• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه ISO45001

گواهینامه ISO45001

گواهینامه ISO 45001 ،سیستم بهداشت حرفه ای ومدیریت ایمن، تاثیرشگرفی درجلوگیری ازحوادث شغلی وبیماریهای مربوط بمشاغل ایفا میکندکه بار مسولیتی عمده ای برای شرکت‌هامحسوب میگردد. گواهی نامه ایزو 45001 چارچوبی برای کسب وکارهای سراسر جهان فراهم می‌کند تاخطرات محیط کاررا کاهش دهندوبهمان نسبت ایمنی پرسنل کاری راافزایش وارتقادهند وشرایط کاری شایسته ‌تری راکه درپردازنده الزامات حفظ ایمنی شغلی است، ایجاد کنند.

هرروزه ،متاسفانه ده ها تن ازکارگران محترم وزحمتکش بعلت حوادث کاری کشته، زخمی ویاغیرفعال می‌شوند. دراین راستا، مقررات قانونی، ممیزیهای دائمی واقدامات لازم برای پیشگیری ازاین میزان حوادث شغلی وبیماریهای ناشی ازمشاغل وضع گردید.

باوجود گواهینامه ایزو 45001 ،هنوزمیزان حوادث شغلی و بیماری‌های شغلی آنطورکبایدوشایدکاهش نیافته وبطورکامل ازبین نرفته است.

یکی ازدغدغه های گواهی نامه ISO 45001 درموسسات ومشاغل کاری این است ککارکنان وپرسنل کاری فاقدیک محیط سالم وایمن هستند وبرای دستیابی بشرایط رقابتی بهتر،کارکنان بایدمطالعات برنامه‌ریزی شده وسیستماتیک بهداشت وایمنی شغلی انجام دهند.

 

گواهینامه ایزو 45001

گواهینامه ایزو45001 بیشتردر مدیریت ریسک وتوسعه مداوم تمرکز می‌کند

 

امروزه شرکتها وموسسات درچارچوب مقررات آموزشی استاندارد ایزو45001 رابیشتر مورد توجه قرار داده‌اند.

گواهینامه ایزو 45001 بعنوان یک عامل بازدارنده وپیگیری کننده محسوب می‌گردند.تمام این حوادث وبیماریهای ومشاغل ‌شغلی بعنوان هزینه قابل مشاهده ونامرئی طبقه بندی میشود کتاثیر منفی براقتصاد کشور وکارفرمایان دارند.

هزینه های ظاهری شامل:

1- اثرمنفی براقتصاد کشور وکارفرمایان

2- هزینه های بیمارستان

3- جبران خسارات

4- پرونده‌ای حقوقی

وهزینه های نامرئی دربردارنده موارد ذیل است:

1- تلفات نیروی کار

2- خرابی دستگاه

3- کاهش تولید

4- اختلال انگیزه کارکنان

وباوجود تمامی این مشکلات، سازمان بروز تصادفات شغلی ،سازمان جهانی استاندارد ISO تیم بهداشت حرفه‌ای وایمنی وOHSAS 18001 راپوشش داده واستانداردهای ایزو45001 راتهیه کرده است. سازمان جهانی کار (ILO) بعنوان یک نتیجه ازحوادث شغلی وسوانح ناشی ازکار گزارش کردکه ‌درهر15ثانیه یک کارمند بعلت بیماری‌های شغلی جان خودراازدست میدهد بنابراین ،این موضوع نشان می‌دهد کلازمه اجرای ISO 45001 تاچه اندازه‌ای باید مورد توجه واقع شود.

گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ بااستاندارهای اجباری درسیاستهای محل کار، اهداف وفرایندهای توسعه یافته وهدف استاندارد ایزو 45001 افزایش سطح ایمنی وسلامت شغلی است.

استاندارهای ISO 45001 ، باشناسایی مخاطرات وخطرات حیطه فعالیت های اجرایی، مدیران اجرایی وپیمانکاری محترم، مقیدکرده است بدرستی برنامه ریزی کرده وبرای حذف یاکاهش سطح قبولی اقدام نمایند.

درگواهی نامه استاندارد45001، ازپرسنل کاری انتظارمیرود ،نقش فعال‌تری دراین نوع کارداشته وبشناسایی خطرات مختلف اقدام کنندودرصددکاهش یاحذف این خطرات برآیند.

بهداشت حرفه‌ای وایمنی یک مشکل جهانی است ،حوادث وبیماریهای شغلی بین کسب وکاروحتی مکان‌های مختلف درکسب وکارمتفاوت است. استاندارد ایزو45001 ،یکی ازسیستم های اصلی استکه شرکتها درتمامی بخش‌های، کوچک یابزرگ بایداعمال کند.

هدف اصلی استاندارد ایزو 45001 این است مشکلات ایمنی درمحل کارراشناسایی کرده وبرای ازبین بردن خطرات اطمینان ازاقدام بشرکت، نشان دادن مسئولیت شرکت‌ها، حفظ انگیزه کارکنان انجام دهدواین روند، ارزشمندترین دارایی برای یک شرکت است.

گواهینامه ایزو 45001 درمورد ایمنی شغلی، مجموعه ای ازمسئولیت های قانونی برای شرکت ومدیریت خطراتی است که باآن مواجه هستند، بااین حال، برای پیروی ازاین مقررات قانونی وانجام تعهدات خود، شرکت‌ها باید سیاست های بهداشت وایمنی شغلی راایجاد کنند.

استاندارد ISO 45001 ،برای تمامی شرکت‌ها لازم وضروری است. سند ISO45001 ثابت می‌کندکه نهاد باتعهدات مربوط ، تطابق قانونی دارد ودرچارچوب اصول استاندارد مربوط عمل می‌کند.

ایزو 45001 تاکیدبه بهبود عملکرد سازمان بهداشت جهانی باهدف پیشگیری ازاقدامات احتمالی است. واقعیت این است ککسب وکار درچارچوب استانداردهای خاصی برای شناسایی خطرات مهمی درپیشبرد، ازبین رفتن یابحداقل رساندن آسیب‌ها ایجاد می‌شوند.

اولین شرط برای دستیابی بمیزان مورد نظر ازسیستم، آگاهی ازمدیریت کسب وکار وتمام کارمندان مربوط بسلامت وایمنی شغلی است.

بهمین دلیل اصل اساسی ISO 45001، سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت چرخه ای، این است مدیران وکارکنان باید ازسلامت وایمنی شغلی کاملا مطلع باشد.

بااین حال دراین مورد، بهره وری سازمانی افزایش مییابد، رقابت بیشترشده وشهرت آن دربازار افزایش میابد.

با ایزو 45001 ، قراردادهای فرعی وتامین کنندگان در سازمان نیز درحوزه تیم مدیریت قرارمیگیرد.

گواهینامه ایزو45001 بیشتردر مدیریت ریسک وتوسعه مداوم تمرکز می‌کند.

استاندارد ISO 45001 شامل قراردادهای فرعی تامین کنندگان وپیمانکاران میباشد. در ایزو 45001، مفاهیم جدید مانند چارچوب سازمانی، رهبری ودانش شناخته شده است.

گواهی نامه ISO 45001 باهدف افزایش سطح ایمنی وسلامت شغلی بوده وباهدف شناسایی مخاطرات از هرکاری بکار می‌رود.

شماباکمک گواهینامه ISO 45001 قادر خواهید بود بسطح قابل قبولی درراستای کاهش یاحذف خطرات مشاغل کاری دست یابید.

 

1گواهینامه ایزو 45001

گواهینامه ایزو45001 بیشتردر مدیریت ریسک وتوسعه مداوم تمرکز می‌کند

 

استاندارد ایزو 45001 بهداشت حرفه‌ای واستاندار ایمنی درمحل کار بوده وتمام پیش‌بینی خطرات کسب وکاررابخوبی درقدم اول پیش‌بینی کرده ودرقدم دوم درصدد برطرف سازی آن برمی‌آید.

گواهی نامه ایزو۴۵۰۰۱ باسیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه‌ای، برای شرکت‌ها اعمال می‌گردد وموجب:

1- افزایش انعطاف پذیری سازمان ازطریق پیشگیری وبهبود مستمر عملکرد می‌گردد.

2- سبب تقویت ورعایت قوانین ومقررات می‌گردد.

3- باعث اثبات آگاهی مسئولیت‌های اجتماعی بانشان دادن تعهد بکارایمن، سالم وپایدارخواهد شد.

4- موجب ایجاد یک محیط کار بهتربرای کارکنان شما بابحداقل رساندن حوادث کاری خواهد شد.

5- ازنام تجاری وشهرت شرکت یا موسسه شما محافظت خواهد کرد.

6- سبب حفاظت ازکارکنان وپرسنل کاری ازحوادث وبیماریهای شغلی خواهد شد.

7- برای ایجاد نیروی کارسالم درشرکت برای افزایش ایمنی تولید وافزایش بهره ‌وری است.

8- ورضایت موجب جلوگیری ازآسیب های سازمانی ازحوادث کاری وعواقب آن خواهد شد.

نوین سرت بابهره گیری ازکادری مجرب، آگاه وباتجربه درصدد کمک بمتقاضیان عزیز گواهی نامه ایزو ۴۵۰۰ است. نوین سرت یک موسسه خصوصی باتایید وزارت صنعت، معدن وتجارت بوده کباآگاهی ازدغدغه مدیران، پیمانکاران وصنعتگران محترم، آماده همکاری باشما عزیزان است. جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفاحتماباکارشناسان نوین سرت تماس حاصل فرمایید.

هدف ما، کسب اعتماد واطمینان شمااست.

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت