• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

طرح HSE(HSE PLAN)

HSE PLAN

درهر شغلی کمشغول بفعالیت باشید ،خطرات کاری جزجدایی ناپذیرهرشغلی محسوب میشود.چگونگی مدیریت این خطرات ،توانایی شمارادرمدیریت بحران نشان خواهددارد.

مدیریت خطرات بدین معناست کشماقبل ازرسیدن بمحل کارخود ،درباره خطرات احتمالی پیش آمده اندیشیده باشید ،برنامه ریزی کرده باشیدوبصورت هدفداردرپیشگیری ازبروزاین خطرات تمهیداتی راپیش بینی کرده باشید.

HSE PLAN یاطرح بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست ،یک گام اساسی درجهت کاهش خطرات هرپروژه ای است ،امابسیاری ازشرکت هابعلت عدم آگاهی یاعدم علاقه ،ازاستانداردهاوطرح های HSE plan استقبال نمیکنندزیرابنظرمی آیدکاجرای HSE PLAN  برای هرپروژه ،فرآیندپیچیده واسترس زایی است درحالیکه ازبازپرداخت هاوروش های اجرایی این روند ،هیچ گونه اطلاعاتی دردسترس ندارند.

 

HSEPLANHSEطرح

HSE PLAN یاطرح بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست ،یک گام اساسی درجهت کاهش خطرات هرپروژه ای است

 

HSE Plan ،یک سندزنده است کقبل ازشروع بکارپروژه ،بااستفاده ازمحدوده کاربعنوان نقطه شروع ،توسعه یافته است.باتحول پروژه ،HSE PLAN  باتغییردامنه ،موردبازنگری قرارمیگیرد.

ایمنی در HSE plan ،یک موضوع مهم بااهمیت برای تمامی پرسنل کاری است.ایمنی درروندعادی زندگی هم موجب آرامش خاطروافزایش اعتماد به نفس وتمرکزدرحیطه کارهای اجرایی خواهدشد. استفاده از hse  plan درواقع میتوان بااستفاده درست ازتجهیزات محافظت شخصی وصرف هزینه مدیریت شده ،فضای کاری مناسبی رابرای پرسنل کاری بعنوان ارزشمندترین سرمایه هرپروژه ای فراهم کنید.برای درک بهتر HSE plan کافی است  ،پرونده تمامی کارکنان وکارمندان خودرابررسی نماییدوضررهاوزیان هایی راکپرسنل مجموعه کاری شمابصورت ناخواسته وبعلت عدم وجودایمنی درپروژه هادرطولانی مدت بشرکت یاموسسه شماواردکرده اند ،باهزینه ای که درقبال پیاده سازی پیاده سازی HSE plan که درابتداصرف می کردید ،مقایسه نمایید.

اعدادوارقام بیانگرجایگاه شماخواهدبود.HSE Plan ،طرحی است کاقدامات ایمنی رادریک فضای کاری بمرحله عمل میرساندوخطرات موجودراتشریح میکند.همچنین مطابق بامقررات قانونی کنقش هاومسئولیت پذیری کارکنان بهمراه برنامه اقدام اضطراری رادربرمیگیردوبدین منظوراساساطراحی شده است.شمامیتوانیدیک سیستم مدیریت ایمنی وبهداشتی موثررامتناسب باخطرات کاری ایجادکرده وآن راحفظ کنید.

همگام با hse plan شمابایدجهت مدیریت موثروبهداشتی بهمراه اصول ایمنی راتعیین کنیدوسیاستی راکجهت مشخصی دارد ،درپیش بگیرید.این روندبشمادربرقراری ارتباط بین وظایف ومزایای بهداشت وایمنی درسراسرسازمان کمک میکند.سیاست هابایدبگونه ای طراحی شوندکشرایط قانونی رابرآورده سازند ،ازبروزمشکلات سلامتی وایمنی جلوگیری کنندوشماراقادرسازندتادرهنگام بروزمشکلات وخطرات جدید ،عکس العمل مناسبی راابرازنمایید.

سیاست هابایدبگونه ای طراحی شوندکشرایط قانونی رابرآورده سازند ،ازبروزمشکلات مربوط بسلامتی وایمنی جلوگیری کنندوشماراقادرسازندکه درهنگام بروزمشکلات یاخطرات جدید ،راهکارهایی راجهت مشکلات وچالش های موجود ،ارائه دهید.

 

درراستای تحقق اهداف HSE PLAN :

 • جایگاه خودرابیابید.
 • برخواسته خودآگاه باشید.
 • چگونکی دستیابی باهداف خودراارزیابی نمایید.
 • خط مشی خودراتعیین نمایید.تصمیم بگیریدکچگونه عملکردخودراارزیابی کنید.
 • خط مشی خودراتعیین نمایید.
 • تصمیم بگیریدکچگونه عملکردخودراارزیابی کنید.
 • بدنبال شاخص های پیشرووجبران عقب ماندگی های خودباشید.
 • باتمام وجودبامجموعه کاری خودکه دیدگاه خود رادربیان میداردوباشتراک میگذارد ،همکاری کنید.
 • بخاطرداشته باشیدبرای هرگونه تغییربرنامه ریزی کنید.
 • وهرالزام قانونی خاصی راکبرای شمااعمال میشود ،شناسایی واجراکنید.

HSE PLAN ،سازماندهی برای تامین امنیت کارگران است ،توصیف میکندکچه نوع خطراتی دریک پروژه وجوددارد ،چگونه میتوان آنهاراحذف یاکنترل کردوازچنوع تجهیزاتی برای اطمینان ازایمنی کارگران استفاده کرد.

یک HSE plan زیرمجموعه هایی دربرداردکشامل:

۱.اهداف پروژه

۲.دامنه پروژه

۳.مدت زمان اجرای پروژه

۴.دستورالعمل پروژه

۴.سیاست های سلامت وایمنی

۵.ارتباطات پروژه

۶.مسئولیت پذیری افراد

۷.بررسی وبازرسی های ویژه

۸.تجهیزات حفاظت شخصی

۹.مجوزهای اجرایی پروژه

۱۰.فعالیت های اجرایی پروژه

بطورکلی برای جمع بندی HSE plan میتوان عنوان کردکهدف رویه HSE PLAN ،ایجادشیوه های کارایمن واستاندارداست کبایددرهرمقیاس کاری بکارگرفته شودوجزئیات الزامات سازمانی وتعهدات شرکت واجزای شرکت هاراکه درآن کارمیکنند ،تامین نماید.

تاثیرات بهداشتی ،ایمنی ومحیط زیست برای موفقیت هرپروژه ای ضوری است.سلامت وایمنی کارگران شمابایداولویت اول شماباشد ،درحالیکه مدیریت شمادرمحیط زیست نیزمستقیمابرروندپروژه های شماوپایداری وانعطلف پذیری شرکت شماتاثیرخواهدداشت.

HSE PLAN بشرکت هاکمک میکندتاآگاهانه درموردرویکردخودبیاندیشیدوسپس تغییرات راایجادکرده وبرنامه های خودرابراساس hse plan تنظیم نمایند.بانزدیک شدن بساخت وسازهاازطریق HSE plan  برویکردجامعی درحیطه کاری خوددست خواهیدیافت.

HSE plan دراشکال واندازه های مختلفی ارائه می شودامابیشترآن ها ،برنامه هایی ازمولفه هایی هستندکعناصریافعالیت های بهداشت وایمنی ومدیریت محیط زیست رادربرمیگیرد.

Hse plan درحکم یک الگوی مدیریت بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست برای ایجادیک برنامه مدون جهت صاحبان مشاغل عمل میکند.hse plan توسعه وجهت گیری براساس ابتکارات بهداشت وایمنی موسسه شمارامشخص کرده واعتمادواطمینان مجموعه کاری شماراکسب خواهدکرد.

هدف ازاجرای hse plan ،تامین حداکثرایمنی مجموعه کاری موسسه وجلوگیری ازهرگونه تاثیرمنفی برمحیط زیست است.

 

HSEPLANHSEطرح1

هدف ازاجرای hse plan ،تامین حداکثرایمنی مجموعه کاری موسسه وجلوگیری ازهرگونه تاثیرمنفی برمحیط زیست است

 

شناخت جنبه های مختلف کارازنظر HSE plan وحرکت بسوی بهبودمستمرازاهداف استانداردکردن روش های اجرایی است.بعدازشناخت مجموعه وبررسی تحلیلی وضعیت موجودمدیریت ،بایدسرسپردگی وتعهدخودرااثبات نمایدواین اولین اقدام دراستقرارسیستم است که بوجودآورنده خط مشی مجموعه کاری است.اولین قدم دراستقرارسیستم است که بوجودآورنده خط مشی مجموعه است وافق دیدرامشخص میکند‌.درمرحله طرح ریزی ومدون کردن فرآیندها ،بایددقت شودکمعیاردرستی برای ارزیابی صحیح فرآینداجرایی hse plan ایجادکنند.

مجموعه کاری نوین سرت ،یک موسسه خصوصی درحیطه صدورانواع HSE ،گواهی نامه های استاندارد ،انواع ISO ،CE اروپااست وباسیستم کاری مشتمل برمتخصصان ومشاوران حوزه ایزو ،علاقه مندبهمکاری باشماعزیزان است.جهت کسب اطلاعات بیشتروبهره مندی ازمشاوره رایگان باماتماس حاصل فرمایید.

02144829531|02144829133

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

HSEPLAN

گواهینامه HSE-MS

HSE

مارا در گوگل اینگونه جستجو میکنند:hse ,hseplan ,HSEگواهینامه, HSEسریع, HSEاخذ گواهینامه, شاخص های HSE, اچ اس ایHSE ,HSEچیست, HSEبه چه درد میخورد, HSEاز کجا بگیرم, مدرکHSE, گرفتن مدرکHSE ,HSE معتبر, گرفتن مدرکHSEمعتبر, نمونه گواهینامه HSE ,HSEرا چگونه میتوان دریافت کرد؟, ...

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت