• info@novincert.ir

 • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

 • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

ISO

ISO

ISO یاسازمان بین المللی استاندارد ،سازمانی غیردولتی ومستقل است کاعضای ISO ،سازمان های استاندارد از 165کشور درسراسر جهان است.  ISOبزرگترین توسعه دهنده استاندارد بین المللی داوطلبانه درجهان است وتجارت جهانی راباارائه استانداردهای مشترک بین ملتها تسهیل میکند.بیش ازبیست هزاراستاندارد تنظیم شده دارد کشامل تمام موضوعات ازمحصولات حیطه فناوری گرفته تاایمنی غذا ، کشاورزی ،بهداشت و درمان است.

استفاده از ISO ،درایجاد محصولات وخدمات ایمن ،قابل اعتمادو باکیفیت بسیارکمک کننده است‌. ایزو بکسب وکارها کمک میکند تاضمن کاهش خطاها واشکالات ،درعین حال بهره وری راافزایش میدهد.ISO  باامکان مقایسه مستقیم محصولات ازبازارهای مختلف ،ورودشرکتهارا ببازارهای جدید تسهیل میکند وبتوسعه عادلانه تجارت بین المللی کمک میکند.

ISO همچنین برای محافظت ازمصرف کنندگان محصولات وتضمین انطباق محصولات دارای گواهینامه بااستانداردهای تعیین شده درسطح جهانی است.

 

ISO

ISO یاسازمان بین المللی استاندارد ،سازمانی غیردولتی ومستقل است

 

ایزو برای انعقاد قراردادهای کلان وهمکاری بین المللی شرط لازم راداردواعضای سازمان استاندارد جهانی ISO درسه دسته کلی تقسیم میشوند:

۱.اعضای اصلی(Member bodies):

اعضاییکه بنمایندگی ازکشوشان ،حق رای کامل رابرای هرکمیته فنی ایزو داردوکشور عزیزمان ،ایران هم جز اعضای اصلی این سازمان میباشد.

۲.اعضای مکاتبه ای(Correspond member):

این عضویت درمورد اعضایی است کاصول والزامات ایزو واستاندارد سازی درکشورشان بصورت جامع وکامل اجراشده است ونمیتوانند درکارفنی وسیاست گذاری های سازمان ISO مشارکت فعال داشته باشنداماحق آگاهی ازفعالیت های ایزو رادارند.

۳.اعضای مشترک(Subscribe member):

اعضای مشترک درسال 1992برای کشورهایی درنظرگرفته شدکه ازنظراقتصادی و درآمدزایی کشورشان درجایگاه پایین تری قراردارند ودرنتیجه هزینه عضویت کمتری رابسازمان جهانی ایزو پرداخت می کنند امابا سازمان جهانی ایزو همکاری داشته وتحت عنوان اعضای مشترک بفعالیت میپردازند.

استانداردبین المللی ایزو بدان معناست کمصرف کنندگان میتوانند اطمینان داشته باشندکمحصولاتشان ایمن ،قابل اعتمادوباکیفیت هستند. استاندارد ISO درحیطه ایمنی جاده ها ،ایمنی اسباب بازی ها وهمینطوربسته بندی پزشکی ایمن ،فعال است ورسالت ISO بنوعی تبدیل جهان بمکانی امن تروایمن تراست.

ISO ،مقرراتی نظارتی رابرای کمک بدولت هاتدوین کرده وبلطف مشارکت متخصصان ایزو مستقر درسطح جهانی ،عملکردمطلوبی راازخود بنمایش نهاده است. ISO ،تقریباهمه جنبه های زندگی روزمره رابصورت ملموس تحت الشعاع قرارمیدهد.بادارابودن استانداردهای بین المللی درمورد کیفیت هوا ،آب وخاک ،میزان انتشار گازها وتشعشعات ،جنبه های زیست محیطی محصولات رادر برگرفته وازسلامت کره زمین و مردم به عنوان دوجنبه مهم زندگی مراقبت ومحافظت میکند.

ایزو درمورد ساخت یک محصول ،مدیریت فرآیند ،ارائه خدمات یا تامین موادصنعتی فعال است وطیف گسترده ای ازفعالیت هاراپوشش میدهد.به عنوان مثال برخی ازمهم ترین حیطه های فعالیتی ایزو ،موارد ذیل است :

 • استاندارد های مدیریت کیفیت برای کمک بکارموثرتر وکاهش خرابی هاونقص های محصول تولیدی
 • استانداردهای مدیریت محیط زیست برای کمک بکاهش اثرات زیست محیطی
 • کاهش ضایعات وپایداری بیشتر
 • استانداردهای بهداشت وایمنی برای کمکبه کاهش حوادث درمحل کار
 • استانداردهای مدیریت انرژی برای کمک بهکاهش مصرف انرژی
 • استانداردهای ایمنی موادغذایی برای جلوگیری ازآلودگی موادغذایی
 • استانداردهای امنیتی IT برای کمک بامنیت اطلاعات حساس

استانداردهای بین المللی ایزو ،بمشاغل درهرمقیاس واندازه ای کمک می کندتاهزینه هاراکاهش دهند ،بهره وری راافزایش دهندوببازارهای جدید دسترسی پیداکنند.

ISO سبز خواهد شدکه:

 • اطمینان مشتری رانسبت به ایمن وقابل اعتمادبودن محصول ،کسب نماید.
 • باکمترین هزینه ،شرایط ومقررات رابرآورده سازد.
 • هزینه هارا ازتمام جنبه های کسب وکار خود کاهش دهید.
 • امکان ورود ببازارهای مطرح بین المللی راکسب نمایید.

استانداردهای ISO باپیگیری شرکت های سراسرجهان ،مستندات لازم رابرای اطمینان ازعملکرد محصولات وخدمات مطابق انتظار شما ارائه میدهند.جهت فروش صنایع خاص ،دارابورن گواهی نامه ISO الزامی است.صنعت خودرو نمونه مشهوری ازنقش ایزو درصنعت میباشدکه درسال 1998اقدام بسب سند ایزو ،کردند.

استانداردهای ISO بماطرحی ازآنچه باید درهرسفارش مشتری وبازهدف انجام شود ،راارائه میدهد.استاندارد ایزو ،آنچه درذهن مشتری ومورد توقع اوست رابخوبی شناسایی کرده وبابهره گیری از ابزارهایی جهت برآورد کیفیت وآنچه توسط مشتریان لازم است راارائه میدهد.

ISO بامرتبط کردن محصولات وخدمات بماکمک میکندوبامعین کردن استانداردهای ایزو ،گام بلندی رادراین راستا برمیدارند.بااجرای ایزو ،موسسه اجراکننده وپرسنل کاری همه باهم دریک مسیرمشترک گام برمیدارند وباتغییر نگرش زاویه دیدخود ،تلاش خودرادر این حیطه بیش ازگذشته ادامه خواهند دادو ISO رابعنوان چراغی راهنماپیش روی خودقرارخواهدداد.

 

ISO2

نوین سرت،مرجع صدورانواع گواهی نامه های ایزو

 

انواع ISO :

دراینجا ،10استاندارد ISO ومعنای آنهارابرای تجارت شماعنوان میکنیم:

ISO9000 :مدیریت کیفیت

ISO/IEC27000 :سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات

ISO14000 :مدیریت محیط زیست

ISO31000:2018 :مدیریت ریسک

ISO50001:2018 :مدیریت انرژی

ISO26000:2010 :مسئولیت اجتماعی

ISO28000:2017 :مشخصات سیستم های مدیریت امنیت جهت زنجیره حمایتی

ISO37001:2016 :سیستم مدیریت ضدرشوه

ISO45001 :بهداشت وایمنی شغلی

ISO22000 :سیستم مدیریت غدا

نوین سرت ،مرجع صدورانواع گواهی نامه های ایزو ،CE اروپا ،HSE ،گواهینامه طرح طبقه بندی مشاغل وسایرگواهی نامه حوزه اجرایی ISO علاقه وآمادگی خودراجهت همکاری باصاحبان کاروسرمایه ،پیمانکاران ومسئولان پروژه اعلام میدارد.جهت کسب اطلاعات بیشتروبهره بندی ازمشاوره رایگان باکارشناسان حیطه ISO مرکزنوین سرت تماس حاصل فرمایید.مرکزنوین سرت بادارابودن نماد الکترونیک ازوزارت صنعت ،معدن وتجارت برآن است تاگواهینامه های موثق ومعتبر راصادر نمایدوبدین صورت فریضه خودرا درامرکمک بتوسعه تجارت هابانجام برساند ،کارشناسان نوین سرت همه روزه به جزروزهای تعطیل رسمی وجمعه ها ،ازساعت 8صبح لغایت 24آماده پاسخگویی بشماعزیزان میباشند.

02144829133|02144829531

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت