگروه ومزدشغل ومزدسنوات برخورداری میشود‌.

مزایای طرح طبقه بندی مشاغل عبارت است از:

1.حقوق ومزایای پرسنل پیمانکاری های مختلف بموقع وبدرستی پرداخت خواهدشدوازنارضایتی های کارکنان وکارمندان دراین حیطه جلوگیری بعمل خواهدآمد.

2.انگیزه مجموعه کاری افزایش خواهدیافت.

3.برونق وشکوفایی صنعت نفت کشورکمک خواهدکرد.

بجرات میتوان اشاره کردکبزرگترین مزیت طرح طبقه بندی مشاغل این است کفردبعدازگذراندن دوران کاری وافزایش سوابق وتحصیل دررشته ای وبالاتررفتن مدرک تحصیلی وباکارمفیدوموثرموردرضایت کارفرمامیتواندارتقای شغلی یافته ودرگروه بالاترشغلی کارکند.

اگربخواهیم باطرح طبقه بندی مشاغل کارگران محترم آشناشویم ،لازم است بدستورالعمل های مربوط بنحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگران مشمول قانون کارتابع شرکت های خدماتی پیمانکاری تامین نیروی انسانی اشاره کنیم.

طرح طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی پیمانکاری ،تامین نیروی انسانی که درماده 48و49آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 49قانون کارباهمکاری انجمن صنفی شرکت های خدماتی وتامین نیروی انسانی ودفترمشاوره فنی طبقه بندی مشاغل بهسوصنعت وباهماهنگی ونظارت اداره کل نظارت برنظامهای جبران خدمات کارکنان وزارت کارواموراجتماعی تهیه وتاییدگردیده است ،بترتیب مقرر دراین دستورالعمل بموقع باجراگذاشته می شود. طبق این ماده که از12قسمت تشکیل شده است ،موضوع مقاله فعلی است:

ماده۱.کلیه شرکت های خدمات پیمانکاری تامین نیروی انسانی وموسسات مشابه طرف قراردادباشرکت هاوموسسات مشابه طرف قراردادباشرکت هاوموسسات خصوصی ،تعاونی ،دولتی ،نهادهای انقلاب اسلامی ،بانک ها ،شهرداری هاودیگرموسسات عمومی وخصوصی ونیزواحدهایی کتحت عنوان شرکت های تعاونی وخدماتی  مشغول بفعالیت هستندوتابع مقررات قانون کارمیباشد ،مشمول این دستورالعمل هستند.

ماده۲.شرکتهاوتعاونی های مشمول این دستورالعمل اختصاراپیمانکاروواحدهای طرف قراردادآنهاکارخدمات این پیمانکاران استفاده می کنند ،اختصاراکارفرمانامیده میشوند.

ماده۳.منظورازکارگران پیمانکاری ،کارگرانی هستندکموجب قراردادکار ،مدت محدودیانامحدودتوسط پیمانکاراستخدام وجهت ارائه خدمات بکارفرمامعرفی میشوند.

ماده۴.منظورازکارگاه درطرح طبقه بندی مشاغل ،محلی است ککارگرتوسط پیمانکاربآنجامعرفی شده ودرآن محل باستفاده میپردازد.

ماده۵.شغل ووظیفه کارگربرحسب موضوع قراردادپیمانکاری ،یکی ازمشاغل مندرج درمجموعه پیوست است وبایستی توسط قراردادمربوط باوی طبق فرم ضمیمه تنظیم وتوسط مدیریت شرکت پیمانکاری وکارگری امضاوصادرشده یک نسخه ازآن تحویل کارگرویک نسخه تحویل کارفرماویک نسخه باداره کارواموراجتماعی ارسال شود.

تبصره:درصوری کتمام یابرخی مشاغل پیمانکاردرطرح پیوست پیش بینی نشده باشد ،پیمانکارموظف است بااعلام مراتب باداره کل ،نظارت برنظام های جبران خدمت برابرضوابط مقررنسبت بارزیابی آنهااقدام کرده وپس ازاخذتاییدیه مشاغل مربوط راملاک قراردهد. عدم اقدام درحیطه مشاغل موضوع این تبصره توسط پیمانکاربمعنای عدم فعالیت وی درحیطه مشاغل مزبوربوده وپیمانکارنمیتوانددراین زمینه درقبال کارفرماتعهددهد.

ماده۶.شغل ووظیفه کارگرهمان است که درقراردادوی(موضوع ماده۵)مشخص گردیده است. تغییرشکل کارگرپیمانکاری درمدت اعتبارقرارداد ،درهرحال موکول بموافقت وی ومستلزم تنظیم وصدورقراردادمجدددرشغل جدیدمطابق ضوابط این دستورالعمل است.

تبصره:ارتقاشغل یاگروه کارگردرمدت اعتبارقراردادبارعایت ضوابط این دستورالعمل بلامانع است.

ماده۷.کارفرمایان بهنگام عقدقراردادپیمانکاری درزمینه استفاده ازخدمت نیروی استانی باشرکت های ذی ربط براساس ماده۱۲قانون کاروسایرضوابط مقررموظف بپیش بینی تکالیف ناشی ازاین دستورالعمل درقراردادپیمانکاری بوده ولازم است بادرج مراتب درقرارداداجرای مفاداین دستورالعمل راازپیمانکارخواسته ودراجرای آن نظارت نمایدودرغیراینصورت اساسامسئول اجرای تعهدات قانونی پیمانکاردرقبال کارگرخواهدبود.

ماده۸.پیمانکاران موظفنددرموردفعالیت موضوع قراردادپیمانکاری ،علاوه بریک نسخه ازقراردادکارگران( موضوع ماده۵)تصویرشناسنامه های شغلی مربوط رانیزدراختیارکارفرماقراردهند.

ماده۹.مزدشغل کارگران پیمانکاری برحسب گروه وشغل موردتصدی مطابق جدول ضمیمه این دستورالعمل وبراساس جدول مزدسال1381کتوسط انجمن صنفی شرکتهای خدماتی تنظیمات وتامین نیروی انسانی پیشنهادوبتاییداداره کل نظارت برنظام های جبران خدمت وزارت کارواموراجتماعی رسیده وبااعمال مصوبات شورای عالی کاربرای سال85تنظیم شده است ،تعیین میگردد.پرداخت مزدبیش ازمزدشغل های مزبوربادرج درقراردادکاربلامانع است. علاوه برمزدشغل ،پیمانکارموظف است سایرمزایای قانونی کارگران رابراساس ضوابط مربوط درقراردادمشخص نماید.

بنابراین میتوان نتیجه بگیریم کطرح طبقه بندی مشاغل یک معامله باسوددوطرفه برای پیمانکاروکارگراست وهمه کارگران شاغل درکارگاه های مشمول قانون کاربایدبطرح طبقه بندی مشاغل تطبیق یافته ومزدومزایای آنان درچارچوب ضوابط ونظام جبران خدمات طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه پرداخت شود.

 

طرح طبقه بندی مشاغل

نوین سرت بااطلاع کامل وکافی درحوزه طرح طبقه بندی مشاغل ،آمادگی خودراجهت همکاری باپیمانکاران محترم اعلام میدارد.

 

نوین سرت بااطلاع کامل وکافی درحوزه طرح طبقه بندی مشاغل ،آمادگی خودراجهت همکاری باپیمانکاران محترم اعلام میدارد.

امیدوارهستیم بااجرای این طرح هرچه سریعتردرتمامی شرکت هاوموسسات بصورت صحیح واصولی ،بعدازمدتها شاهدرضایتمندی نسبی کارکنان وکارگران پرتلاش وزحمتکش پیمانکاریهای موسسات فنی،تعاونی وخدماتی رامشاهده کنیم. همه مابدنبال عدالت درپرداخت وحقوق ومزایای پرسنل،کارگران وکارمندان عزیزومحترم پیمانکاری های صنعت نفت ،پیمانکاران خدماتی وتعاونی هستیم وامیدواریم باکمک شمابهدف مهم وارزشمندخود ،دست یابیم.

مجموعه نوین سرت.

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

طرح طبقه بندی مشاغل

گواهینامه صلاحیت وزارت کار

نویسنده مقاله:ترک زاده

در گوگل اینگونه مارا جستجو میکنند:طرح, طبقه بندی, بندی, مشاغل, طرح طبقه بندی مشاغل, اداره کار, مجوز اداره کار, صلاحیت پیمانکاری, روش اجرایی کنترل محصولات, طرح بهداشت, ایمنی, محیط زیست ,روش اجرایی شناسایی ارزیابی محصولات

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت