• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

پیاده سازی ایزو

پیاده سازی ایزو

پیاده سازی ایزو ،امروزه ازدغدغه های بسیاری ازموسسات ومتقاضیان درسراسر دنیا است. وجودراه حلها وشگردهای مختلف پیاده سازی ایزو ISO منجر شده استکه متقاضیان ودرخواست کنندگان مقوله پیاده سازی ایزو ،باسوالات وابهامات زیادی روبروباشند.

افرادیکه بدنبال پیاده سازی ISO هستندکه بتواننداستانداردهای ایزو ازاین طریق اجراکرده وقصدشرکت درکنفرانس ،مزایدات ومناقصات خاصی رادارند.

پیاده سازی ایزو ،قدمی درجهت اعتبارسنجی ،استانداردسازی وبحداقل رساندن مشکلات وکم کاریهای فعالیتی درسطح هرموسسه ای است.

پیاده سازی ایزو ،تلاش داردتاشرکتها وموسسات دربهترین وایده آلترین وضعیت خود، مشغول بکارباشند.

پیاده سازی ایزو دارای اصول وروندی مشخص وازپیش تعیین شده است. این مراحل عبارتند از:

 • انتخاب موسسه ومرجع مشاور توسط موسسه متقاضی
 • انجام فرآیندآنالیز فاصله یابی (Gap Analysis) توسط مشاور
 • ارائه یک چارت زمانبندی متناسب باهرپروژه
 • برنامه ریزی جهت برگزاری آموزشهای مرتبط باپیاده سازی ISO
 • برگزاری آموزش های موردنیازوبرنامه ریزی شده درحین کاربصورت گروهی
 • طراحی یک سیستم کمتشکل ازخط مشی ،شناسایی ،تعیین اهداف ،شناسایی وتدوین فرآیندهاوروشهای الزامی موردنیازموسسه بوده وباهمکاری کامل بامشاوره ISO صورت میپذیرد.
 • برگزاری آموزش های موردی جهت اجرای مدارک ومستندات تدوین شده واجراونهایتاپیاده سازی الزامات ایزو
 • تشکیل جلسه بازنگری مدیریت وحضورمشاور پیاده سازی ISO درجلسه مربوطبه پیاده سازی ایزو
 • انجام حداقل یک دوره ممیزی داخلی توسط افرادذی صلاح وآموزش دیده مستقل
 • تهیه برنامه برای رفع کامل عدم انطباق هاوکلیه فرصتهای قابل قبول باهمکاری مشاوره پیاده سازی ISO
 • تهیه برنامه برای رفع کامل عدم انطباقهاوکلیه فرصت های قابل بهبودباهمکاری مشاور پیاده سازی ISO
 • نظارت براثربخش بودن اقدامات صورت گرفته برای رفع عدم انطباق های ممیزی داخلی
 • مشاوره درخصوص انتخاب شرکت صدور گواهی نامه ومعرفی این سازمانهابشرکت متقاضی پیاده سازی ISO توسط مشاور
 • عقدقراردادبایکی ازموسسات صدورگواهی نامه توسط شرکت متقاضی
 • هماهنگی جهت حضورشرکت صدور گواهی نامه ISO برای انجام ممیزی مرحله اول توسط شرکت متقاضی وارسال مدارک ومستندات اصلی موسسه برای انجام بررسی مستندات
 • برگزاری جلسه ممیزی مرحله اول توسط موسسه صدورگواهینامه باحضورمشاوردرزمینه پیاده سازی ایزو
 • اخذکلیه نظرات ممیزی شرکت صدورگواهی نامه وبرنامه ریزی برای رفع یابهبودآنهاتوسط مشاوروپیاده سازی ISO
 • اقدام برای رفع عدم تطابق یافرصت های بهبودارائه شده واطمینان ازاثربخشی توسط مشاوره ISO
 • هماهنگی جهت حضورشرکت صدور گواهی نامه ISO برای انجام ممیزی مرحله دوم توسط شرکت متقاضی
 • برگزاری جلسات مربوط بمرحله ممیزی توسط موسسه صدورگواهی نامه باحضورمشاور
 • اخذکلیه نظرات شرکت صدورگواهی نامه وبرنامه ریزی درجهت رفع یابهبودآنهاتوسط مشاور پیاده سازی ایزو
 • اقدام برای رفع عدم تطابق یافرصت های بهبودارائه شده واطمینان ازاثربخشی آنهاتوسط مشاور
 • تهیه وارسال شواهدرفع عدم انطباق بشرکت صدورگواهی نامه توسط شرکت متقاضی وباهمکاری مشاور
 • اخذتوصیه نامه ولوگوی مربوطبه ISO توسط مرجع صدورانواع گواهینامه ISO
 • اخذگواهی نامه اصلی شرکت

 

پیاده سازی ایزو

.پیاده سازی ایزو ،تلاش داردتاشرکتها وموسسات دربهترین وایده آلترین وضعیت خود، مشغول بکارباشند.

 

مدت زمان لازم برای پیاده سازی استاندارد ،بیک سری عوامل بستگی داردکاین عوامل درزمان عقدقرارداد پیاده سازی ایزوحتماتوسط مشاورمسئول پیاده سازی ISO مدنظرقرارخواهدگرفت:

۱.اندازه موسسه ومقیاس کاری آن ،عامل مهمی است ،تعدادپرسنل ،وسعت خدمات یاتنوع محصولات بهمراه تعددسایت تولیدی وخدماتی ازجمله این عوامل تاثیرگزاراست.

۲.تعداداستانداردهای درخواستی برای پیاده سازی ایزو بلحاظ یکپارچگی بیش ازیک استانداروباهم دراین روندبسیارموثروقابل توجه است.

۳.نوع محصولات ارائه شده ،سطح ایمنی محصولات ،تعدادونوع الزامات قانونی والزامات مشتری بررونداجرایی موثراست.

لذادرفاصله مستندسازی واجرا ،مشاوره پیاده سازی ISO برای حفظ سیستم تازمان ممیزی میبایست ،همکاری خودراادامه دهند.بدلیل حجم بالای درخواستها ،زمان نسبتازیادی برای ممیزی بایددرنظرگرفته شودوهراستانداردبسته بنوع آن ،زمان موردنیازمختلفی رادربرمیگیرد. گاهی درحین اجرای پروژه ،عوامل برروندعادی پروژه اثرگذاشته ومانع رعایت برنامه زمانبندی می شود.تجربه مشاوردرپروژه های مختلف ویاحتی تسلط مشاوربراستانداردسازی موردنظرومیزان دانش فنی ایشان برروندکاری واجرایی ،اثرقابل ملاحظه ای دارد.

علاوه برمواردمربوط بموسسه ومرجع پیاده سازی ISO ،میزان همکاری شرکت متقاضی ،حمایت مدیریت ارشدآن سازمان وموسسه وپیگیریهای نماینده مدیریت نیزازعوامل بسیارمهمی استکه درزمان مشاوره وکیفیت ارائه خدمات مشاوره جهت پیاده سازی ISO اثرگذاراست.

کلیه گواهی نامه های صادرشده ازسوی شرکتهاومراجع صدور گواهی نامه ISO عموما دارای 3 سال اعتباراست. مشروط براینکه موسسه یاسازمان بتوانددرممیزیهای مراقبتی دوره ای کعمومادوبارطی 3سال میباشد ،فرآیندمطلوبی راطی نماید ،این روند بدین معناستکه بتوانند درزمان مورد نظر یعنی بیش ازیکسال اززمان صدور ISO برای باراول بیش ازگذشت 2سال اززمان صدوربرای باردوم ،ممیزی رابصورت موفق بگذرانند.

 

پیاده سازی ایزو1

.پیاده سازی ایزو دارای اصول وروندی مشخص وازپیش تعیین شده است

 

ممیزی موفق یعنی عدم ثبت ،عدم انطباق ویادرصورت وجودعدم انطباق ،رفع آندرزمان توافق شده باممیزانجام گردد‌. نوین سرت بابهره گیری ازکادری مجرب ،کارشناسان آگاه ومشاورانی صبور ،مراحل پیاده سازی ISO رابرای موسسه یاشرکت شماباهرمقیاسی اجراخواهدکرد. کافی است باکارشناسان ماتماس حاصل فرماییدواطلاعات لازم رادراختیازماقراردهید. اعتبارنوین سرت ،اعتمادشماست.

با ما درارتباط باشید:02144829133-02144829531

نویسنده مقاله:ترک زاده

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت