• info@novincert.ir

  • :به دلیل قطعی برق با شماره همراه مرکز تماس حاصل فرمایید.

  • :۰۹۱۹۷۸۰۹۵۹۳

گواهینامه اتحادیه اروپا

گواهینامه اتحادیه اروپا :

 گواهینامه های اتحادیه اروپا ازجمله شاخصترین،میتوانبه گواهی نامه CE ،اشاره کردکه این گواهینامه CE ،رادرجهان بهمین کلمات گواهینامه اتحادیه اروپا ،میشناسند امادرایران بدلیل وجودشرکتهای صادراتی واداری فراوان گواهینامه CE ،بنامهای متعدد دیگری مانند: نشان CE ،(بدلیلانکه هنگامیکه محصولی گواهینامه CE ،راداشته باشدبرروی ان محصول .

نام CE ،کنشان دهنده این میباشدکه محصول دارای گواهینامه CE ،است حک میشودنام دیگر گواهینامه CE ،را نشان CE ،مینامند) استاندارد CE ،(بدلیلاینکه گواهینامه CE ،جزعی گواهینامه های استاندارد جهانی ،هستو گواهینامه های جهانی همانطورکه ازاسمشان پیداس همجهانی هستندوهم استانداردپس گواهینامه CE ،نیز گواهینامه ،ای استانداردوجهانی است کبهمین دلیل میتوان گواهینامه CE ،را استاندارد CE ،نیزبنامیم)

 

گواهینامه اتحادیه اروپا

 گواهینامه ارزان فوری CE

 

گواهینامه CE :حال دراین پاراگراف میخواهم برایتان مزایای داشتن گواهینامه CE ،رابرای شرکتهایی کصادرات به اروپاداردندویاشرکتهایی کزمینه فعالیتشان کاملادرایران است امامیخواهندپروژه هایی رادراختیاربگیرندوکاملا استاندارد وجهانی تحویل دهند،بامثالی کاملاعادی وساده باامورروزمره امتیاز داشتن گواهینامه CE ،راتوضیح دهم"تقریبادرهمه کشورهاودرسطح جهانی برای رانندگی کردن اولین قانون دراختیارداشتن گواهینامه راهنمایی رانندگی هست بدلیلانکه این گواهینامه نشان دهنده این استکه شمازیرنظریک افسرپلیس تاییدشده ایداماشمابدون رانندگی هم میتوانیدزندگیتان راانجام دهیدونیازی نیست کحتماهمه انسانها رانندگی رابلدباشندامابرای مثال خودبنده بدلیل پیشرفت وبروزبودن خودم وحفظ سرمایه مالی وجانی خودتصمیم گرفتم تارانندگی رابیاموزم وان گواهینامه ،راهنمایی ورانندگی راگرفتم حال من یک گواهینامه ،متوسط راکه تقریبانصف مردم جهان انرادارندراداراهستم امامن میخواستم متفاوت ترودارای اگاهی هاوهوش بیشتری ازبقیه انسانهای اطرافم داشته باشم پس خودعلارغم تمام ناملایمتیهاودردسرهایکه برای یک خانم داشت توانستم گواهینامه ،موتور سیکلت وکامیون وحتی خلبانی رانیزهدایت کنم ودیگرکسی اگرازمن میپرسیدرانندگی بلدی من میگفتم بله من فول هستم.

اماخب دیگراین فول بودن من مشخصه ای نداشت که بصورت همزمان بتوانم انرابشخصی نشان دهم یابطورکلی این فول بودن منرافقط خودم میدانستم وگواهینامه ای باموضوع فول بودن نداشتم"خب تااینجامثال متوجه شدیدکه مدرکی برای اثبات فول بودن دررانندگی وجودندارداما من میخواهم بشماصاحبان شرکتهای مختلف وهمچنین کارخانه داران عزیزبگویم ک یک همچین گواهینامه ،فول بودن رادرزمینه تولیدی وصادراتی وجودداردکه ثابت کندشماتمامی" گواهینامه CE ، گواهینامه HSE ،گواهینامه iso ،و مدرک اموزشی HSE "راداراهستیدوانهم گواهینامه CE ،استکه تمامی مستندات وریسک هاوفرصتهای زمینه فعالیتی شماراکه برعهده گواهینامه HSE ،ویاهمان تاییدصلاحیت ایمنی پیمانکاری هست بعلاوه چندین کاردیگرکه برعهده گواهینامه های استاندارد جهانی ،دیگرمیشودراانجام میدهدامیدوارم دیگرمزایاوامتیازات داشتن گواهینامه های استاندارد جهانی ،مخصوصا گواهینامه CE ،رابطورکامل متوجه شده باشیدکه تمامی این مثالهایی کدرسطرهای بالایی نوشته شدبدلیل ان بودکه شمااهمیت داشتن گواهینامه CE ،رابطوراسان وساده متوجه شوید

نشان CE : حال اگرشمایعنی شخص حقیقی شرکتتان تصمیم داریدکالایی راصادرکنیدبه اروپادیگرباتوضیحات ومثالهایی کدرسطرهای بالاتربرایتان بازگو کردم بطورکامل بایدمتوجه شده باشید.

 گواهینامه های استاندارد جهانی " گواهینامه CE ، گواهینامه HSE ،گواهینامه iso ،و مدرک اموزشی HSE "الزامی نداردالبته بجز گواهینامه CE ،که توصیه میشودبدلیل همانکه نوشتم گواهینامه CE ،جامع هست راداشته باشید،ازامتیازویژه ای برخوردارخواهیدشدولی اگرگواهینامه ،های ذکرشده درسطرهای بالاترمانند" گواهینامه CE ، گواهینامه HSE ،گواهینامه iso ،و مدرک اموزشی HSE "داشته باشیداطمینان داشته باشیدکه حتماازجهت امتیازودرجه درمیان شرکتهای دیگری کممکن هست یکی ازاین نمونه مدرک" گواهینامه CE ، گواهینامه HSE ،گواهینامه iso ،و مدرک اموزشی HSE "راداشته باشندشرکت شماکه همه این گواهینامه های استاندارد جهانی ،مخصوصا گواهینامه CE ،راداراهستیددراولویت برای انتخاب کالایتان قرارخواهیدداشت حال اگرتابه این لحظه به شرکت های صادر کننده گواهینامه iso ،بدلیل اخذ گواهینامه ،هایذکرشده یعنی: گواهینامه iso ،گواهینامه CE ، گواهینامه HSE ، مدرک اموزشی HSE ، نشان CE ،مراجعه نکرده ایدبه سرعت برای اخذ گواهینامه صادرات به اروپا ،دیگرخودتان میدانیدمخصوصا گواهی نامه CE ،اقدامی انجام دهیدبرایانکه اگرخواهان سودهرچه بیشترهستیدبایدحتی در اخذ گواهینامه CE ،یادیگر گواهینامه های استاندارد جهانی ،لحظه ای درنگ نکرده وبسرعت اقدام کنیداگرکمی فرصت راازدست بدهیدوکارهای مربوطبه گرفتن .

 

گواهینامه اتحادیه اروپا 2

گواهینامه iso ،گواهینامه CE ، گواهینامه HSE ، مدرک اموزشی HSE

 

گواهینامه CE ،رابزمانهای دیگری موکول کنیدلازم است این نکته رایاداورشوم که گواهینامه های استاندارد جهانی ،بخصوص گواهینامه CE ،بدلیلانکه جهانی واستانداردهستندباارزدلارمحاسبه میشوندوبدلیل نوسانات کشوری مانندکشورخودمان ایران قیمت این گواهینامه ها ی استاندارد جهانی ،روزبروزش باتغییرهمراه هست پس این ازنکته مالی،وهمچنین نکته ای دیگروجودداردکه انهم مربوط بخود گواهینامه CE ،است بعبارتی مربوط بکارهاومدارکی است کشمابرای داشتن گواهینامه CE ،بایدانهاراداشته باشیدحالانکه چه مدارکی لازم هست را شرکت های صادر کننده گواهینامه iso ،بشماخواهندگفت وشماراراهنمایی خواهندکردامااین فرایند گرفتن گواهینامه CE ،درصورتی باسرعت بدون اشکال پیش میرودکه شماان مدارک راازقبل داشته باشید امااگرنداشته باشید ان زمان است کباید تقریباحدودیک الی سه ماه وقت خودوتمامی افرادشرکتتان رابگذارید برای جمع اوری مدارک موردنیازبرای گرفتن گواهینامه CE ،بهمین دلیل است که توصیه میشوداگرتصمیم دارید گواهینامه CE ،یادراین مسعله فرقی ندارد.

گواهینامه های استاندارد جهانی ،دیگری راکسب کنیدبایدبسرعت درفرایندگرفتن گواهینامه CE ،ویادیگر گواهینامه هاقرارگیریدتااگرمانندمثالی کزده شدمشکلی درکارتان بودخللی ایجادنشوددرفعالیت روزانه شرکتتان ونکته دیگراین است کباتوجه به جهانی بودن وب عبارتی بین المللی است مابایدباتوجه بکشورمان مواظب باشیم کدردام تحریم های سیاسی قرارنگیریم بدلیل اینکه اگرتحریم بشویم درامکان دسترسی به گواهینامه های استاندارد جهانی ،وجودنخواهدداشت پس درنتیجه توصیه مابعنوان کارشناس iso ،ودیگر گواهینامه های استاندارد جهانی ،این است که هرچه سریعتربرای اخذ گواهینامه ،مدنظرخوداقدام کنید.

خواندن مقالات زیر توصیه میشود:

اخذ نشان CE اورجینال

گواهینامه ایزو

مشتریان در گوگل اینگونه مارا جستجو میکنند:CE الزامات استاندارد , CE گواهینامه استاندارد , CE دایرکتیوها , CE مراحل اخذ استاندارد , CE اخذ گواهینامه

 

منو

از نوین سرت در گوگل حمایت کنیم.

مورد تایید وزارت صنعت معدن تجارت