• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

ممیز ایزو

ممیزی ایزو

ممیزی ایزو ،بمعنای ارزیابی استانداردمنطبق برالزامات استانداردمدنظرموسسه متقاضی میباشد.واژه ممیزی خودبمعنای ارزیابی است.درپیاده سازی الزامات سیستم مدیریتی درراستای اخذمدرک ISO ،دونوع ممیزی داخلی وخارجی وجوددارد.

ممیزی داخلی بمعنای ارزیابی واحدهای مختلف موسسه باشرکت درخواست دهنده توسط فردیاافرادپرسنل کاری درخودموسسه یاشرکت است.درممیزی داخلی ،معمولاافرادموسسه ،فعالیتهای واحدهای مختلف درون مجموعه رابررسی کرده وارزیابی میکنندودرنهایت یک گزارش براساس آن تهیه میکنندکه درنهایت موجب تاییدیاعدم تاییدارزیابی میشود.درارزیابی داخلی،تمامی واحدهای فعالیتی موردارزیابی واقع می شوند.وظیفه ممیزی داخلی،عمومابرعهده کارشناس ایزویامشاورISO است.ممیزی داخلی پیش زمینه ای برای افزایش سطح آمادگی وهمچنین مشخص شدن خطاهای کارپیش ازممیزی خارجی است ،البته ممیزی داخلی ،خودبگونه ای جزالزامات استاندارد ایزو بوده واجرای آن درهرسازمان یاموسسه متقاضی مدرک ISO الزامی است.

1ممیزی ایزو

.ممیزی ایزو ،بایستی سالانه انجام شودکاطمینان حاصل شودکشرکت بصورت مداوم درمسیراستانداردپابرجاست

 

درممیزی خارجی ،فردیامجموعه ای ازافراد ،ازطرف یکCBمعتبریامرجع صادرکننده گواهینامه ISO ،مستندات وسوابق موجودراارزیابی میکنند.معمولاممیزی خارجی دریک یادونوبت ،بسته بگستردگی موسسه صورت میپذیرد.بعدازاتمام جلسات ممیزی ،مرجع صادرکننده مدرک ISO ،نظرخودرانسبت بسازمان متقاضی اعلام میدارد.ننیجه ممیزی خارجی ،معمولاعدم انطباقهابراساس مستندات وسوابق موجودموسسه یاالزاماتیکه بآنهاتوجه شده است ،میباشد.پس ازرفع عدم انطباقهاواجرای کامل بندهای ممیزی ایزو ،مرجع صادرکننده مدرک ISO ،اقدام ببررسی مجددمدارک ومستندات نموده وپس ازاخذتاییدیه نهایی ،اقدام بصدورگواهی نامه ایزو برای موسسه مینمایند.البته میزان سختگیری درمراجع صادرکننده ISO بسیارمتفاوت است وبعوامل مختلفی بستگی دارد.

فرآیند ممیزی ایزو ،بدین صورت استکه:

 • شرکت ،مدارک کاری خودرابموسسات CBارائه میدهد.
 • یک حسابرس واجدشرایط ،بمنظورارزیابی سیستم مدیریت شرکت مطابق باالزامات استاندارد ISO ،تقاضاشده ازجانب شرکت متقاضی درمحل حضورپیدامی کند.
 • حسابرس معمولاگزارش وتجزیه وتحلیل سیستم مدیریت شرکت رامطابق بااستانداردهای ISO ارائه می دهد.
 • سیستم مدیریت کیفیت ISO ،توصیه هاوالزاماتی رابرای بهبودکیفیت شرکت ارائه می کندکه بشرکت کمک میکندروبه جلوحرکت نموده ودرجهت اخذاستانداردهابنابنیازبرآید.

ممیزی ISO ،یک اصل وطرح اجباری وضروری برای سیستم ایزو میباشد.ممیزی ISO ثابت میکندکه سیستم شرکت متناسب باهدف اجراشده وروببهبودوپیشرفت است.

ممیزی ایزو ،بایستی سالانه انجام شودکاطمینان حاصل شودکشرکت بصورت مداوم درمسیراستانداردپابرجاست.

ممیزی ISO ،ازطریق ارائه مجموعه ای ازنقطه نظرات بصورت مرحله بمرحله توسعه میابدوببهبودسیستم مدیریت شرکت کمک شایانی میکند.

دلایل بسیاری برای انجام یک ممیزی ایزو وجوددارد:

 • مهمترین واصلیترین دلیل پیاده سازی ممیزی ISO ،مشخص کردن توانایی فروش کالاهاوخدمات بمشتریان وتامین کنندگان است.
 • صرف نظرازتوانمدشدن شمادرپاسخگویی بنیازهاوتقاضاهای مشتریان ،گواهینامه ایزو یک مزیت بازاریابی قوی ایجادمیکند.
 • پرسنل کاری شماپس ازپشت سرگذاشتن ممیزی ISO وموفق شدن دردریافت گواهینامه ایزو ،بیشترمشتاق خواهندبودتاکارخوب راادامه دهند.
 • نیروی فروش شما ،اطمینان بیشتری نسبت بمحصولاتی کآنهارابفروش میرسانند ،اعتمادبیشتری خواهندداشت.
 • آمادگی برای ممیزی ایزو ،بشماکمک خواهدکردکسازگاری بیشتری باالزامات قراربگیرندواین کارباعث خواهدشدکمدیران وکارکنان تشویق شوندتااولویتهایی راککیفیت راتحت تاقیرقرارمیدهند ،شناسایی وبآنهاتوجه کنند.
 • درفرآینداخذ وپیاده سازی ISO ،شما؛ضایعات راشناسایی ،کاهش وحذف خواهیدکرد.

ممیزی ایزو ،بعبارت ساده تروروانتر ،یک بررسی سیستماتیک توسط شخص ثالث است کبااین نگاه کآیافعالیت تجاری ومحصولات نهایی شمامطابق آنچه نظرمشتری است یانه ونیزبیان میداردکه چکاری راانجام دهیدوچه مسیری رابرگزینیدتاباهدافتان دست یابید.

مهم نیست ککارایی سیستم شماچقدراست یااینکه شرکت شماچقدرباوعده های ارائه خدمات ،مطابقت دارد،آماده سازی برای ممیزی ISO بشمایک فرصت طلایی برای بهبودمیدهدوازآنجاکشمایک معیاراندازه گیری دارید ،دارابودن سیستم ممیزی ISO داخلی بابررسیهای منظم ،بشماکمک میکندکمعیارهای کنترلی رادرعملکرداجرایی خودنگه داریدوحفظ نمایید.

انجام ممیزی ISO داخلی پیش ازممیزی شخص ثالث ،تضمین میکند ،آمادگی پرسنل کاری شماجهت مواجه باممیزی ISO خارجی است.

شماممیزی ایزو داخلی رابرای حصول اطمینان ازسازگاری با ISO مطرح خواهدنمود .

دراغلب موارد ،مدیران کسب وکار ،حین اجرای ممیزی ایزو داخلی ،ناسازگاری هاونامطابقات راپیدامی کنندوگام بعدی رابرای اقدامات اصلاحی انجام خواهندداد.

این فرآیندبصورت خودبخودی است وپس ازتکمیل شدن ،شمانیازبفرآیندپیگیری داریدتااطمینان حاصل کنیدکاقدامات اصلاحی برای حل مشکلات ،اجرامیشوندوکارایی وبازدهی دارند.

 

ممیزی ایزو

سه نوع ممیزی ایزو وجودداردکه تنهایکی ازآنهابصدورگواهی نامه ISO منجرخواهدشد

 

 

بازنگری مدیریتی ،بایستی بیک طرح جدیدکمنجربحل هرگونه مسائلیکه مدیریتی شماراشناسایی میکند ،منجرشود.

درنظرداشته باشید ،سیستم مدیریتی وبهبودکیفیت موسسه یاشرکت خودراباممیزی ISO ازاین پس ،تنظیم کنید.

سه نوع ممیزی ایزو وجودداردکه تنهایکی ازآنهابصدورگواهی نامه ISO منجرخواهدشد:
 • شمامیتوانیدیک ممیزی ایزو رادرون موسسه خود ،برای اولین بارانجام دهیدواین کارتوسط پرسنل کاری آموزش دیده یاشرکت مشاورشماازطریق فرآیندهای کسب وکارانجام میپذیرد.بدیهی است کاین مرحله محل خوبی برای شروع است ونوعی خودآموزی است اماشماهنوزبکسب گواهینامه ایزو نایل نشدید.
 • ممیزی دوم ،شخص بتامین کنندگان شمانگاه میکند،مجددشماازکارکنان مجرب یاشرکت مشاوره ای بهره میبریدواین موردهم یک گام درراه صدورگواهی نامه ISO مبنی برآمادگی کسب وکارشمابرای اخذگواهینامه ISO است.
 • ممیزی سوم ،شخصی استکه توسط یکCBمعتبرومجرب معرفی شده ویک تیم اجرایی ممیزی صدورگواهینامه برای بررسی کسب وکارشماواردعمل خواهندشدودرصورت موفقیت آمیزبودن ممیزی ،گواهی نامه ISO بشماتعلق خواهدگرفت.

درراستای پیاده سازی ممیزی ایزو ،شمامیتوانیدبامرکزشماوره واطلاع رسانی نوین سرت تماس حاصل فرماییدوازمشاوره رایگان کارشناسان ومتحصصان مجرب تیم نوین سرت بهره مندشویدتابهترین تصمیم گیری رادرحیطه ممیزی ایزو اتخاذنمایید.

نویسنده مقاله:فاطمه ترک زاده

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001

سایر گواهینامه ها

 

میتوانید در گوگل نیز اینگونه مارا جستجو کنید:ممیزی ایزو, ایزو چیست, چرا ایزو بگیرم, مراحل اخذ ایزو, مراحل دریافت ایزو, مراحل گرفتن ایزو, مراحل اخذ ایزو از شرکت, ایزو پیاده سازی, ISOپیاده سازی, ایزو معتبر, ایزو از کجا بگیرم, ایزو از کجا بخرم, ایزو ارزان, ایزو فوری, ایزو چیست, ایزو چیه, ایزو مناقصه, ایزو مناقصات, دانلود ایزو, دانلود استاندارد ایزو, چرا ایزو بگیریم, مراحل صدور ایزو, سایت اصلی ایزو, سایت اصلی گرید, گواهی ایزو, مدرک ایزو, استاندارد ایزو, ...

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت