• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه HSE (شرکتی)

گواهینامه HSE (شرکتی)

گواهینامه HSE شرکتی درجهان ،توجه زیادی رابخودجلب کرده ،بگونه ایکه مشتریان ومصرف کنندگان بامشاهده نشان HSE شرکتی برروی هرمحصول ،بااعتمادکامل بسراغ محصول وکالای تولیدشده رفته واقدام بخریداری آن میکنند.

گواهینامه HSE شرکتی درداخل کشورتوسط موسسات مختلفی صادرمیگرددکه برحسب زمان وهزینه صدورگواهی نامه HSE شرکتی ،نرخ نامه متفاوتی دارند.

گواهینامه HSE شرکتی ،امروزازدغدغه های سازمان متقاضی بوده وازمعتبرترین نوع مجوزها درسطح جهانیست.

بادارابودن HSE شرکتی میتوان درمناقصات ومزایدات شرکت کردوطرحهای پیشنهادی رابابستن قرارداددریافت کردوبفعالیت خوددرسطح کشورپرداخت.

مدرک HSE شرکتی درزمینه بهداشت ،ایمنی شغلی ومدیریت سیستم زیست محیطی فعالیت میکند ،این مدرک بطورمعمول ازسه شاخص اساسی تشکیل شده وباعنوانهای ایمنی ،سلامتی وزیست محیطی پایه ریزی شده وشرکتهای متقاضی جهت دریافت گواهی نامه HSE شرکتی ،لازمست کاطلاعات کافی رادراختیارموسسه صدورگواهی نامه ISO و HSE قرارداده وشاخصهاوضوابط مهم گواهینامه رادرک کرده باشد. گواهینامه HSE شرکتی موجب توسعه زیرساختهای کشورخواهدشدوبراحتی باکسب واخذگواهی نامه HSE شرکتی بتوسعه پایداردست یافت وازعوامل اساسی درزمینه اخذودریافت گواهینامه HSEدرابتدابایدزمینه فعالیت شرکت رابررسی کنیم واعتبارسنجی راانجام دهیم تابدین وسیله مراحل دریافت HSE رابراحتی طی کرد. مدیرانیکه دراین شرکتهابکارگرفته میشوند ،بایدازمیزان انعطاف پذیری بالایی نیزبرخورداربوده ودراین صورت نارساییهای سازمان رابفرصتهای موسسه مبدل خواهیدساخت.

ازشرایط اخذمدرک HSE بایدتمام موسسات متقاضی ،مدیرانی تحصیل کرده باحداقل مدرک کارشناسی رادرهیات مدیره وپستهای مدیریتی بکارگیرند ،مدیرانی کسابقه کاری حداقل 12سال راداشته باشندواینمواردازطریق اظهارنامه های مالیاتی ازسوی شرکتهای صادرکننده موردبررسی وارزیابی قرارمیگیرند.

 

شرکتی HSE گواهینامه

 .گواهینامه شرکتیامروزازدغدغه های سازمان متقاضی بوده وازمعتبرترین نوع مجوزها درسطح جهانیست HSE

 

باتوجه باینکه نیروی انسانی بعنوان اصلیترین سرمایه هرموسسه ای محسوب میگردد ، بهبودفرآیندهای کاری درراستای تولیدودرعین حال توجه بموضوعات زیست محیطی جهت تحقق توسعه پایدار ،ازمهمترین معیارهای رقابتپذیری سازمانهابشمارمیرود ،ازاینروپرداختن بموضوعات ایمنی ،بهداشت ومحیط زیست بیکی ازاولویتهای کسب وکاردرموسسات امروزی مبدل شده است.

بهمین جهت بهره گیری ازیک نگرش جامع ونظامند باین موضوعات اهمیت بسیاری دارد. گواهی نامه HSE شرکتی کهمان سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست پاسخی باینامرمهم است.کاردرمحیط های پیمانکاری بجهت تنوع کار ،حضورگروههای مختلف کاری ونیزعدم آشنایی کامل بامحیط وشرایط کارباپتانسیل بالای وقوع حوادث ایمنی ،بهداشتی وزیست محیطی همراه است ،ازاینروپرداختن بموضوعات گواهینامه HSE شرکتی ،درعملیات پیمانکاری دارای اهمیت دوچندان است. ازجمله این خطرات میتوان بمواردذیل اشاره کرد:

 • خطرات الکتریکی
 • خطرات مکانیکی
 • خطرات حرارتی
 • خطران ناشی ازصدا
 • خطرات ناشی ازموادواجسام
 • خطرات ناشی ازارتعاش
 • خطرات ناشی ازتشعشع
 • خطرات ناشی ازعدم رعایت اصول ارگونومی

پیمانکارمحترم درحوزه دستیابی باهداف گواهی نامه HSE شرکتی ،موظف است:

 • بسته بنوع وشدت حادثه های پرخطراحتمالی ،آموزشهای موردنیازرابرای انجام اقدامات پیشگیرانه وکنترلی ونحوه مواجهه باحوادث رافراهم آورد.
 • بمنظورکسب اطمینان ازعملکردمناسب تجهیزات وماشین آلات ،پیمانکاروظیفه داردکه یک برنامه منظم ومشخص راجهت تعمیرونگهداری تدوین واجرانماید.
 • بصورت دوره ای تجهیزات وماشین آلات مورداستفاده درصنعت وفعالیت کاری خودراموردارزیابی قرارداده ودرصورت مشاهده هرگونه شرایط نامنطبق باالزامات HSE نسبت ببرطرف سازی اقدام نماید.
 • برنامه های تعمیرونگهداری پیمانکارلازم است بصورت مستمرباهماهنگی امور HSE موردبازنگری قرارگیرد.
 • ازتعمیرونگهداری تجهیزات خودواستفاده ازتجهیزات ایمنی اطمینان حاصل کند.
 • بهره برداری مناسب ازتجهیزات ایمنی اتخاذنماید.

گواهینامه HSE شرکتی درسطح جهانی تلاش میکندکنیازهای بشرتامین شده وانسان دربهترین شرایط ممکن زندگی کند.

همه تلاشهابدین دلیل است. دراین زمینه ،میزان شاخصهای آلودگی شرکت هاازطریق فعالیتهای موسسات درجو ،موردبررسی قرارگرفته ونبایدمیزان آلودگی ازحدمعین ،مقررومشخص بیشترباشد.

موسسه متقاضی بایدتمامی پرسنل خودراباتمام اطلاعات بیمه کندویافته های موردنیازرابکارفرمایان ارائه دهد.

شرکتهای متقاضی لازمست مدارک ومستندات راباچندین سال اعتباربمراکزموردنظرارائه دهدوبعدارچندین سال اعتباررابمراکزموردنظرصادرمیگرددکبایدتوسط ارگانهاتمدیدگردد.

مشاوره ابتدایی درجهت کسب گواهی نامه HSE شرکتی بصورت رایگان است. شرکتهای متقاضی لازم است دراولین قدم فعالیت خودرامشخص کندومیزان حجم کاری شرکت رابخوبی شفاف سازی کنند ،تانهادهای صادرکننده ملزومات موردنیازراابلاغ کنندتامرکزموردنظرواردعمل شده وبدنبال مدارک وفعالیت های موردنیازراابلاغ کنندتا بدنبال مدارک وفعالیت های موردنیازخودبرآیند.

مرحله بعدی طراحی یک وب سایت درقالب سامانه برای بارگذاری مدارک واطلاعات شرکت متقاضی است ولازم است چارت سازمانی نیزطراحی میشودتابررسی دراین رویه ،صورت پذیرفته ومیزان دستمزدهاوپرداختی هابراحتی توسط کارکنان قابل محاسبه بوده تا توسط کارفرمایان بررسی گردد.

 

گواهینامه HSE2شرکتی

.نوین سرت درراستای نیازوتقاضای مشتریان ومتقاضیان عزیزومحترم بنا شده است

 

نوین سرت درراستای نیازوتقاضای مشتریان ومتقاضیان عزیزومحترم برآن شده استکه گواهی نامه HSE شرکتی رامطابق بااستانداردهاواهداف پیمانکاران محترم دربخش های دولتی وخصوصی ،صنایع نفت وگاز وپتروشیمی صادرنمایدونسبت بصدورگواهی نامه HSE شرکتی ،ISO  CE اروپا ،طبقه بندی مشاغل و...خودرامتعهدمیداند. هدف نوین سرت ،اعتباربخشی بموسسات وسازمانهای کوچک وبزرگ درسطح کشوراست، باین امیدکبااجرای بندهای گواهینامه HSE شرکتی ،بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست موردتوجه همگان قرارگیردوزمینه سازی برای نیل بتوسعه پایدارایران عزیزمان فراهم گردد.

نویسنده:ترک زاده

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

HSEPLAN

گواهینامه HSE-MS

مارا در گوگل اینگونه جستجو میکنند:hse ,hseplan ,HSEگواهینامه, HSEسریع, HSEاخذ گواهینامه, شاخص های HSE, اچ اس ایHSE ,HSEچیست, HSEبه چه درد میخورد, HSEاز کجا بگیرم, مدرکHSE, گرفتن مدرکHSE ,HSE معتبر, گرفتن مدرکHSEمعتبر, نمونه گواهینامه HSE ,HSEرا چگونه میتوان دریافت کرد؟, ...

 

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت