• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

HSE مدرک

HSE

مدرک HSE ،مخفف بهداشت(Health) ،ایمنی(safety)ومحیط زیست(Environment)است.مدرک HSE یک رشته علمی وتخصصی است کجنبه های عملی حفاظت ازایمنی بوده ودرکار مطالعه واجرا است.

زبان ساده ،این کاری استکه سازمانها باید انجام دهندتا اطمینان حاصل کنند کفعالیت هایشان بافراد مختلف ازجمله پرسنل کاری پروژه های متفاوت آسیب نمیرساند.

مدرک HSE بطورمعمول کیفیت وضمانت راتعیین میکند.مقوله ایمنی ،بهداشت ومحیط زیست رااجرایی می سازد.

ازنظرایمنی ،ایجاد تلاش ها ورویه های سازمان یافته برای شناسایی خطرات محیط کاروکاهش حوادث ونیز قرارگرفتن درمعرض شرایط وموادمختلف شیمیایی مضراست.

مدرک HSE همچنین شامل آموزش پرسنل درزمینه پیشگیری ازتصادفات شغلی ،پاسخگویی بحوادث ،آمادگی درمواقع اضطراری واستفاده ازلباس وتجهيزات محافظتی است.

 

HSEe

مسئولیت پذیری رده های مختلف مدیریتی جهت اجرای وظایف HSE محول شده

 

مدرک HSE ،نوعی تضمین تایید سلامتی است ،مدرک HSE اجراکننده تمامی فرآیندها عملی ایمن ،با کیفیت بالا ،سازگاربامحیط زیست همراه بااقدامات عملی وفعالیت های سیستمی میباشدکازآسیب ها بافراد وبطور کلی اپراتورها ،مسئولین پروژه یاپیمانکاران جلوگیری کرده وروند وقوع حوادث کاری رابحداقل ممکن میرساندوآن راکاهش میدهد.

مدرک HSE ازدیدگاه محیط زیست ،یک رویکرد سیستماتیک رابرای انطباق بامقررات وزیرساخت های بهداشتی ،ایمنی وبهداشتی رافراهم آورده وبستر مناسبی رابرای فعالیت اجرایی فراهم می آورد. مدرک HSE ،ازدیدگاه زیست محیطی یک رویکردسیستماتیک رابرای انطباق بامقررات زیست محیطی مانند مدیریت زباله ها ،مسئله تفکیک زباله ها و بازیافت آنهارابه همراه آلودگی های محیطی مورد ارزیابی وبررسی دقیق قرارمیدهد.

الزامات نظارتی ،نقش مهمی درمدرک HSE دارد ومدیران HSE بایدمقررات مربوطبه مدرک HSE  راشناسایی ودرک کند ،مفاهیمی کباید بمدیریت اجرایی اطلاع داده شود تاشرکت بتواند اقدامات مناسب راانجام دهد.

مدیریت مدرک HSE محدودبرعایت قوانین نیست وبایدشرکت هارا تشویق کرد بیش ازآنچه قانون تعریف کرده است رامراعات کنند.

صنایع شیمیایی ،اولین رویکرد HSE برای پیشگیری ازبروزحوادث شغلی وحوادث فاجعه باردرسال 1985 مطرح گردید.این اقدام بدنبال فاجعه های seveso درژانویه سال1976وفاجعه بوپال درماه دسامبر1984بوقوع پیوست.

HSE بعنوان یک اقدام داوطلبانه درسراسرجهان، تحت عنوان"مراقبت مسئولانه"کتوسط انجمن تولید کنندگان صنایع وموادشیمیایی کانادابرای نخستین بارآغازشده است ،باهماهنگی مرکزی کتوسط شورای بین المللی انجمن های شیمیایی (ICCA) شامل هشت ویژگی اساسی بوده کایمنی گیاهان وفرآورده ها ،سلامت شغلی وحفاظت ازمحیط زیست راتضمین میکند امادرعین حال مدرک HSE درتلاش است باکمپین های ساخت تصویرنشان دهد کصنایع شیمیایی بروشی مسئولانه عمل میکند.

ازدهه1990 ،رویکردکلی برای مدیریت مدرک HSE کبرای هرنوع سازمان وموسسه ای متناسب است.

مدرک HSE درسطح استانداردهای بین المللی ظاهرشده است ،مانندالزامات وقوانینی کبرای هدایت وارزیابی رفتارشرکتها درقبال محیط تدوین شده است.

طرح مدیریت وحسابرسی محیط زیست (EMAS)کتوسط کمیسیون1993تهیه شده است.ISO 14001برای مدیریت محیط زیست درسال1996 ،ایزو ۴۵۰۰۱برای مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی درسال 2018 وقبل ازآنOHSAS 18001درسال1998موجب ایجاد مدرک HSE گشته است.

خط مشی مدرک HSE

خط مشی رابعنوان نقشه ،روش یاجریانی آینده نگر ویاموثر دراین نوع تصمیمات می شود. مدرک HSE ازطریق بیان اصول وقواعد مربوط ،فعالیت هاراهدایت ،کنترل و برنامه ریزی میکند.مدرک HSE ،میزان تعهد والزام پیمانکار رادرامر سلامت ،ایمنی ومحیط زیست نشان می دهدوشرح وظایف بیشتری رابنسبت وظایف قانونی مشخص شده برای پیمانکاران ،پیشنهادوارائه میدهد.

خط مشی مدرک HSE بایداهداف وطرح های ایمنی ،بهداشت ومحیط زیست باشد کبراساس نیازهای محل کارتهیه شده وموضوعات زیرراتحت پوشش قرارمیدهد:

تعهدوالزام مدیریت جهت ایجادمحیطی امن وسالم وحفظ محیط زیستبه همراه حصول اطمینان ازوجود ایمنی ،بهداشت وزیست محیط درتمام فعالیت های صورت گرفته درمحیط کاروعدم ایجادآسیب بمحیط زیست

تعهدوالتزام بشناسایی وکنترل مخاطراتH&Sخارج ازحدپذیرش وجنبه های زیست محیطی بارز

اجرای قوانین مرتبط با مدرک HSE ورعایت حداقل استانداردهای قانونی (برای دستیابی سریعترباهداف نهایی ازحداقل استانداردهای شروع کرده ودرنهایت سعی دردستیابی بحداکثراستانداردهای قانونی مینماییم.)

مسئولیت پذیری رده های مختلف مدیریتی جهت اجرای وظایف HSE محول شده

تعهد والتزام دربازنگری دوره ای خط مشی ونظارت وکنترل برمیزان تاثیرگذاری مدرک HSE

تعهد جهت تهیه مخارج هزینه های مربوطه وچگونگی دستیابی بمنابع مادی تامین کننده مخارج حیطه اجرایی مدرک HSE

 

HSEH

مدرک HSE ،نوعی تضمین تایید سلامتی است

 

هدف گذاری مدرک HSE

دراین بخش پیمانکار درزمینه مدرک HSE هدفگذاری های لازم راتعیین میکند ،این هدف گذاریها بیانگرجهت گیری پیمانکاران درخصوص مدرک HSE میباشد.اهداف مدرک HSE بایدمشخص ،قابل اندازه گیری ،دست یافتنی ،واقعی وقابل پیشگیری باشد وباخط مشی مدرک HSE سازمان سازگاری داشته باشد.درهنکام تعریف الزامات قانونی وتوانایی های مالی وتکنولوژیکی ونظرات طرف های ذینفع شرکت باید درنظر گرفته شود.

اهداف پیشگیرانه نسبت باهداف واکنشی دراولویت بیشتری میباشند ،بعنوان مثال ،مواردی کمیتواند درزیر مجموعه اهداف مدرک HSE واقع شوند ،عبارتنداز:

کاهش درنرخ شبه حوادث بعنوان هدف پیشگیرانه

کاهش درنرخ حوادث نیروهای شرکت پیمانکاربعنوان هدف اصلاحی

کاهش درتعداد بیماری های ناشی ازکار

کاهش درسرانه مصرف انرژی

کاهش تولید پساب های مهارنشده

کاهش میزان تولید گازهای گلخانه ای

افزایش سرانه آموزش های HSE بعنوان هدف پیشگیرانه

نوین سرت ،بابهره گیری ازتکنولوژی روزدنیا درتلاش است کباپباده سازی الزامات سازمان جهانی استاندارد ،هرچه بیشتروبهتردرزمینه پیاده سازی ایزو ،همکاری کرده وآموزش ها ونکات مزبور درحیطه مدرک HSE رابصورت هوشمندانه وهدفمندانه دراختیار مشتریان ومتقاضیان محترم مدرک HSE قراردهد، ،برای کسب اطلاعات بیشتر ،باکارشناسان ومشاوران ما،درارتباط باشید.

02144829531|02144829133

خواندن مقاله های زیر توصیه میگردد:

گواهینامه HSE-MS

HSEPLAN

مارا در گوگل اینگونه سرچ میکنند:hse ,hseplan ,HSEگواهینامه, HSEسریع, HSEاخذ گواهینامه, شاخص های HSE, اچ اس ایHSE ,HSEچیست, HSEبه چه درد میخورد, HSEاز کجا بگیرم, مدرکHSE, گرفتن مدرکHSE ,HSE معتبر, گرفتن مدرکHSEمعتبر, نمونه گواهینامه HSE ,HSE, HSEرا از کجا دریافت کنم , HSEرا چگونه میتوان دریافت کرد؟

 

 

 

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت