• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

مشاور ایزو

مشاوره ایزو

درخصوص نیاز موسسات وسازمانها بمشاوران وکارشناسان سیستم‌های مدیریت ISO، می‌توان اشاره کردکه اگرچه فدراسیون جهانی ایزو ،الزامات خود رابرای هراستانداردی منتشرنموده است امااین الزامات مانند یک کتاب قانون هستند ،کسازمانهای مختلف برای استفاده درست وبهینه ازاین قوانین نیازمندمشاوران هستند کعلاوه ‌برآشنایی بااین الزامات ،ازقوانین ومقررات جانبی مورد نیاز استقرار ،مدلهای پیاده‌سازی هریک ازبندهای استاندارد وتکنیکهای تحلیلی بخوبی اطلاع داشته باشند. بزبان ساده میتوان گفته کاستقراراین استاندارهای بسه فاز شناخت ،مستندسازی وسابقه سازی تقسیم می‌شوند.

مشاوره ایزو(ISO) ونحوه استقرارآن شامل سه فاز اصلی استکه ‌درادامه بدان اشاره خواهیم کرد:

فاز اول: شناخت

دراین فاز مشاوران موظفند تاوضعیت وشرایط کنونی سازمان رابا الزامات استاندارد مورد درخواست ،جستجو وگزارش میزان تطابق موسسه بانیازهای مشتریان راارزیابی نمایند ودرنهایت ،اولویت‌های طراحی سیستم ومشکلات ومعضلات موجودرا بکارفرما ارئه نمایند.

دربسیاری ازموسسات بصورت ویژه درمجموعه هایی کقدرت تولید دارند ،بخشی ازالزامات استاندارد بصورت روتین رعایت می‌شود اماکاربران وپرسنل کاری باتوجه بعموم آگاهی ازاین استانداردها باین امرمهم واقف نیستند، بنابراین فازشناخت برای داشتن یک برنامه منظم، منسجم ودقیق حائز اهمیت می‌باشد. مهمترین نکته ازفاز شناخت وشناشایی فرآیندهای سازمانی می‌باشد.

 

مشاور ایزو2مشاوره ایزو(ISO) ونحوه استقرارآن شامل سه فاز اصلی است

 

 

فاز دوم: مستندسازی

این فاز معمولا به دوبخش عمومی وفنی تقسیم می‌شوند. دربخش عمومی، مشاوران موظفند تاالزاماتی کبرای استقرار خود تیم‌ها نیاز دارند راایجاد کنندکاین الزامات شامل مستنداتی میباشدکه عبارتنداز:

 ،خط مشی،روش کنترل مستندات ومواجهات،روشهای اقدام پیشگیرانه،روش اقدام اصلاحی،روش کنترل سوابق،روش ممیزی داخلی،روش تعیین اهداف وبرنامهای سازمان،روش برگزاری جلسات بازنگری مدیریت،روش جمع‌آوری داده‌هاتحلیل اطلاعات بصورت نظامند.دربخش فنی مشاوران ،علاوه بردانش فنی خود نیازمندهمراهی وپشتوانه کامل موسسه میباشد چون دراین بخش مستندات تخصصی سازمان تهیه می‌شودکشامل:روش های تولید، طراحی وبرنامه ریزی سازمانی،روش‌های کنترل کیفیت ازمواد اولیه محصول نهایی،روش‌های نگهداری وانبارداری،روش‌های خرید،روش‌های فروش وارائه خدمات بمشتریان،روش‌های مدیریت منابع انسانی ومدیریت دانش،روش‌های ارتباط بامشتریان،روش‌های پشتیبانی محصولات وخدمات،روش‌های ردیابی محصول،البته الزامات عمومی بتناسب استاندارد موردنیازسازمان‌ها قابل تغییر می‌باشندوبنابسلیقه ونیازموسسه متقاضی متفاوت است.موسسات وسازمانهایی کمتقاضی مشاوره ایزو هستند ،باید توجه داشته باشند کفاز مستندات سازی ازاین جهت حائزاهمیت است کهرآنچه درمرحله مستندسازی تهیه وتدوین می‌گردد ،معیارخواهد بودوپس ازاتمام مستندسازی ،کلیه فرآیندها موظفند تافعالیتهای خودرابراساس روش‌های تدوین شده انجام دهند.

فاز سوم: سابقه سازی

دراین فاز ازمشاوران ایزو ،صاحبان کسب وکار لازم است شروع بانجام اموراداری براساس روش‌های اجرایی وتهیه سوابق مطابق باروشهای تهیه شده ،نمایندوبصورت کلی، تازمانیکه یک فرم هنوز تکمیل نشده، سند نامیده می‌شود وزمانیکه تکمیل شود وتحقق یابد ،بسابقه تبدیل میگردد. درخصوص سوابق ،نحوه نگهداری ،دوره نگهداری ومسئول نگهداری اهمیت ویژه‌ای دارند.

دراین فاز مشاوران ایزو بادونوع سوابق فنی وسوابق عمومی، درست مانند فاز مستندسازی مواجه هستیم‌ ؛سوابق عمومی شامل:سابقه ممیزی داخلی،سابقه تحلیل داده،سابقه بازنگری مدیریت،سابقه اهداف وبرنامهای مدیریتی،سابقه اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه نامنطبق

سوابق فنی شامل:سابقه تولید،سابقه کنترل کیفیت،سابقه انبار،سابقه آموزش،سابقه کنترل محصولات،سابقه نظرسنجی ازمشتریان،سابقه شکایت مشتریان

موسسات باسپری کردن این سه فاز مشاوره ایزو،آمادگی ثبت وصدورگواهینامه ایزو راپیدا می‌کنند ،دراین مرحله باتوجه بشرایط خود ،یک شرکت گواهی دهنده معتبر راانتخاب نموده وممیزی سوم شخص راجهت ثبت وصدور گواهینامه انجام دهند.

مهمترین نکته‌ای کمشاوران وکارکنان وکارفرمایان بایدبدان توجه کنند ،هرسازمانی نیازمند مشاوره ایزو ،لازم است ازیک کارشناس آگاه، مجرب وباتجربه جهت پیاده‌سازی ISO انتخاب نماید تابابررسی پارامترهایی مانند مقیاس کاری سازمان ،زمینه فعالیت ،شرایط وامکانات ،فرهنگ سازمانی ،توجه ویژه‌ای نماید.

جهت مشاوره ISO ،سازمان متقاضی اخذ گواهی نامه ،یکی ازمدیران خودرابعنوان نماینده مدیریت منصوب میکند. نماینده مدیریت منهای دیگرمسئولیت های خود ،اختیارات ذیل رانیزداراست:

حصول اطمینان ازفرآیندهای موردنیازجهت مشاوره ISO والزامات استانداردبین المللی درجهت طراحی ،پیاده سازی واجرای ایزو

گزارش دهی بمدیریت ارشددرموردعملکردسیستم مدیریتی برای مشاوره ایزو وپیاده سازی ISO

ارتباط باطرف های برون سازمانی درموردموضوعات مربوط بمشاوره ایزو

توجه عمیق به مشاوره ایزو ،هماننداهرم فشارسیستم های مدیریتی ،موسسه راحرکت داده ومسیرفعالیت های شرکت رادرمسیرفرضی ازسوی مشاوره ایزو قرارخواهدداد. بعبارتی موسسه درمسیرسیستم مشاوره ایزو قرارمیگیردوهمین امرمانع ورودسلیقه پرسنل کاری وعقایدمدیران ومسئولین سازمان خواهدشد.

 

مشاور ایزو 3

دربسیاری ازموسسات بصورت ویژه درمجموعه هایی کقدرت تولید دارند ،بخشی ازالزامات استاندارد بصورت روتین رعایت می‌شود

 

نوین سرت بابهره گیری ازکادری مجرب وباتجربه درجهت مشاوره ایزو بموسسات بزرگ وکوچک، تجربه کافی رادرحیطه مشاوره ایزو داراست. جهت کسب اطلاعات بیشترلطفا حتما بدین نکته دقت فرمایید کمشاوره اولیه درنوین سرت کاملا رایگان بوده ومشاوران تمام اطلاعات رادراختیار شما قرار خواهند داد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، باشماره های ماتماس فرمایید. راه‌های ارتباطی ما درقسمت ارتباط باماذکر شده است. مجموعه مامتشکل از کارشناسان ومشاوران حیطه ISO بوده وشما راتاتحقق اهدافتان یاری خواهدکرد.

02144829133|02144829531

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت