• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه ایزوچیست؟

گواهینامه ایزوچیست؟

آشنایی بامعنی ومفهوم ایزو،حرکتی بسوی سرآمدی سازمانی ،توسعه سیستم های کیفیت دریک موسسه یاسازمان واستقرارمدیریت کیفیت فراگیردرآن ،فرآیندگذارمناسبی میطلبد.

ISO ازکلمه یونانیISOS مشتق شده که بمعنای برابرویکسانی است وهدف اصلی یک استاندارد رابیان میکند.

ISO مخفف International for standard organization میباشدکه بمفهوم سازمان بین المللی استانداردسازی بصورت مختصرازآن تحت عنوان ایزو نام میبرند.

سازمان ایزو ،یک موسسه بینالمللی میباشدکه همانندسایرسازمانهای بینالمللی ،وظایفی رادرسطح بین المللی بعهده دارد.

تشکیل سازمان استاندارد ایزو ازجایی کلیدخوردکه بیست وپنج کشوردرابتدادریک گردهمایی ،تصمیم به یکپارچه سازی استانداردهاگرفتندوبهمین جهت انجمنی درژنو ،واقع درسوییس پس ازجنگ جهانی دوم تشکیل شدوکسانیکه درباره ایزو ،نظروایده ای داشتند ،درآن شرکت کردندوازآنجاسازمان استفاده ازایزوتشکیل شدوشروع بکارکرد.

تدوین استاندارد ISO بعدازتدوین وپیاده سازی الزامات استانداردسازی،ازطرف مرجع های صادرکننده گواهینامه ایزو ،به صدورگواهی معتبر ایزو میپردازد.

وظیفه سازمان استاندارد ایزو ،تعیبن وتدوین استانداردهای بین المللی بااستنادبه خواستهاوشرایط موجوددرهمه کشورهادرجهت یکپارچه سازی کلیه فرآیندهای درحال انجام کارهاباهدف تسهیل وبهبودی درتولیدوتوسعه روزافزون تولیدات وخدمات درسایه حمایت ازتولیدکننده ومصرف کننده میباشد.

استاندارد ISO درقالب یک گواهی نامه ازسوی یک مرجع شخص ثالث به موسسه یاشرکت درخواست دهنده گواهینامه ایزو اعطامیشود.

 

گواهینامه ایزو چیست1

.استاندارد ایزو موجب افزایش اعتبارشرکتهادرمناقضات میشود ،علاوه براین ،گواهی ایزو ،جلب اعتمادمشتریان رابهمراه دارد

 

استاندارد ایزو طی فرآیندی که متشکل ازاقدامات ،تعاملات ومدیریت استراتژیک میباشد ،هرنوع تجارتی رادردستیابی بنتایج موردنظرش یاری میدهد.موسسه یاارگان راقادرمیسازدتاروابط ووابستگی هاراکنترل نمایدوعملکردکلی وتوان اجرایی مجموعه راارتقامیبخشد.

گواهی ایزو ،گواهی انطباق محصول یاخدمات شرکت دریافت کننده این گواهینامه ISO بایکی ازسیستمهای بینالمللی ،بسته بنوع گواهی ایزومیباشد.

استاندارد ایزو موجب افزایش اعتبارشرکتهادرمناقضات میشود ،علاوه براین ،گواهی ایزو ،جلب اعتمادمشتریان رابهمراه دارد.

ISO به کارکنان ،کارمندان ،سرمایه گزاران ،مدیران ارشدوسهامداران نشان میدهدکه جهت تحقق اهداف خودبعنوان مثال هدف مشتری مداری دریک چارچوب معین بجلوپیش برود.

دارنندگان ایزوازاعتباربیشتری برخوردارهستندومشتریان بااعتمادبیشتری نسبت بخریداری محصول یاخدمت ارائه شده اقدام میکنند.

گواهی ایزو ومناقصات:استاندارد ایزو دربسیاری ازمناقضات برای ورودشرکت وموسسه ضروری است.این گواهینامه ISO شانس شرکتهارابرای پیروزی درمناقصه افزایش میدهدونشاندهنده صلاحیت شرکت دارنده استاندارد ایزو ،برای ورودبه میدان رقابت برابرباسایرموسسات وشرکتهاست.بهروری داخلی شرکتهایی که موفق به اخذISO  میشوند ،بطورقابل توجهی رشدمیکندوبدنبال افزایش بهره وری داخلی ،فرصت مناسبی ایجادمیشودتااین شرکتهادرظرفیتهای مختلف پیشرفت کنند .موسسات وسازمانهابه چندین دلیل ،خواهان دریافت ایزو هستند:

۱.افزایش شانس موفقیت وپیروزی درمناقصه های عمومی ،اصلی وخصوصی

۲.رشدبهره وری داخلی موسسه

۳.بازگشت سرمایه اختصاص داده شده

۴.کاهش هزینه ها

۵.بازاریابی باجلب اعتمادمشتریان ازطریق کسب ایزو

نیازبه استانداردسازی :دردنیای امروز ،پیشرفت وبهبودکیفیت درارائه خدمات ومحصولات درگسترش فعالیت هرسازمانی نقش چشمگیری دارد.دنیای رقابت امروز ،برای کسب مشتری وجلب اعتمادآنها ،اقدام به اقدامات مختلفی کردند .یکی ازموثرترین ونتیجه بخش ترین این اقدامات ،کسب گواهی ایزو برای بهبودکیفیت ومدیریت منابع میباشد.برای بررسی نحوه کار ،اجرای دستورالعمل هادرموسسات مختلف ومقایسه آنها ،وجوداستانداردهای مربوط به تدوین قوانین ضروری است چراکه بااستفاده ازاین چارچوبها میتوان به نتیجه ای شفاف وصریح دست یابیم .سازمان بین المللی استاندارد ISO تدوین استانداردهای فنی رابرعهده دارد.این استانداردهاتقریباشامل همه مواردمربوط به تکنولوژی میگرددوکمک زیادی بعرضه وارائه محصولات وخدمات موثرتر ،ایمنتروبهداشتی ترمیشود.

 

گواهینامه ایزو چیست

.استاندارد ایزو ،تجارت وبازرگانی بین کشورهاراآسانترمیکند

 

استاندارد ایزو ،تجارت وبازرگانی بین کشورهاراآسانترمیکندوازمصرف کنندگان کالاهاوخدمات ونیزتولیدکنندگان وکارفرمایان این کالاهاوخدمات حمایت میکند.امروزه بارعایت استانداردهای ایزو درتولیدوعرصه تجارت جهانی ،استانداردهای ایزو شرط ابتدایی درمعاملات بین المللی قرارگرفته است .سازمان بین المللی استاندارد ،متشکل ازیک شبکه ازموسسات استانداردملی در157کشوردنیااست که برپایه مرکزاصلی مقرسازمان بین المللی ایزو ،درکشور سوییس فعالیت میکنند .قوانین حاکم براستاندارد ایزو ،درصورتیکه سازمان ،موسسه یاشرکت موفق به کسب گواهی نامه استانداردشود،مزایای قابل ملاحظه ای رابه دنبال دارد،ازجمله:

۱.برقرای حس اطمینان وآرامش درمیان مشتریان

۲.کنترل بیشتربرفعالیت های موسسه

۳.ارتقاروابط درون سازمانی

۴.اصلاح خطاهاوپیشگیری ازبروزخطا

۵.جلوگیری ازچندبارکاری ودرنتیجه جلوگیری ازاتلاف زمان ،هزینه وانرژی

۶.رضایت مشتری وکاهش شکایات

۷.اعتماددوجانبه بین مشتریان وصاحبین کارومشاغل وسرمایه

۸.ایجادحس اطمینان دربین مشتریان

۹.افزایش احترام بین کارکنان وکارفرمایان

۱۰.افزایش توان رقابت درعرصه بین الملل

۱۱.تسهیل سازی تجارت بین الملل

۱۲.استفاده بهینه ازمنابع طبیعی

ایزو توسعه استانداردسازی وفعالیت های مرتبط بااستانداردسازی رابانگرشی واقع بینانه بهم ارتباط میدهددرحیطه تبادلات بین المللی کالاهاوخدمات ،بهبود همکاری درمحدوده علمی ،فنی وفعالیتهای اقتصادی وحمایت ازتولیدکننده ومصرف کننده فعال میباشد .گواهی نامه ایزو ،بشمااین امکان رامیدهدکه محیط مناسبی راکه شامل ترکیبی ازعوامل انسانی وفیزیکی میباشد ،برای آسودگی خاطرهمکاران خودفراهم آورید ،این محیط مناسب دربردارنده:

۱.عوامل اجتماعی مانندتبعیض

۲.عوامل مربوط به روح وروان ماننداسترس وراههای مقابله باآن،خستگی وراههای پیشگیری ازآن

۳.عوامل فیزیکی محیط کاری مانندتنظیم گرما ،دما ،رطوبت ،نور ،جریان هوا ،تنظیم صدا

۴.عوامل مربوط به بهداشت محیط

۵.عوامل مربوط به حفظ محیط زیست وطبیعت

البته این عوامل بسته به محصولات وخدماتی که ارائه میشوند ،میتوانندبایکدیگرمتفاوت باشند.

درصورتیکه قصدداریدکه فرآیندهای صدورگواهینامه های بین المللی خودرابه گروه مشاوره نوین سرت بسپارید ،درکمترین زمان وبابهترین وبصرفه ترین هزینه ها ،معتبرترین گواهینامه های ISOرادریافت خواهیدنمود ،درقسمت ارتباط باما ،راه های ارتباطی ماعنوان شده است.

به امیددیدارشماوامیدبه همکاری موفق

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

 

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت