• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

HSE

HSE

گواهینامه HSE-MS شامل دوعبارت HSE وMS است مخففEnvironment, Management, safety, Health, system بمعنای سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت ومحیط زیست است کبیان کننده دو استاندارد سیستم مدیریت ایمن وبهداشت حرفه‌ای OHSAS18001 وسیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001  ‌میباشد.

این سیستم ،تمامی خطرهای ناشی ازایمنی وبهداشت شغلی وجنبه های زیست محیطی راشناسایی کرده وآنها راتحت کنترل قرارداده وبااقدامات موثرواثربخش آنها راحذف یاکاهش می‌دهد.

هرموسسه ای گواهینامه HSE راداراست، بدین معنی است کآن موسسه یاسازمان ،تمامی ضوابط مربوطه بمحیط زیست وکلیه ضوابط مربوط بایمنی وبهداشت شغلی پرسنل کاری رارعایت می‌کند.

ازجمله مزایای کسب گواهی نامه HSE برای شرکت‌های پیمانکاری می‌توان بموارد ذیل اشاره کرد:

1- ارزیابی میزان ریسک ناشی ازاجرای فعالیت‌های مرتبط بامحصولات وخدمات ارائه شده

2- ترغیب پرسنل کاری درجهت افزایش اعتماد آنهانسبت بمدیریت بواسطه تلاش برای ایجاد محیط کاری ایمن

3- حذف وکاهش میزان ریسک مرتبط بامخاطرات وکاهش وحذف جنبه‌های زیست محیطی

4- کاهش خسارت‌های مستقیم وغیرمستقیم حوادث کاری وخطرات ناشی ازکار

5- کاهش خسارت‌های مستقیم وغیرمستقیم حوادث شغلی

6- کاهش صدمات جانبی ونقص عضو محیط کار

دارابودن سند HSE برای هرشرکت یاسازمان، گواه این است کشرکت مزبور جهت جلوگیری ازحوادث بهداشتی وبروز صدمات ایمنی ورعایت کلیه اصول زیست محیطی مطابق باالزامات HSE دارای مدیریتی منسجم وقوی است.

 

HSE1

.سند HSE درزمینه بهداشت وایمنی شغلی وهمچنین مدیریت تیم زیست محیطی فعالیت می‌کند

 

مجموعه وموسسه درخواست دهنده‌ی مدرک HSE هم درست مانند ایزو( ISO ) لازم استکه درابتدای یک نظرسنجی انجام دهدومشخص نمایدکه گواهینامه HSE رابراساسا نیازکدام سازمان وموسسه لازم دارد زیرا پیچیدگی ویاسادگی روند اخذ ودریافت گواهی نامه HSE باتوجه بنیازواقعی موسسه، متفاوت است.

جدای ازموضوع نیازسنجی درخصوص دریافت واخذ گواهینامه HSE عوامل زیادی مانند:

1- فرهنگ سازی قبلی درخصوص تفکرایمنی وبهداشت سند HSE

2-  آگاهی همه پرسنل بویژه مدیران ارشد موسسه تقاضا دهنده HSE

3- حجم فرآیندهای مرتبط باHSE

4- تعداد کارکنان وپرسنل کاری درگیر بافرآیند HSE

5- میزان نیاز ودرخواست شد شرکت متقاضی اخذ گواهی نامه HSE درخصوص پیاده‌سازی واقعی الزامات تیم مدیریت ایمنی ،بهداشت حرفه ای ،زیست محیط و… دخیل است.

برای کسب گواهینامه HSE بهداشت شرکت اطلاعات وتحقیقات کافی است:

1- درمورد مراجع صدور HSE

2- مدت اخذ گواهینامه HSE

3- هزینه کسب گواهینامه HSE راداشته باشد.

گواهینامه HSE الزامات ایمنی وبهداشت شغلی کارکنان وتیم کاری یک مجموعه راموردتوجه وارزیابی قرارمیدهد ،همچنین الزامات زیست محیطی رابیان میکند وهنگامیکه مجموعه ای طرح HSE رادرحیطه کاری وفعالیتی خودعنوان واجرامینماید ،درحقیقت بیان میداردکایمنی وبهداشت شغلی افرادشاغل وکارکنان وهمچنین اشخاص مرتبط باحوزه مشخص کاری راموردتوجه قرارداده است.

HSE درسطح کشور ،ازدغدغهای بسیاری ازموسات متقاضی است. مدرک HSE درحال حاضر ازمعتبرترین نوع مجوزها درجهان است وبادریافت گواهینامه HSE می‌توان براحتی درمناقصات ومزایدات شرکت کرد وطرح های پیشنهادی راباعقد قرارداد دریافت کردوفعالیت خود درکشورپرداخت.

سند HSE درزمینه بهداشت وایمنی شغلی وهمچنین مدیریت تیم زیست محیطی فعالیت می‌کند. این مدرک بطور معمولی ازسه شاخص اساسی دربدنه وساختار خود تشکیل شده است که باعنوانهای ایمنی ،سلامتی وزیست محیطی فعالیت می‌کندوشرکتهای متقاضیکه مدارک مربوطبه HSE رادریافت نمایند ،لازم است دراین زمینه ازاطلاعات کافی برخورداربوده وشاخصها وضوابط مهم گواهینامه HSE رادرک کرده باشند.

اجرای HSE دریک جامعه، موجب حل بسیاری ازمشکلات بصورت خودبه‌خودی شده وشرکتهای متقاضی باید فرهنگ گواهینامه HSE رادرکاروحیطه فعالیتی شرکت خودبوجود آورند.

سندHSE  موجب توسعه زیرساختهای کشور ازطریق سازمان‌های اجراکننده HSE شده ومیتواند توسعه پایدار راایجادکند. ازعوامل اساسی درزمینه اخذ ودریافت استاندارد HSE درابتدا باید زمینه فعالیت شرکت راطی کرد.

مدیرانیکه درشرکتهای متقاضی HSE مشخص بفعال می‌شوند ،بایستی ازانعطاف پذیری برخوردار باشندزیرادراین صورت است کقادرخواهند بود، نقطعه ضعف هاونارسای های موسسه رابنقطعه قوت وفرصت مبدل سازند. ازشرایط کسب مدرک HSE برای تمام شرکت‌ها وسازمانهای بکارگیری مدیرانی باحداقل مدرک کارشناسی و12سال سابقه مدیریتی است کاین مواردازحداقل مواردازطریق اظهارنامه مالیاتی ازسوی شرکت‌های صادر کننده موردبررسی وارزیابی قرار می‌ گیرد.شرکتهای متقاضی باید ازاطلاعات وآگاهی کافی دراین زمینه برخوردارباشند تابخوبی بتوانندوظایف کاری خود راانجام دهند.

 

HSE

.موسسه نوین سرت باتاییدیه وزارت صنعت، معدن وتجارت برای کمک بشما آماده خدمات‌رسانی است

 

 

مورد دیگر که دربحث HSE مطرح است، طراحی یک چارت سازمانی جهت تعیین وظایف شغلی است. داشتن یک مدیر کارآمد براحتی وظايف شرکت رامدیریت می‌کند. این مدیران لازم است که بصورت تمام وقت درشرکت حضور داشته باشندوصلاحیت وتوان کاربردی وسازمانی رابشرکتها اعمال کنند.

سند HSE مسئول برنامه‌ ریزی ،اجرا ،نظارت وبهینه سازی فرآیندهای عملیاتی درزمینه مدیریت زیست محیطی ،حفاظت ازسلامت وامنیت شغلی است. موسسه نوین سرت باآگاهی ازشرایط اخذ HSE ونحوه مدیریت HSE قادراست تاموسسات وسازمانهای مختلف رادراین امر یاری دهند. موسسه نوین سرت باتاییدیه وزارت صنعت، معدن وتجارت برای کمک بشما آماده خدمات‌رسانی است، جهت وجود هرگونه پرسش ابهام یاراهنمایی باکارشناسان نوین سرت تماس حاصل فرمایید. مجموعه مشاوره ای نوین سرت بااطلاعات روزدرحیطه HSE ،ISO و CE اروپاآماده ارائه خدمات جامع و کامل در حیطه انواع گواهینامه مربوط باستانداردهای مختلف میباشد.

نویسنده مقاله: ترک زاده

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

HSEPLAN

گواهینامه HSE-MS

مارا در گوگل اینگونه جستجو میکنند:hse ,hseplan ,HSEگواهینامه, HSEسریع, HSEاخذ گواهینامه, شاخص های HSE, اچ اس ایHSE ,HSEچیست, HSEبه چه درد میخورد, HSEاز کجا بگیرم, مدرکHSE, گرفتن مدرکHSE ,HSE معتبر, گرفتن مدرکHSEمعتبر, نمونه گواهینامه HSE ,HSEرا چگونه میتوان دریافت کرد؟, ...

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت