• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه ایزو 9001  

گواهینامه ایزو 9001  

استانداردبین المللی مدیریت کیفیت(QMS)توسط سازمان بین المللی استاندارد(ISO)درسال2015بروزرسانی شده وتحت عنوان استاندارد ISO 9001:2015 منتشریافت. گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ بمنظورمنتشرشدن وبروزرسانی لازم است کتوسط کشورهای عضو،موردتوافق قرارگیردتاتبدیل بیک استانداردبین المللی شناخته شودکبمعنی آن است کتوسط اکثریت کشورهای جهان پذیرفته شده است.

بنابنظرسنجی کهدرپایان سال 2017 صورت پذیرفت،شواهدحاکی ازآن است کعلیرغم رکودهای جهانی،تعدادشرکتهایی کاستانداردهای مدیریت کیفیت گواهی نامه  ISO 9001 رااجراکرده اند ،هنوزدرسراسرجهان باقی مانده است.

گواهینامه ISO 9001 کسیستم مدیریت کیفیت است ،اغلب بعنوان یک سیستم QMS شناخته میشودکبعنوان مجموعه ای ازسیاستها ،فرآیندها ،روشهای ثبت شده وسوابق است. این مجموعه اسنادبعنوان مجموعه ای ازقوانین داخلی تنظیم شده کبایدچگونگی ایجاد وارائه محصولات یاخدمات خودرابمشتریان ارائه خواهدداد.

سیستم QMS بنیازهای شرکت شماوبسته بمحصول یاخدماتی کارائه میدهد ،تنظیم وتفسیرمیگردد ،درحالی کاستاندارد ISO9001 ،مجموعه ای ازدستورالعملهارابرای اطمینان ازعدم وجودعناصرمهمی کسیستم مدیریت کیفیت بایددرآن زمینه هاموفق باشدرافراهم میکند.

گواهینامه ISO 9001 یک استاندارد بین المللی شناخته شده است کبرای ایجاد ،اجراوحفظ سیستم مدیریت کیفیت برای هرموسسه ای ضروری است.

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ بعنوان یک استاندارد بین المللی ،پایه ای برای هرشرکت جهت ایجادیک سیستم برای اطمینان ازرضایت مشتری ،بهبود شرایط کاری وحیطه اجرایی بکارمی آید بهمین ترتیب بسیاری ازشرکتها ،این نیازرابعنوان حداقل الزام برای هرموسسه ای بعنوان تامین کننده میدانند.

 

گواهینامه ایزو9001

 

  گواهینامهیک استاندارد بین المللی شناخته شده است کبرای ایجاد ،اجراوحفظ سیستم مدیریت کیفیت برای هرموسسه ای ضروری استISO 

 

ازآنجاکشمافرآیندهای خودوموسسه خودراموردبررسی قرارمیدهید ،دارابودن گواهی نامه ISO 9001 نوعی اثبات برای حسابرسی شماست کمیتوانیدمشتری خودراازحسابرسی بی نیازکنید.

بهمین دلیل استکه ISO9001 برای بسیاری ازشرکت هاضروری است تازمینه رقابت سازی رافراهم میکند. استاندارد ایزو ۹۰۰۱ بشماکمک میکندکه دربازاررقابتی امروزی ،حرفی برای گفتن داشته باشید. علاوه براین ،مشتریان شمااطمینان حاصل خواهندکردکشماتیم مدیریت کیفیت رابراساس هفت اصل مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ برپاکرده اید.

گواهی نامهISO 9001  یک استاندارداساسی وتاثیرگذاراست کبعنوان مبنایی برای گروه های صنعتی است کنیازهای صنعتی خاصی رااضافه میکندواستانداردصنعتی ایجادمیگردد ،این استانداردهاشامل:

  • AS9100 برای صنعت هواوفضا
  • ISO13485 برای صنعت وسایل پزشکی
  • AITF16949 برای صنعت خودرواست.

مزایای گواهی نامه ISO 9001 :

استفاده شرکتهای بزرگ وکوچک ازاستانداردهای ISO 9001 ،نشان ازتاثیرعظیم گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱داردکه درکشف وتامین هزینه های عظیم وصرفه جویی دربهره وری بکارمیرود. برخی ازاین مزایاعبارتنداز:

 ۱.ارتقای زمینه اعتبارموسسه:هنگامی کمشتری متوجه میشودکتوسط یک استانداردمعتبرمانند گواهی نامه ISO 9001 ضمانت شده اید ،اعتمادواطمینان رابمشتریان ارزانی خواهیدداشت کهمین امرهم متوجه افزایش اعتمادبنفس کارکنان وپرسنل کاری شماخواهدشد.

۲.ایجادفرآیندهای کاملایکپارچه:بااستفاده ازرویکردفرآینداستاندارد ایزو ۹۰۰۱ ،شمانتنهابفرآیندهای فردی درمحل کارمینگرید ،بلکه بتعاملات فرآیندهاوپروسه کاریهم دقت خواهیدکرد. باانجام این کارشمامیتوانیدبراحتی مناطق خودرابرای بهبودوضعیت کاری وصرفه جویی درمنابع پیداکنید.

۳.بهره گیری واستفاده ازتصمیم گیری مبتنی برشواهد:اطمینان ازاین ایده کشمابدرستی تصمیم گیری میکنید ،کلیدموفقیت استاندارد ایزو 9001 میباشد. باکسب اطمینان ازاین تصمیم گیریهای درست ومبتنی برشواهد ،میتوانیدمنابع راببهترین وجه بمنظوربهبودمشکلات وبهبودکارایی موسسه خودهدف قراردهید.

۴.ایجادیک فرهنگ بهبودمستمر:بابهبودمستمربعنوان بازدهی اصلی استاندارد ISO9001 قادرخواهیدبودبپول بیشتروصرفه جویی دروقت ،انرژی وسایرمنابع دست یابید.بایجاداین فرهنگ ،شرکت شمامیتواندنیروی کاری خودراجهت بهبودفرآیندهایی کبطورمستقیم مسئول آن هستند ،متمرکزسازید.

۵.ایجادهمکاری دربین اعضاوپرسنل کاری:بدون تردید بهترین افرادی که میتوانندبشمادریافتن راه حلهاومدیریت درست کمک کنند ،پرسنل کاری خودشماهستند.

دو نوع صدورگواهینامه ISO9001وجوددارد:

  • صدورگواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت شرکت دربرابرالزامات ایزو ۹۰۰۱
  • صدورگواهی نامه ازافرادبرای احرازشرایط الزامات ISO9001
صدورگواهی نامه ایزو 9001 برای شرکت شماشامل اجرای QMS براساس الزامات ایزو ۹۰۰۱ برای شرکت شماشامل اجرای QMSبراساس الزامات ایزو 9001 وسپس استخدام یک سرممیزجهت مطابقت باالزامات استاندارد ISO9001 است.

باشروع پشتیبانی ازمدیریت وشناسایی نیازهای مشتری برای QMSشمالازم است. باتعیین خط مشی کیفیت واهداف کیفی خود ،مجموع دامنه کلی واجرای سیستم مدیریت کیفیت راتعریف کنید. همراه بااین ،شمانیازبایجادفرآیندهای اجباری واضافی وروشهای لازم برای موسسه خود ،ایجادوارائه محصول خوددارید.

شش سنداجباری وجودداردکلازمه این شرایط بوده وتوسط شرکت شماانجام میگرددومیتوانیدازطریق اسستخدام یک مشاوبرای تهیه مستندات اقدام نمایید.

پس ازاتمام تمام مستندات خودواجزای شرایط استاندارد ،ملاک هاومعیارهای استاندارد ایزو 9001 ،موسسه شملازم است کبرای اطمینان ازصدورگواهینامه موفق مراحل تکمیلی رااجرانماید ،این مراحل شامل:

  • ممیزی داخلی:ممیزی داخلی برای بررسی فرآیندQMS درنظرگرفته مشودوهدف این است کاطمینان حاصل شودکپرونده هابرای تاییدانطباق فرآیندهاویافتن مشکلات وضعفهایی کممکن است مشخص نباشد ،صورت میپذیرد.
  • بررسی مدیریت:بررسی مدیریت جهت تصمیمگیری مناسب واختصاصی منابع میپذیرد.
  • اقدامات اصلاحی:بعدازبررسی حسابرسی داخلی وبازبینی مدیریت ،شمابایددلیل اصلی هرمشکلی راشناسایی کرده ودرصددحل مشکل برآیید.

گواهینامه ایزو9001 11

صدورگواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت شرکت دربرابرالزامات ایزو ۹۰۰۱

 

مجموعه کاری نوین سرت متشکل ازکادری مجرب وباتجربه شمارادردستیابیبه استاندارد ایزو 9001 یاری میکند ،کارشناسان ومشاوران ماباصبروحوصله بتمامی پرسش های شماپاسخ خواهندداد.

نوین سرت بابهره گیری ازتجربه کاری همکاری بامتقاضیان عزیزومحترم واطلاعات متخصصان ومشاوران حوزه ایزو ،علاقه منداست کبشمامدیران عزیزومحترم جهت طراحی ،پیاده سازی واجرای استاندارد ISO 9001 همکاری نماید. امیدواریم کبااجراوپیاده سازی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ شمارادردستیابی باهدافتان یاری نماییم،به امیددیدارشماوبامیدآینده ای روشن.

نویسنده مقاله:ترک زاده

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

 

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت