• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

ممیزی ایزو

ممیزی ایزو

درصورتیکه درموسسه کاری وتجاری خود ،اقدام باجرای ممیزی ISO نموده اید ،قطعادلایل بسیاری برای پیاده سازی وممیزی ایزودارید.مهمترین دلیل پیاده سازی ISO امکان فروش محصولات وخدمات تولیدی بمشتریانی استکه مشخص میکند تولید کنندگان باید دارای گواهی نامه ای ایزوباشند.

منهای اینکه ممیزی ایزو ،موجب پاسخگویی بنیازهای مشتریان خواهدشدو بازاریابی قوی بشماارائه میدهد.ممیزی ایزو ،یک بررسی سیتماتیک ومستقل برای تعیین فعالیت های کیفیتی ونتایج مربوط بآن مطابق بابرنامه های طرح ریزی شده است وتوافقات لازم برای رسیدن باهداف بطورموثری بمرحله اجراوپیاده سازی ،میرساند یانیازبصرف زمان بیشترجهت بهبودتطابق پذیری بااستانداردهای ممیزی ایزو رااعمال میکند.

پرسنل کاری شما ،قطع بیقین ازپیاده سازی ایزو ،احساس خرسندی کرده ومایل بارائه خدمات وحیطه اجرایی مناسب ودرخوربازارهدف ومشتریان هستند.

نیروی فروش شما ،اعتمادبیشتری بمحصولاتیکه بآنها ارائه خواهید داد ،مینمایدوبنوعی ازبازاریابی ارجاعی هم دراین زمینه بهره مندخواهیدشدوبراین اساس برای مدیران وکارمندان جهت شناسایی وشرکت دراولویت هایی کبرکیفیت تاثیرمیگذارد ،بستری مناسب رافراهم خواهیدنمود.

درفرآیند کسب ممیزی ISO ،شمانقطه نظرات ودیدگاه های خودرا پرورش خواهید دادونقطه ضعف های خودرابصورت قابل توجهی کاهش خواهیدداد ،این نقطه ضعف هاراباکمک ممیزی ایزو بحداقل مقدارممکن خواهیدرساند ودرنهایت آنهارابنقطه قوت خودمبدل خواهیدکرد.

 

ممیزی ایزو1

.ممیزی ایزو ،بسازمان هاکمک میکند تااثربخشی ،کیفیت وارزش دریافت شده ازاستانداردهای محصول راافزایش دهند.

 

ممیزی ISO ،ببیانی ساده تر ،یک چارچوب وفرآینداجرایی است کبعنوان شخص ثالث درنظرگرفته میشودوبررسی میکندکفعالیت های تجاری ومحصولاتی کشمابعنوان برند ،موسسه تجاری یاشرکت تولیدارائه میکنید ،قابل اعتماد واتکا میباشدیا نیازببازبینی واصلاح مناسب وجهت دارمیباشد.

ممیزی ایزو ،بشمااین امکان راخواهدداد کتایید کنید سیستم مدیریتی اتخاذی شما مطابق بااستانداردهای جهانی ISO بوده وبررسی میکند تااقدامات انجام شده برای تحقق اهداف کیفی سازمان مناسب باشدودرنهایت بهرمشکلی درسیستم مدیریتی بدرستی رسیدگی میشود.

ممیزی ISO ،یک بررسی منظم ومستقل برای تعیین وتطابق فعالیت های کیفی ونتایج مرتبط بابرنامه های اجرایی منجرشده وبرای دستیابی باهداف متناسب است یانیازبتجدید نظردارد.

ممیزی ISO ،میتواندبرای هریک ازاستانداردهای ایزوازجمله ISO 9001 ،ISO 140001 ،ISO18001 ،ISO 27001 میباشد.

براساس ممیزی ایزو ،سازمان وموسسه تقاضادهنده بایدحسابرسی های داخلی رادرفواصل زمانی برنامه ریزی شده انجام دهندتامشخص شودکسیستم مدیریت کیفیت درحال اجراوپیاده سازی است.

مطابق برنامه های ممیزی ایزو ،الزامات این استانداردبین المللی وسیستم مدیریت کیفیت توسط سازمان تاییدشده وبطورموثری اجراونگهداری میشود.

بصورت خلاصه ،میتوان عنوان کرد کممیزی ISO ثابت میکندکمسائل بدرستی کارمیکنندوبطورمستمرومداوم درحال پیشرفت هستند.

ممیزی ایزو ،براساس یافته های موجودومستندبشماتوصیه میکندکمجوزخودرادریافت نمایید ویاقبل ازدرخواست جهت اعتبارسنجی ،اقدامات اصلاحی راانجام دهید.

ممیزی ISO راجدی بگیرید ،برگزاری یک حسابرسی داخلی سخت گیرانه بشمااین امکان رامیدهد کقبل ازممیزی خارجی ،تمامی مشکلات مربوط بعدم انطباق راشناسایی وبرطرف میکندوکارمندان شمارابرای مصاحبه آماده خواهدساخت.

باکمک ممیزی ISO ،اقدامات اصلاحی راانجام دهید تامشکلات شناسایی شده بطوریکه بروزیک مشکل ،عدم انطباق مجوز ISO ،شمارابخطرنیندازد.مشکلات مکررحیطه ایزو نیازباقدامات اصلاحی دارد.بررسی مدیریت خودرابهمراه ممیزی ایزو بخاطرداشته باشید.

مدیران ارشد باید درجریان سیاست کاری ممیزی ISO ،اهداف آینده وآتی موسسه ،مسائل مربوط بعدم انطباق هاواقدامات اصلاحی وضعیت بررسی های داخلی وهمچنین هرگونه تغییرات ومقررات ،باشندتابتوانندبااهداف ممیزی ایزو منطبق باشند.

بررسی مدیریت بایدمنطبق بربرنامه های ممیزی ایزو ،درطی یک جلسه کامل ومستندباشد کمنجر بایجاد یک برنامه عملی برای حل مسائل شناسایی شده درطول جلسه بررسی مدیریت ،خواهدشد.بررسی مدیریت شمابایدقبل ازممیزی بخوبی انجام میشود تاتغییراتی درآن اعمال میشوند.

بدرستی هدف ممیزی ISO ،رارصدنمایید ،هنجاری های جدید ISO دررابطه باتنظیم ،نظارت تعدیل اهداف درداخل ،الزامات بالاتری خواهند داشت.ممیزی ایزو ،انتظاردارد کشما پیشرفت خودرا درتحقق اهداف مطلوب وموردنظرخود ،درطول زمان ارزیابی کنیدو بااطمینان ازممیزی ایزو ،جهت فعالیت های آتی خوداقدام کنید.

درراستای تحقق اهداف ممیزی ایزو ،کمیته های فنی متشکل ازکارشناسان صنایع مربوط بحوزه های بازار ،استانداردهای مربوط بمناطقی مانند مدیریت کیفیت ،روش های آزمایش محیط زیست ،اپتیک ،ابرارهای نوری وتوسعه نرم افزارومحصولات راتدوین میکنند.

 

ممیزی ایزو 2

ممیزی ISO درتمامی گواهینامه های ایزو بنوعی سیستم ارزیابی کننده است

 

 

بکارگیری استانداردهای ISO وممیزی ایزو بطورکلی تلاشی داوطلبانه است ،امابرخی ازصنایع استانداردهای مربوط بمحصولات وخدمات رااتخاذ میکندواین استانداردهارابصورت الزامی بمرحله اجرامیرساند.

ممیزی ISO درتمامی گواهینامه های ایزو بنوعی سیستم ارزیابی کننده است وکمک میکند شمابراحتی وبارعایت دستورالعمل های ممیزی ایزو ،بتمدیدگواهی نامه های ایزو اقدام نمایید.

درنظرداشته باشید کمهمترین مرحله ممیزی ایزو ،انتخاب مرجع صادرکننده ایزو است ،بطوریکه هزینه وفرآیند اجرای ممیزی ISO کاملا منوط بموسسه اجرایی است.

ممیزی ISO ،باایجاد یک رویکردمنظم برای ارزیابی وبهبوداثربخش مدیریت ریسک ،کنترل فرآیندهای استراتژیک خودکمک میکند.ممیزی ISO ،مبتنی برچندین دستورالعمل خاص است کبه دیدگاه واستراتژی خاص درخواست دهنده وابسته است.برای سودمندبودن روند ممیزی ISO ،بایداطلاعات مناسب ومنطقی توسط موسسه متقاضی بمرجع صادرکننده ایزو تعلق گیرد کبمعنای حسابرسی درست براساس شرایط ومعیارهای خاص استکه باید مدنظر دوطرف قرارگیرد.

ممیزی ایزو ،بسازمان هاکمک میکندتااثربخشی ،کیفیت وارزش دریافت شده ازاستانداردهای محصول راافزایش دهند.

نوین سرت بابهره گیری ازمشاوران حوزه ISO بهمراه متخصصان مجرب وحقوقدانانی مسلط بحیطه انواع استاندارددرتلاش است کباکسب اعتماد شما متقاضیان عزیزنسبت بگواهی واستاندارد موردنیازشمااقدام نماید.نوین سرت بادارابودن نماد الکترونیک ازوزارت صنعت ،معدن وتجارت درتلاش است بابالاترین کیفیت نسبت بصدورانواع گواهی نامه های ایزو ،HSE ،CE اروپا ،طرح طبقه بندی مشاغل وسایرگواهینامه های موردتاییدوزارت کار ،اقدام نماید.جهت کسب اطلاعات بیشتربامشاوران نوین سرت درارتباط باشید‌.کارشناسان ماجهت راهنمایی شماآماده ارائه خدمات هستند.

02144829133|02144829531

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت