• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهی نامه ایزو

گواهی نامه ایزو

استاندارد گواهینامه ایزو درجهت حفظ همکاری ،همگامی وهماهنگی باتحولات پیشرفت های ملی وجهانی درزمینه صنایع ،علوم وخدمات مورد بررسی مجدد قرار گرفت وهرگونه پیشنهاد اصلاحی یاتکمیلی ،درجلسه کمیسیون فنی جهت تجدید نظربرای مراجعه استاندارد های ملی ایران مورد اعمال قرارگرفت.

گواهی نامه ایزو ISO ،برای کارکرد اثر بخش یک موسسه ،فعالیت های مرتبط باهم بسیارموثر ومتعدد رادارا است وفعالیت های اجرایی راشناسایی کرده ومدیریت میکند.

گواهینامه ایزو ،فعالیت های اجرایی راطی استفاده ازمنابع وبامدیریت صحیح منابع عملی ساخته وبعنوان یک فرآیند اجرایی تلقی میگردد.

گواهی نامه ایزو ISO ،درانتخاب ومدون کردن سیستم مدیریت کیفیت بشکل خود مختار عمل کرده ومستندات مورد نیاز خودرا درحدی تعیین میکند کبرای اثبات طرح ریزی ،اثربخشی ،کنترل وبهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت وفرآیندهای خود ،میتداند فعالیت های موثرو اثربخشی راباجرا درآورد.

گواهی نامه ایزو ISO درحکم یک راهنما عمل میکند کبمنظور یاری رساندن بسازمانها جهت مدون کردن سیستم مدیریت کیفیت ارائه میشود.گواهینامه ایزو ،یک جنبه ازسیستم مدیریت کیفیت ،طرح ریزی ،سازماندهی ،زمانبندی ورویکرد تعیین اهداف رابرآورده میسازد.

گواهینامه ایزو ،مسئولیت اختیار وارتباطات درون سازمانی رامشخص میکند.مستندات سیستم مدیریتی ISO بایستی توسط همان اشخاص ومشاورانی تعیین وتهیه گردد کدرخیل فرآیندها والزامات فرآیند کاری ایزو هستند وبا استفاده ازبازنگری ومرجع های موجود درسازمان میتواند مدت زمان صرف شده رابرای تهیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت رابمیزان چشمگیری کاهش دهد.

 

گواهی نامه ایزو

گواهینامه ایزو ،مسئولیت اختیار وارتباطات درون سازمانی رامشخص میکند

 

 

گواهی نامه ISO ،همچنین کمک میکند کجهت مشخص کردن سیر پیشروی هرچه سریع ترپروژه هادر روند ایراد آنها میگردد.برای دریافت گواهینامه ایزو عوامل مختلف ازجمله مراحل برنامه ریزی وطراحی زمان پیاده سازی ،هزینه های اجرایی و...دخیل هستند واین عوامل میتواند تصمیمات مهم داخلی(شرکت متقاضی)وخارج ازسازمان مدنظراست.

گواهی نامه ISO ایزو درسطح جهانی میتواند باعث بهبود کارآیی کسب وکارها ،افزایش سود ورضایت مشتری میشود.دریافت اعتبارنامه ایزو ISO بدین معنی است کشما ثابت کرده اید کفرآیندهای کاری شما ازنظرکیفیت ،ایمنی وکارایی حرفه ای رابرای تعیبن درسطح جهانی دارد.

تخصص نوین سرت ،صدورگواهی نامه ایزو آسان است.خدمات پیشرو درنوین سرت شامل نام گواهی نامه ایزو موردنظر ،مدیریت مستند تاآموزش ایزو درمحل میگردد.نوین سرت ،یک سرویس ممیز یاانطباقی راارائه میدهد کروند صدور گواهی نامه ایزوISO  راتسریع کرده وهزینه های ایجادشده رابحداقل مقدارممکن میرساند.

گواهینامه ISO ،اسنادی رابا استانداردها ،مشخصات ،رهنمودها وخصوصیات موردنیاز تهیه میکند ،روند کسب ودریافت گواهی نامه ایزو ،بطور مداوم توسط شرکت هامورداستفاده قرارمیگیرد واطمینان حاصل میشود کمواد ،محصولات ،فرآیندهاوخدمات برای اهداف آنهامتناسب هستند.

علاوه برمناسب بودن گواهی نامه ایزو ،میتوان اطمینان حاصل کردکه استاندارد ایزو درسطح بین المللی قابلیت پذیرش رادارد.بادریافت گواهی نامه ایزو ،شرکتها نشان میدهند کمحصولات ،خدمات یاسیستم های آنهااز مشخصات توافق شده برخوردارهستند‌

علاوه براین ،استانداردهای ایزو ISO ازنوآوری پشتیبانی میکند وکیفیت ،ایمنی ،قابلیت اطمینان جهانی وسودآوری راارتقا میبخشد.

 ایزو IZO اسنادیرابا استاندارد ،مشخصات ،رهنمودها یاخصوصیات موردنظر تهیه میکند. بادارابودن گواهی نامه ایزو  hdc،شرکت های فرصت رادارند کقابلیت اطمینان خود رابااطرافیان همچون خریداران ،تامین کنندگان ،شرکای تجاری ودولت نشان دهند.

قابلیت اطمینان واعتمادسازی ،نوعی اصطلاح انتزاعی است ودرکیفیت ،ایمنی ،محیط زیست ودوام محصول یاخدمات ارائه میشود.

گواهی نامه ایزو میتواند درحیطه ایمنی غذا ،ایمنی هواپیمایی وایمنی بهداشت اشاره کند.بادارابودن استاندارد هسخ( ایزو ) ISO ،شرکت هانشان میدهند کالزامات قوانین ومقررات بین المللی رابرآورده می کنندوباین موارد پایبند هستند.

همچنین گواهی نامه ایزو ،مسئولیت راتضمین میکند کباعث تقویت موقعیت رقابتی آنها میشود ،بویژه درزمینه مناقصه ،مهم است کشرکت هادارای گواهینامه ایزو ISO باشد.

سند ISO همچنین میتواند الزامی باشد کبرای سفارش پیمانکاران بزرگ یابعنوان مثال ازدولت وشهرداری های غیرمتمرکزدرنظرگرفته میشود.

برای بسیاری ازشرکت ها ،گواهی نامه ISO ابزاری کارآمداست.این واقعیت کمربوط بیک شناخت بین المللی است ،امکان فعالیت درخارج ازمرزهای ملی رافراهم میکند ،باین معنی کشرکت هامیتواند بامشتریان بیشتری تماس بگیرند.علاوه براین ،یک گواهینامه IZO ISO قادراست ویژگی های متمایزی رانشان وارائه میدهد.

بسیاری ازمشتریان ،نحوه کارشرکت های دارای گواهینامه ایزو ISO راترجیح میدهند.درصورت مناقصات بین المللی نیزداشتن پیش فرض ایزو ،به عنوان یک سازمان اجتناب ناپذیراست.بدون ثبت نام گواهی نامه ISO ایزو ،غیرممکن است کبتوان بفروش انبوه بازمینه سودآوری قابل توجه رسید‌شرکت های دارای برچسب گواهی نامه ISO برروی تصویر ولوگوی خودبجدیت کارمیکنند ومطابق استاندارد بین المللی درحال فعالیت هستند.سند ISO ایزو بخریداران ومشتریان نشان میدهد کآنها یایک موسسه وشرکت جدی ومصمم تجارت میکنند وبآنها اطمینان میدهندکه خدمات تسویه حساب مشتری بهینه شده است.

جهت واجدشرایط شدن دریافت گواهی نامه ایزو ISO ،ابتداباید مراحل صدور گواهینامه بپایان برسد.بطورکاین فرآیندتوسط یک مشاورمدیریت QHSE ،کبرکیفیت ،بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست تمرکزدارد ،نظارت میشود.شرکت های زیادی وجود دارندکه برتخصص QHSE تمرکزدارند وبسازمان هادرفرآیند صدور گواهینامه ایزو کمک میکنند.آنهادراین زمینه تخصص دارندومیدانندا زکدام راه ها ومسیرها استفاده کنند.یک متخصص  QHSEسازمانی راآماده میکندوبجزئیات کوچک وتغییرات اخیردرالزامات ISO توجه میکند.درسیستم گواهینامه ISO ،شرکت گواهینامه مستقل شرکتی است کمعتبرشناخته شده وبایدتوسط سایرارگان های تخصصی بررسی وشناخته شود تابتواند گواهینامه معتبری رادریافت کند.بنابراین برای اهداف ISO ،شرکت هایی کمطابق باالزامات مشخص شده دراستانداردهای بین المللی هستند، مجازشناخته می شودند.

 

گواهینامه ایزو 17

گواهی نامه ایزو میتواند درحیطه ایمنی غذا ،ایمنی هواپیمایی وایمنی بهداشت اشاره کند

 

 

برای رسیدن بحداکثرنتیجه کسب گواهینامه ISO ،سازمان بایدراه اندازی یک سیستم مدیریت باکیفیت مقبول وبهبودآن راداشته باشد.همراه باسازمان ،مشاور QHSE مهمترین خطرات رابررسی ونقشه برداری میکند.دریک برنامه حسابرسی مشترک ،توافق شده است ککدامیک ازعناصر تجاری موردبررسی قرارمیگیرند.

گروه مشاوران نوین سرت ،علاوه برمشاوره استقراراستانداردهای مدیریتی درهرسازمان ،میتواند فرآیند دریافت صدور گواهینامه ایزو رابرای شماتسهیل کند.جهت مشاوره رایگان وکسب اطلاعات بیشتر ،میتوانید باهرروشی کبرای شماراحت تراست ،ازجمله سایت ،تلفن ویاشبکه های اجتماعی بامشاوران ماارتباط برقرارنمایید.نوین سرت درخدمت شماست

02144829133|02144829531

مطالعه مقالات زیرین به شما علاقمندان توصیه میشود:

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001

سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان /کارفرمایان ISO10004

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO22000

میتوانید در مرورگر گوگل نیز اینگونه مارا سرچ کنید:ممیزی ایزو, ایزو چیست, چرا ایزو بگیرم, مراحل اخذ ایزو, مراحل دریافت ایزو, مراحل گرفتن ایزو, مراحل اخذ ایزو از شرکت, ایزو پیاده سازی, ISOپیاده سازی, ایزو معتبر, ایزو از کجا بگیرم, ایزو از کجا بخرم, ایزو ارزان, ایزو فوری, ایزو چیست, ایزو چیه, ایزو مناقصه, ایزو مناقصات, دانلود ایزو, دانلود استاندارد ایزو, چرا ایزو بگیریم, مراحل صدور ایزو, سایت اصلی ایزو, سایت اصلی گرید, گواهی ایزو, مدرک ایزو, استاندارد ایزو, ...

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت