• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه IMS

گواهینامه IMS

درمحیط کسب وکاررقابتی کنونی ،ساده سازی عملیات وفرآیند کاری یک اصل اساسی برای کاهش هزینه ها وبهره وری اضافی هرچه بیشتراز زمان وانرژی بعنوان یک اصل مطرح است.

موسسات امروزی، گذشته ازتوجه بهکیفیت محصولات وخدمات، ایمنی وبهداشت شغلی ،پرسنل کاری رادراولویت خط مشی خودقرارداده وحداکثر بهره وری راازاین موضوع میبرند.

IMS یا Integrated Management System یک گواهینامه معتبر است کبراساس تمایل ودرخواست مکررسازمانها ومشتریان مبنی براستقرارچندسیستم مدیریتی بصورت یکپارچه وهمزمان براهداف موسسات می باشد.

گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه حاصل موفقیت مشتریان دراثبات تطبیق سیستمهای مدیریتی باالزامات استانداردهای مرجع براساس مقررات موسسات اعتباردهنده بین المللی می باشد.

IMS دراصل یک گواهینامه Non. Accredit  است  کنشاندهنده این استکه موسسه مورد نظر هرسه گواهینامه ISO9001 ،ISO14001 و ISO45001رابدرستی در مجموعه خود استقرار داده است. سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 رابعنوان فصل مشترک تعریف کرده وبندهای عمومی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ،ایزو۴۵۰۰۱ وایزو ۱۴۰۰ راشامل میشود.

موسسه ها برای دریافت گواهی نامه IMS میبایست هرسه استاندارد مورد نیازرا بهصورت کامل استقرار دهند، تمامی بند های هر سه استاندارد در ممیزی شخص سوم بررسی می شود. دقت فرماییدکه گواهینامه IMS تنها یکپارچگی استقرار سیستم های مدیریتی را تعیین می کندوبهیچ وجه جایگزین سایر گواهینامه ها نیست.

با توجه به دیدگاه فرآیندی کهدر تمامی استانداردهای مدیریتی بآن تاکید شده بنوعی خواستگاه استاندارد است، عدم فعالیت بصورت مجزاازهم میباشد. زمانیکه یک موسسه ای گواهینامه استاندارد IMS رادریافت میکند، بنوعی فرآیند محوری ،یکپارچگی وهمگونی سیستم خودراباممیزی سوم شخص اثبات میکند.

گواهینامه IMS یک سیستم مدیریت یکپارچه استکه یک ارتباط قوی ومستحکم رابین اجزای مختلف درجهت رسیدن باهداف برقرارمیکند. گواهینامه IMS برای مجموعه ایاز گواهینامه هاتعریف میشود ،بدین مضمون کسازمان یاشرکت دریافت کننده بطورهمزمان باسه استانداردمعروف ISO9001 ،ISO14001 و ISO45001  اداره میگردد.

بعبارتی دیگر گواهی نامه IMS یک گواهینامه ومدرک معتبر جهانی است کبطورمنظم ،یکپارچه وهمزمان به طراحی ومستندسازی وپیاده سازی سیستم مدیریت در سازمان میپردازد.

درحقیقت گواهینامه IMS ازترکیب وتلفیق یک سیستم مدیریت ،یک سیتم بهداشتی و یک سیستم ایمنی تشکیل میشود. پس زمانیکه سخناز گواهینامه IMS واستانداردهای مربوط بآن مطرح میگردد ،منظورسه گواهی نامه ایزو۹۰۰۱ ،ایزو ۱۴۰۰۱ وایزو ۴۵۰۰۱ میباشد.

 

IMSگواهینامه. دارای یک ساختارمشخص ،نظامند وهدفمند است وبعنوان یک پایگاه داده ونظام مدیریتی منظم معاملات معرفی میگردد IMSگواهی نامه

 

گواهینامه IMS ابتدادرسال 1968برای حمایت وپشتیبانی ازبرنامه فضایی آپولوناساپایه گذاری شده ،لازم است گفته شودکتمامی سیستم های مربوط بگواهی نامه IMS استانداردهای مربوط بآن ،یک سیستم متمرکزجداشدنی کبعدهایابمرورزمان بهم پیوندداده شده اند، بلکه تمامی آنهاباارتباطات یکپارچه وبصورت یک سیستم یکسان ایجادشده وبطورهمزمان درجهت مستند سازی دریک موسسه یانهادبکارگرفته میشود ،ازهمین رومیتوان گفت ،گواهینامه IMS بتنهایی وبه خودی خودفاقدارزش واعتباراست. درحقیقت گواهی نامه IMS یک خواسته ونیازمشتریان ودرخواست کنندگان گواهینامه ISO است ، استاندارد IMS بیشتربعنوان یک عنوان ویک اصطلاح بوده وفاقد هرگونه ماهیت فیزیکی است ،بنابراین قبل ازآن لازم است حتما استانداردهای مربوط بگواهی نامه های ایزو9001 ،ایزو14001 وایزو45001 برای یک موسسه اخذ گردد.

باتوجه بدیدگاه فرآیندی که درتمام استانداردهای مدیریتی بآن تاکیدشده است ،استاندارد IMS یک فرآیندمحوری است کیکپارچگی وهمگونی سیستم خودراباممیزی سوم شخص اثبات میکند.

گواهی نامه IMS براساس تمایل ودرخواست مکررسازمانهاومشتریان ،مبنی براستقرارچندسیستم مدیریتی بصورت یکپارچه وهمزمان مبتنی براهداف سازمانهامیباشد.

گواهینامه استاندارد IMS حاصل موفقیت باثبات رساندن سیستم های مدیریتی باالزامات استانداردهای مرجع براساس مقررات موسسات اعتباردهنده بین المللی میباشد.

مزایای گواهینامه IMS عبارتنداز:

 • کاهش هزینه های استقرارممیزی
 • ایجادیکنواخنی درفعالیت های زیرنظرونظارت سیستم های مدیریتی
 • تمرکزموسسه برمسئولیت های مستقیم اداره
 • ایجادزمینه بهترونمایش استقرارحرفه ای ترسیستم مدیریتی
 • کاهش تعداداجزای ممیزی درطول سال

باتوجه بتداخل فرآیندهاوناهماهنگی های سازمانی دربرآورده سازی همزمان الزامات سیستم های مدیریتی ایجادشده ،لذاضرورت یکپارچه سازی بآنهابلحاظ طراحی ،استقراروممیزی داخلی صدور گواهی نامه ،امری اجتناب ناپذیراست.

اصول کلیدی یک سیستم مدیریت بی نظیر ،حذف عوامل آسیب رسان ویکپارچه سازی فرآیندهاوسیتم هازیرنظریک مدیریت درست،است. مدیریتی کبموجب ارتقای ارزش افزوده وبهره وری بهترومناسب ترمی باشد. IMS همین سیستم مدیریتی است که برای مدیریت حیطه های مختلف فرآیندهای عملیاتی سازمان ،موسسه یاشرکت متقاضی بااستانداردهای گوناگون نظیرکیفیت ،محیط زیست ،ایمنی وبهداشت شغلی است.

ازآنجایی کاستانداردهای مدیریتی بخصوص درویرایش های جدیددارای وجوه اشتراک وساختارنزدیک به هم میباشندویکپارچه سازی آنهاموجب کاهش دوباره کاری هاوبهبودبهره وری سازمان میشود.

استاندارد IMS میتوانددربردارنده ابعادمتفاوتی است کاین عبارتنداز:

 • تعیین خط مشی هاواهداف بزرگ وکوچک کیفیتی وزیست محیطی بهمراه ایمنی وبهداشت شغلی
 • کنترل مدارک وسوابق
 • برقراری ممیزی داخلی
 • کنترل فرآیندها
 • کنترل روش های اجرایی
 • اقدام اصلاحی وپیشگیرانه
 • ارزیابی ریسک ایمنی وبهداشت شغلی بهمراه جنبه های زیست محیطی
 • مدیریت برنامه های بهبود سازمانی
 • مدیریت قوانین مرتبط بافعالیت های کاری موسسه
 • بازنگری مدیریت

هدف استاندارد IMS کمک بشمابرای داشتن موسسه ای بهتروکارآمدتراست. درصورتی کموسسه یاسازمان شمابصورت جداگانه ای دارای چندسیستم مدیرینی است ،با نوین سرت درتماس باشیدتامشاوره یکپارچه سازی سیستم هابمنظورصرفه جویی درهزینه هاوزمان اجرادریافت شود.

 

2IMSگواهینامه

.را از نوین سرت بخواهیدIMS

 

نوین سرت ،موسسه ای خصوصی باکادرپرسنلی متشکل ازمشاوران ،متخصصان وحقوقدانان مجرب وباتجربه است کشمارادرجهت ارتقای سطح بهره وری سیستم کاریتان یاری خواهدکرد.

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

گواهینامه IMS

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

نویسنده مقاله:ترک زاده

ما را در گوگل اینگونه جستجو میکنند:گواهینامه ims, ims, سیستم مدیریت کیفیت, ایزو, ایزو9001, ایزو14001, ایزو 45001

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت