• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

مدرک HSE

مدرک HSE

طبق تعریف ،ایمنی عبارت است ازبرنامه ریزی بمنظوررهایی ازریسک غیرقابل مخاطره.درسالهای اخیر ،آموزش مدرک HSE و ISO ،اهمیت ویژه ای یافته است وجنبه های رفتاری وفرهنگی آموزش مدرک HSE و ایزو ،مدیریت ایمنی درسازمان وبهبودرویه کاری بصورت گسترده ای افزایش یافته است ،چراکه تحقیق وبررسیهای انجام شده برحوادث بزرگی مانند چرنوبیل وبوپال وهزاران سانحه کاری وشغلی دیگر ،همه روزه سلامتی وجان میلیون هاانسان رابمخاطره میاندازد واین موضوع نشان میدهدکه علیرغم بکارگیری کلیه فاکتورهای مهندسی وحفاظتهای شدید ،همچنان پتانسیل بروز حوادث کوچک وبزرگ درصنایع ومحیط زندگی باریسک بالا وجود دارد.

طی دهه های اخیر، تحقق اهداف سازمانها ،شرکتهاوموسسات درحوزه رقابت پذیری کشورهای صنعتی ،موضوعات ایمنی( Safety )،بهداشت( Healthy )ومحیط زیست( Environment )رابیکی ازاولویتهای اصلی درکسب وکارامروزتبدیل نموده است وتوجه بنیروی انسانی رابعنوان اصلیترین سرمایه سازمان باهدف بهبودفرآیندهای کاری ،درزمره اصلی ترین اهداف مدیریتهای اقتصادی قرارداده است ،ازاینرو آموزش مدرک HSE وایزو درسوانح وصنایع مختلف بویژه نفت وگاز ،صورت گرفته است.اعتقاد براین استکه بیشترحوادث ،ناشی ازخطاهای انسانی بوده وبسادگی میتوان نتیجه گرفتکه اینگونه خطاهابدلیل بیدقتی درانجام کارهاست امااین استدلال ،درست نیست ،چراکه کارشناسانیکه سوانح رابررسی میکنند ،دریافته اند نیروی انسانی ،آخرین حلقه زنجیری استکه باعث ایجاد یک سانحه میشود.نمیتوان باتغییردادن افراد ازسوانح جلوگیری کرد ،بلکه لازم است باشناسایی عوامل بوجودآورنده یک سانحه ازوقوع اینگونه حوادث کاری وشغلی پیگیری نموده وجلوگیری کرد.

 

HSE مدرک

آموزش مدرک HSE و ایزو ،ازمهمترین مسائلی است کهرفرددرهرسطحی درمحیط کاروزندگی بایدبدان توجه نمود

 

آموزش مدرک HSE و ایزو ،ازمهمترین مسائلی است کهر فرد درهر سطحی درمحیط کاروزندگی بایدبدان توجه نمایدوغفلت ازمواردایمنی ،دربسیاری ازموارد،صدمات وضایعات جبران ناپذیری راموجب خواهدشدوچه بسازندگی فردوهمکاران اورابخطرمیاندازدوآسیب های فراوانی رابمحیط زیست واردمیسازدکخودجای تامل بسیاردارد.نکته ای کهیچگاه نباید مورد غفلت قرارگیرد ،این استکه خطرهمواره درکمین ماست ،بنابراین همواره باید بفکر کاهش آسیبهای ناشی ازخطرات احتمالی باشیم.این سخن بدین معناستکه حتی اگرماتمام احتیاطات لازم رابکارببندیم ،بازهم ممکن است ازناحیه مسائلی کدورازذهن ماست یابخاطراشتباه وسهل انگاری دیگران باخطراتی مواجه شویم.حال اگرمیخواهیم خودودیگران راازاین گزنددرامان نگه داریم یامخاطرات این خطرات رابحداقل کاهش دهیم ،باییدتمهیداتی نظیرآموزش مدرک HSE وایزو رافراهم کنیم.

یکی ازعوامل کلیدی درآموزش مدرک HSE ،آموزش ایمنی بمنظوراداره یک برنامه موفق میباشد،ازاینروشرکت کنندگان بایدبامفاهیم ،وظایف ومسئولیتهای مناسب مرتبط باایمنی آموزش ببینند.

نخستین مسئله ای کدرراستای آموزش مدرک HSE و ISO بایستی بدان توجه کنیم ،تفکرصحیح ومنطقی وبرخورددرست درپیشگیری ازخطراست.

باید بخاطر داشته باشیم کبروزاسترس بیش ازحد ورفتارهای وسواسی بخاطرترس ازاین موضوع کهمواره خطراتی هستند کدرکمین مامیباشد ،نتنها کمکی بحل مشکل نخواهدکرد ،بلکه کارایی فردراهم پایینترمی آوردوتجربه نشان داده است کاینگونه برخوردها ورفتارها میتواند مشکلات جدیدی راایجادکند وبطور یقین مشکلات موجودرانیزحل نخواهدکرد.

دومین مرحله ،شناسایی محیط اطراف نظیرکار ،زندگی ،تحصیل وتفریح است وخطراتی کمیتواند دراینگونه محیط ها،مارا غافلگیر کند.

درغیراینصورت غافلگیرخواهیم شدکاین امر ،امکان بروز عکس العمل مناسب رااز ماسلب وآسیبهای ناشی ازحوادث رابسیارافزایش میدهد ،این مطلب بدین معناست کمثلااگربآزمایشگاه واردشدیم ،بایدبدانیم کدرآن ،احتمال انفجار ،آتش سوزی ،استتشاق گازهاوبخارات سمی و...همواره وجودداشته وازاینروهمیشه بایدنکات ایمنی رامدنظرقرارداده وبهشدارهای ایمنی توجه داشته باشیم.

بطورمسلم ،هرگاه خطرات راقبل ازوقوع پیش بینی نموده وآمادگی لازم ذهنی وعملی رابابهره گیری ازآموزش مدرک HSE و ایزو درمقابل اینگونه خطرات پیش بینی نموده وآمادگی لازم ذهنی وعملی رادرمقابل آنهاکسب نماییم ،علاوه برکاهش امکان وقوع آنها ،نحوه برخورد ما باموارد خطر راهم بسیار موثرتر خواهد کرد.

مرحله سوم کدرتکمیل مرحله دوم مطرح میگردد ،شناسایی ابزارمقابله باخطرورویارویی پیش ازوقوع خطراست ،یعنی قبل ازبروزخطر ،بایستی بااستفاده از آموزش مدرک HSE و ایزو ،پاسخ سوالاتی راداده باشیم.

نکته چهارم این استکه رفتارهای خودوطرزقرارگیری وسایل ونگهداری موادراطبق آموزش مدرک HSE و ISO بنحوی تغییردهیم کامکان بروزخطررابحداقل برسانیم ،بعنوان مثال:

ازخاموشی کامل چوب کبریت افروخته پیش ازانداختن درسطل زباله اطمینان حاصل کنیم.

وسایل باارتفاع زیادراکتعادل پایداری ندارند ،درنزدیکی محل کاروخواب ونشستن قرارندهیم.

موادشیمیایی ناسازگاررادرکنارهم انبارنکنیم.

مسیرترددافرادراازوجوداشیای مزاحم خالی کنیم.

ونکات دیگری ازاین دستکه همگی باعث خواهندشدمواردبروزخطربحداقل رسیده ودرصورت بروزخطر،تلفات ویاآسیبهای ناشی ازآن ،کاهش یابد.

درآخرین مرحله آموزش مدرک HSE و ایزو ،بایدکمکهای اولیه رافرابگیریم ،هرفردی ممکن است درموقعیتهایی قراربگیردکقبل ازرسیدن پزشک ومتخصص ،افرادمصدوم نیازبکمک ویاری اوداشته باشند.اینچنین موقعیتهامیتوانددرخانواده ،محل کار ،خیابان یاهرمحل دیگری رخ دهد.برای اینکه بتوانیم درچنین مواقعی ،مصدومین راازخطرات جدی ناشی ازاتلاف زمان تارسیدن بمرکزدرمانی یاپزشک برهانیم.ازاصول کمکهای اولیه ،آگاهی داشته باشیم وآنرابعنوان یکی ازمهارتهای اصلی زندگی فراگیریم.

 

HSE مدرک1

یکی ازعوامل کلیدی درآموزش مدرک HSE ،آموزش ایمنی بمنظوراداره یک برنامه موفق میباشد

 

درنهایت باامیدباینکه همواره ازخطرات پیشروی درامان بوده وبابرخورد صحیح بابهره مندی ازآموزش HSE و ایزو ،ازآسیبهای ناشی ازآنها جلوگیری نماییم،یکبار دیگرپنج عمل اصلی ایمنی رایادآوری میکنیم:

تفکر صحیح ومنطقی دربرخوردوپیشگیری ازخطر

آشنایی باخطرات اطراف

دراختیارگرفتن ابزارمقابله باخطرازطریق آموزشهای لازم

تغییر درجهت ایمن ترنمودن رفتارهای محیط زندگی

آموزش کمکهای اولیه

02144829531|02144829133

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

HSEPLAN

گواهینامه HSE-MS

HSE

مارا در گوگل اینگونه جستجو میکنند:hse ,hseplan ,HSEگواهینامه, HSEسریع, HSEاخذ گواهینامه, شاخص های HSE, اچ اس ایHSE ,HSEچیست, HSEبه چه درد میخورد, HSEاز کجا بگیرم, مدرکHSE, گرفتن مدرکHSE ,HSE معتبر, گرفتن مدرکHSEمعتبر, نمونه گواهینامه HSE ,HSEرا چگونه میتوان دریافت کرد؟, ...

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت