• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

استاندارد ISO 9001

استاندارد ISO 9001

استاندارد ایزو ISO (International Organization for Standardization) گروه کاری WG 24 اززیر گروه‌های کمیته فنی TC 176 کهعهده دار جمع آوری اطلاعات درمورد استاندارد ایزو مدیریت کیفیت وتهیه پیش نویس ایزو ۹۰۰۱ ISO 9001 بود، در (خرداد 1393) ژوئن ۲۰۱۴ اقدامبه انتشار پیش نویس استاندارد ایزو بین المللی ISO 9001:2015 کرد. کمیته ISO/TC 176 نسخه DIS استاندارد ISO 9001:2015  ایزو 9001:2015 درماه می ۲۰۱۴ منتشر نمود. این پیش نویس باتوجه باطلاعاتیکه ازشرکت‌های گواهی دهنده ایزو ISO جمع آوری شده بود ونظر صاحب نظران درسراسر جهان راجب ایزو تهیه شده است. این پیش نویس برای جمع آوری نظرات منتشر شده وپس ازاخذ نظرات اصلاحات لازم برروی ایزو ISO اعمال ومنتشر می‌شود. با توجه به سوابق قبلی انتظار نمی‌رفت متن نهایی )ایزو 9001:2015 ISO 9001:2015(نسبتبه پیش نویس ایزو تغییر اساسی داشته باشد.

 

استاندارد ایزو 9001

ایزو کمیته فنی ۱۷۶ ویرایش جدید استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱ ISO درسپتامبر سال ۲۰۱۵ منتشر می‌نماید

 

 ایزو کمیته فنی ۱۷۶ ویرایش جدید استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱ ISO درسپتامبر سال ۲۰۱۵ منتشر می‌نماید، این پنجمین ویراش ایزو 9001 ISO 9001 استاندارد استکه اولین باردر سال ۱۹۸۷ توسط کمیته فنی ۱۷۶ سازمان جهانی استاندارد ایزو ISO تدوین ومنتشرشده وازیک سیستم تضمین کیفیت به مدیریت کیفیت( ایزو 9001) ارتقا یافت. شرکت‌ها تاسال ۲۰۱۸ فرصت دارند سیستم مدیریت ایزو خودرااز ایزو ۹۰۰۱ ویرایش چهارم (۲۰۰۸) تبدیلبه ISO ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ ارتقا دهند.

استاندارد ایزو آنچه ازپیش نویس ISO 9001:2015 ایزو 9001 مشخص شده این است کمیته فنی ISO/TC 176 باین باور رسیده است باید سازمان‌ها بهسوی مدیریت کیفیت جامع حرکت کنند لذا درویرایش ۵ استاندارد ایزو 9001 ISO 9001 بیشتر سعی سازمان‌ها دید استراتژیکی نسبتبه سیستم مدیریت کیفیت پیدا کرده وبه ارتقا آن بهیک سیستم مدیریت کیفیت ایزو ISO فرآگیر دردستور کار قرار دهند.

کمیته فنی ایزو ۱۷۶ می‌خواهد استاندارد ایزو ISO 9001:2015 رابه‌عنوان پایه عمومی برای استاندارد های تخصصی برای صنایع وخدمات استفاده کرده وبرای هردسته ازصنایع استانداردهای تخصصی تدوین نماید مانند ISO 45001, ISO 14001, ISO 10004, ISO 22000 , ISO 10002, ISO 29001 بااین دید این استاندارد باید ازانعطاف پذیری مناسبی برخوردار باشد.

تغییرات استاندارد ایزو ISO 9001:2015 نسبت به ایزو  ISO 9001:2008

تفاوت استاندارد ایزو ISO 9001:2015 با استاندارد ایزو ISO 9001:2008 بهگستردگی تفاوت استاندارد ISO ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۹۴باISO  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۰ نیست اما نگرش تخصصی ترشده وسعی شده این استاندارد باشرایط روز وپیشرفت‌ها وتغییرات سریع محیط کسب‌وکار درقرن ۲۱ هماهنگ شود.

به‌طور خلاصه ISO 9001:2015ایزو 9001 نسبتبه ویرایشISO  ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۸ دارای تفاوت‌های ذیل است:

وارد کردن تعاریف در متن استاندارد ایزو 9001 :2015 ISO 9001:2015

استاندارد ایزو 9001:2015 ISO 9001:2008 تعاریفبه استاندارد ایزو ISO 9000 ارجاع داده شده بوداما در ISO 9001: 2015ایزو 9001 تعاریف مورد استفاده بهداخل متن استاندارد آورده شده مانند استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ و ISO 13485 و ISO TS 16949 و … بعضی ازتعاریف نیز تغییر پیدا کرده‌اند ویاحذف شده‌اند برای مثال تعریف محصول تغییریافته و Exclusions استثناءاز استاندارد حذف شده.

تغییر ساختار ISO 9001: 2015 از ۸ بند به ۱۰ بند:

ساختار استاندارد ISO 9001-2015 به ۱۰ قسمت به شرح ذیل تغییر کرده:

دامنه کاربرد ,استانداردهای مبنا ,واژگان و تعاریف ,مفهوم سازمان ,رهبری ,طرح ریزی ,پشتیبانی عملیات ,عملکرد و ارزیابی ,بهبود

 

ستاندارد ایزو 90011

استاندارد ایزو آنچه ازپیش نویس ISO 9001:2015 ایزو 9001 مشخص شده این است کمیته فنی ISO/TC 176 باین باور رسیده است

 

نوین سرت ،مرجع صدورانواع گواهی نامه های ایزو ،CE اروپا ،HSE ،گواهینامه طرح طبقه بندی مشاغل وسایرگواهی نامه حوزه اجرایی ISO علاقه وآمادگی خودراجهت همکاری باصاحبان کاروسرمایه ،پیمانکاران ومسئولان پروژه اعلام میدارد.جهت کسب اطلاعات بیشتروبهره بندی ازمشاوره رایگان باکارشناسان حیطه ISO مرکزنوین سرت تماس حاصل فرمایید.مرکزنوین سرت بادارابودن نماد الکترونیک ازوزارت صنعت ،معدن وتجارت برآن است تاگواهینامه های موثق ومعتبر راصادر نمایدوبدین صورت فریضه خودرا درامرکمک بتوسعه تجارت هابانجام برساند ،کارشناسان نوین سرت همه روزه به جزروزهای تعطیل رسمی وجمعه ها ،ازساعت 8صبح لغایت 24آماده پاسخگویی بشماعزیزان میباشند.

02144829133|02144829531

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت