• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

مشاوره ایزو

مشاوره ایزو

درخصوص نیازموسسات وسازمانها بمشاوران وکارشناسان سیستم‌های مدیریت ISO، می‌توان اشاره کرد کاگرچه فدراسیون جهانی ایزو ،الزامات خودرابرای هراستانداردی منتشرنموده است امااین الزامات مانند یک کتاب قانون هستند ،کسازمانهای مختلف برای استفاده درست وبهینه ازاین قوانین نیازمندمشاوران هستند کعلاوه ‌برآشنایی بااین الزامات ،ازقوانین ومقررات جانبی موردنیازاستقرار ،مدلهای پیاده‌سازی هریک ازبندهای استاندارد وتکنیکهای تحلیلی بخوبی اطلاع داشته باشند. بزبان ساده میتوان گفت کاستقراراین استاندارهای بسه فازشناخت ،مستندسازی وسابقه سازی تقسیم می‌شوند.

مشاوره ایزو(ISO) ونحوه استقرارآن شامل سه فاز اصلی است که ‌درادامه بدان اشاره خواهیم کرد:

فاز اول: شناخت

دراین فازمشاوران موظفند تاوضعیت وشرایط کنونی سازمان راباالزامات استانداردمورددرخواست ،جستجووگزارش میزان تطابق موسسه بانیازهای مشتریان راارزیابی نمایندودرنهایت ،اولویت‌های طراحی سیستم ومشکلات ومعضلات موجود رابکارفرما ارئه نمایند.

دربسیاری ازموسسات بصورت ویژه درمجموعه هایی کقدرت تولیددارند ،بخشی ازالزامات استاندارد بصورت روتین رعایت می‌شوداماکاربران وپرسنل کاری باتوجه بعموم آگاهی ازاین استانداردهاباین امرمهم واقف نیستند، بنابراین فازشناخت برای داشتن یک برنامه منظم، منسجم ودقیق حائز اهمیت می‌باشد. مهمترین نکته ازفاز شناخت وشناشایی فرآیندهای سازمانی می‌باشد.

 

مشاوره ایزو

.انتخاب نماید ISO هرسازمانی نیازمند مشاوره ایزو ،لازم است ازیک کارشناس آگاه، مجرب وباتجربه جهت پیاده‌سازی 

 

فاز دوم: مستندسازی

این فاز معمولا به دوبخش عمومی وفنی تقسیم می‌شوند. دربخش عمومی، مشاوران موظفند تاالزاماتی کبرای استقرار خود تیم‌ها نیاز دارندراایجاد کنندکاین الزامات شامل مستنداتی میباشد کعبارتنداز:

1- خط مشی

2- روش کنترل مستندات ومواجهات

3- روشهای اقدام پیشگیرانه

4- روش اقدام اصلاحی

5- روش کنترل سوابق

6- روش ممیزی داخلی

7- روش تعیین اهداف وبرنامهای سازمان

8- روش برگزاری جلسات بازنگری مدیریت

9- روش جمع‌آوری داده‌ها

10- تحلیل اطلاعات بصورت نظامند

دربخش فنی مشاوران ،علاوه بردانش فنی خود نیازمندهمراهی وپشتوانه کامل موسسه میباشد ،چون دراین بخش مستندات تخصصی سازمان تهیه می‌شودکشامل:

a- روش های تولید، طراحی وبرنامه ریزی سازمانی

b- روش‌های کنترل کیفیت ازمواد اولیه محصول نهایی

c- روش‌های نگهداری وانبارداری

d- روش‌های خرید

e- روش‌های فروش وارائه خدمات بمشتریان

f- روش‌های مدیریت منابع انسانی ومدیریت دانش

g- روش‌های ارتباط بامشتریان

h- روش‌های پشتیبانی محصولات وخدمات

j- روش‌های ردیابی محصول

البته الزامات عمومی بتناسب استاندارد موردنیازسازمان‌ها قابل تغییر می‌باشندوبنابسلیقه ونیازموسسه متقاضی متفاوت است.

موسسات وسازمانهایی کمتقاضی مشاوره ایزو هستند ،باید توجه داشته باشند کفاز مستندات سازی ازاین جهت حائزاهمیت است کهرآنچه درمرحله مستندسازی تهیه وتدوین می‌گردد ،معیارخواهد بودوپس ازاتمام مستندسازی ،کلیه فرآیندها موظفند تافعالیتهای خودرابراساس روش‌های تدوین شده انجام دهند.

فاز سوم: سابقه سازی

دراین فازازمشاوران ایزو ،صاحبان کسب وکارلازم است شروع بانجام اموراداری براساس روش‌های اجرایی وتهیه سوابق مطابق باروشهای تهیه شده ،نمایندوبصورت کلی، تازمانیکه یک فرم هنوزتکمیل نشده، سند نامیده می‌شودوزمانیکه تکمیل شودوتحقق یابد ،بسابقه تبدیل میگردد. درخصوص سوابق ،نحوه نگهداری ،دوره نگهداری ومسئول نگهداری اهمیت ویژه‌ای دارند.

دراین فاز مشاوران ایزو بادونوع سوابق فنی وسوابق عمومی، درست مانند فاز مستندسازی مواجه هستیم‌ ؛سوابق عمومی شامل:

١- سابقه ممیزی داخلی

٢- سابقه تحلیل داده

٣- سابقه بازنگری مدیریت

۴- سابقه اهداف وبرنامهای مدیریتی

۵- سابقه اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه نامنطبق

سوابق فنی شامل:

١- سابقه تولید

٢- سابقه کنترل کیفیت

٣- سابقه انبار

۴- سابقه آموزش

۵- سابقه کنترل محصولات

۶- سابقه نظرسنجی ازمشتریان

٧- سابقه شکایت مشتریان

موسسات باسپری کردن این سه فاز مشاوره ایزو،آمادگی ثبت وصدورگواهینامه ایزو راپیدا می‌کنند ،دراین مرحله باتوجه بشرایط خود ،یک شرکت گواهی دهنده معتبر راانتخاب نموده وممیزی سوم شخص راجهت ثبت وصدور گواهینامه انجام دهند.

 

مشاوره ایزو1

.انتخاب نماید ISO هرسازمانی نیازمند مشاوره ایزو ،لازم است ازیک کارشناس آگاه، مجرب وباتجربه جهت پیاده‌سازی 

 

مهمترین نکته‌ای کمشاوران وکارکنان وکارفرمایان بایدبدان توجه کنند ،هرسازمانی نیازمند مشاوره ایزو ،لازم است ازیک کارشناس آگاه، مجرب وباتجربه جهت پیاده‌سازی ISO انتخاب نمایدتابابررسی پارامترهایی مانند مقیاس کاری سازمان ،زمینه فعالیت ،شرایط وامکانات ،فرهنگ سازمانی ،توجه ویژه‌ای نماید.

جهت مشاوره ISO ،سازمان متقاضی اخذ گواهی نامه ،یکی ازمدیران خودرابعنوان نماینده مدیریت منصوب میکند. نماینده مدیریت منهای دیگرمسئولیت های خود ،اختیارات ذیل رانیزداراست:

  • حصول اطمینان ازفرآیندهای موردنیازجهت مشاوره ISO والزامات استانداردبین المللی درجهت طراحی ،پیاده سازی واجرای ایزو
  • گزارش دهی بمدیریت ارشددرموردعملکردسیستم مدیریتی برای مشاوره ایزو وپیاده سازی ISO
  • ارتباط باطرف های برون سازمانی درموردموضوعات مربوط بمشاوره ایزو

توجه عمیق به مشاوره ایزو ،هماننداهرم فشارسیستم های مدیریتی ،موسسه راحرکت داده ومسیرفعالیت های شرکت رادرمسیرفرضی ازسوی مشاوره ایزو قرارخواهدداد. بعبارتی موسسه درمسیرسیستم مشاوره ایزو قرارمیگیردوهمین امرمانع ورودسلیقه پرسنل کاری وعقایدمدیران ومسئولین سازمان خواهدشد.

نوین سرت بابهرهگیری ازکادری مجرب وباتجربه درجهت مشاوره ایزو بموسسات بزرگ وکوچک، تجربه کافی رادرحیطه مشاوره ایزو داراست. جهت کسب اطلاعات بیشترلطفاحتما بدین نکته دقت فرمایید کمشاوره اولیه درنوین سرت کاملارایگان بوده ومشاوران تمام اطلاعات رادراختیار شماقرارخواهندداد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، باشماره های ماتماس فرمایید. راه‌های ارتباطی ما درقسمت ارتباط باماذکر شده است. مجموعه مامتشکل از کارشناسان ومشاوران حیطه ISO بوده وشماراتاتحقق اهدافتان یاری خواهدکرد.

نویسنده مقاله: ترک زاده

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

گواهینامه IMS

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت