• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

انواع ایزو

انواع ایزو

انواع ایزو :باید اعلام نمود که ISO ،انواع نداردو درواقع وقتی استاندارد مطرح شده ای درسازمان استاندارد جهانی  ISO رای بالایی میاورد ،کلمه ISO به آن استاندارد اضافه میگرددو جهت یکسان سازی و یکپارچه نمودن نام استانداردو بین المللی نمودن آن استاندارد ،البته شاید درجستجوهای خود ،عباراتی همچون ISO/TS ،ISO/EC ،ISO/PASS دیده باشید ،که تمامی اینها همان استاندارد ایزو هستندفقط درصدرای گیری ورای آوری آنها درکمیته های تدوین استاندارددرسازمان جهانی ایزو ،متفاوت میباشد.

هزینه دریافت ایزو ،اخذ مدرک ایزو هزینه چندانی نباید داشته باشد ،درواقع پیاده سازی ایزو باید توسط خودسازمان متقاضی گواهی ایزو ،صورت پذیرد ،بدینصورت که کارشناسی جهت پیاده سازی مستندات ایزو ،استخدام مینمایندو این کارشناس همانند بقیه پرسنل ،کارهاو وظایف مربوط به حوزه خودکه استاندارد ISO میباشدرا انجام میدهد.حال بعضی ازشرکتها ،یاکارشناسان ،نیازبه حضورمشاور ایزو ،درکنار خودرااحساس مینمایند ،درواقع هزینه این مشاور ایزو ممکن است زیاد باشد.جهت اخذ استعلام درراستای هزینه دریافت گواهینامه ایزو ،واطلاع ازهزینه دریافت ایزو ،با مرکز نوین سرت تماس گرفته تابهترین قیمت وبالاترین اعتبار گواهینامه ایزو رابه شما معرفی نماییم.

لیست شرکتهای مشاور ایزو ،چنین لیستی درواقع وجود ندارد ،چون مشاوران وپیاده سازان ایزو ،درسازمان یاشرکتی اعتباردهی نمیشوندکه درنهایت منجربه صدور مدرک یاگواهی یالیستی ازافرادو مشاور ایزو ،دراختیار داشته باشیم ،البته هستند افرادیکه بایکبار پیاده سازی هرچند مقطعی وکوتاه ،خودرا مشاور ایزو میدانندو مبالغ نجومی وغیرباوری راطلب مینمایند.کارشناسان ومشاوران ایزو مرکز نوین سرت ،درراستای گام فرهنگی واعتلای سازمانی ،متقاضیان دریافت گواهینامه ،درخدمت متقاضیان میباشد ،حتی بعضا اقدام به برگزاری وتشکیل جلسات مشاور ایزو رایگان میدهد. باما درارتباط باشید.

نمایندگی ایزو :هرسازمان یا مرجع صدور گواهینامه ایزو ،برای خوددرکشورهای مختلف نمایندگی ایزو ایجاد مینمایدوبا نمایندگان مختلف واردکار میشور ،نمایندگی ایزو بسیار زیادی درایران وجوددارد ،اماشرکتهای متقاضی اخذ ایزو ،باید بسیار دقت نمایند که با نمایندگی ایزو اصلی CB هاواردمذاکره شوندو خدای ناکرده درگیربا سودجویان دراین حوزه ISO نشوند.

 

انواع ایزو

ایزو گواهینامه بین المللی استکه در تمام دنیا شناخته شده است

 

استعلام گواهینامه ایزو :هرسازمان وCB معتبر صادرکننده ایزو ،سایتی دارد جهت استعلام گواهینامه ایزو ،یعنی بدینصورت نیستکه بایک فتوشاپ ساده ویااستفاده ازنمونه مدرک گواهی نامه ایزو یک شرکت دیگر بتوانیم ،گواهینامه ایزو برای خودطراحی نماییم ،زیرا باید درسایت CB صادرکننده نیز رجیستری شویم.

مدارک ایزو ،یکی از حداقلهای حضوردرمناقصات میباشد بنابراین بسیاری ازمتقاضیان شرکت درمناقصات ،پس ازدریافت اسنادمناقصه باجملاتی ازقبیل داشتن گواهینامهISO 9001 ،داشتن گواهینامه ISO 14001 ،داشتن گواهینامه HSE-MS  ،روبرو میشوند ،حتی درحال حاضر داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جزو الزامات مناقصات شده است. پس بدیهی است جمله اخذ فوری گواهینامه ایزو ،بیشترین آمار جستجو دربین شرکتها باشد. حال بایددید چرا بگذاریم کاربه اخذ فوری گواهینامه ایزو بکشد.تمامی شرکتها میدانند داشتن گواهینامه ISO ،یک امتیاز خوبیدرمناقصات داردو درمراحل پیشرفته تر جهت کسب امتیازات بالاتر میتوانند حتی برخی ازروشهای اجرایی ،دستورالعملها راپیاده سازی نمایندتادرصورت لزوم به مناقصه گذار ارائه شودوامتیاز بالاتری نسبت به سایر رقبای خوددریافت نمایند.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری بعضا پیمانکاران گرامی بدلیل اطلاعات نادرستی کارفرمایان خوداز ان بعنوان گواهینامه HSE پیمانکاری نام میبرندرا فقط اداره کار صادرمینمایدو نمیتوان آنرا بصورت فوری اخذ نمود ویکی از مدارک اصلی جهت ورود به مناقصات میباشد ولی گواهینامه ایزو ،مدرک امتیاز آوری است که میتوان آنرا سریع وباهزینه کمتری جهت ورود به مناقصات برای شرکتهای متقاضی اخذ فوری گواهینامه ایزو ،دریافت نمود.تمامی مراحل پیاده سازی وانجام ممیزی های لازمه جهت صدور ایزو ،ازطریق مرکز نوین سرت قابل انجام میباشدو متقاضیان نباید نگران مراحل احذ مدرک ایزو باشند

 

انواع ایزو1

ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت میباشدکه اخذ آن بسیار توصیه میشود

 

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران :خدمت دوستان عزیز وعلاقمندو متقاضیان ایزو عارضیم که ،چنین لیست کاملی هم ازشرکتهای معتبر گواهی دهنده ایزو درایران وجود نداردونباید بیخودی وقت خودرا جهت پیدا کردن لیست شرکت های ارائه دهنده ایزو ،هدرنماییم.شما میتوانید براحتی بایک تماس باکارشناسان زبده ایزو ومشاور ایزو مرکز نوین سرت تماس گرفته ،تا بهترین انتخاب خودرا بنمایید.

با ما درارتباط باشید:44829133-44829531

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت