• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهی IMS

گواهی IMS

گواهی IMS سیستم مدیریت یکپارچه ،درصورت داشتن واخذ گواهی نامه ISO 9001 ومدرک ISO 14001 وگواهی ISO 45001 ،شما اصطلاحا موفق شدید مدرک IMS رانیز کسب نمایید.

گواهینامه ایزو 9001 وگواهی نامه ایزو 14001 وگواهینامه ایزو 45001 درمناقصات بسیاری ،حائز اهمیت میباشند ودارای امتیاز هستند بدین صورت اگرشما موفقبه اخذ سه گواهی نامه ایزو 9001 و ایزو 14001 ایزو 45001 شدید وشرکت شما دراسناد مناقصه بتواند این سه مدرک ایزو رابه کارفرما ومناقصه گذار ارائه نماید ،ازامتیاز بالاتری نسبت بسایر شرکت کنندگان برخوردار خواهد بود برخی ازمدارک درمناقصات الزامی میباشند یعنی درصورت عدم ارائه بهکارفرما ومناقصه گذار ونداشتن این مدارک ازراهیابی مناقصات جلوگیری میشود وشما نمیتوانید یه هیچ عنوان اسناد مناقصه خودرا ارسال نمایید چون بهمحض عدم ارائه حتی یکی ازمدارک ونبودن آن درپرونده واسناد مناقصه ارسالی ،پاکت شما واسناد شما دیگر مطالعه وبررسی نخواهد شد اما برخی ازمدارک ومستندات هستندکه الزامی نیستند وبصورت امتیاز آورمحسوب میشوند مانند سوابق اجرایی HSE ،سوابق اجرایی ایزو 9001 ،مستندات HSE ،مستندات رعایت HSE ،مستندات ایزو ،خط مشی ،نظامنامه ،چارت سازمانی وفرآیندهای مربوط ومختص هرسازمان وهرشرکت بصورت جداگانه.

گواهی IMS کهشامل گواهی ایزو 9001 ومدرک ایزو 14001 ومدرک ایزو 45001 میباشد ،خودش بتنهایی امتیازآور میباشد.درواقع نحوه امتیازدهی درمناقصات ،بدین صورت استکه برای هرقسمت از ایزو ها یک امتیاز درنظر میگیرند وشما (سازمان متقاضی) باارائه هریک ازموارد ذکرشده ،یک قسمت ازامتیازرا خواهید گرفت مثالی میزنیم ،فرض کنید درمناقصه جهت IMS درکل50 امتیازدرنظرگرفته شده است.

2IMSگواهینامه

گواهی IMS ومشتقات آن گواهینامه HSE ،درمناقصات هم بسیار حائزاهمیت هستند

 

ازاین 50 امتیاز ،30 الی40 امتیاز فقط وفقط برای ارائه هرگواهی نامه است.مثلا داشتن گواهی نامه ایزو 9001 =10 امتیاز ،داشتن ایزو 14001=10امتیازو داشتن ایزو 45001=10امتیاز ،ارائه مدرک HSE =10امتیازودرنهایت امتیازآخرهم برای ارائه مثلا ساختار سازمانی(چارت سازمانی)=1 امتیاز ،خط مشی=1 امتیاز ،نظامنامه=1 امتیاز ،ارائه کلیه مستندات ایزو =1 امتیاز ،ارائه سوابق HSE =6 امتیاز ،کهدرواقع خود این سوابق HSE ،بقسمتهای جزیی تر تقسیم میشود ،بعوان مثال: برگزاری کلاسهای دوره های ایمنی ،داشتن وارائه گواهینامه پرسنل ،برگزاری مانورهای ایمنی والبته ارائه مستندات دال براین موضوع وتایید انجام فرایندهای ایمنی.

پس دیدیمکه گواهی IMS ومشتقات آن گواهینامه HSE ،درمناقصات هم بسیار حائزاهمیت هستندوشرکت مابرای کسب امتیازدرمناقصات براحتی میتواند امتیاز بسیار بالایی کسب نماید بدون دغدغه وانجام کارهای اضافی ویاحتی بدون پرداخت هزینه های گزاف ودرمقایسه باسایر رقبای خوددر مناقصه ،امتیاز بالاتر وبهتری کسب خواهیم نمود وشانس خودراخیلی افزایش خواهیم داد.

مراحل اخذ IMS =درواقع هرسازمان وشرکتی قصد دریافت مدرک IMS رانماید باید گواهینامه ISO 9001 ،ISO 14001 ،ISO 45001 راکسب نماید ومراحل بسیار سخت وپیچیده ای هم نیست ،درواقع شما پس ازشناسایی وبررسی برندهای صادرکننده وانتخاب CB صادرکننده گواهی نامه ایزو ،فرم درخواست ایزو راتکمیل مینمایید وجهت صدوربه CB موردنظر ارائه مینمایید ،سپس CB صادرکننده ایزو ،فرم شمارادریافت مینمایدو جهت بررسی وتاییدبه کارشناسان مربوطه ارائه مینماید ،پس ازتایید فرم ارسالی شما توسط CB ،مراحل پیاده سازی واعزام مشاوربه دفتر شرکت شما آغاز میشود.مشاور ایزو ،پس ازپیاده سازی مستندات ایزو درشرکتتان ،از CB درخواست ممیزی مینماید ،سپس ممیز به دفتر شرکت شما مراجعه مینماید تاسوابق ومستندات پیاده سازی شده راصحه گذاری نمایدوسپسبه CB اعلام تایید شرکت شمارا مینماید.CB هم گواهینامه ایزو شمارا صادر مینماید وشما میتوانید درمناقصه ازگواهی ایزو صادرشده استفاده نمایید وبراحتی امتیاز بالا کسب نمایید وبتوانید برنده مناقصه باشید.

درراستای اخذمدارک ایزو شما میتوانید براحتی بایک تماس باکارشناسان مجرب مرکز نوین سرت تماس گرفته تااز اطلاعات وشرایط وهزینه های دریافت مدرک ایزو وگواهی IMS مطلع شوید.

44829531-44829133 بامادرارتباط باشید.

حواندن مقالات زیر توصیه میشود:

گواهینامه IMS

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

میتوانید در گوگل نیز اینگونه مارا جستجو کنید:مشاور ایزو, ممیزی ایزو, ایزو چیست, چرا ایزو بگیرم, مراحل اخذ ایزو, مراحل دریافت ایزو, مراحل گرفتن ایزو, مراحل اخذ ایزو از شرکت, ایزو پیاده سازی, ISOپیاده سازی, ایزو معتبر, ایزو از کجا بگیرم, ایزو از کجا بخرم, ایزو ارزان, ایزو فوری, ایزو چیست, ایزو چیه, ایزو مناقصه, ایزو مناقصات, دانلود ایزو, دانلود استاندارد ایزو, چرا ایزو بگیریم, مراحل صدور ایزو, سایت اصلی ایزو, سایت اصلی گرید, گواهی ایزو, مدرک ایزو, استاندارد ایزو, ...

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت