• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه ایزو 14001

گواهینامه ایزو 14001

مرجع جهانی متشکل ازموسسات ملی استاندارد کشورهای مختلف سازمان های عضوISO میباشد. تهیه استاندارد های جهانی معمولا ازطریق کمیته فنی ایزو صورت میپذیرد. هریک ازسازمانهای عضوبنابرعلاقه بموضوعی کگروه فنی برای آن تشکیل شده وحق مشارکت درآن گروه رادارد. استاندارد ایزو 1400 ،بنوعی بدغدغه ای برای جامعه جهانی مبدل شده است. دستیابی بتعادل میان محیط زیست ،جامعه واقتصاد برای برآوردن نیازهای امروزی بدون بخطر انداختن توانایی نسلهای بعدی برای برآوردن نیازهایشان ضروری است. توسعه پایدار بعنوان یک هدف بتعادل سه رکن پایداردرنهایت، بهدست خواهد آمد.

گواهی نامه ایزو14001 با افزایش قوانین سخت محیط زیست بدلیل آلایندگی ،استفاده ناکارآمدازمنابع ،مدیریت نامناسب ضایعات ،تغییرآب وهوا ،تخریب اکوسیستم وازدست رفتن تنوع زیست محیطی ،انتظارات اجتماعی رابرای توسعه پایدار ،شفافیت سازی وپاسخگویی افزایش داده است.

این امر ،سازمانها وموسسات رابرآن داشت کتوجه ویژه ای بارکان توسعه پایدار ،پیاده سازیهای تیمهای مدیریت ورویکرد سیستماتیک نسبت بمدیریت زیست محیطی داشته باشند.

 

گواهینامه ایزو 14001

.هدف ازاستاندارد 14001 ارائه یک چارچوب بسازمان برای حفاظت ازمحیط زیست میباشد

 

هدف ازیک سیستم مدیریت زیست محیطی

هدف ازاستاندارد 14001 ارائه یک چارچوب بسازمان برای حفاظت ازمحیط زیست وواکنش دربرابر تغییرات زیست محیطی درتعادل بانیازهای اجتماعی واقتصادی بوده است. استاندارد 14001 ،الزامات و مستنداتی رامشخص میکند تاموسسه متقاضی قادر باشد بنتایج مورد نظری کبرای تیم مدیریت زیست محیطی تعیین میکند ،دست یابد ودرنهایت یک رویکرد سیستماتیک بمدیریت ارشد بدهد تاباکمک موارد زیر بتوسعه پایدار کمک کند:

1- حفاظت ازمحیط زیست باپیشگیری وکاهش پیامدهای نامطلوب سازمان

2- کاهش اثرنامطلوب بالقوه شرایط زیست محیطی سازمان

3- کمک به سازمان دربرآوردن تعهدات بتطابق زیست محیطی

4- ارتقای عملکرد زیست محیطی

5- کنترل یاتاثیربرروش طراحی ،تولید ،توزیع ،مصرف وتعیین تکلیف محصولات وخدمات باکمک دورویکردچرخه حیات میتواند ازانتقال پیامدهای زیست محیطی بمحلی دیگر درچرخه حیات خودداری کند.

6- دستیابی مزایای مالی عملیاتی کازپیاده سازی گزینه های دیگر دوستداران محیط زیست حاصل گردد وموفقیت سازمان رادربازار تقویت میکند.

7- اطلاع رسانی درحیطه زیست محیطی

استاندارد 14001 بنوعی موفقیت تیم مدیریت زیست محیطی بتعهد درتمام سطوح ووظایف موسسه بستگی دارد ،کتوسط مدیریت ارشد کنترل وهدایت میگردد. موسسات میتوانند ازفرصتها برای پیگیری یاکاهش پیامدهای نامطلوب زیست محیطی وارتقای پیامدهای زیست محیطی مطلوب بخصوص درارتباط باآنها کمضمونهای استراتژیک ورقابتی دارند ،استفاده کنند.   

مدیرعامل اجرایی وارشد درراس پیاده سازی مدیریت ،بتعهد درتمام سطوح ووظایف موسسه میپردازد. مدیرعامل اجرایی بایکپارچه سازی ومدیریت درست زیست محیطی بافرآیندهای کسب وکار موسسه درجهت تصمیم گیری استراتژیک ،همراستایی تصمیمات حیطه استاندارد 14001 یادگیری اولویت های کسب وکار وقانون گذاران زیست محیطی بهمراه دخیل کردن حکمرانان زیست محیطی درتیم کلی مدیریت میتواند بصورت موثری بریسک ها و فرصتها بپردازد.

گواهینامه استاندارد بین المللی 14001 میتوان جهت کسب اطمینان درطرف های زیرمجموعه استفاده کردکه یک تیم مدیریت زیست محیطی موثر درجریان است. البته بابکارگیری استاندارد بین المللی 14001 بنوعی ضمانت جهت بهینه سازی حیطه اجرایی میتوان دست یافت.

بکارگیری استاندارد بین المللی ممکن است ازموسسه ای موسسه دیگر وازواحد اجرایی بواحد اجرایی دیگر بدلیل ماهیت موسسه متفاوت باشد وموسساتی کمتقاضی گواهینامه 14001 هستند ،حتی اگر فعالیت کاری وصنفی مشابه داشته باشد ،بجهت تعهدات بتطابق وتعهد بخط مشی زیست محیطی ،فناوری های زیست محیطی واهداف عملکرد زیست محیطی ،میتوانند بانطباق بااستانداردهای بین المللی دست یابند. سطح جزئیات وپیچیدگی تیم مدیریت برحسب فضای سازمان ،دامنه کاربرد سیستم های زیست محیطی ،تعهدات تطابق ،ماهیت فعالیتها ،محصولات وضمانت ونیز پیامدهای زیست محیطی شامل جنبه ها وپبامدهای محیط زیست ممکن است توام با تغییر باشد.

گواهینامه استاندارد بین المللی 14001 ،الزامات برای سیستم مدیریت زیست محیطی تعیین ومشخص میکندکه یک موسسه میتواند ازآن برای ارتقای عملکرد زیست محیطی استفاده کند. هدف گواهینامه ایزو 14001 این است کسازمان هایی ازاین استاندارهای بین المللی استفاده کندکه بدنبال مدیریت مسولیت زیست محیطی بصورت سیستماتیک هستندکه بارکان زیست محیطی درراستای توسعه پایدار کمک میکند.

گواهینامه ISO 14001 بموسسه متقاضی کمک میکند بنتایج مورد نظرش درسیستم مدیریت زیست محیطی دست یابد کفراهم کننده ارزش برای محیط زیست سازمان وطرف های ذینفع باشد.

نتایج مورد نظر تیم مدیریت زیست محیطی سازگار باخط مشی زیست محیطی شامل زیرمجموعه هایی است کعبارتند از :

1- ارتقای عملکرد موضوعات و مسائل زیست محیطی

2- انجام تعهدات بتطابق

3- دستیابی به اهداف زیست محیطی

استاندارد ایزو 14001 برای هرموسسه وسازمان صرف نظرازاندازه ،نوع وماهیت قابل کاربرد است وبجنبه های زیست محیطی فعالیتها ، محصولات وخدمات سازمان اعمال میگردد وموسسه تعیین میکند کبا درنظر گرفتن چرخه حیات برآنها کنترل یانفوذداشته باشد.

 

گواهینامه ایزو14001 1

.گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ بعنوان تحت نظر وکنترل گرفتن فعالیت هرموسسه بامحیط زیست فعالیت میکند

 

گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ بعنوان تحت نظر وکنترل گرفتن فعالیت هرموسسه بامحیط زیست فعالیت میکند. فعالیت های یک موسسه بامحصولات وخدمات ارائه دهنده خود ،درارتباط است.خط مشی استاندارد14001 ،خط مشی زیست محیطی در حیطه دامنه کاربرد تعریف شده سیستم مدیریت زیست محیط است که:

1- متناسب باماهیت وجودی وفضای موسسه آن شامل ماهیت واندازه وپیامدهای زیست محیطی محصولات وخدمات فعالیت میکند.

2- چارچوبی برای تعیین اهداف زیست محیطی فراهم آورد.

3- تعهد برای حفاظت ازمحیط زیست شامل پیگیری ازآلودگی ،مصرف پایدارمنابع ،کاهش وسازگاری تغییرات اقلیمی وحفاظت از تنوع زیستی واکوسیستم هارابرعهده میگیرد.

4- تعامل تعهدی برای برآوردن تعهدات بتطابق دارد.

نوین سرت درراستای حفظ محیط زیست ارزشمندوزمین بعنوان امانتهای الهی برآن شده است کتمامی موسسات وسازمانها رادرجهت کسب استاندارد 14001 یاری نماید. باشد تابتوانیم قدمی هرچند کوچک درراستای این هدف مهم بپردازیم. نوین سرت باکادری مجرب ومتشکل ازکارشناسان ،حقوقدانان ومشاوران حیطه ایزو ISO درتلاش است کمتقاضیان عزیز ومحترم راباین هدف مهم برساند.

نویسنده مقاله : ترک زاده

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت