• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

HSE PLAN

HSE PLAN

HSE PLAN سیستم مدیریتی بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست میباشدوازلحاظ ابعادگوناگونی ،قابل بررسی وپیگیری است. درسال 2015 ،هزینه ناتوانی درجراحات وبیماری هاتقریبا60 میلیارددلاررسیده ،کبخودی خودهزینه بسیارگزافی را بسازمان های برنامه وبودجه واردمیسازد.بدون شک بایداشاره کردکتاریخ کنترل کیفیت بقدمت صنعت مربوط میشود. درطول سده های اخیر ،کیفیت آموزشهای موردنیازدرحدومقیاس وسیعی کنترل میشودکاین آموزش بتدریج کارگران رابرای تولیدکیفی محصولات تشویق کرده واعتمادبنفس آنهارابصورت قابل ملاحظه ای ارتقاخواهدداد. تخصص وکارگروهی تمامی اعضاوپرسنل کاری درطول زمان ودرحین انقلاب صنعتی مفهوم پیداکرد. درنتیجه یک کارگر ،محصول کاملی نمیسازد وبصورت جزئی ازسیستم درآمده است.

HSE plan ،درحقیقت درهمین زمینه بفعالیت میپردازد. درهمسویی بااستقرارسیستمهای مدیریت یکپارچه درزمینه بهداشت شغلی ،ایمنی ومحیط زیست ،ازدهه های قبل برخی ازشرکتهای بین المللی بویژه درحوزه صنایع نفت ،اقدام بتدوین استانداردهای راهنمانمودند.

استانداردهای ذکرشده HSE PLAN  معرفی میشود کچارچوب معینی رابرای یک سیستم مدیریت یکپارچه مهیا مینماید.ازسال1381وزارت نفت درایران بتدوین کتابچه راهنمای استقرارHSE Plan  راجهت اجرارابتمامی سازمان های تابع وزیرمجموعه ها ابلاغ کرد.

 

HSE plan1

 سیستم مدیریتی بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست میباشدوازلحاظ ابعادگوناگونی ،قابل بررسی وپیگیری استHSE PLAN

 

این راهنمادرکلیه سازمان هاوصنایع وزارت اعم ازشرکت نفت ایران ،شرکت های سهامی پتروشیمی ،شرکتهای گازایران وشرکت پالایش وپخش فرآورده های نفتی قابل پیاده سازی است.

الگوهای ارائه شده HSE PLAN قابل تسریع بسایرصنایع وصنفهابوده وبرحسب مورد یاالگوی مدیریتی مانندsecurityقابل تلقیق است.

 HSE plan بعنوان یک سیستم مدیریتی بصورت قابل توجه وموثری ،جایگزین مدیرمیشودووابستگی سیستم وسازمان رابفردکاهش میدهد ،درنتیجه زمان کمی ازتیم مدیریتی ومدیرعامل ،صرف کارهای روزمره شده وعمده زمان ،صرف برنامه ریزی کلان واستراتژیک میگردد.

HSE PLAN ،نظامی هدفمندوسازماندهی شده وبابرنامه ریزی خاصی است کباتهیه دستورالعمل ها ،روش های اجرایی واستانداردهاومقررات جاری استقراریافته وموردبازنگری قرارمیگیردودرمقاطع زمانی مختلف ،اصلاح میگرددوبعبارتی ساده ،میتوان اذعان کردکه HSE plan یک سیستم مدیریتی برای فعالیت های اجرایی است.

HSE Plan مخفف Health(بهداشت) ،Safety(ایمنی)وEnvironment (محیط زیست)میباشد.مدیریت HSE plan مسئول برنامه ریزی ،اجرا ،نظارت وتهیه فرآیندهای ایمنی شغلی میباشد. همچنین نشان HSE اختصارکیفیت ،بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست میباشدکبایددرسازمانهای متقاضی بدرستی رعایت گردد ،ازاین رومدرک HSE plan ،درشرکت های اکتشافی نیزمورداستفاده قرارمیگیردوبرآیندهای کاری رابدرستی نشان میدهد.

این شرکت هالازم است فرآیندهای زیست محیطی مدیریت بهینه وهمه جانبه راداشته باشند ،از HSE PLAN درشرکت های حفاری دریایی درحوزه خلیج فارس نیزاستفاده میکنندتابتواننددراین منطقه براحتی بفعالیت های خودبپردازند.

HSE PLAN مهمترازآنچه بنظرمی آید ،میزان حقوق دریافتی درشرکت های متقاضی راموردبررسی وارزیابی قرارمیدهدکازطریق چارت سازمانی هم قابل اجراست.

HSE plan ،بامشخص کردن زمینه فعالیت وحیطه کارشرکت ،مواردلازم رابخوبی شفاف سازی کرده تانهادهای صادرکننده ملزومات درمرکز ،واردعمل شده وبدنبال مدارک واطلاعات شرکت متقاضی است. شرکتهای متقاضی بهتراست جهت طی کردن مسیر HSEplan ،چارت سازمانی خودراهم طراحی کنندومیزان پرداختی سازمان رابکارکنان وپرسنل کاری خودرامشخص کنند.

HSE PLAN ازسازمانهای متقاضی میخواهدکبرای اهمیت دادن بمسئله ایمنی ،تمامی پرسنل وکارکنان شرکت خودرابیمه کرده تادرهنگام بروزمخاطرات وحوادث ،بدین صورت تاحدودی خسارت شرکت ویافردازطریق دریافت هزینه باین شکل جبران گردد.

 

HSE plan

 بعنوان یک سیستم مدیریتی بصورت قابل توجه وموثری ،جایگزین مدیرمیشودووابستگی سیستم وسازمان رابفردکاهش میدهدHSE plan

 

 اینموارد ،همگی دراظهارنامه مالیاتی شرکت های درخواست دهنده ،بخوبی درج وعنوان شده وبشرکت های صادرکننده ارائه میگردد‌. HSE Plan ،سه اصل اساسی شامل محیط زیست ،ایمنی وسلامتی راموردتاکیدوارزیابی قرارمیدهدولازم است موردتوجه شرکت قرارگرفته ومرجع صدور HSE Plan هم بایدازپرسنلی مجرب استفاده کنندکه دراین زمینه ازمیزان تجربه وآگاهی لازم برخورداربوده وکارهای شرکت راباسرعت بالاودرنهایت دقت بانجام برسانند. بهمین دلیل تاکیدمیشودکافرادباسابقه وآموزش دیده دراین زمینه استفاده شود.

مدیران ارشدی کبرای HSE plan درنظرگرفته میشوند ،حداقل بایددارای 12سال سابقه کاری بوده ودرمناقصات ومزایدات باتسلط ودانش بالاشرکت کنند. البته همینجاتاکیدکنیم HSE Plan بشرکت هاکمک میکندکطرح هاوپروژه های عرضه شده توسط کارفرمایان رابخوبی موردبررسی وارزیابی قراردهندتاروندکاری وقابلیتهای سازمانی برای کارفرمایان ثابت شود.

HSE PLAN درجهان توجه زیادی رابخودمعطوف ساخته است بگونه ای کمشتریان ومصرف کنندگان بامشاهده لوگوی HSE برروی هرمحصول یاکالاوخدمات ارائه شده ،بااعتمادکامل بسراغ محصول رفته وازخرید ،استقبال میکنند.

HSE plan برای اجراوپیاده سازی دقیق ودرست خود ،نیازبصرف زمان داردوزمانی بین 6 ماه تایکسال راجهت برقراری استانداردهای خودمیطلبد. هزینه ای هم کجهت پیاده سازی HSEصرف میکنید ،بسیارمقرون بصرفه بوده وچندین برابرهزینه اولیه رابحساب موسسه شمابرخواهدگرداند.

HSE plan ،امروزه یکی ازنیازهای بشربرروی کره خاکی بوده وبایدهمه بآن احترام گذاشته ودرفعالیتهایشان ،آنراواردکنند. نوین سرت بادارابودن مجوزو اعتبارازوزارت صنعت ،معدن وتجارت آماده پاسخگویی بنیازهای شماعزیزان است. جهت اطلاعات بیشترونیازبراهنماییهای تخصصی تر ،بامشاوران نوین سرت کمسلط باخذانواع گواهی نامه های HSE ،CE اروپا وانواع مختلف ISO هستند ،تماس حاصل فرمایید.

نوین سرت بادارابودن تیم متخصص وخبره ،درصددکسب اعتمادواطمینان شماعزیزان بوده و باتلاش درجهت بروزرسانی اطلاعات خود ،سعی درارتقای اطلاعات شماعزیزان است.متخصصان حیطه ایزو نوین سرت بخوبی نیازهای بازارومشتریان والزامات مناقصات ومزایدات راشناسایی کرده وتمامی اطلاعات رادرجهت ایجادبهترینها بکارمیبندد.جهت کسب اطلاعات بیشترباشماره های درج شده درپایین صفحه تماس حاصل فرمایید.

02144829531|02144829133

 نویسنده مقاله:ترک زاده

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

HSEPLAN

گواهینامه HSE-MS

HSE

مارا در گوگل اینگونه جستجو میکنند:hse ,hseplan ,HSEگواهینامه, HSEسریع, HSEاخذ گواهینامه, شاخص های HSE, اچ اس ایHSE ,HSEچیست, HSEبه چه درد میخورد, HSEاز کجا بگیرم, مدرکHSE, گرفتن مدرکHSE ,HSE معتبر, گرفتن مدرکHSEمعتبر, نمونه گواهینامه HSE ,HSEرا چگونه میتوان دریافت کرد؟, ...

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت